Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Europejskie i Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania spotkanie inauguracyjne Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Europejskie i Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania spotkanie inauguracyjne Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1."— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Europejskie i Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania spotkanie inauguracyjne Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1 Polska Ministerstwo Gospodarki 19.12.2011

2 Powołane komunikatem KE - C(2010) 8467 final z 2 grudnia 2010 Wynika z realizacji inicjatywy KE Europejska Agenda Cyfrowa której celem jest utworzenie jednolitego rynku cyfrowego, co jest elementem Strategii Europa 2020 Cel KE: do 2020 r. e-fakturowanie główną metodą fakturowania w Europie Dotyczy problemów elektronicznego fakturowania w obrocie ponadgranicznym European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing

3 Problemy ponadgranicznego e-fakturowania obowiązujące ramy prawne, które regulują kwestie e-fakturowania w Europie, są nadal podzielone według granic krajowych wymienianie się e-fakturami jest w dalszym ciągu zbyt skomplikowane i kosztowne, zwłaszcza dla MŚP średni wskaźnik rozpowszechnienia e-fakturowania na rynku pozostaje w Europie na dość niskim poziomie i obecnie szacuje się go na około 5 % wszystkich faktur wymienianych co roku w relacjach biznesowych potencjał e-fakturowania pozostaje wciąż niewykorzystany Komunikat KE: Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing

4 Korzyści ponadgranicznego e-fakturowania e-faktury zawierają wszystkie dane w formacie elektronicznym - korzyść w stosunku do faktur w formie papierowej. umożliwia w pełni zintegrowane przetwarzanie danych, skrócenie terminów płatności, zmniejszenie liczby błędów, ograniczenie kosztów drukowania i wysyłki daje możliwość automatyzacji procesu fakturowania, zwłaszcza jeśli faktura przesyłana jest w usystematyzowanym formacie: e-faktury mogą być automatycznie generowane i przekazywane bezpośrednio od finansowego łańcucha dostaw emitenta lub usługodawcy do systemów odbiorcy. Większość korzyści ekonomicznych nie wynika z oszczędności w zakresie kosztów druku i wysyłki, lecz z pełnej automatyzacji i integracji procesów - od zamówienia do płatności - pomiędzy partnerami handlowymi. European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing

5 Priorytety działań KE zapewnienie pewności prawa i jasnych warunków technicznych ułatwiających masowe wprowadzenie e-fakturowania promowanie i wspieranie rozwoju otwartych i interoperacyjnych rozwiązań w zakresie e-fakturowania w oparciu o wspólne normy, przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw wspieranie wprowadzania e-faktur poprzez tworzenie struktur organizacyjnych, takich jak krajowe fora e-fakturowania oraz europejskie wielostronne forum European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing

6 Zadania Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania 1)monitoring stopnia adaptacji e-faktur w krajach członkowskich oraz na poziomie UE 2) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w e-fakturowaniu 3) tworzenie i opiniowanie propozycji rozwiązań usuwających istniejące bariery trans-granicznej wymiany e-faktur 4) udział w pracach nad migracją e-faktury do standardowego modelu danych European Multi-Stakeholder Forum on e-Invoicing

7 Działania wstępne i organizacja prac W każdym kraju członkowskim UE powstaje Forum krajowe, realizujące zadania wyznaczone przez KE Forum e-fakturowania w Polsce powołuje Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu z Ministerstwem Finansów Każde Forum krajowe deleguje dwóch swoich przedstawicieli do pracy Forum europejskiego (łącznicy krajowi w Forum europejskim) Instytut Logistyki i Magazynowania pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów rozpoczął prace organizujące Forum krajowe w Polsce oraz jego pracę a także wydelegował swojego przedstawiciela do reprezentacji polskiej w Europejskim Wielostronnym Forum Elektronicznego Fakturowania Odbyło się pierwsze spotkanie Europejskiego Forum w Brukseli, z udziałem przedstawicieli Polski (Ministerstwo Finansów oraz ILiM) Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce

8 Zadania Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce 1) monitoring stopnia adaptacji e-faktur w krajach członkowskich oraz na poziomie UE Grupa Aktywności 1: lider - Pieter Breyne (National Forum Belgium) 2) wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w e-fakturowaniu Grupa Aktywności 2: lider - Charles Bryant / Manos Schizas (National Forum UK) 2) tworzenie i opiniowanie propozycji rozwiązań usuwających istniejące bariery trans-granicznej wymiany e-faktur Grupa Aktywności 3: lider - Stefan Engel-Flechsig (National Forum Germany) 2) udział w pracach nad migracją e-faktury do standardowego modelu danych Grupa Aktywności 4: lider - Peter Potgieser (reprezentant CEN) Sekretariaty Grup prowadzone przez przedstawicieli KE

9 Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce Zadania Grupy Aktywności 1 monitoring stopnia adaptacji e-faktur w krajach członkowskich oraz na poziomie UE zebranie i analiza danych (monitoring) do opracowania wskaźników rynku wyznaczonych przez KE – m.in. na podstawie danych GUS i badań własnych oraz w grupie interesariuszy Forum krajowego o Elementy ilościowe : łączny wolumen faktur, w podziale na B2B, B2C, B2G oraz na branże, udział faktur elektronicznych w wolumenie całkowitym w podziale na 6 kryteriów o Elementy jakościowe: inicjatywy promujące dziedzinę e-fakturowania, status implementacji nowej Dyrektywy VAT zrównującej elektroniczne faktury z papierowymi, obowiązkowość stosowania e-faktur, identyfikacja najważniejszych środowisk i usługodawców w obszarze e-faktur opracowanie raportu z monitoringu wg zaleceń KE

10 Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce Zadania Grupy Aktywności 2 wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w e-fakturowaniu 1. identyfikacja najważniejszych podmiotów posiadających doświadczenia w zakresie e-faktur (np. operatorzy EDI, centra certyfikacji e-podpisu, firmy IT, władze publiczne, instytucje badawcze) – którzy mogą być włączeni w proces pozyskiwania danych, pozyskanie danych u tych podmiotów 2. wstępny benchmarking działań i inicjatyw dotyczących sektora MSP w zakresie e-faktur oraz w sektorze publicznym 3. analiza roli dostawców usług związanych z przesyłaniem e-faktur oraz banków 4. identyfikacja stosowanych w kraju dobrych praktyk w obszarze e-faktury 5. opracowanie raportu z analiz przeprowadzonych w pkt. 2 - 4.

11 Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce Zadania Grupy Aktywności 3 tworzenie i opiniowanie propozycji rozwiązań usuwających istniejące bariery trans-granicznej wymiany e-faktur przegląd i transpozycja Dyrektywy VAT inne aspekty prawne (poza VAT)

12 Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce Zadania Grupy Aktywności 4 udział w pracach nad migracją e-faktury do standardowego modelu danych Analiza modelu ISO 20022 Financial Invoice, UN/CEFACT Cross- Industry Invoice (CII) v.2 Analiza dokumentów CEN Workshops: BII, eBES oraz eInvoicing 3 Ocena niezgodności oraz poszukiwanie synergii pomiędzy wynikami dotychczasowych działań standaryzacyjnych na poziomie europejskim Opracowanie propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów Współpraca w opracowaniu modelu danych e-faktury jako rekomendacji dla KE

13 Rola ILiM w Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce prezentacja i organizacja wykonywania zadań zlecanych przez KE organizacja i obsługa udziału interesariuszy Forum w zleconych pracach opracowywanie raportów z wykonywanych prac udział ekspercki w pracach Forum udział w pracach i spotkaniach Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania Forum Europejskiej e-Faktury w Polsce

14 t adeusz.rudnicki@ilim.poznan.p l Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Europejskie i Krajowe Forum Elektronicznego Fakturowania spotkanie inauguracyjne Tadeusz Rudnicki ILiM – GS1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google