Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA MŁODEGO KONSUMENTA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA MŁODEGO KONSUMENTA"— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA MŁODEGO KONSUMENTA

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Konsument Rzecznik konsumentów
Przykładowe możliwości zawierania umów Sprzedaż konsumencka Zgodność towaru z umową Niezgodność towaru z umową Gwarancja Kupowanie i reklamowanie żywności Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość Zwrot towaru pełnowartościowego Kontakt Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

3 i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Artykuł 76: Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta 3

4 Konsument Konsument – objaśnienie pojęcia
„Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”. (kodeks cywilny art. 221) Oznacza to, że konsumentem jest osoba, która: kupuje towary lub zawiera umowę o dzieło lub o świadczenie usługi używa ich dla siebie lub swojej rodziny. Przykład: Jeśli pani Kowalska kupi komputer dla prywatnych potrzeb rodziny – w takiej sytuacji jest konsumentem. Natomiast, jeżeli jest księgową prowadzącą działalność gospodarczą i będzie wykorzystywała go do pracy – to wówczas konsumentem w rozumieniu prawa nie jest. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

5 Konsument Każdy kto ukończył 13 lat ma prawo do zawierania umów w drobnych sprawach życia codziennego, czyli może samodzielnie kupować żywność, zeszyty czy bilety autobusowe. Robiąc drobne zakupy zawieramy zwykle umowę ustną. Umowa zawarta jest wtedy, kiedy przedsiębiorca (sprzedawca, usługodawca) zobowiąże się do sprzedania towaru lub usługi a konsument – do zapłacenia za ten towar lub usługę określonej ceny. Jeśli młody konsument pracuje i zarabia – może rozporządzać bez zgody rodziców swym zarobkiem. Osoby powyżej 13 lat mogą zawierać inne umowy niż w drobnych sprawach życia codziennego tylko za zgodą rodziców lub opiekunów. Brak takiej zgody powoduje, że umowa jest nieważna. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

6 Rzecznik konsumentów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Art. 42. 1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy: 1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; 2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; 3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; 2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

7 Przykładowe możliwości zawierania umów
dokonywanie zakupów w sklepie, na bazarze, w Internecie wizyta u fryzjera, kosmetyczki, w solarium, na siłowni, na basenie itp. zakładanie konta w banku dzwonienie z telefonu stacjonarnego i komórkowego surfowanie w Internecie oglądanie telewizji (również kablowej) korzystanie z usług energetycznych, gazociągowych, kanalizacyjnych budowa i remont domu tankowanie benzyny Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

8 Przykładowe możliwości zawierania umów – cd.
ustne – pisemne umowa o zakup towaru, o dzieło będące rzeczą ruchomą, wykonanie usługi, zlecenie w lokalu przedsiębiorstwa, poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość 8 Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

9 Sprzedaż konsumencka – obowiązki informacyjne sprzedawcy
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141, poz.1176) – obowiązki sprzedawcy: Art Sprzedawca jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary). Przy sprzedaży towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany w reklamie. 2. Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. 3. W pozostałych przypadkach, na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

10 Sprzedaż konsumencka – obowiązki informacyjne sprzedawcy - c.d.
Art Sprzedawca dokonujący sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności należy podać: nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone, w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może zostać ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia towaru. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

11 Sprzedaż konsumencka – obowiązki informacyjne sprzedawcy - c.d.
3. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów. 4. Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy. 5. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

12 Zgodność towaru z umową
Co to znaczy, że towar jest zgodny z umową: towar nadaje się do celu, do jakiego zwykle jest używany Przykład: - zakupiony komputer działa poprawnie jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju - kolorowa drukarka drukuje w kolorze towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju towaru, które wynikają z zapewnień sprzedawcy lub producenta (podawanych np. w reklamie) - w reklamie telefonu komórkowego podano, że jest wodoodporny, po przypadkowym zalaniu go wodą nadal działa towar został prawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez sprzedawcę albo przez kupującego, jeśli ten ostatni postępował zgodnie z instrukcją otrzymaną przy sprzedaży - do zamontowanej zgodnie z instrukcją szafy daje się włożyć półki, drzwi otwierają się Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

13 Niezgodność towaru z umową
Co to znaczy, że towar jest niezgodny z umową: towar nie nadaje się do celu, do jakiego zwykle jest używany Przykład: - komputer restartuje się co kilka minut jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju - kolorowa drukarka drukuje jedynie czarnym tuszem towar nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym tego rodzaju towaru, które wynikają z zapewnień sprzedawcy lub producenta (podawanych np. w reklamie) - w reklamie telefonu komórkowego podano, że jest wodoodporny, tymczasem po przypadkowym zalaniu go wodą przestał działać towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez sprzedawcę albo przez kupującego, jeśli ten ostatni postępował zgodnie z instrukcją otrzymaną przy sprzedaży - do zamontowanej zgodnie z instrukcją szafy nie daje się włożyć półek Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

14 Niezgodność towaru z umową - c.d.
Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową Art. 4. 1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Art Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

15 Niezgodność towaru z umową c.d.
Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową Art. 10. 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku. 3. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy. 4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

16 Niezgodność towaru z umową - c.d.
Uprawnienia kupującego w przypadku niezgodności towaru z umową Art Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. 2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

17 Niezgodność towaru z umową - c.d.
Uprawnienia kupującego w przypadku niezgodności towaru z umową 3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. 4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

18 Jak składać reklamację
W przypadku niezgodności towaru z umową konsument może złożyć reklamację: Do sprzedawcy, najlepiej na piśmie. W ciągu 2 lat od wydania towaru Żywność – w ciągu 3 dni od zakupu lub od otwarcia W ciągu dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności 18 Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

19 Jak składać reklamację – żądania:
W pierwszej kolejności: nieodpłatnej naprawy wymiany na nowy Jeśli naprawa lub wymiana są niemożliwe: obniżenia ceny zwrotu pieniędzy Jeśli wada jest ISTOTNA: odstąpienie od umowy skutkiem czego jest możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny 19 Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

20 Jak niektórzy przedsiębiorcy odpowiadają na reklamacje:
„Producent nie będzie za klienta prowadził konserwacji obuwia”. „Obuwie zostało zniszczone w skutek niewłaściwego chodu użytkownika”. „Wada powstała w skutek złego nakładania obuwia. Spowodowane przez nadmierne uciągi”. „Przebarwienie (wybarwienie) skóry jest normalnym zjawiskiem”. „(...) włoski zostały wypchnięte na lewą stronę materiału przez czworonoga’. „Płaszcz z tak szlachetnej tkaniny nie jest odporny na deszcz, dlatego należy unikać przemoczenia tkaniny”. „Ponieważ dalsze moje przekonywanie klienta o mojej słuszności nie dawało efektu, to podjąłem takie działania, które spowodowały wyegzekwowanie zapłaty za naprawę”. „Obuwie czyszczone szczotką o zbyt twardym włosiu co spowodowało mechaniczne wytarcie lakieru na bocznych częściach podeszwy. Pomimo to, obuwie nie traci walorów użytkowych ani ich nie umniejsza” . „Tego typu kosze mają takie rozwiązania techniczne. Można górne otwory zakleić taśmą”. „Stan podeszwy świadczy o tym, że buty były użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem, złe dopasowanie do podłoża. Buty tego typu podeszwy przeznaczone są do gry wyłącznie na wysokiej jakości naturalnych boisku trawiastym. Gęsta trawa nie może być zbyt wysuszona, ani zbyt mokra”. 20 Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

21 Jak niektórzy przedsiębiorcy odpowiadają na reklamacje:
„Obuwie było użytkowane niewłaściwie, to znaczy nie było wiązane do samej góry, co spowodowało ruchomość w okolicach pięty i przecieranie materiału” „Rzeczoznawca negatywnie zaopiniował obuwie w powodu prania, a że były prane nawet laik mógłby zauważyć ponieważ po 10 dniach gdy wróciły od rzeczoznawcy jeszcze były mokre. Dlatego podtrzymuje opinie rzeczoznawcy” Farbujące klapki – odpowiedź rzeczoznawcy: “Możliwe, że składniki złośliwe potu rozpuszczają pigmenty farby kryjącej skórę – brak podstaw do uznania reklamacji”. Z kurtki wychodziło pierze. Odpowiedź rzeczoznawcy.: “Drobne przebicia pierza w miejscach przeszywania są normalnymi objawami a nie wadą”. Brak podstaw do uznania”. Buty – oderwany obcas – rzeczoznawca: “Uważam, że nie jest to wada obuwia tylko uszkodzenie mechaniczne, ponieważ klientka ma specyficzny chód, wystarczy spojrzeć jak zdarty jest fleczek. Lewą nogą inaczej stąpa dlatego w tym samym bucie pękł dwa razy wysoki obcas”. Buty – odklejona podeszwa w obu butach – odpowiedź rzeczoznawcy: “Brudne. Nie kierować do naprawy, usługi wykonują ludzie a nie roboty, ludzie o wyższej godności i kulturze od osoby reklamującego”. Popękane buty sportowe, rzeczoznawca; “stan dewastacji. Obuwie treningowe całkowicie zużyte w warunkach do wszystkiego i wszędzie. Stan higieniczny i stopień dewastacji wyłącza możliwość reklamowania i wyłudzenia”. „Uszkodzenia mechaniczne powstałe z uwagi na niedopasowanie obuwia do budowy stopy, zbyt długich paznokci palucha, itp. nie podlegają reklamacji”. „Rękawiczki zniszczone w skutek chodzenia użytkownika na rękach”. 21 Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

22 Jak składać reklamację
22 Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

23 Gwarancja Art Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta. 2. Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń. 3. Oświadczenie gwaranta powinno być sformułowane zgodnie z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

24 Gwarancja - c.d. 4. W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 5.Uchybienie wymogom, o których mowa w ust. 2 i 4 oraz art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze, nie wpływa na ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

25 Kupowanie i reklamowanie żywności
Definicje zawarte w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914 ze zm.): Data minimalnej trwałości - data, do której prawidłowo przechowywany środek spożywczy zachowuje swoje właściwości; data powinna być poprzedzona określeniem "najlepiej spożyć przed" albo określeniem "najlepiej spożyć przed końcem" Termin przydatności do spożycia - termin, po upływie którego środek spożywczy traci przydatność do spożycia; termin ten jest podawany w przypadku środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data powinna być poprzedzona określeniem "należy spożyć do” Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

26 Kupowanie i reklamowanie żywności c.d.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. Nr 31, poz. 258) § Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż: 1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409): a) oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz oraz z 2002 r. Nr 135, poz i Nr 166, poz. 1362), b) dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia; Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

27 Kupowanie i reklamowanie żywności c.d.
2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego. 2. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 1, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

28 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa Art Przedsiębiorca, który proponuje konsumentowi zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, okazuje przed zawarciem umowy dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokument tożsamości. W razie zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy zawierający umowę okazuje ponadto dokument potwierdzający swoje umocowanie. 2. Przez lokal przedsiębiorstwa rozumie się miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

29 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

30 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
Umowy zawierane na odległość Art. 6. 1. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204, z późn. zm.2)), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

31 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
2. Propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, zaproszenia do składania ofert lub zamówień albo do podjęcia rokowań powinna jednoznacznie i w sposób zrozumiały informować o zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją składa. 3. Posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta. 4. Posłużenie się środkami porozumiewania się na odległość w celu złożenia propozycji zawarcia umowy nie może odbywać się na koszt konsumenta. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

32 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

33 Umowy zawierane na odległość jakich stron unikać, np.
33 Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

34 Zwrot towaru pełnowartościowego
Towar pełnowartościowy nie podlega zwrotowi! Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

35 Inne instytucje publiczne chroniące interes konsumentów:
UOKiK IH UKE, URE, Itp.. 35 Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

36 Dziękuję za uwagę! Marek Radwański / Edukacja Młodego Konsumenta

37


Pobierz ppt "EDUKACJA MŁODEGO KONSUMENTA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google