Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC PRAW KONSUMENTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC PRAW KONSUMENTA."— Zapis prezentacji:

1 ABC PRAW KONSUMENTA

2 KONSUMENT nie ma jednej definicji pojęcia „konsument” potocznie:
Konsument oznacza osobę, która konsumuje lub nabywa towar lub usługę na potrzeby własne bądź na potrzeby swojej rodziny; ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego;

3 Sprzedawca detaliczny
Producent Sprzedawca hurtowy Sprzedawca detaliczny KONSUMENT

4 Kategorie konsumentów
Polskie prawo wyróżnia 3 kategorie konsumentów ze względu zdolność do czynności prawnych: dzieci poniżej 13 roku życia; młodzież między 13 a 18 rokiem życia; osoby pełnoletnie

5 Konsumenci nie mający zdolności do czynności prawnych
1. dziecko poniżej 13 lat, chociaż ma zdolność prawną (może być strona praw i obowiązków, strona umowy), nie może ono jednak samo zaciągać zobowiązań, nabywać praw ani rozporządzać nimi, gdyż nie ma zdolności do czynności prawnych; 2. Zakup (umowa kupna-sprzedaży) dokonany przez dziecko poniżej 13 roku życia całkowicie jest nieważny Wyjątek stanowią: drobne sprawy, powszechnie zawierane umowy w sprawach życia codziennego; wówczas umowa staje się ważna z chwilą jej wykonania, jeśli nie prowadzi do rażącego pokrzywdzenia dziecka, które jest stroną takiej umowy

6 Konsumenci z organiczną zdolnością do czynności prawnych
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają: 1. osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia; Czynność prawna wykonywana przez takie osoby wymaga do swej ważności zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego); Wydatki od tej zasady przewidziane są: jednak wyjątki, np. umowy powszechne, dotyczące bieżących spraw życia codziennego mogą być zawierane samodzielnie

7 Konsumenci mający pełną zdolność do czynności prawnych
Pełna zdolność do czynności prawnych przysługuje: 1. osobom, które ukończyły 18 lat, a także Osoba pełnoletnia ma prawo zawierać umowy i zaciągać zobowiązania prawne

8 Sprzedaż konsumencka

9 Reklama, jako umowa z kupującym
jeżeli towar, który kupiliśmy, nie odznacza się cechami, które podane były w reklamie czy też w opisie producenta lub sprzedawcy wychwalającego towar, to mamy pełne prawo do reklamacji; forma reklamacji – dowolna (ustna, telefoniczna, pisemna, przy pomocy faksu, owa); posiadamy potwierdzenie zakupu

10 Terminy reklamacji artykułów żywnościowych
konsument ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później: w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego; w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego

11 Zakupy poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

12 Uprawnienia konsumenta
konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem); jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o ww. prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia jednak nie później do 3 miesięcy od jej wykonania

13 Uprawnień konsumenta ciąg dalszy …
prawo konsumenta do odstąpienia od umowy jest „nieodpłatne” - nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne); konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (umowę uważa się za niezawartą, konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu – konsument powinien zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni); konsumentowi należy się zwrot równowartości wpłaconej kwoty oraz odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty

14 Prawo do odstąpienia w terminie 10 dni nie przysługuje
o charakterze ciągłym lub okresowym; sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta; powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO; o prace budowlane; dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych; ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji; dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne)

15 Umowy zawierane na odległość
przez Internet przy użyciu telefonu faksem z katalogu wysyłkowego Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności: drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej

16 Jeśli kupujemy żywność, sprawdźmy:
datę ważności, czyli termin, do którego możemy bezpiecznie spożyć dany produkt. w jakich warunkach mamy trzymać żywność: czy np. musimy wkładać ją do lodówki. jak długo może leżeć po otwarciu opakowania. jaka jest waga produktu (niekiedy duże opakowania kryją niewielkie ilości produktu). Sprawdźmy też skład ilościowy i jakościowy produktu (czyli ile substancji i w jakich ilościach wchodzi w jego skład, np. 5 g białka w 100 g produktu, 30 proc. węglowodanów itp.) jakie składniki zawiera produkt. Czy tylko substancje naturalne, czy użyto też związków chemicznych, dających smak i kolor podobny do naturalnych składników - cechy żywieniowe lub przeznaczenie produktu (czyli czym się charakteryzuje i dla kogo jest przeznaczony, czy jest to np. deser dla niemowląt, czy też margaryna dla osób z podniesionym poziomem cholesterolu we krwi).


Pobierz ppt "ABC PRAW KONSUMENTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google