Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła finansowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju klastrów Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła finansowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju klastrów Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,"— Zapis prezentacji:

1

2 Źródła finansowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju klastrów Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

3 Bariery rozwoju współpracy przedsiębiorstw
brak wzorców, wiedzy i doświadczenia we współpracy nieznana forma współpracy bariera informacyjna o działalności innych podmiotów gospodarczych brak kapitału / rozproszony kapitał rozdrobnienie podmiotów gospodarczych brak zaufania w warunkach konkurencji, przeszkody mentalne brak motywacji ekonomicznej biurokracja we współpracy – dodatkowe koszty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

4 Układ celów PO RPW Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Białystok,

5 Struktura PO RPW Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka
I.1. Infrastruktura uczelni I.2. Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej I.3. Wspieranie innowacji projekty infrastrukturalne I Promocja i współpraca projekty „miękkie” Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

6 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.3 wspieranie innowacji (A)
Wsparciem objęte będą projekty infrastrukturalne mające na celu wspieranie rozwoju innowacji, tj. projekty z zakresu: budowy i rozbudowy parków przemysłowych, naukowo- technologicznych, ośrodków innowacji, inkubatorów, centrów doskonałości i transferu technologii, wraz z wyposażeniem oraz podstawowej infrastruktury technicznej na ich terenie (media, drogi wewnętrzne), także wyposażenie w sprzęt i niezbędną infrastrukturę dla ośrodków badawczo-rozwojowych wyższych uczelni i jednostek naukowych; budowy i rozbudowy wraz z wyposażeniem laboratoriów badawczych / centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach; kompleksowego uzbrojenia terenów pod inwestycje. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

7 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.3 wspieranie innowacji (B)
Beneficjenci: uczelnie; jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu (centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości); przedsiębiorcy; agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego; organizacje pozarządowe. Odbiorcy ostateczni: przedsiębiorcy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

8 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.3 wspieranie innowacji (C)
Minimalna wartość projektu: 12 mln PLN (4 mln PLN dla terenów inwestycyjnych) Alokacja finansowa ogółem: 479,53 mln euro Wkład ze środków unijnych 407,60 mln euro Montaż finansowy: Dofinansowanie do 90 % wydatków kwalifikowanych Tryb wyboru: projekty indywidualne oraz otwarty konkurs projektów Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: dla projektów konkursowych - III kwartał 2009 r. Środki EFRR pozostałe dla trybu konkursowego: ok. 120 mln euro Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

9 Oś I – Nowoczesna Gospodarka I.4 promocja i współpraca (A)
Wsparciem objęte będą projekty „miękkie” mające na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, tj. projekty z zakresu budowania stałych platform współpracy w zakresie: promocji gospodarczej, obsługi inwestora, rozwoju klasteringu, tworzenia polityki rozwoju regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

10 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (a)
Komponent promocja 1. W ramach osi opracowany i zrealizowany zostanie program promocji potencjału gospodarczego Polski Wschodniej. Celem tego programu jest zbudowanie wśród potencjalnych inwestorów wizerunku Polski Wschodniej jako obszaru atrakcyjnego inwestycyjnie 2. Ponadto wsparciem objęte zostanie rozwój działalności ponadregionalnej sieci ośrodków obsługi inwestorów i przedsiębiorców Projekty kompleksowe angażujące beneficjentów z 5 województw. Minimalna wartość projektu 2 mln PLN Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

11 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (b)
Komponent promocja - Projekt promocji gospodarczej Beneficjent: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Odbiorcy ostateczni: jednostki samorządu terytorialnego przedsiębiorcy Alokacja finansowa ogółem 20 mln euro Wkład ze środków unijnych 17 mln euro Montaż finansowy Dofinansowanie do 100% wydatków kwalifikowanych Tryb wyboru: projekt indywidualny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

12 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (c)
Wstępna koncepcja projektu Promocja gospodarcza Polski Wschodniej, przygotowana przez PAIiIZ Podprojekty: Centrum Prasowe Polski Wschodniej i zadania z zakresu public relations Badania marketingowe Identyfikacja wizualna Utworzenie gospodarczego portalu internetowego Polski Wschodniej wraz z bazą danych dla przedsiębiorców Publikacje Wystawiennictwo i konferencje Kampania reklamowa w mediach międzynarodowych Dwustronne misje branżowe i fora ekonomiczne Klub Polski Wschodniej Szkolenia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

13 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (d)
Komponent promocja – Ponadregionalna sieć współpracy ośrodków obsługi inwestora i przedsiębiorcy Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; organy administracji rządowej; przedsiębiorcy; instytucje działające na rzecz rozwoju regionalnego, Odbiorcy ostateczni: przedsiębiorcy / inwestorzy; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

14 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (e)
Komponent promocja – Ponadregionalna sieć ośrodków obsługi inwestora i przedsiębiorcy Alokacja finansowa ogółem 9,43 mln euro Wkład ze środków unijnych 8,01 mln euro Montaż finansowy Dofinansowanie do 90% wydatków kwalifikowanych Tryb wyboru: otwarty konkurs projektów Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: III kwartał 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

15 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (a)
Komponent współpraca W ramach osi przewiduje się do realizacji przedsięwzięcia o zasięgu ponadregionalnym zorientowane na: 1. tworzenie i rozwój klastrów (zaangażowanie beneficjentów z co najmniej 2 województw Polski Wschodniej) 2. tworzenie polityki rozwoju regionalnego (projekty angażujące beneficjentów z 5 województw Polski Wschodniej) Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

16 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (b)
Komponent współpraca - tworzenie i rozwój klastrów Typy projektów/wydatków kwalifikowanych: prowadzenie badań analitycznych, przygotowywanie analiz, ekspertyz i publikacji w zakresie polityki rozwoju województw Polski Wschodniej opartej na klasteringu, a także zakup wyników takich badań, analiz, ekspertyz; popularyzacja idei klasteringu w Polsce Wschodniej, w tym m.in.: organizacja konferencji, spotkań tematycznych, warsztatów, opracowanie, wykonanie w tym: skład, druk, tłumaczenie i dystrybucja publikacji i innych materiałów informacyjnych/opracowań, stworzenie i administrowanie portalem, wortalem, serwisem i stronami internetowymi / zakup usług w zakresie stworzenia i administrowania portalem, wortalem, serwisem i stronami internetowymi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

17 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (c)
Komponent współpraca - tworzenie i rozwój klastrów Typy projektów/wydatków kwalifikowanych: opracowanie strategii oraz dokumentów operacyjnych dla rozwoju klastra, w tym m.in.: - diagnozy – identyfikacja oraz zdefiniowanie klastra, - strategii współpracy – określenie udziałowców klastra, zadań do realizacji oraz zasad współpracy i komunikacji wewnętrznej, - strategii marketingowej klastra – pozycjonowanie klastra na rynku, działania public relations, - systemu monitorowania i ewaluacji działalności klastra, organizacja konferencji, spotkań temetycznych, warsztatów, for branżowych, misji gospodarczych, opracowanie, wykonanie w tym: skład, druk, tłumaczenie i dystrybucja publikacji, prezentacji i innych materiałów informacyjnych o działalności klastra Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

18 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (d)
Komponent współpraca - tworzenie polityki rozwoju regionalnego Typy projektów/wydatków kwalifikowanych: prowadzenie spójnych badań analitycznych mających na celu wypracowanie wspólnych dla całego obszaru strategii i programów rozwoju oraz przygotowaniem analiz, ekspertyz i publikacji dotyczących poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej (w tym badanie spójności obszaru w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym), potencjału turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

19 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (e)
Komponent współpraca - tworzenie polityki rozwoju regionalnego Typy projektów/wydatków kwalifikowanych: organizacją spotkań, seminariów i konferencji (ogólnych i tematycznych) na temat rozwoju Polski Wschodniej, identyfikacji i wykorzystania głównych szans rozwojowych (w tym spotkań dotyczących możliwości przygotowania i realizacji projektów), wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej tworzenia wspólnych baz danych na tematy związane z wdrażaniem polityki spójności na obszarze Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

20 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (f)
Komponent współpraca Beneficjenci/odbiorcy ostateczni: jednostki samorządu terytorialnego; związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; organy administracji rządowej; przedsiębiorcy; uczelnie; jednostki naukowe; instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego. Montaż finansowy Dofinansowanie do 90% wydatków kwalifikowanych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

21 Oś I – Nowoczesna Gospodarka - I.4 promocja i współpraca (g)
Komponent współpraca Tryb wyboru: otwarte konkursy projektów Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: III kwartał 2008 r. 1. tworzenie i rozwój klastrów Alokacja finansowa ogółem 11,77 mln euro Wkład ze środków unijnych 10,01 mln euro 2. tworzenie polityki rozwoju regionalnego Alokacja finansowa ogółem 5,88 mln euro Wkład ze środków unijnych 5 mln euro Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

22 PO RPW Schemat oceny wniosków o dofinansowanie
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

23 Schemat oceny wniosku o dofinansowanie
Ocena wniosków o dofinansowanie projektów, zarówno w trybie konkursowym jak i indywidualnym, odbywa się dwuetapowo: - ocena formalna, - ocena merytoryczna. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

24 Schemat oceny wniosku o dofinansowanie
Ocena merytoryczna Protest Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Rejestracja wniosku w systemie KSI SIMIK 07-13 Ogłoszenie o konkursie (projekt w trybie konkursowym) Złożenie wniosku o dofinansowanie Rejestracja kancelaryjna wniosku o dofinansowanie Ocena formalna wniosku o dofinansowanie (0-1) Schemat oceny wniosku o dofinansowanie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

25 Schemat oceny wniosku o dofinansowanie (cd.)
Ocena merytoryczna Lista rekomendacji / Lista rankingowa Publikacja wyników (strona www, prasa, informacja do beneficjenta) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Protest Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Schemat oceny wniosku o dofinansowanie (cd.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

26 PO RPW Kryteria wyboru projektów
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

27 Kryteria oceny wniosku
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

28 Kryteria formalne Do etapu oceny merytorycznej przechodzą wyłącznie wnioski, które spełniają wszystkie kryteria formalne. Sprawdzeniu podlega przede wszystkim: kompletność wniosku i załączników, podpisy i oświadczenia osób upoważnionych do reprezentowania beneficjenta, zgodność z terminami określonymi w PO RPW i dokumentacji dotyczącej naboru. Uchybienia formalne mogą zostać poprawione przez beneficjenta po wezwaniu Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

29 Kryteria merytoryczne dostępu
Nie spełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie projektu na etapie oceny merytorycznej Sprawdzeniu podlega przede wszystkim: zgodność z Uszczegółowieniem w zakresie m.in.: zgodności z opisem działania, kwalifikowalności beneficjenta, spełnienia warunku minimalnej wartości projektu, zgodność z politykami unijnymi. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

30 Kryteria merytoryczne, których nie spełnienie powoduje konieczność uzupełnienia wniosku
Sprawdzeniu podlega przede wszystkim: poprawność analizy finansowej, poprawność analizy ekonomicznej, poprawność wyliczenia poziomu dofinansowania, zgodność zaplanowanych wydatków z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO RPW 2007 – 2013, spójność wewnętrzna projektu. Uchybienia w tym zakresie mogą zostać poprawione przez beneficjenta po wezwaniu Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

31 Kryteria merytoryczne rankingowe
Główne typy kryteriów rankingowych 1. Stopień wpływu realizacji projektu na cele Programu 2. Wartość dodana projektu 3. Efektywność projektu 4. Poprawność i kompletność opisu projektu 5. Wpływ na efekty ponadregionalne 6. Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 7. Ochrona środowiska 8. Przygotowanie projektu i beneficjenta Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,

32 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www. mrr. gov
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,


Pobierz ppt "Źródła finansowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju klastrów Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Białystok,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google