Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Podstawy przedsiębiorczości przedsiębiorczość bez tajemnic Temat: Strategie przedsiębiorstw

3 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej Celem każdego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie maksymalnego zysku. Przedsiębiorstwa mają swobodę gospodarowania, samodzielnie podejmują decyzje na temat swojej działalności, muszą przy tym przestrzegać przepisów prawa i warunków uczciwej konkurencji. przedsiębiorstwo podatki banki budżet kredyt płace produkty pracownicy rynek

4 Strategie przedsiębiorstwa Strategia jest rozumiana jako pewien plan działania organizacji, związany z jej pozycją w otoczeniu. Strategia zarządzania jednostkami gospodarczymi: przedstawia cele ogólne i cele cząstkowe szczególnego znaczenia, a więc te, które rozstrzygają o tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa jako całości, jest zdeterminowana przez otoczenie i przez czynniki wewnętrzne, uwzględnia poziom organizacyjno - techniczny i zasoby konkurencji, jest wyrażona w formie programów i planów dotyczących działalności globalnej lub jakiejś funkcji przedsiębiorstwa, jest określona w elastycznym horyzoncie planowania, podlega ocenie przez zastosowanie określonych kryteriów efektywności.

5 Strategie przedsiębiorstwa Na strategię przedsiębiorstwa składają się cztery podstawowe elementy: domena działania, strategiczna przewaga (silna strona), cele do osiągnięcia oraz funkcjonalne programy działania. strategiczna przewaga Strategiczne cele funkcjonalne programy działania Domena działania

6 Strategie przedsiębiorstwa Domena działania określa, gdzie i komu firma zamierza sprzedawać swoje wyroby lub usługi, to znaczy, że firma posiada własny rynek. Strategiczna przewaga polega na tym, aby w ramach wybranej domeny być bardziej atrakcyjnym partnerem niż inne firmy (np. patent, technologia, produkt). Cele strategiczne są ważnym uzupełnieniem wyboru domeny działania i strategicznej przewagi nad konkurentami. Określa, co konkretnie firma chce osiągnąć w kolejnych okresach, i pozwalają kontrolować, czy firma osiąga sukces. Funkcjonalne programy działania są przełożeniem koncepcji strategii na konkretne działania na każdym stanowisku pracy. Skuteczne programy działania mają trzy aspekty: 1)określają, co, kto, kiedy będzie robił, 2)zakładają stałą konieczność poprawy, usprawnienia, 3)Programy w systemowy sposób obejmują całość funkcjonowania firmy.

7 Analiza strategiczna Analiza strategiczna to zbiór metod i oceny otoczenia przedsiębiorstwa oraz jego mocnych i słabych stron umożliwiających wykorzystywanie pojawiających się szans i unikanie zagrożeń oraz efektywne wykorzystywanie zasobów. Zalety planowania strategicznegoWady planowania strategicznego wpływa na poprawę organizacji pracy i jej efektywność, planowanie strategiczne dostosowuje się do zmieniającego się otoczenia, planowanie strategiczne zmniejsza szansę popełniania błędów, ukierunkowanie działalności przedsiębiorstwa na wykonywanie zadań i sposobów ich realizacji, tj. na wyniki. ogranicza proces decyzyjny do problemów pozbawionych ryzyka, nie obejmuje obszarów i sfer działania wymagających kreatywności, niebezpieczeństwo powstania służb oderwanych od problemów funkcjonowania firmy, wymaga dużych nakładów: środków pieniężnych, kadrowych, rzeczowych.

8 Procedura planowania strategicznego Planowanie strategiczne obejmuje pięć elementów. Są to: analiza otoczenia analiza przedsiębiorstwa opcje strategiczne wybór wariantu strategicznego program strategiczny Obejmuje makro – i mikrootoczenie. Analiza otoczenia zewnętrznego pozwala ocenić szanse na odniesienie sukcesu. Dotyczy sytuacji wewnętrznej, tj. zasobów oraz kompetencji jakimi dysponuje względem konkurentów. Wynikają z porównania otoczenia i zasobów firmy. Uzależniony jest od przyjętej koncepcji. Kryterium wyboru mogą być np. wielkość obrotu czy rentowność. Ma na celu planistyczne przygotowanie praktycznego wdrożenia wybranego kierunku działalności, tj. ustalenia biznes planu.

9 Rodzaje strategii Najczęściej wykorzystywaną metodą analizy strategicznej jest analiza SWOT. Jest to metoda polegająca na ocenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń płynących z jego otoczenia. Dzięki analizie SWOT możliwe jest przewidywanie zdarzeń, które mogą mieć miejsce w przyszłości. SWOTSWOT SWOTSWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats Strengths Weaknesses Opportunities Threats Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Czynniki wewnętrzne (charakterystyka firmy) Czynniki wewnętrzne (charakterystyka firmy) Czynniki zewnętrzne (rynek) Czynniki zewnętrzne (rynek)

10 Rodzaje strategii Strategia rozwojuSkala działalności Zakres geograficzny działalności Zakres branżowy działalności Ważne dla przyszłości przedsiębiorstwa jest prawidłowe wytyczenie strategii rozwoju, czyli wybór branży, obszaru geograficznego, asortymentu i technologii produkcji wyrobów. Wybór strategii rozwoju określa sektory, w których będzie działać firma. Dla każdego z sektorów należy wybrać strategię konkurencji.

11 Rodzaje strategii Strategia kosztowa Duża skala produkcjiOszczędne technologieStandardowa jakośćOgraniczony asortyment Firma, która wybrała strategię kosztową, stara się mieć koszty niższe od innych przedsiębiorstw w branży. Osiąga, to m.in. Przez dużą skalę produkcji, stosowanie oszczędnych technologii, utrzymywanie standardowej jakości i ograniczonego asortymentu wyrobów.

12 Rodzaje strategii Strategia zróżnicowania Bardzo wysoka jakość Znane marki Nowoczesne technologie Strategia wysokiej jakości zwana strategią zróżnicowania polega na takim zorganizowaniu firmy, która wytworzy produkty o bardzo wysokiej jakości. Wysoką jakość osiąga się przez inwestowanie w nowoczesne technologie i promocję marek.

13 Rodzaje strategii

14 Rodzaje strategii – strategia lidera utrzymać dominującą pozycję na rynku znaleźć sposoby zwiększenia łącznego popytu rynkowego, utrzymać swój dotychczasowy udział w rynku, zwiększyć udział w rynku poprzez zagospodarowanie rosnącego popytu, zaś w przypadku braku jego wzrostu poprzez złamanie lojalności nabywców produktów konkurencyjnych lub wykup konkurentów. znaleźć sposoby zwiększenia łącznego popytu rynkowego, utrzymać swój dotychczasowy udział w rynku, zwiększyć udział w rynku poprzez zagospodarowanie rosnącego popytu, zaś w przypadku braku jego wzrostu poprzez złamanie lojalności nabywców produktów konkurencyjnych lub wykup konkurentów.

15 Rodzaje strategii – strategia pretendenta zwiększyć udział w rynku i poprawić swoją pozycję względem lidera atak na lidera (inwestycje, marketing, nowe produkty … itp.), przejęcie rynku firm o podobnej skali lub mniejszych i rozproszonych poprzez fuzje, wykup, alianse (zintegrowany atak na lidera poprzez porozumienie się mniejszych konkurentów), integracja z zagranicznym konkurentem o dużym potencjale (obniżenie jego kosztów wejścia). atak na lidera (inwestycje, marketing, nowe produkty … itp.), przejęcie rynku firm o podobnej skali lub mniejszych i rozproszonych poprzez fuzje, wykup, alianse (zintegrowany atak na lidera poprzez porozumienie się mniejszych konkurentów), integracja z zagranicznym konkurentem o dużym potencjale (obniżenie jego kosztów wejścia).

16 Rodzaje strategii – strategia naśladowcy rynkowego zdobyć atrakcyjną pozycję rynkową naśladując firmy innowacyjne osiągające sukcesy mniejszym kosztem i w krótkim czasie analiza źródeł sukcesu wiodących firm lub innowacyjnych firm nie umiejących wykorzystać swego potencjału technologicznego wprowadzając innowacje na rynek, imitacja wraz z racjonalizacją kosztów, ulepszeniem oferty i unikaniem błędów popełnionych przez innowatora. analiza źródeł sukcesu wiodących firm lub innowacyjnych firm nie umiejących wykorzystać swego potencjału technologicznego wprowadzając innowacje na rynek, imitacja wraz z racjonalizacją kosztów, ulepszeniem oferty i unikaniem błędów popełnionych przez innowatora.

17 Rodzaje strategii – strategie specjalistów rynkowych osiągnięcie pozycji lidera w segmencie lub zbudowanie unikalności w wybranej dziedzinie sposoby wyróżniania się poprzez mistrzostwo w opanowaniu wybranej dziedziny: -wg typu klienta, - w obsłudze wybranego rynku geograficznego, - w wybranej grupie produktów, -... Itp. sposoby wyróżniania się poprzez mistrzostwo w opanowaniu wybranej dziedziny: -wg typu klienta, - w obsłudze wybranego rynku geograficznego, - w wybranej grupie produktów, -... Itp.

18 Strategia dywersyfikacji Realokacja zasobów wewnątrz przedsiębiorstwa polegająca na zaangażowaniu się w nowe branże, rynki, technologie poprzez inwestycje w portfele produktów, rynków, technologii, z których każdy wymaga dostosowania do innego zestawu czynników sukcesu. Cel: redukcja ryzyka, zwiększenie bazy przychodów, lepsze wykorzystanie potencjału firmy, zdobywanie nowych umiejętności i podstaw budowy przewag rynkowych, redukcja kosztów dzięki transakcjom wewnętrznym, większa siła rynkowa Kryteria wyboru sektora, czyli trzy testy poprawnej dywersyfikacji wg. Portera: - test atrakcyjności, - test kosztów wejścia, - test przewagi konkurencyjnej (synergii). Kryteria wyboru sektora, czyli trzy testy poprawnej dywersyfikacji wg. Portera: - test atrakcyjności, - test kosztów wejścia, - test przewagi konkurencyjnej (synergii).

19 Uczestnicy rynku Lider rynkowy - przedsiębiorstwo, mające czołową pozycję na rynku. Liderzy poszczególnych branży mają największy obrót i najłatwiej jest im negocjować ceny z poszczególnymi dostawcami, więc mogą obniżyć ceny swoich wyrobów i skutecznie walczyć z konkurencją, ale muszą tworzyć bariery wejścia i chronić rynek przed substytutami, na czym korzystają wszystkie firmy sektora. Pretendent - przedsiębiorstwo, mające drugi po liderze udział w rynku danej branży i szansę zostania liderem, przy intensywnych działaniach marketingowych i agresywnej polityce cenowej. Pretendenci ponoszą wysokie koszty walki z liderem. Naśladowca - przedsiębiorstwo, które nie ściga się z liderem branży, a odnosi korzyści małym kosztem kopiując jego produkty i metody działania, oraz korzystając z jego posunięć mających na celu chronić rynek. Naśladowcy mają zazwyczaj podobny asortyment produktów, co lider.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google