Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIONIZACJA I NAUKA CHODU. rytmiczne gubienie i odzyskiwanie równowagi, w nast ę puj ą cych na przemian fazie podporowej i fazie przenoszenia podczas których.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIONIZACJA I NAUKA CHODU. rytmiczne gubienie i odzyskiwanie równowagi, w nast ę puj ą cych na przemian fazie podporowej i fazie przenoszenia podczas których."— Zapis prezentacji:

1 PIONIZACJA I NAUKA CHODU

2 rytmiczne gubienie i odzyskiwanie równowagi, w nast ę puj ą cych na przemian fazie podporowej i fazie przenoszenia podczas których ś rodek ci ęż ko ś ci biegnie po wypadkowej dwóch sinusoidalnych poziomej i pionowej Ś RODEK CI ĘŻ KO Ś CI CIA Ł A – PRZED 2.KR Ę GIEM KRZY Ż OWYM pada na ś rodek czworoboku podparcia

3 FAZA PODPOROWA (60% jednego cyklu chodu) FAZA PODWÓJNEGO PODPARCIA FAZA PRZENOSZENIA (40% jednego cyklu chodu) Faza podporowaFaza przenoszenia Faza podwójnego podparcia

4 1. Kontakt piety z podłożem 2. Ekscentryczne hamowanie – stopa płasko przylega do podłoża, st. kolanowy zgięty 3. Pełne obciążenie – druga kończyna nie ma kontaktu z podłożem 4. Propulsja – przetaczanie stopy – odrywanie stopy od podłoża od pięty do palców 5. Oderwanie palucha od podłoża

5 1. Przygotowanie przenoszenia – palce oderwane od pod ł o ż a 2. Przy ś pieszenie – ko ń czyna zakroczna goni cia ł o 3. Przenoszenie w ł a ś ciwe – podudzie prostopadle do pod ł o ż a, ko ń czyna zgi ę ta we wszystkich stawach, najkrótsza 4. Hamowanie – ko ń czyna przygotowuje si ę na kontakt z pod ł o ż em

6 - Kończyna zakroczna ma kontakt z podłożem poprzez przodostopie i paluch a kończyna wykroczna już zetknęła się z podłożem - Czas jej trwania zależy od szybkości chodu, im szybkość chodu większa tym faza podwójnego przenoszenia krótsza i odwrotnie, - W szybkim biegu przechodzi w fazę lotu - Prędkość chodu – ilość kroków na minutę - Chód normalny – 90 kroków/min - Chód wolny – 70 kroków/min - Chód szybki/marsz – 130 kroków/min

7 Dotyczące miednicy 1. O wychyleniach bocznych miednicy 2. Ruchy miednicy w pł. czołowej (ok. 5) 3. Ruchy rotacyjne (4) Dotyczące st. Kolanowego 4. Zgięcie do 15-20 w f.podporowej 5. Zgięcie do 70 w f. przenoszenia Dotyczące st.skokowego 6. Ruch w st.skokowym w zakresie 15 zgięcia grzbietowego do 25 zgięcia podeszwowego Ogólne 7. Izochroniczny (czasowy)– czas obciążania kończyn musi być jednakowy 8. Izometryczny (długościowy) – długość kroków musi być jednakowa 9. Izotoniczny (koordynacyjny)- naprzemienna praca KKG i KKD

8 St. Biodrowy –wyprost -10, zgi ę cie - 30, rotacja wew. i zew. 5 St.kolanowy – wyprost – 0, zgi ę cie - 70 St.skokowy – wyprost – 15, zgi ę cie – 25

9

10 Sposób ustawienia stóp D ł ugo ść kroku Ró ż nice d ł ugo ś ci kroków mi ę dzy KDL i KDP Szeroko ść kroku Sposób obci ąż ania KKD Sposób wymachu KKG Sposób przenoszenia ś rodka ci ęż ko ś ci Rodzaj utykania

11 Etapy pionizacji: 1) Unoszenie g ł owy 2) Siad z uko ś nym ustawienie tu ł owia w ł ó ż ku 3) Siad p ł aski 4) Siad p ł aski z nogami zwieszonymi 5) Przesiadanie na wózek 5) Stanie z równomiernym obci ąż aniem kkd 6) Ć w. Równowa ż ne w staniu 7) Nauka chodu 8) Wyd ł u ż anie dystansu 9) Zmniejszanie u ż ycia przyrz ą dów 10) Chód po nierównym pod ł o ż u i po pod ł o ż u o ró ż nej twardo ś ci 11) Chód po torze przeszkód 12) Chód po schodach 13) Nauka padania Obserwacja pacjenta: t ę tno, ci ś nienie krwi, blado ść, zawroty g ł owy (odliczanie przez pacjenta od 10 do 1) Szybko ść przechodzenia do kolejnych etapów zale ż y od indywidualnych post ę pów i mo ż liwo ś ci pacjenta

12 stó ł pionizacyjny (w najgorszych przypadkach) Parapion Parapodium statyczne lub dynamiczne Por ę cze, Barierki Chodzik, balkonik Kule Laski Ł uski na kkd blokuj ą ce st. Kolanowe Podci ą g stopy (od stopy do st.kolanowego) Ł uski na stop ę

13 Stabilizacja 3 paskami (st.kolanowe, biodrowe i kl.piersiowa) Systematyczna zmiana k ą ta nachylenia Systematyczne wyd ł u ż anie czasu pionizacji Kontrola t ę tna i ci ś nienia krwi Obserwacja stanu klinicznego pacjenta

14 Przy nauce chodu pami ę tamy o: Ć wiczeniach równowa ż nych, ć w. Stabilizacji zwrotnej (Rehabalance) Ć w. mm poruszaj ą cych miednic ą (po ś ladkowych, brzucha, grzbietu) Nauce równego obci ąż ania ko ń czyn (test dwóch wag) Nauce balansowania miednic ą ASEKURACJI PACJENTA: 1) Terapeuta idzie nieco z ty ł u i z boku pacjenta, mo ż e trzyma ć pacjenta za miednic ę i podtrzymywa ć za kg 2) Na schodach – je ś li pacjent idzie w gór ę – terapeuta z ty ł u i z boku, je ś li pacjent idzie w dó ł – terapeuta z przodu i z boku 3) Jak najmniej pomaga ć 4) Bezpieczne sprowadzanie na pod ł og ę przy upadku pacjenta 5) Terapeuta musi sta ć pewnie

15 Nie broni ć si ę przed upadkiem Je ś li chodzi si ę z kul ą lub lask ą – odrzuci ć Stara ć si ę upa ść przodem Amortyzacja upadku przez ugi ę cie kkg w st. ł okciowych Nauka padania: 1) Opad na ś cian ę 2) Upadek na kilka warstw materaca 3) Upadek na jeden materac 4) Upadek na pod ł og ę 5) Upadek na pod ł og ę ze zmian ą kierunku 6) Niespodziewany upadek w wiadomym kierunku 7) Niespodziewany upadek w niewiadomym kierunku

16 Trójtaktowy Dwutaktowy 1. Kula(e) kula + noga chora 2. Noga chora noga zdrowa 3. Obci ąż enia na kuli(-ach), noga zdrowa Czterotaktowy Dwutaktowy 1. I KulaI kula+ noga przeciwna 2. Noga przeciwnaII kula + noga przeciwna 3. II kula 4. Noga przeciwna

17 Krokiem dostawnym W dó ł : I noga chora, II noga zdrowa W gór ę : I noga zdrowa, II noga chora ZDROWA DO NIEBA CHORA DO PIEK Ł A!!!


Pobierz ppt "PIONIZACJA I NAUKA CHODU. rytmiczne gubienie i odzyskiwanie równowagi, w nast ę puj ą cych na przemian fazie podporowej i fazie przenoszenia podczas których."

Podobne prezentacje


Reklamy Google