Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO KARNE. WYKROCZENIE Co to jest wykroczenie? Czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustaw ę obowi ą zuj ą c ą w czasie jego popełnienia pod.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO KARNE. WYKROCZENIE Co to jest wykroczenie? Czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustaw ę obowi ą zuj ą c ą w czasie jego popełnienia pod."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO KARNE

2 WYKROCZENIE

3 Co to jest wykroczenie? Czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustaw ę obowi ą zuj ą c ą w czasie jego popełnienia pod gro ź b ą kary. Sprawca czynu zabronionego, je ż eli nie jest to czyn zawiniony. Kto? Odpowiedzialno ś ci za popełnienie wykroczenie podlega ka ż dy, kto uko ń czył 17. Rok ż ycia. Gdzie? Wykroczenie mo ż na popełnić na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na statku wodnym lub powietrznym, chyba ż e przepisy szczególnej linii mówi ą inaczej. W przypadkach okre ś lonych przez ustawodawc ę karze za wykroczenie podlega równie ż usiłowanie, pod ż eganie i pomocnictwo w popełnieniu wykroczenia (w przypadku pod ż egania oraz pomocnictwa dodatkowo wymagalne jest popełnienie przez sprawc ę czynu zabronionego).

4 Kary Kara nagany Kara grzywny w wysoko ś ci od 20 do 5000zł Kara ograniczenia wolno ś ci - w wymiarze 1 Miesi ą ca Kara aresztu - od 5 do 30 dni

5 Ś rodki karne Zakaz prowadzenia pojazdów (wymierzany w miesi ą cach lub latach na okres od 6 miesi ę cy do 3 lat) Przepadek przedmiotów Nawi ą zka Obowi ą zek naprawienia szkody Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomo ś ci w szczególny sposób Inne ś rodki karne okre ś lone przez ustaw ę

6 PRZEST Ę PSTWO

7 Czym jest przest ę pstwo? czyn zabroniony uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagro ż ony kar ą na mocy prawa karnego. Konkretn ą definicje przest ę pstwa mo ż na zbudować na podstawie Kodeksy Karnego z 1997roku.

8 Kto? Przest ę pstwo mo ż e popełnić osoba, która uko ń czyła 17 lat, wyj ą tek stanowi osoba, która uko ń czyła 15 rok ż ycia i dopu ś ciła si ę przest ę pstw takich jak: - Zamachu na Prezydenta RP (art. 134) - Zabójstwa w typie podstawowym (art. 148 § 1) i kwalifikowanym (art. 148 § 2 i 3) - Umy ś lnego spowodowania ci ęż kiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 1 lub 3) -Umy ś lnego sprowadzenia katastrofy zagra ż aj ą cej ż yciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art. 163 § 1 lub 3, art. 173 § 1 lub 3) -Porwania statku wodnego lub powietrznego (art. 166) -Zgwałcenia wspólnie z inn ą osob ą (art. 197 § 3 i 4) -Czynnej napa ś ci z u ż yciem broni, no ż a lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo ś rodka obezwładniaj ą cego, wspólnie i w porozumieniu z inn ą osob ą na funkcjonariusza publicznego lub osob ę mu pomagaj ą c ą, gdy wskutek napa ś ci nast ą pił ci ęż ki uszczerbek na zdrowiu (art. 223 § 2) -Wzi ę cia lub przetrzymywania zakładnika (art. 252 § 1 lub 2) -Rozboju (art. 280),

9 Umy ś lno ś ć a nieumy ś lno ś ć czynu Czyn zabroniony popełniony jest umy ś lnie, je ż eli sprawca ma zamiar je popełnić, to jest chce go popełnić albo przewiduj ą c mo ż liwo ś ć jego popełnienia, na to si ę godzi. Czyn zabroniony popełniony jest nieumy ś lnie, je ż eli sprawca nie maj ą c zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostro ż no ś ci wymaganej w danych okoliczno ś ciach, mimo ż e mo ż liwo ś ć popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

10 Czynniki łagodz ą ce Niepoczytalno ś ć - stan psychiczny, który nie mógł pozwolić sprawcy na prawidłow ą orientacje w sytuacji, podczas popełnianie przest ę pstwa. Niepoczytalno ś ć mo ż e być skutkiem choroby psychicznej czy upo ś ledzenia. Ograniczona poczytalno ś ć - nie jest to trwała wada, ale chwilowy stan wył ą czaj ą cy mo ż liwo ś ć racjonalnego my ś lenia podczas popełnianego czynu. Stan wy ż szej konieczno ś ci i czyn zabroniony popełniony w imi ę wi ę kszego dobra kosztem dobra o mniejszej warto ś ci. Nie ś wiadomo ś ć i bł ę dne przekonanie o popełnionym czynie. Popełniaj ą cy przest ę pstwo, który jest pod wpływem alkoholu lub ś rodków odurzaj ą cych NIE podlega pod ż adne złagodzenie kary, s ą to ś rodki obci ąż aj ą ce.

11 Ubezwłasnowolnienie Cz ęś ciowe, lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolno ś ci prawnej. Mo ż na je uzyskać w formie orzeczenia s ą dowego. Poddana ubezwłasnowolnieniu mo ż e być osoba, która uko ń czyła 13. Rok ż ycia w skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, lub silnego uzale ż nienia szczególnie od alkoholu czy narkotyków.

12 Pod ż eganie - nakłanianie innej osoby do dokonania czynu zabronionego, kiedy dochodzi do czynu, pod ż egaj ą cy odpowiada karnie. Usiłowanie - zamiar popełnienia czynu zabronionego, zachowanie zmierzaj ą ce ku jego popełnieniu, brak jego dokonania z ró ż nych przyczyn. Pomocnictwo - pomoc w wykonywanym przest ę pstwie.

13 Ź ródła http://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezw%C5% 82asnowolnieni, jest umy ś lnee http://pl.wikipedia.org/wiki/Ubezw%C5% 82asnowolnieni, jest umy ś lnee http://www.lex-pol.pl/2010/08/czynniki- wylaczajace-wine-sprawcy/http://www.lex-pol.pl/2010/08/czynniki- wylaczajace-wine-sprawcy/ http://pl.wikipedia.org/wiki/Wykroczenie

14 Dzi ę kujemy za uwag ę. Magdalena Ciesielska Anna Ś roda Aleksandra Tietz Weronika Mazur Kasia Stankiewicz Joanna Kwiecie ń


Pobierz ppt "PRAWO KARNE. WYKROCZENIE Co to jest wykroczenie? Czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustaw ę obowi ą zuj ą c ą w czasie jego popełnienia pod."

Podobne prezentacje


Reklamy Google