Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw
Centrum Badań Analiz i Projektów Europejskich „CBAiPE” Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw mgr Aleksandra Głazowska

2 Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw
PROJEKT a WNIOSEK Wniosek jest formą przedstawienia projektu w celu uzyskania środków finansowych na jego realizację Pisanie wniosków wymaga znajomości: struktury instytucjonalne wdrażania danego funduszu; odpowiednich procedur aplikacyjnych; zasad wypełniania wniosku i przygotowania załączników; technik przedstawienia projektu w formie aplikacji

3 Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw
Projekt to … … sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają w pewnym określonym czasie oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu

4 DLACZEGO należy zrealizować projekt - jakie są
powody, korzyści i przesłanki ekonomiczne? CO ma być rezultatem projektu? JAK projekt będzie realizowany? KIEDY projekt będzie realizowany / zakończony? JAK DŁUGO potrwa realizacja projektu? ILE będzie kosztował? JAKIE dodatkowe środki będą potrzebne? CO może mieć wpływ na rezultat projektu? JAKIE są pozostałe ryzyka ?

5 Planowanie projektu obejmuje zarówno
dokładne zgłębienie problemu, który dany projekt ma rozwiązać (cel projektu wynika z problemu) i sposobów jego rozwiązania oraz zasobów dostępnych dla zaradzenia temu problemowi: - finansowych (wraz ze źródłami finansowania) - ludzkich (zespół projektowy) - rzeczowych - innych (organizacyjnych, czasowych, itp.)

6 PLANOWANIE PROJEKTU jakie działania są potrzebne (opis działań)?
jaki jest cel chcemy osiągnąć (rezultaty) kiedy się rozpoczną i kiedy się zakończą (harmonogram)? kto je wykona (personel)? jakie urządzenia, materiały i narzędzia są potrzebne do ich realizacji (zasoby materialne)? ile to będzie kosztowało (budżet)?

7 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach II Priorytetu LRPO

8 Nr konkursu Tytuł Projektu Sekcja A Lokalizacja projektu Sekcja B Charakterystyka Beneficjenta Sekcja C Informacje dotyczące projektu Sekcja D Wydatki projektu Sekcja E Stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych Sekcja F Załączniki do wniosku Sekcja G Deklaracja Beneficjenta

9 Sekcja C Wniosku Harmonogram projektu
Zdefiniowanie szczegółowych zadań (czynności) Określenie kolejności wykonywania działań Szacowanie czasu trwania działań (ocena ekspertów, poprzez analogię, poprzez symulację) Przygotowanie harmonogramu (określenie dat rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności) System kontroli realizacji harmonogramu

10 Sekcja C Wniosku Wykres Gantt’a pozwala na szybkie ustalenie czasu rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań Jest narzędziem planowania i kontroli w projekcie Pozwala na etapie planowania zauważyć i ewentualnie wyeliminować nadmierne luzy czasowe (ilość czasu, o jaką może nastąpić poślizg zadania bez opóźniania całego projektu) i spiętrzenia prac, a przez systematyczne nanoszenie aktualnych realizacji na ciągłą kontrolę procesu zarządzania projektem Na wykresie można zaznaczyć także punkty krytyczne dla projektu, które nie powinny być przesuwane w czasie

11

12 Sekcja C Wniosku Rodzaje wskaźników:
Produktu (obligatoryjne, dodatkowe) Rezultatu (obligatoryjne, dodatkowe) Oddziaływania (cele projektu)

13 Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (np. liczba nabytych środków trwałych). Rezultat – bezpośredni wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno – ekonomiczne uzyskany po zakończeniu realizacji projektu.

14 Rok bazowy wskaźnika (nie dotyczy wskaźników produktu i następujących wskaźników rezultatu: R100 - dotyczący nowych miejsc pracy i R101 – dotyczący nowych etatów badawczych) – należy wpisać czterocyfrowe oznaczenie roku (np r.). Za rok bazowy należy przyjąć ostatni rok kalendarzowy przed rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu lub rok kalendarzowy, w którym rozpocznie się lub rozpoczęła się rzeczowa realizacja projektu (w zależności od dostępności danych dotyczących wartości wskaźnika).

15 Wartość bazowa wskaźnika - należy wpisać wartość wskaźnika w roku bazowym. Wartość bazowa wskaźników produktu zawsze będzie wynosiła zero ponieważ wskaźniki produktu są rozumiane jako nowe dobro (którego zaistnienie zależy od realizacji inwestycji objętej wnioskiem). Zgodnie z Interpretacją wskaźników, która stanowi załącznik nr 2 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej LRPO dotyczących monitorowania realizacji projektów, w przypadku wskaźników rezultatu należy podać wartość każdego wskaźnika w roku bazowym, mierzoną przed rozpoczęciem rzeczowej realizacji projektu. Gdy wskaźnik rezultatu jest nowym dobrem należy wpisać wartość „0”, natomiast jeśli inwestycja spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie istniejącego już dobra/usługi lub stanu, należy wpisać jego wartość/wielkość w roku określonym w kolumnie „Rok bazowy wskaźnika”.

16 Każdy Beneficjent powinien wybrać co najmniej 1 wskaźnik produktu i 1 wskaźnik rezultatu z listy wskaźników obligatoryjnych oraz wskaźniki rezultatu dotyczące stworzonych nowych miejsc pracy. Wskaźniki dotyczące nowych miejsc pracy należy wybrać nawet wówczas, gdy ich wielkość dla projektu będzie wynosić zero.

17 Wskaźniki dotyczące nowych miejsc pracy
Wskaźnik rezultatu dotyczący stworzonych nowych miejsc pracy odnosi się do miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. Należy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych nowych miejsc pracy. Wskaźnik ten służy do pomiaru liczby pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów o dzieło oraz umów zlecenia). Liczba pracowników wykazywana jest w tzw. ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC – oryg. FTE), tzn. etaty częściowe są sumowane.

18 Trwałość projektu Obowiązek w zakresie trwałości projektu wynika z zapisów art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS

19 Realizacja polityk horyzontalnych
Wpływ realizacji projektu na politykę ochrony środowiska W niniejszym polu należy umieścić deklarację odnośnie wpływu projektu na środowisko. Należy zadeklarować w rubryce jedną z możliwości: realizacja projektu ma pozytywny wypływ na środowisko, realizacja projektu ma neutralny wypływ na środowisko. Wybór danej opcji należy krótko uzasadnić, wraz z opisaniem odzwierciedlenia we wskaźnikach projektu, jeżeli występuje bezpośrednie odniesienie.

20 Wpływ realizacji projektu na politykę równych szans
Pojęcie „równych szans” odnosi się w tym wypadku przede wszystkim do problemu równości szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy i w życiu społecznym. Konieczne jest również wykazanie innych aspektów wyrównywania szans np. oddziaływania projektu na wyrównanie szans niepełnosprawnych w dostępie do

21 Wpływ realizacji projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego
Polega ona na rozwoju nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej oraz zapobieganiu wykluczeniu informacyjnemu.

22 Wpływ projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój oznacza, że wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększania spójności społecznej (w tym m.in. zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wyrównywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podnoszenia jakości środowiska naturalnego poprzez m.in. ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska, ochronę zasobów przyrodniczych.

23 Doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów finansowanych z publicznych środków krajowych lub wspólnotowych Komplementarność z innymi realizowanymi przedsięwzięciami Czy zaplanowana inwestycja była w ciągu 7 ostatnich lat finansowana z funduszy pomocowych (przedakcesyjnych i/lub strukturalnych)?

24 SEKCJA D Wydatki projektu
Szacunkowy plan finansowy projektu należy przedstawić szacowaną wielkość wszystkich planowanych wydatków w odniesieniu do każdego kwartału realizacji projektu (w PLN).

25 Budżet projektu (w PLN) z wyłączeniem cross – financingu
W tabeli należy wyszczególnić planowane wydatki, zgodne z katalogiem wydatków zawartym w załączniku do ULRPO. Kategorie wydatków powinny zostać zapisane w sposób umożliwiający stwierdzenie ich kwalifikowalności w ramach danego Działania. Jeśli w harmonogramie (w punkcie C 3) podano datę rozpoczęcia prac przygotowawczych wydatki związane z tymi pracami należy uwzględnić w budżecie.

26 Cross-financing (w PLN)
Zgodnie z wytycznymi i zapisami wynikającymi z dokumentów programowych, w obecnym okresie programowania istnieje możliwość wsparcia projektów inwestycyjnych działaniami o charakterze nie inwestycyjnym („miękkim”) wynikającym z instrumentu elastyczności – „cross – financing” („finansowanie krzyżowe”). W ramach Działań 2.1 i 2.2 LRPO istnieje możliwość przeznaczenia do 10% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu na tego typu wydatki.

27 Całkowite wydatki projektu (w PLN)
Wnioskowane dofinansowanie (w PLN) Źródła finansowania projektu (w PLN)

28 Dziękuję za Uwagę mgr Aleksandra Głazowska
tel kom tel/ fax Centrum Badań Analiz i Projektów Europejskich „CBAiPE”


Pobierz ppt "Dotacje Unijne na inwestycje dla Przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google