Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CBA- Centralne Biuro Antykorupcyjne:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CBA- Centralne Biuro Antykorupcyjne:"— Zapis prezentacji:

1

2 CBA- Centralne Biuro Antykorupcyjne:
To służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym, gospodarczym, instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

3 Podstawa prawna działalności: ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U r. Nr 104, poz. 708).

4 UPRAWNIENIA CBA W granicach zadań ustawowych funkcjonariusze CBA wykonują: czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu zapobiegania popełnieniu przestępstw, ich rozpoznania i wykrywania oraz - jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - czynności dochodzeniowo-śledcze w celu ścigania sprawców przestępstw; czynności kontrolne w celu ujawniania przypadków korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz nadużyć osób pełniących funkcje publiczne, czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla zwalczania korupcji w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

5 Do zadań CBA należy: 1. ściganie karne przestępstw przeciwko:
działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wyborom i referendum, porządkowi publicznemu, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi nielegalnemu finansowaniu partii politycznych, obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji

6 2. Kontrole mają na celu: ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne; dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych; ujawnianie przypadków nieprzestrzegania procedur prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych; kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne;

7 3. działalność analityczna:
zjawiska występującew obszarze właściwości CBA oraz informowanie w tym zakresie Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejm i Senat.

8 Struktura CBA CBA zatrudnia blisko 1000 osób. W skład CBA wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 1. Departament Operacyjno-Śledczy; 2. Departament Ochrony; 3. Departament Postępowań Kontrolnych; 4. Departament Analiz; 5. Biuro Techniki Operacyjnej; 6. Biuro Prawne; 7. Biuro Finansów; 8. Biuro Kadr i Szkolenia; 9. Biuro Logistyki; 10. Biuro Teleinformatyki; 11. Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych; 12. Gabinet Szefa; 13. Zespół Audytu Wewnętrznego; oraz Delegatury terenowe.

9 Współpraca międzynarodowa
CBA współdziała w zakresie swojej właściwości z organizacjami międzynarodowymi, swoimi odpowiednikami i organami ścigania innych państw na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów. CBA współpracuje między innymi z: *OLAF (Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Oszustw) *Interpol *Europol *EPAC (Europejskimi Partnerami Przeciwko Korupcji) *EACN (Europejską Siecią Antykorupcyjną)

10 Współpraca międzynarodowa Cd.
Funkcjonariusze CBA uczestniczyli także w przygotowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym, np. projektu bliźniaczego dla Rumunii Transition Facility „Zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu”. CBA prezentowało doświadczenia antykorupcyjne w Polsce w ramach programu budowania świadomości antykorupcyjnej, realizowanego przez Departament Sprawiedliwości USA, skierowany do przedstawicieli ukraińskich organów ścigania. Centralne Biuro Antykorupcyjne uczestniczyło w unijnym projekcie bliźniaczym Transition Facility 2005 i 2006 Efektem współpracy z ekspertami niemieckimi, belgijskimi i holenderskimi był cykl wszechstronnych szkoleń, staży i warsztatów dla funkcjonariuszy CBA, zrealizowanych w Polsce i w krajach partnerskich służb.

11 Służba i Nabór w CBA Służbę w CBA może pełnić osoba:
posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie; korzystająca z pełni praw publicznych; wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną; która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby; która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

12 Służba i Nabór w CBA Nabór prowadzony jest w oparciu o następujące zasady: konkurencyjności ofert - nabór ma charakter konkursowy; celowości poszukiwań- rekrutacja kandydatów o kompetencjach i potencjale pożądanym dla kultury organizacyjnej firmy centralnej weryfikacji - ocena predyspozycji kandydata do służby w CBA dokonywana jest przez Komisję powoływaną przez Szefa CBA i odbywa się tylko w Centrali CBA. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydata obejmuje: złożenie odpowiednich dokumentów; sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych; badania psychologiczne; przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej; Na rozmowę kandydat stawia się z wypełnioną ankietą bezpieczeństwa; ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA.

13 Służba i Nabór w CBA Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w CBA bierze się pod uwagę w szczególności: opinie z badań psychologicznych i lekarskich; doświadczenie zawodowe; Poziom, kierunek jego wykształcenia; wiek kandydata; znajomość języków obcych; posiadanie dodatkowych kwalifikacji i/lub uprawnień. Centralne Biuro Antykorupcyjne zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.

14 Szkolenie i rozwój funkcjonariuszy
System szkolenia funkcjonariuszy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oparty jest na bezpośrednich potrzebach związanych z realizacją zadań statutowych. Ma on charakter zindywidualizowany ze względu na: - potrzeby szkoleniowe jednostek organizacyjnych oraz - charakter służby poszczególnych funkcjonariuszy. Szkolenia w CBA realizowane są według następującego modelu: Szkolenia podstawowe; Szkolenia specjalistyczne; Szkolenia doskonalące.  Systemem tym objęci są wszyscy funkcjonariusze CBA.

15 Szkolenie i rozwój funkcjonariuszy
Osobę przyjętą do służby w CBA mianuje się funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres do 3 lat. W okresie tym funkcjonariusz CBA podlega intensywnemu szkoleniu i, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, opiniowaniu służbowemu. Szkolenia podstawowe są prowadzone według jednolitego programu szkolenia przygotowującego do wykonywania zadań służbowych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje zawodowe podstawowe. Tematyka szkolenia podstawowego w szczególności obejmuje: zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną CBA; właściwość rzeczową i zakres uprawnień CBA; elementy prawa karnego i procesowego; etykę zawodową; podstawy ochrony informacji niejawnych; pragmatykę służbową funkcjonariusza; czynności analityczne; pierwszą pomoc medyczną; zasady i tryb stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej; szkolenie strzeleckie.

16 Tajna współpraca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
CBA nie może przy wykonywaniu swoich zadań korzystać z tajnej współpracy: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, członków Rady Ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, wojewodów i wicewojewodów posłów i senatorów; Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i innych dyrektorów generalnych w ministerstwach, urzędach centralnych lub urzędach wojewódzkich; sędziów, prokuratorów i adwokatów; członków rady nadzorczej, członków zarządu oraz dyrektorów programów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub osób prowadzących działalność wydawniczą rektorów, prorektorów szkół wyższych.

17 Upublicznione działania operacyjno-śledcze CBA
4 grudnia powiadomiono o pierwszej akcji CBA. Zatrzymano Roberta M. i Wiesława B. Są oni podejrzewani o działanie na szkodę spółki "Kama Foods" S.A. luty 2007 – zatrzymanie Mirosława G.; jednym z postawionych zatrzymanemu zarzutów było przyjmowanie korzyści majątkowej od pacjentów w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej czerwiec i lipiec 2007 – zatrzymania dyrektorów z Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, którym postawiono zarzuty przyjmowania korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją publiczną 6 lipca 2007 – zatrzymanie dwóch osób podejrzanych o korupcję w tzw. aferze gruntowej 1 października 2007 CBA zatrzymało posłankę PO Beatę Sawicką oraz burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego. Prawdopodobnie zostaną im przedstawione zarzuty usiłowania przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za próbę tzw. "ustawienia" przetargu publicznego. CBA na wniosek prokuratora zatrzymało ją powtórnie 5 listopada 2007 dzień po wygaśnięciu chroniącego ją immunitetu poselskiego. Sąd uznał, że drugie zatrzymanie było bezzasadne i nakazał jej zwolnienie 25 października 2007 – zatrzymanie byłego ministra sportu Tomasza Lipca w związku z postępowaniem prowadzonym przez prokuratora apelacyjnego w Warszawie w sprawie korupcji w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie

18 Upublicznione działania operacyjno-śledcze CBA
2009 23 września 2009 upubliczniono informację o zatrzymaniu Weroniki Marczuk-Pazury w związku z podejrzeniem przyjęcia korzyści majątkowej i powoływania się na wpływy w organach władzy publicznej 1 października 2009 dziennik Rzeczpospolita upublicznił stenogramy sporządzonych przez CBA z rozmów telefonicznych Zbigniewa Chlebowskiego z lobbystami w sprawie zmian w ustawie o zakładach losowych i grach liczbowych (operacja Black Jack) 2 października 2009 upubliczniono informację o zatrzymaniu Janusza Stokłosy w związku z podejrzeniem wręczenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym z Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2011 6 października 2011 funkcjonariusze CBA zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą działającą na szkodę Skarbu Państwa RP

19 Operacje CBA

20 Krytyka W listopadzie 2007 pełnomocnik rządu PO do spraw walki z korupcją Julia Pitera poinformowała, że pracuje nad raportem o nadużyciach w CBA. O ukończeniu raportu i przekazaniu go premierowi poinformowała w grudniu W styczniu 2008 o udostępnienie raportu poprosił Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski oraz Piotr Brzozowski właściciel kancelarii prawnej w Miłomłynie. Julia Pitera odmówiła udostępnienia oraz publikacji raportu. Piotr Brzozowski zaskarżył decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie odmowy udostępnienie raportu w trybie informacji publicznej, czego wynikiem był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2008 r. uchylający decyzje premiera. W dniu 20 lutego 2009 r. ten sam sąd, na skutek kolejnej skargi Piotra Brzozowskiego skazał prawomocnym wyrokiem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska na karę PLN grzywny za niewykonanie poprzedniego wyroku. W 2009 roku CBA ustosunkowało się do jawnej części raportu. W styczniu 2008 listy w obronie CBA opublikowała grupa osób publicznych i polityków, a następnie grupa naukowców z Poznania i Wrocławia.

21 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "CBA- Centralne Biuro Antykorupcyjne:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google