Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WEWN Ą TRZSZKOLNA PROCEDURA Oprac. Magdalena Dyszkiewicz WYDŁUŻANIE OKRESU EDUKACYJNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WEWN Ą TRZSZKOLNA PROCEDURA Oprac. Magdalena Dyszkiewicz WYDŁUŻANIE OKRESU EDUKACYJNEGO."— Zapis prezentacji:

1 WEWN Ą TRZSZKOLNA PROCEDURA Oprac. Magdalena Dyszkiewicz WYDŁUŻANIE OKRESU EDUKACYJNEGO

2 PODSTAWA PRAWNA §3 ust. 7 Rozporz ą dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2002r. Nr 15, poz. 142)Rozporz ą dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r.

3 Dla uczniów niepełnosprawnych mo ż na przedłu ż y ć okres nauki na ka ż dym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwi ę kszaj ą c proporcjonalnie liczb ę godzin zaj ęć edukacyjnych.

4 Decyzj ę o przedłu ż eniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor : na uzasadniony wniosek rodzica lub wychowawcy, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, na podstawie szczegółowej analizy osi ą gni ęć edukacyjnych ucznia dokonanej przez rad ę pedagogiczn ą.

5 Decyzj ę o wydłu ż eniu uczniowi okresu nauki nale ż y podj ąć nie pó ź niej ni ż do ko ń ca lutego roku poprzedzaj ą cego ostatni rok nauki w danej szkole.

6 Procedura wewnątrzszkolna Wniosek o wydłu ż enie uczniowi okresu edukacyjnego na danym etapie edukacyjnym składaj ą do dyrektora szkoły rodzice ( prawni opiekunowie ) ucznia lub wychowawca, Do wniosku doł ą cza si ę uzasadnienie, Wniosek nale ż y zło ż y ć nie pó ź niej ni ż do ko ń ca stycznia roku poprzedzaj ą cego ostatni rok nauki na danym etapie edukacyjnym.

7 Rada pedagogiczna dokonuje wnikliwej analizy osi ą gni ęć edukacyjnych ucznia. Podejmuje uchwał ę w sprawie wyra ż enia opinii na temat zasadno ś ci wniosku.

8 Dyrektor podejmuje decyzj ę o przedłu ż eniu uczniowi okresu edukacyjnego na danym etapie edukacyjnym: Na uzasadniony wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) lub wychowawcy, Po wcze ś niejszej analizie osi ą gni ęć edukacyjnych ucznia dokonanej przez Rad ę Pedagogiczn ą, W uzgodnieniu z rodzicami, Nie pó ź niej ni ż do ko ń ca lutego roku poprzedzaj ą cego ostatni rok nauki na danym etapie edukacyjnym.

9 Ucze ń, któremu wydłu ż ono okres edukacyjny, na zako ń czenie pierwszego roku realizacji wydłu ż onego etapu edukacyjnego nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje ś wiadectwa promocyjnego. Ucze ń otrzymuje za ś wiadczenie o przebiegu nauczania.

10 Dla ucznia, któremu wydłu ż ono okres edukacyjny, opracowuje si ę indywidualny program uwzgl ę dniaj ą cy to wydłu ż enie.

11 W sprawozdaniu statystycznym ucznia, któremu wydłu ż ono etap edukacyjny, wykazuje si ę jako ucznia niepromowanego.


Pobierz ppt "WEWN Ą TRZSZKOLNA PROCEDURA Oprac. Magdalena Dyszkiewicz WYDŁUŻANIE OKRESU EDUKACYJNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google