Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Konferencja MRR Rozwiązania instytucjonalne w Jednostce Wdrażającej Projekt Warszawa 29 lipiec 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Konferencja MRR Rozwiązania instytucjonalne w Jednostce Wdrażającej Projekt Warszawa 29 lipiec 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Konferencja MRR Rozwiązania instytucjonalne w Jednostce Wdrażającej Projekt Warszawa 29 lipiec 2008 r.

2 Projekt Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany Koszty i udzielona pomoc-Decyzja KE z 19 grudnia 2005 r. Całkowity koszt projektu 21 275 000 EUR Całkowity koszt kwalifikowany 20 663 000 EUR Stopa pomocy 79,5% Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności 16 427 085 EUR Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r

3 Lokalizacja Projektu

4 Korzyści do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu Główne korzyści ekologiczne: 1. Poprawa stanu czystości rzeki Czarnej poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych i do gruntu, a pośrednio do rzeki. 2. Projekt przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Rzeka Czarna Staszowska

5 Struktura Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Projekt jest projektem grupowym o następującej strukturze: Projekt grupowy CCI2005/PL/16/C/PE/014 Projekt 1 – Połaniec Beneficjent - PGK w Połańcu Sp. z o.o. Projekt 2 - Staszów Beneficjent - PGKiM w Staszowie Sp. z o.o. Projekt 3 - Rytwiany Beneficjent - Gmina Rytwiany 75,12% 85% -wykonanie 93 km kanalizacji w 17 wsiach metodą ciśnieniową, -modernizacja oczyszczalni ścieków -budowa 4 podczyszczalni wód deszczowych. -wykonanie 88,2 km kanalizacji w 19 wsiach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową i modernizacja 3,4 km w mieście Staszów. - wykonanie 42,9 km kanalizacji w 4 miejscowościach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową 79,5%

6 Struktura Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone. Kontrakty usługowe Pomoc techniczna w pierwszej fazie Pomoc techniczna podczas realizacji Inżynier Kontraktu Działania promocyjne Są to kontrakty wspólne dla całego projektu grupowego – Zamawiającym jest PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. (POK/ JRP).

7 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone. Kontrakty na roboty i dostawy Są to kontrakty dla których Zamawiającym są poszczególni Beneficjenci Projekt 1-PołaniecProjekt 2- Staszów Projekt 3-Rytwiany 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC 1 kontrakt na dostawy: przepompowni przydomowych 906 szt., pompowni sieciowych 18szt., urządzeń płuczących 19. 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC 1 kontrakt na roboty –żółty FIDIC ( zaprojektuj i wykonaj). 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC

8 Model zarządzania projektem Specyfika projektu grupowego specyficznego (jedyny taki w Polsce) warunkowała zastosowanie modelu zarządzania który: a)nie będzie tworzył piętrowych stosunków prawnych, zwłaszcza w sferze zobowiązaniowej i przepływów finansowych. b) w pełni uwzględniał prawo bilansowe ( ustawa o rachunkowości), wymaga przejrzystości rejestrowania operacji gospodarczych w oparciu o dokumenty źródłowe. Winny wiernie odzwierciedlać koszty inwestycji tworzące po jej zakończeniu wartość początkową środka trwałego. Ta z kolei w okresie jego eksploatacji poprzez amortyzację wpływa na taryfę usług z zakresu gospodarki ściekowej. c) uwzględniał wymagania ustawy o VAT i podatku akcyzowym - faktura VAT jako podstawa jego rozliczeń wystawiona na podmiot będący bezpośrednim uczestnikiem operacji gospodarczej.

9 Model zarządzania projektem POK/ JRP

10 Model zarządzania projektem NFOŚiGW -IPZII

11 Zarządzanie projektem W realizowanej perspektywie FS 2004 -2007 koszy zarządzania projektem przez Beneficjentów są kosztami niekwalifikowanymi. Jedna z przyczyn kłopotów we właściwym organizowaniu zarządzania projektami : Późne organizowanie struktur Jednostek Realizujących Projekt – zazwyczaj przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu poprzedzonej kontrolą. 1.Przesadne oszczędzanie beneficjentów objawiające się ograniczaniem do minimum etatyzacji JRP, wynagrodzeń. 2. Łączenie obowiązków w JRP z innymi obowiązkami- w strukturze Beneficjenta – nieskuteczność i nieefektywność działania JRP.

12 Zarządzanie projektem-zasoby ludzkie, koszty. Podmiot Odpowiedzialny za koordynację i kontrolę grupy projektów – PGKiM Sp. w Staszowie Spółka Gminy z o.o. JRP – powołana komórka organizacyjna w strukturze spółki POZR 1 POZR 2 POZR 3 PGK w Połańcu sp. z o.o. Gmina Rytwiany W sprawie koordynacji i kontroli w tym zarządzania, monitoringu realizacji, nadzoru nad realizacją, rozliczenia finansowego projektu przez Podmiot Odpowiedzialny za Koordynację i Kontrolę (POK/JRP) grupy projektów, dla projektu inwestycyjnego Projekt 1-Połaniec obejmującego zakres zadań w gminie Połaniec realizowanych w ramach grupy projektów Nr CCI 2005/PL/16/C/PE/014 pod nazwą Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej- wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany" finansowanego z udziałem środków z Funduszu Spójności Umowa

13 Zarządzanie projektem. W sprawie koordynacji i kontroli w tym zarządzania, monitoringu realizacji, nadzoru nad realizacją, rozliczenia finansowego projektu przez Podmiot Odpowiedzialny za Koordynację i Kontrolę (POK/JRP) Umowa określa Zadania JRP Odpowiedzialność Wynagrodzenie pokrywające koszty JRP

14 Zarządzanie projektem-zasoby ludzkie.

15 Zestawienie stanowisk w komórkach organizacyjnych POK/JRP 1.Wieloosobowe stanowisko ds. Księgowości Projektu Grupowego KGP Główny księgowy projektu –GKP Specjalista ds. finansowo-księgowych –KGF 2. Wieloosobowe stanowisko ds. sprawozdawczości i administracji Projektu Grupowego SSP Referent ds. kancelarii JRP-SSR Specjalista ds. sprawozdawczych –SSK Radca Prawny – SSP 3 Wieloosobowe stanowisko ds. techniki i zamówień publicznych Projektu Grupowego TECH P Specjalista techniczny ds. Projektu –TKP Koordynator techniczny ds. Projektu 2 –TKP1 Koordynator techniczny ds. Projektu 3 –TKP2

16 Zarządzanie projektem- koszty. Wynagrodzenie pokrywające koszty JRP Z tytułu świadczenia usług Spółce przysługuje wynagrodzenie pokrywające koszty funkcjonowania JRP obciążające POZR w sposób odzwierciedlający wielkość poszczególnych projektów parytetem procentowym:

17 Zarządzanie projektem- koszty. koszty JRP

18 Zarządzanie projektem Ryzyko w projekcie a zasoby ludzkie Oprócz typowych ryzyk jak w każdym projekcie inwestycyjnym w projektach FS o dużym stopniu skomplikowania i sformalizowania zarządzania występuje duże ryzyko popełnienia błędu niedotrzymania formalnych uwarunkowań przekładających się na skutki finansowe. Pracownicy o doświadczeniu w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi o wiedzy interdyscyplinarnej. Pracownicy skłonni pracować pod presją czasu, skłonni do ponoszenia ryzyka w rozwiązywaniu problemów związanych z projektem. Pracownicy z rynku spełniający wymagania muszą być dobrze opłacani, co jest nie zawsze do spełnienia. Determinuje wymagania co do zasobów ludzkich

19 Zarządzanie projektem W nowej perspektywie FS 2007 - 2013 koszy zarządzania projektem przez Beneficjentów są kosztami kwalifikowanymi. Lista indykatywna i konkurs projektów w których oceniane jest przygotowanie całościowe Projektu, również pod względem organizacji zarządzani nim, mam nadzieję wyeliminuje jedną z przyczyn kłopotów we właściwym organizowaniu zarządzania Projektem.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROJEKT CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Konferencja MRR Rozwiązania instytucjonalne w Jednostce Wdrażającej Projekt Warszawa 29 lipiec 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google