Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI."— Zapis prezentacji:

1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

2 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA PODSTAWY PRAWNE USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ USTAWA Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 R. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH USTAWA Z DNIA 5 SIERPNIA 2010 R. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH USTAWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USTAWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 2

3 DEFINICJA DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. (ART. 1 USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ) Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. (ART. 1 USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ) 3

4 PRZYKŁAD 1 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA informacją publiczną w szczególności są informacje o polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym: a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, b) projektowaniu aktów normatywnych, c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań informacją publiczną w szczególności są informacje o polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym: a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, b) projektowaniu aktów normatywnych, c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań 4

5 PRZYKŁAD 2 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Informacją publiczną jest informacja o podmiotach, władzy publicznej, w tym o: a) statusie prawnym lub formie prawnej, b) organizacji, c) przedmiocie działalności i kompetencjach, d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, e) strukturze własnościowej podmiotów, f) majątku, którym dysponują, Informacją publiczną jest informacja o podmiotach, władzy publicznej, w tym o: a) statusie prawnym lub formie prawnej, b) organizacji, c) przedmiocie działalności i kompetencjach, d) organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, e) strukturze własnościowej podmiotów, f) majątku, którym dysponują, 5

6 PRZYKŁAD 3 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA informacją publiczną jest informacja o zasadach funkcjonowania podmiotów władzy publicznej: a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, c) sposobach stanowienia aktów publiczno prawnych, informacją publiczną jest informacja o zasadach funkcjonowania podmiotów władzy publicznej: a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, b) trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, c) sposobach stanowienia aktów publiczno prawnych, 6

7 PRZYKŁAD 3 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, e) stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, 7

8 PRZYKŁAD 4 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Informacją publiczną jest treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: – treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, – dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, Informacją publiczną jest treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności: – treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć, – dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających, b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, c) treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, d) informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych, 8

9 PRZYKŁAD 4 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Informacją publiczną jest informacja o majątku publicznym, w tym o: a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, d) majątku podmiotów, o których mowa wyżej pochodzącym z zadysponowania majątkiem, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, Informacją publiczną jest informacja o majątku publicznym, w tym o: a) majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, b) innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach, c) majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, d) majątku podmiotów, o których mowa wyżej pochodzącym z zadysponowania majątkiem, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach, 9

10 PRZYKŁAD 5 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa wyżej mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, f) długu publicznym, g) pomocy publicznej, h) ciężarach publicznych e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa wyżej mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat, f) długu publicznym, g) pomocy publicznej, h) ciężarach publicznych 10

11 PRAWO DO INFORMACJI DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. (ART. 61 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ) Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. (ART. 61 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ) 11

12 PRAWO DO INFORMACJI DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. (ART. 2 USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ) Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. (ART. 2 USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ) 12

13 PRAWO DO INFORMACJI DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 1) niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych 2) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 3) wglądu do dokumentów urzędowych, 4) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 1) niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych 2) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 3) wglądu do dokumentów urzędowych, 4) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. 13

14 PODMIOTY ZOBOWIĄZNE DO UDZIELANIA INF. DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: 1) organy władzy publicznej, 2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych, 3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa 4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: 1) organy władzy publicznej, 2) organy samorządów gospodarczych i zawodowych, 3) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa 4) podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, 14

15 PODMIOTY ZOBOWIĄZNE DO UDZIELANIA INF. DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA 5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 6) Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz partie polityczne. 5) podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 6) Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz partie polityczne. 15

16 SPOSOBY UDZIELANIA INFORMACJI DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.gov.pl/, 2) Udostępniania na wniosek informacji niezawartych w BIP, w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją 3) wstępu na posiedzenia organów, kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.gov.pl/, 2) Udostępniania na wniosek informacji niezawartych w BIP, w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, przez zainstalowane w tych miejscach urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją 3) wstępu na posiedzenia organów, kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. 16

17 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI 17 UDZIELENIE INFORMACJI / ART. 14 UST.1/ UDZIELENIE INFORMACJI / ART. 14 UST.1/ DECYZJA O DMOWIE UDZIELENIA INFORMACJI /ART. 16/ DECYZJA O DMOWIE UDZIELENIA INFORMACJI /ART. 16/ DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA / ART. 14 UST.2/ DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA / ART. 14 UST.2/

18 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA ODWOŁANIE OD DECYZJI DO ORGANU WYŻSZEGO STOPNIA ODWOŁANIE OD DECYZJI DO ORGANU WYŻSZEGO STOPNIA 18 DECYZJA O UCHYLENIU ZASKARŻONEJ DECYZJI DECYZJA O UTRZYMANIU W MOCY ZASKARŻONEJ DECYZJI TRYB ZASKARŻENIA DECYZJI O ODMOWIE UDZIELENIA INFORMACJI W PRZYPADKU ODMOWY ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ INFORMACJI NIEJAWNYCH, DANYCH OSOBOWYCH, TAJEMNICY SKARBOWEJ, TAJEMNICY STATYSTYCZNEJ TRYB ZASKARŻENIA DECYZJI O ODMOWIE UDZIELENIA INFORMACJI W PRZYPADKU ODMOWY ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ INFORMACJI NIEJAWNYCH, DANYCH OSOBOWYCH, TAJEMNICY SKARBOWEJ, TAJEMNICY STATYSTYCZNEJ

19 DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA POWÓDZTWO DO SĄDU POWSZECHNEGO O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI 19 WYROK STWIERDZAJĄCY PRAWO DO UZYSKANIA INF. WYROK ODDALAJĄCY POWÓDZTWO WYROK ODDALAJĄCY POWÓDZTWO TRYB ZASKARŻENIA DECYZJI O ODMOWIE UDZIELENIA INFORMACJI W PRZYPADKU ODMOWY ZE WZGLĘDU NA WYŁĄCZENIE JEJ JAWNOŚCI Z POWOŁANIEM SIĘ NA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO PRYWATNOŚCI ORAZ TAJEMNICĘ INNĄ NIŻ INFORMACJA NIEJAWNA, TAJEMNICA SKARBOWA LUB TAJEMNICA STATYSTYCZNA TRYB ZASKARŻENIA DECYZJI O ODMOWIE UDZIELENIA INFORMACJI W PRZYPADKU ODMOWY ZE WZGLĘDU NA WYŁĄCZENIE JEJ JAWNOŚCI Z POWOŁANIEM SIĘ NA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO PRYWATNOŚCI ORAZ TAJEMNICĘ INNĄ NIŻ INFORMACJA NIEJAWNA, TAJEMNICA SKARBOWA LUB TAJEMNICA STATYSTYCZNA

20 KONSEKWENCJE WADLIWEGO NIEUJAWNIENIA INF DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA ART. 23 USTAWY O DOSTĘPIE DO INFORMACJI NIEJAWNYCH KTO, WBREW CIĄŻĄCEMU NA NIM OBOWIĄZKOWI, NIE UDOSTĘPNIA INFORMACJI PUBLICZNEJ, PODLEGA GRZYWNIE, KARZE OGRANICZENIA WOLNOŚCI ALBO POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO ROKU. 20

21 KONSEKWENCJE WADLIWEGO UJAWNIENIA INF. DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Kodeks karny: Art. 265. § 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne", podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli informację określoną w § 1 ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Kto nieumyślnie ujawnia informację określoną w § 1, z którą zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kodeks karny: Art. 265. § 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne", podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli informację określoną w § 1 ujawniono osobie działającej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Kto nieumyślnie ujawnia informację określoną w § 1, z którą zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upoważnieniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 21

22 KONSEKWENCJE WADLIWEGO UJAWNIENIA INF. DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA INFORMACJA PUBLICZNA Art. 266. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2.Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 266. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2.Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli "zastrzeżone" lub "poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 22

23 23 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA


Pobierz ppt "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJI NIEJAWNYCH DR KAMILLA KURCZEWSKA KATEDRA PRAWA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google