Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 * Wiesław Rychlicki www.bieszczady.hg.pl/wr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 * Wiesław Rychlicki www.bieszczady.hg.pl/wr."— Zapis prezentacji:

1 METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 * Wiesław Rychlicki www.bieszczady.hg.pl/wr www.bieszczady.hg.pl/wr

2 Rachunkowość w zakresie tworze- nia zbiorów informacji posługuje się następującymi metodami: metodą bilansową metodą podmiotową metodą grupowania

3 Metoda bilansowa Metoda bilansowa polega na ewidencji, grupowaniu i przedsta- wianiu majątku przedsiębiorstwa i wszystkich zjawisk gospodar- czych dwustronnie i równoważnie, czyli bilansowo.

4 Metoda podmiotowa Metoda podmiotowa polega na tym, że rachunkowość prowadzona jest odrębnie dla każdej jednostki. Metoda grupowania Metoda grupowania polega na ewidencji na kontach operacji gospodarczych o jednorodnej lub zbliżonej treści ekonomicznej.

5 Zasady rachunkowości Zasady rachunkowości określają reguły postępowania w rachunko- wości. Dzielimy je na trzy grupy: zasady uniwersalne zasady nadrzędne (podstawowe) zasady szczegółowe (podrzędne).

6 Zasady uniwersalne Zasady uniwersalne są powszechnie sto- sowane w rachunkowości we wszystkich krajach: zasada podwójnego zapisu każdej ope- racji gospodarczej zasada periodyzacji tj. ujmowania dzia- łalności jednostki w (z góry ustalone) okresy obrachunkowe lub sprawozdaw- cze.

7 Zasady nadrzędne Zasady nadrzędne określone są w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694): zasada wiernego obrazu zasada ciągłości działania zasada memoriałowa zasada ostrożności.

8 Zasada wiernego obrazu Zasada wiernego obrazu zobowiązuje jednostki gospodarcze do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania spra- wozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniały one rzetelne i jasne przed- stawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności.

9 Zasada ciągłości działania Zasada ciągłości działania zakłada, że jednostka gospodarcza będzie kontynuować swoją działalność w przyszłości. W sposób ciągły powinno stosować się przyjęte za- sady, jednakowo w kolejnych latach grupo- wać operacje na kontach, wyceniać majątek i ustalać wynik ze swojej działalności.

10 Zasada memoriałowa Zasada memoriałowa nakazuje zaliczać (rejestrować) przychody i koszty związane z uzyskaniem tych przychodów do tego okresu, w którym powstały i którego dotyczą, bez względu na termin ich rozliczenia pieniężnego (zapłaty).

11 Zasada ostrożnej wyceny Zasada ostrożnej wyceny nakazuje tak wyceniać majątek i kapitały jednostki gospodarczej, aby wiernie przedstawić wynik finansowy.

12 Zasady podrzędne Zasady podrzędne wynikają z zasad nadrzędnych i mają bezpośredni wpływ na jakość rachunkowości i jakość sporządza- nych sprawozdań finansowych: zasada dokumentacji zasada kompletności zasada jasności zasada bezstronności.

13 Zasada dokumentacji Zasada dokumentacji zakłada, że każde zdarzenie gospodarcze, które podlega ewidencji ma być udoku- mentowane. Zasada kompletności Zasada kompletności zakłada, że wszystkie operacje danego okresu, danej jednostki muszą być zaksię- gowane w ujęciu chronologicznym i systematycznym.

14 Zasada jasności Zasada jasności wymaga, aby wszystkie informacje dostarczone przez rachunkowość w postaci spra- wozdań były jasne - zrozumiałe dla odbiorców i użytkowników. Zasada bezstonności Zasada bezstonności wymaga, aby wszystkie informacje pochodzące z rachunkowości wynikały z obiek- tywnej rzeczywistości.

15 cechy rachunkowości Z przestrzegania zasad rachunko- wości wynikają trzy podstawowe cechy rachunkowości, których istotą jest: prawidłowość wiarygodność użyteczność.

16 Cechy rachunkowości: PrawidłowePrawidłowe, czyli zgodne z zasadami i przepisami odzwierciedlenie działalności. WiarygodneWiarygodne, czyli zgodne z rzeczywistością, rzetelne przedstawienie wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce w działalności. UżytecznyUżyteczny charakter wszystkich danych liczbowych otrzymywanych z rachunkowości, niezbędnych dla pełnienia funkcji informa- cyjnej, kontrolnej i analitycznej.

17 KONIEC PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 * Wiesław Rychlicki www.bieszczady.hg.pl/wr www.bieszczady.hg.pl/wr


Pobierz ppt "METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 * Wiesław Rychlicki www.bieszczady.hg.pl/wr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google