Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 4. posiedzenie Warszawa, 12 maja 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 4. posiedzenie Warszawa, 12 maja 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 4. posiedzenie Warszawa, 12 maja 2005 r.

2 Porządek obrad 11.00- Powitanie uczestników, słowo wstępne – Marek Szczepański – Podsekretarz Stanu w MGiP, Przewodniczący Komitetu, przyjęcie programu IV i protokołu z III posiedzenia KM ZPORR z dn. 17.03.05 r. Prezentacja sprawozdania z realizacji ZPORR za 2004 r. – Anna Siejda – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Dyskusja nad sprawozdaniem, głosowanie nad przyjęciem sprawozdania (Uchwała Nr 3/2005) Prezentacja proponowanych zmian w Uzupełnieniu ZPORR – Dyrektor Anna Siejda Dyskusja, głosowanie nad przyjęciem przez Komitet Uzupełnienia ZPORR ze zmianami (Uchwała Nr 4/2005) Wnioski o realokację wynikające z konieczności zapewnienia finansowania projektów przyjętych do realizacji uchwałą Zarządu Województwa do dn. 7.02.2005 r. (konsekwencja zmiany kursu EURO) – przedstawiciele wnioskujących województw Dyskusja nad zmianą proporcji alokacji przypadających na poddziałania 3.5.1 i 3.5.2 na poziomie krajowym Dyskusja nt. zasad wykorzystania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych do oceny merytoryczno – technicznej projektów w ZPORR Informacja o pracach grupy roboczej KM ZPORR ds. oceny i wyboru projektów Sprawy różne

3 Wdrażanie ZPORR - plan Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Informacje o naborze wniosków Stan kontraktowania wg priorytetów i działań Przykłady najpopularniejszych działań wg województw Postęp finansowy Informacja i promocja ZPORR SIMIK dla ZPORR Wnioski

4 Ilość złożonych wniosków (stan na koniec marca 2005 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

5 Liczba złożonych wniosków wg województw (stan* na koniec marca 2005 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Dolnośląskie884 Kujawsko-Pomorskie882 Lubelskie 906 Lubuskie 619 Łódzkie 868 Małopolskie 1 171 Mazowieckie 939 Opolskie 373 Podkarpackie 1 224 Podlaskie 546 Pomorskie 677 Śląskie 1 148 Świętokrzyskie 592 Warmińsko-Mazurskie 628 Wielkopolskie 712 Zachodniopomorskie 946 *bez Priorytetu 4 Pomoc Techniczna

6

7 Liczba złożonych wniosków (2) (stan na koniec marca 2005 r.) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Największym zainteresowaniem cieszą się Działania: 3.1 Obszary wiejskie –2 749 wniosków 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – 2 642 wnioski 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna –1 716 wniosków 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie – 1 246 wniosków 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna – 1 043 wnioski

8 Przyznane dofinansowanie (stan na koniec marca 2005 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

9 Zawarte umowy o dofinansowanie (stan na koniec marca 2005 r.) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Przykłady najpopularniejszych Działań ZPORR (stan wdrażania na koniec marca 2005 r., wg % alokacji, wg województw) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy

19 Dz. 3.1 wg % alokacji

20 Dz. 3.4 wg % alokacji

21 Dz. 3.5 wg % alokacji

22 Dz. 2.1 wg % alokacji

23 Dz.1.3. wg % alokacji

24 Postęp finansowy W IV kwartale 2004 r. : –dokonano podziału rezerwy celowej cz. 83, poz. 11 na współfinansowanie ZPORR. MF wydał decyzje przesuwające środki rezerwy do budżetów wojewodów. –rozpoczął się proces zaciąganie pożyczek na prefinansowanie; –Wojewodowie złożyli pierwsze wnioski o zaliczkę ze środków EFRR/ EFS (wnioski złożyło 15 województw) W I kwartale 2005r. dokonano pierwszych płatności z kont programowych na poziomie Instytucji Pośredniczących ze środków EFRR.

25 Pierwsze efekty wdrażania ZPORR* *wg stanu na koniec 2004 r. 167 434 osoby otrzymały/ otrzymują wsparcie w ramach 478 projektów w P2 (EFS) : –w tym 55,4 % kobiet –w tym 30,2 % osób w wieku 16 – 25 lat zakupiono 21 sztuk sprzętu specjalistycznego dla szpitali w ramach Dz. 1.3. zmodernizowano 31 km dróg powiatowych i gminnych, 21 km sieci rozdzielczej wodociągów i 19 km sieci kanalizacyjnej w ramach Dz. 3.1. zmodernizowano 772 m2 obiektów dydaktycznych i sportowych w ramach Dz. 3.5

26 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 Informacja i promocja (1) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego W ramach akcji promocyjno-informacyjnych wszystkie województwa prowadziły działania zgodnie z planem promocji ZPORR oraz regionalnymi planami działań informacyjnych i promocyjnych: –Wszystkie województwa stworzyły strony internetowe, na które zanotowano prawie 4,5 miliona wejść (w tym prawie 2 mln w I kwartale br.) –Wszystkie województwa stworzyły punkty informacyjne, które odwiedziło ponad 85 tysięcy osób (I kwartał - 32108). –W regionach zorganizowano 531 (I kwartał - 122) różnego rodzaju konferencji i targów nt. ZPORR, w których uczestniczyło blisko 150 tysięcy osób (I kwartał - 41662).

27 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 Informacja i promocja (2) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ponadto: – wydano 64 (I kwartał - 17) biuletyny, w ponad 361 tysięcznym nakładzie (110 470), 346 (45) rodzajów ulotek w 385 (79 446) tysiącach egzemplarzy, 32 tysiące (11 000) egzemplarzy plakatów oraz inne publikacje w blisko 90 tysiącach (21 552) egzemplarzach –rozwijała się współpraca z mediami, powstało 758 (w tym 195 w I kwartale) artykułów prasowych nt. ZPORR, 647 (98) audycji radiowych i 306 (96) telewizyjnych. Zamieszczono 426 (119) ogłoszeń prasowych.

28 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006 Informacja i promocja (3) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego –powstało ponad 408 tysięcy (w tym 115 tys w I kwartale) egzemplarzy materiałów promocyjnych. – zorganizowano 610 (w tym 146 w I kwartale) szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, oraz 1033 (243) szkoleń dla beneficjentów, w których łącznie uczestniczyło 42 047 (8879) osób. Powyższe informacje pochodzą ze sprawozdania za 2004 rok oraz za I kwartał 2005 r.

29 SIMIK dla ZPORR (2004) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy odbyły się III tury testów systemu SIMIK usuwane były błędów w oprogramowaniu wykryte podczas trzech tur testów systemu odbyły się dwie tury szkoleń dla przyszłych użytkowników systemu system informatyczny SIMIK został oficjalnie odebrany przez Międzyresortowy Zespół do spraw SIMIK-a w dniu 13 grudnia 2004 r. trwały prace nad dostosowaniem Generatora Wniosków do wzorów wniosków stanowiących załączniki do rozporządzenia

30 SIMIK dla ZPORR (I kw. 2005) Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Generator Wniosków został dostosowany do wzorów wniosków stanowiących załączniki do rozporządzenia Urzędom Marszałkowskim oraz Urzędom Wojewódzkim przekazane zostały hasła i loginy do testowej wersji systemu z prośbą o zapoznanie się z systemem w celach dydaktycznych (Wojewódzkim Urzędom Pracy oraz instytucjom regionalnym pełniącym funkcje Instytucji Wdrażających ww. wersja testowa systemu zostanie udostępniona w drugiej połowie maja)

31 SIMIK dla ZPORR (I kw. 2005)- c.d. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy na bieżąco usuwane były błędy w Generatorze Wniosków zidentyfikowane zostało zapotrzebowanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu na szkolenia z zakresu SIMIK-a (rozpoczęcia szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Finansów planowane jest na II kwartał br.)

32 Wnioski Ministerstwo Gospodarki i Pracy Wskazywane w sprawozdaniach i w czasie spotkań roboczych z przedstawicielami regionów główne utrudnienia wdrażania ZPORR to: powolny proces uruchamiania środków finansowanych w systemie w porównaniu do relatywnie sprawniejszej kontraktacji; brak prawidłowo działającego GW; brak funkcjonującego systemu SIMIK; ciągle istniejące braki w zakresie dostępności wystarczającej liczby lokali i wyposażenia technicznego jak i samej liczby osób zatrudnionych przy wdrażaniu ZPORR, rotacja kadr; potrzeba przeprowadzenia szkoleń dla wszystkich zaangażowanych podmiotów; potrzeba rewizji terminów sprawozdawczości w ramach systemu (zbyt krótkie dla sprawozdań okresowych, konieczność zsynchronizowania sprawozdawczości rocznej z terminami udostępniania wyników badań przez statystykę publiczną). Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego

33 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.zporr.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Komitet Monitorujący ZPORR 4. posiedzenie Warszawa, 12 maja 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google