Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Wiesław Rychlicki PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 *

2 Rachunkowość w zakresie tworze-nia zbiorów informacji posługuje się następującymi metodami:
metodą bilansową metodą podmiotową metodą grupowania

3 Metoda bilansowa polega na ewidencji, grupowaniu i przedsta-wianiu majątku przedsiębiorstwa i wszystkich zjawisk gospodar-czych dwustronnie i równoważnie, czyli bilansowo.

4 Metoda podmiotowa polega na tym, że rachunkowość prowadzona jest odrębnie dla każdej jednostki.
Metoda grupowania polega na ewidencji na kontach operacji gospodarczych o jednorodnej lub zbliżonej treści ekonomicznej.

5 Zasady rachunkowości określają reguły postępowania w rachunko-wości
Zasady rachunkowości określają reguły postępowania w rachunko-wości. Dzielimy je na trzy grupy: zasady uniwersalne zasady nadrzędne (podstawowe) zasady szczegółowe (podrzędne).

6 Zasady uniwersalne są powszechnie sto-sowane w rachunkowości we wszystkich krajach:
zasada podwójnego zapisu każdej ope-racji gospodarczej zasada periodyzacji tj. ujmowania dzia-łalności jednostki w (z góry ustalone) okresy obrachunkowe lub sprawozdaw-cze .

7 Zasady nadrzędne określone są w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994 r. (tekst jednolity DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694): zasada wiernego obrazu zasada ciągłości działania zasada memoriałowa zasada ostrożności.

8 Zasada wiernego obrazu zobowiązuje jednostki gospodarcze do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania spra-wozdań finansowych w taki sposób, aby zapewniały one rzetelne i jasne przed-stawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności.

9 Zasada ciągłości działania zakłada, że jednostka gospodarcza będzie kontynuować swoją działalność w przyszłości. W sposób ciągły powinno stosować się przyjęte za-sady, jednakowo w kolejnych latach grupo-wać operacje na kontach, wyceniać majątek i ustalać wynik ze swojej działalności.

10 Zasada memoriałowa nakazuje zaliczać (rejestrować) przychody i koszty związane z uzyskaniem tych przychodów do tego okresu, w którym powstały i którego dotyczą, bez względu na termin ich rozliczenia pieniężnego (zapłaty).

11 Zasada ostrożnej wyceny nakazuje tak wyceniać majątek i kapitały jednostki gospodarczej, aby wiernie przedstawić wynik finansowy.

12 Zasady podrzędne wynikają z zasad nadrzędnych i mają bezpośredni wpływ na jakość rachunkowości i jakość sporządza-nych sprawozdań finansowych: zasada dokumentacji zasada kompletności zasada jasności zasada bezstronności.

13 Zasada dokumentacji zakłada, że każde zdarzenie gospodarcze, które podlega ewidencji ma być udoku-mentowane. Zasada kompletności zakłada, że wszystkie operacje danego okresu, danej jednostki muszą być zaksię-gowane w ujęciu chronologicznym i systematycznym.

14 Zasada jasności wymaga, aby wszystkie informacje dostarczone przez rachunkowość w postaci spra-wozdań były jasne - zrozumiałe dla odbiorców i użytkowników. Zasada bezstonności wymaga, aby wszystkie informacje pochodzące z rachunkowości wynikały z obiek-tywnej rzeczywistości.

15 Z przestrzegania zasad rachunko-wości wynikają trzy podstawowe cechy rachunkowości, których istotą jest: prawidłowość wiarygodność użyteczność.

16 Cechy rachunkowości: Prawidłowe, czyli zgodne z zasadami i przepisami odzwierciedlenie działalności. Wiarygodne, czyli zgodne z rzeczywistością, rzetelne przedstawienie wszystkich zdarzeń, jakie miały miejsce w działalności. Użyteczny charakter wszystkich danych liczbowych otrzymywanych z rachunkowości, niezbędnych dla pełnienia funkcji informa-cyjnej, kontrolnej i analitycznej.

17 Wiesław Rychlicki www.bieszczady.hg.pl/wr
KONIEC Wiesław Rychlicki PRACOWNIA EKONOMICZNO-INFORMATYCZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH w Lesku * rok 2004 *


Pobierz ppt "METODY I ZASADY RACHUNKOWOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google