Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC PRAW KONSUMENTA. KONSUMENT nie ma jednej definicji pojęcia konsument potocznie: Konsument oznacza osobę, która konsumuje lub nabywa towar lub usługę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC PRAW KONSUMENTA. KONSUMENT nie ma jednej definicji pojęcia konsument potocznie: Konsument oznacza osobę, która konsumuje lub nabywa towar lub usługę"— Zapis prezentacji:

1 ABC PRAW KONSUMENTA

2 KONSUMENT nie ma jednej definicji pojęcia konsument potocznie: Konsument oznacza osobę, która konsumuje lub nabywa towar lub usługę na potrzeby własne bądź na potrzeby swojej rodziny; ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego;

3 Producent Sprzedawca hurtowy Sprzedawca detaliczny KONSUMENT

4 Kategorie konsumentów Polskie prawo wyróżnia 3 kategorie konsumentów ze względu zdolność do czynności prawnych: dzieci poniżej 13 roku życia; młodzież między 13 a 18 rokiem życia; osoby pełnoletnie

5 Konsumenci nie mający zdolności do czynności prawnych 1. dziecko poniżej 13 lat, chociaż ma zdolność prawną (może być strona praw i obowiązków, strona umowy), nie może ono jednak samo zaciągać zobowiązań, nabywać praw ani rozporządzać nimi, gdyż nie ma zdolności do czynności prawnych; 2.Zakup (umowa kupna-sprzedaży) dokonany przez dziecko poniżej 13 roku życia całkowicie jest nieważny Wyjątek stanowią: drobne sprawy, powszechnie zawierane umowy w sprawach życia codziennego; wówczas umowa staje się ważna z chwilą jej wykonania, jeśli nie prowadzi do rażącego pokrzywdzenia dziecka, które jest stroną takiej umowy

6 Konsumenci z organiczną zdolnością do czynności prawnych Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają: 1. osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia; Czynność prawna wykonywana przez takie osoby wymaga do swej ważności zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego); Wydatki od tej zasady przewidziane są: jednak wyjątki, np. umowy powszechne, dotyczące bieżących spraw życia codziennego mogą być zawierane samodzielnie

7 Konsumenci mający pełną zdolność do czynności prawnych Pełna zdolność do czynności prawnych przysługuje: 1. osobom, które ukończyły 18 lat, a także Osoba pełnoletnia ma prawo zawierać umowy i zaciągać zobowiązania prawne

8 Sprzedaż konsumencka

9 Reklama, jako umowa z kupującym jeżeli towar, który kupiliśmy, nie odznacza się cechami, które podane były w reklamie czy też w opisie producenta lub sprzedawcy wychwalającego towar, to mamy pełne prawo do reklamacji; forma reklamacji – dowolna (ustna, telefoniczna, pisemna, przy pomocy faksu, e-mailowa); posiadamy potwierdzenie zakupu

10 Terminy reklamacji artykułów żywnościowych konsument ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później: 1. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego; 2. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego

11 Zakupy poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

12 Uprawnienia konsumenta konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem); jeżeli konsument nie został poinformowany na piśmie o ww. prawie odstąpienia od umowy, bieg terminu nie rozpoczyna się. W takim wypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia jednak nie później do 3 miesięcy od jej wykonania

13 Uprawnień konsumenta ciąg dalszy … prawo konsumenta do odstąpienia od umowy jest nieodpłatne - nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne); konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań (umowę uważa się za niezawartą, konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu – konsument powinien zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni); konsumentowi należy się zwrot równowartości wpłaconej kwoty oraz odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty

14 Prawo do odstąpienia w terminie 10 dni nie przysługuje o charakterze ciągłym lub okresowym; sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta; powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 EURO; o prace budowlane; dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych; ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji; dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne)

15 Umowy zawierane na odległość przez Internet przy użyciu telefonu faksem z katalogu wysyłkowego Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności: 1. drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, 2. listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, 3. reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, 4. reklamy w postaci elektronicznej, 5. katalogu, 6. telefonu, 7. telefaksu, 8. radia, 9. telewizji, 10. automatycznego urządzenia wywołującego, 11. wizjofonu, 12. wideotekstu, 13. poczty elektronicznej lub 14. innych środków komunikacji elektronicznej

16 Jeśli kupujemy żywność, sprawdźmy: datę ważności, czyli termin, do którego możemy bezpiecznie spożyć dany produkt. w jakich warunkach mamy trzymać żywność: czy np. musimy wkładać ją do lodówki. jak długo może leżeć po otwarciu opakowania. jaka jest waga produktu (niekiedy duże opakowania kryją niewielkie ilości produktu). Sprawdźmy też skład ilościowy i jakościowy produktu (czyli ile substancji i w jakich ilościach wchodzi w jego skład, np. 5 g białka w 100 g produktu, 30 proc. węglowodanów itp.) jakie składniki zawiera produkt. Czy tylko substancje naturalne, czy użyto też związków chemicznych, dających smak i kolor podobny do naturalnych składników - cechy żywieniowe lub przeznaczenie produktu (czyli czym się charakteryzuje i dla kogo jest przeznaczony, czy jest to np. deser dla niemowląt, czy też margaryna dla osób z podniesionym poziomem cholesterolu we krwi).


Pobierz ppt "ABC PRAW KONSUMENTA. KONSUMENT nie ma jednej definicji pojęcia konsument potocznie: Konsument oznacza osobę, która konsumuje lub nabywa towar lub usługę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google