Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1 Polska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1 Polska"— Zapis prezentacji:

1 Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1 Polska
Europejskie i Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania drugie spotkanie Forum Krajowego Ministerstwo Gospodarki Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1 Polska

2 European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing
Forum powołane komunikatem KE - C(2010) 8467 final z 2 grudnia 2010, dotyczy problemów elektronicznego fakturowania w obrocie ponadgranicznym Wynika z realizacji „Europejskiej Agendy Cyfrowej”, elementu Strategii „Europa 2020” Cel KE: do 2020 r. e-fakturowanie główną metodą fakturowania w Europie

3 European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing
Problemy ponadgranicznego e-fakturowania obowiązujące ramy prawne, które regulują kwestie e-fakturowania w Europie, są nadal podzielone według granic krajowych wymienianie się e-fakturami jest w dalszym ciągu zbyt skomplikowane i kosztowne, zwłaszcza dla MŚP średni wskaźnik rozpowszechnienia e-fakturowania na rynku pozostaje w Europie na dość niskim poziomie i obecnie szacuje się go na około 5 % wszystkich faktur wymienianych co roku w relacjach biznesowych potencjał e-fakturowania pozostaje wciąż niewykorzystany Komunikat KE: „Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie”

4 European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing
Korzyści ponadgranicznego e-fakturowania e-faktury zawierają wszystkie dane w formacie elektronicznym - korzyść w stosunku do faktur w formie papierowej. umożliwia w pełni zintegrowane przetwarzanie danych, skrócenie terminów płatności, zmniejszenie liczby błędów, ograniczenie kosztów drukowania i wysyłki daje możliwość automatyzacji procesu fakturowania, zwłaszcza jeśli faktura przesyłana jest w usystematyzowanym formacie: e-faktury mogą być automatycznie generowane i przekazywane bezpośrednio od finansowego łańcucha dostaw emitenta lub usługodawcy do systemów odbiorcy. Większość korzyści ekonomicznych nie wynika z oszczędności w zakresie kosztów druku i wysyłki, lecz z pełnej automatyzacji i integracji procesów - od zamówienia do płatności - pomiędzy partnerami handlowymi.

5 European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing
Zadania Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania 1) monitoring stopnia adaptacji e-faktur w krajach członkowskich oraz na poziomie UE wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w e-fakturowaniu tworzenie i opiniowanie propozycji rozwiązań usuwających istniejące bariery trans-granicznej wymiany e-faktur udział w pracach nad migracją e-faktury do standardowego modelu danych

6 Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce
Zadania Grupy Aktywności 1 monitoring stopnia adaptacji e-faktur w krajach członkowskich oraz na poziomie UE zebranie i analiza danych (monitoring) do opracowania wskaźników rynku wyznaczonych przez KE – badania w grupie uczestników Forum krajowego elementy ilościowe elementy jakościowe opracowanie raportu z monitoringu wg zaleceń KE

7 Zadanie 1: Monitoring stopnia adaptacji e-faktur w Polsce
Elementy ilościowe : obszary monitoringu: B2B, B2C, B2G obowiązkowość stosowania faktur papierowych równolegle do elektronicznych lub nie wykorzystanie e-faktur w formacie PDF lub w formatach ustrukturyzowanych (udział w fakturach ogółem) wykorzystanie (udział) e-faktur wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz w MNC (multi-narodowych) wykorzystujących usługi dostawców usług e-fakturowania lub bez nich, także za pomocą modelu 4 – kątnego w podziale na branże gospodarki

8 Zadanie 1: Monitoring stopnia adaptacji e-faktur w Polsce modele e-fakturowania

9 Zadanie 1: Monitoring stopnia adaptacji e-faktur w Polsce
B2B B2G B2C Łączna ilość faktur rocznie (wg rejestru sprzedaży) Łączna ilość faktur ELEKTRONICZNYCH rocznie, w tym: w formacie ustrukturyzowanym (np. EANCOM, XML) w formacie PDF Wymiana e-faktur łącznie Za pośrednictwem operatora EDI Bez pośrednictwa operatora EDI Wymiana e-faktur z zagranicą łącznie Za pośrednictwem operatorów EDI - model 4-kątny

10 Odsetek przedsiębiorstw wymieniających e-faktury w Polsce w styczniu 2010
Wyszczególnienie a- liczba badanych przedsiębiorstw b- odsetek badanych przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa ogółem odbieranie faktur elektronicznych (e-faktur) wysyłanie faktur elektronicznych (e-faktur) Ogółem (bez działalności finansowej i ubezpieczeniowej)  a a 83 759 12 266 5 255  b b 100 14,6 6,3 małe (10-49 pracujących) 65 332 8 855 3 336 13,6 5,1 średnie ( pracujących) 15 404 2 748 1 337 17,8 8,7 duże (250 i więcej pracujących) 3 023 663 581 21,9 19,2 Źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, GUS 2010

11 Procent przedsiębiorstw wymieniających e-faktury w 2010 (zatrudnienie powyżej 10 osób)

12 Wymiana danych – formaty wymienianych komunikatów
Źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, GUS 2010

13 Zadanie 1: Monitoring stopnia adaptacji e-faktur w Polsce
Elementy jakościowe: Inicjatywy promujące dziedzinę e-fakturowania Status implementacji nowej Dyrektywy VAT (w zakresie e-faktur) Obowiązkowość stosowania e-faktur, w tym wybranych sektorach (np. w obszarze sektora publicznego) Identyfikacja najważniejszych środowisk i usługodawców w obszarze e-faktur

14 Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce
Aktywność 2 wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w e-fakturowaniu „Działania mają doprowadzić do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które ułatwią powstanie interoperacyjnych rozwiązań dotyczących e-fakturowania.” "Europejskie Forum powinno zidentyfikować sprawdzone praktyki, przyczyniające się do promowania e-fakturowania na poziomie krajowym. Ta analiza porównawcza powinna obejmować również warunki ich skutecznej replikacji w innych państwach członkowskich.”

15 Zadanie 2: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w e-fakturowaniu
Dobre praktyki powinny doprowadzić do rozwiązań adaptowalnych w całej UE w odróżnieniu od lokalnych rozwiązań krajowych sukces należy mierzyć stopniem, w jakim te rozwiązania będą zbieżne z celami Jednolitego Rynku. Dobre praktyki powinny doprowadzić do rozwiązań, które mogą być w pełni integrowane z systemami informatycznymi (finansowymi, ERP) sektora przedsiębiorstw, zarówno dużych jak i małych. Od tego będzie uzależniona ocena korzyści z e-fakturowania. Wstępne wyniki mogą być omawiane podczas drugiego spotkania EMSF (w marcu 2012 r.).

16 Zadanie 2: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w e-fakturowaniu
Zadania Grupy Aktywności 2: identyfikacja najważniejszych podmiotów posiadających doświadczenia w zakresie e-faktur (np. operatorzy EDI, centra certyfikacji e-podpisu, firmy IT, władze publiczne, instytucje badawcze) – którzy mogą być włączeni w proces pozyskiwania danych, pozyskanie danych u tych podmiotów wstępny benchmarking działań i inicjatyw dotyczących sektora MSP w zakresie e-faktur oraz w sektorze publicznym analiza roli dostawców usług związanych z przesyłaniem e-faktur oraz banków identyfikacja stosowanych w kraju dobrych praktyk w obszarze e-faktury opracowanie raportu z analiz przeprowadzonych w pkt

17 Zadanie 2: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w e-fakturowaniu
Wstępna analiza porównawcza za pomocą kwestionariusza i wywiadów z wybranymi podmiotami w celu ustalenia i klasyfikacji modeli, które zostały wdrożone lub są w trakcie wdrażania. (od października 2010 do stycznia 2012) Faza diagnostyczna (od stycznia do marca / kwietnia 2012 r.) – ustalenie modeli e-fakturowania, które mają lub będą ostatecznie wspierać adaptację e-faktur oraz określenie czynników sukcesu tych modeli w obecnym środowisku lub w innych środowiskach a także ich wkład do interoperacyjności Wyniki do raportu wstępnego EMSF w marcu / kwietniu 2012 roku Udoskonalenie analizy porównawczej (benchmarking), w tym wykorzystanie wyników prac Aktywności 1 oraz przygotowanie i uzgodnienie krótkiej listy wniosków i zaleceń. (od kwietnia do czerwca 2012 )

18 Zadanie 2: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w e-fakturowaniu
Wybrane tematy kwestionariusza danych i wywiadów modele B2B, B2G, B2C realizowane w Polsce, w tym przez MŚP modele interoperacyjności i role dostawców usług modeli sektora bankowego: linki do płatności oraz finansowanie łańcucha dostaw rola formatu standardowego i danych ustrukturyzowanych, rola PDF czynniki sukcesu w odniesieniu do wymogów prawnych, w tym podpisu elektronicznego, EDI i innych środków wymagania dot. kwalifikacji w zakresie IT, w tym modeli: wolnego oprogramowania, modeli cloud computing oraz bez oprogramowania modele ekonomiczne: od modeli użycia bezpłatnego do opłat za transakcje i modeli opartych na subskrypcji koszty i korzyści

19 Zadanie 2: wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w e-fakturowaniu
Docelową grupą podmiotów ankietowanych i stroną wywiadów będą: członkowie EMSF i Narodowe Fora państw członkowskich wybrani komentatorzy i analitycy gospodarczy krajowe osoby kontaktowe CEN e-Invoicing Gateway inne podmioty odpowiednio.

20 Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce
Zadania Grupy Aktywności 3 tworzenie i opiniowanie propozycji rozwiązań usuwających istniejące bariery trans-granicznej wymiany e-faktur przegląd i transpozycja Dyrektywy VAT inne aspekty prawne (poza VAT) Zbieranie danych w poszczególnych krajach członkowskich w zakresie prac Aktywności 3 będzie dotyczyło problemów prawnych. Do końca 2011 formularz pytań nie został opublikowany przez tę grupę aktywności.

21 Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce
Zadania Grupy Aktywności 4 udział w pracach nad migracją e-faktury do standardowego modelu danych Analiza modelu ISO Financial Invoice, UN/CEFACT Cross- Industry Invoice (CII) v.2 Analiza dokumentów CEN Workshops: BII, eBES oraz eInvoicing 3 Ocena niezgodności oraz poszukiwanie synergii pomiędzy wynikami dotychczasowych działań standaryzacyjnych na poziomie europejskim Opracowanie propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów Współpraca w opracowaniu modelu danych e-faktury jako rekomendacji dla KE

22 Zadanie 4: migracja e-faktury do standardowego modelu danych
Rekomendowanym przez Komisję Europejską standardem odniesienia dla modelu danych e-faktury jest model UN/CEFACT CII w wersji 2. 12 grudnia 2011 w Brukseli CEN przedstawiło najnowsze wyniki warsztatów CEN Workshop i opublikowało kolejne dokumenty dotyczące e-fakturowania: Good Practice: e-Invoicing Compliance Guidelines Electronic invoice processes in Europe and enablement of SMEs to use them efficiently CEN e-Invoice Gateway — Increase awareness and promotion of E-Invoicing in Europe; Development of a community of practice in the field of E-Invoicing Code of Practice on Electronic Invoicing in the EU

23 Zadanie 4: migracja e-faktury do standardowego modelu danych
Dokumenty te są obecnie przedmiotem analizy i publicznego przeglądu w terminie do 23 stycznia Zostały opublikowane pod adresem: oraz na stronach Ministerstwa Gospodarki (wraz z materiałami z pierwszego spotkania Forum krajowego z dn ): (stan z ). Prosimy wnosić uwagi drogą mailową pod adres:

24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1 Polska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google