Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzień informacyjny Warszawa, kwiecień 2003 Standardowy wniosek aplikacyjny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzień informacyjny Warszawa, kwiecień 2003 Standardowy wniosek aplikacyjny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Dzień informacyjny Warszawa, kwiecień 2003 Standardowy wniosek aplikacyjny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2 Wniosek aplikacyjny ERDF Zasady: Do wniosku dołączona jest instrukcja, Wniosek i załączniki będą traktowane poufnie jako tajemnica handlowa, Dla każdego rodzaju projektu musi zostać dołączony Biznes Plan lub studium wykonalności projektu

3 Wniosek aplikacyjny ERDF – rejestracja wniosku Uwaga! Rubryki dotyczące: daty wpłynięcia oraz numeru wniosku aplikacyjnego wypełnia instytucja zarządzająca.

4 Struktura wniosku ERDF – program, priorytet, działanie. Informacja dotycząca programu: 1. Nazwa programu operacyjnego. 2. Nazwa priorytetu programu operacyjnego. 3. Nazwa działania programu operacyjnego. 4. Nazwa poddziałania w ramach programu operacyjnego

5 Struktura wniosku ERDF – beneficjent końcowy Informacja dotycząca beneficjenta końcowego: 5. Nazwa i dane teleadresowe, e-mail, forma prawna, 5a. Dane personalne osoby upoważnionej do podpisania wniosku aplikacyjnego – pełniona w ramach projektu funkcja, telefon, fax, e-mail. 5b. Podmiot reprezentujący beneficjenta – jeśli jest to inny podmiot prawny podajemy szczegółowe informacje zgodnie z zapisami w tabeli. 5.c Osoba kontaktowa właściwa w ramach projektu.

6 Wniosek aplikacyjny ERDF - projekt Tytuł projektu: Max. 10 słów, Jasno obrazujący faktyczne zadanie, realizowane w ramach projektu, zaznaczyć czy jest to etap projektu, miejsce lokalizacji projektu

7 Wniosek aplikacyjny ERDF – rodzaj projektu inwestycyjny (roboty), fundusz dotacji usługi i/lub dostawy,

8 Wniosek aplikacyjny ERDF – nazwa kategorii interwencji Projekt aby mógł być uznany za kwalifikujący się do współfinansowania z funduszu ERDF: musi znajdować się w zasięgu interwencji funduszu ERDF – Rozporządzenie 1261/99/WE, musi odpowiadać określonej kategorii interwencji funduszy strukturalnych ( katalog kategorii interwencji FS – załącznik nr IV do rozporządzenia 438/2001/WE )

9 Wniosek aplikacyjny ERDF – miejsce realizacji projektu Identyfikacja przestrzenna lokalizacji projektu: gmina, miejscowość, Kilka gmin, powiatów, Kilka województw, cała Polska

10 Wniosek aplikacyjny ERDF –opis, cel i uzasadnienie projektu Opis złożony z max. 20 zdań powinien zawierać następujące elementy: Przedmiot projektu ( skwantyfikowany i opisany liczbami) Jeśli projekt jest złożony to należy wyliczyć jego elementy, Generalny cel realizacji projektu, Elementy lokalizujące projekt przestrzennie, Jaki problem lub problemy rozwiąże realizacja projektu, Określić grupę docelową, której służyć będzie realizacja projektu.

11 Projekt – powiązania z innymi działaniami programu operacyjnego Projekt może być elementem realizacji szerszego przedsięwzięcia lub pozostawać w związku z realizacją innych projektów w ramach tego samego programu operacyjnego (środki unijne, środki krajowe). Nie dotyczy – w przypadku braku takich powiązań

12 Inne projekty zrealizowane bądź realizowane ze środków UE projekty w ramach kontraktu wojewódzkiego, Projekty z funduszy przedakcesyjnych UE (PHARE, ISPA, SAPARD), Projekty ze środków innych instytucji międzynarodowych (Bank Światowy, Europejski Fundusz Odbudowy i Rozwoju, EBI) Jeśli tak – to podać tytuł, numer, źródło finansowania zwięzły opis przedmiotu projektu i stanu realizacji.

13 Korzystanie ze wsparcia ERDF Podać numery projektów finansowanych z ERDF, Zamieścić zwięzły opis przedmiotu projektu

14 Inne instytucje zaangażowane finansowo w realizację projektu Nazwa instytucji Adres Telefon, fax, e-mail: Rola w projekcie – opisać. Nie dotyczy – jeśli w realizację projektu jest zaangażowany tylko beneficjent końcowy

15 Trwałość projektu jak projekt będzie funkcjonować po zakończeniu realizacji, Uzasadnić konieczność przekazania na rzecz innej instytucji, Należy wykazać zachowanie zasad zawartych w art. 30 pkt.4 Rozporządzenia 1260/99 – środki finansowe ERDF zostaną wydatkowane zgodnie z celem projektu.

16 Potrzeba uzyskania wsparcia z ERDF – uzasadnienie wybranej opcji A – zostanie zrealizowany w terminie i zakresie opisanym we wniosku, B – zostanie zrealizowany, ale w ograniczonym zakresie, C- zostanie zrealizowany, ale w późniejszym terminie, D – zostanie zrealizowany ale w ograniczonym zakresie i późniejszym terminie, C – Nie zostanie zrealizowany w ogóle

17 Harmonogram realizacji Pamiętaj, żeby był realistyczny !!!

18 Harmonogram realizacji Należy podać przybliżone daty najważniejszych etapów realizacji projektu - planowane: termin rozpoczęcia okres trwania poszczególnych etapów projektu, termin rzeczowego zakończenia projektu, termin finansowego zakończenia projektu, Okres, po którym zostanie osiągnięty zakładany rezultat projektu.

19 Skwantyfikowane wskaźniki celów projektu Planowane produkty 2004-2005-2006-2007-2008 – RAZEM Planowane rezultaty 2004-2005-2006-2007-2008 – RAZEM Planowane oddziaływanie 2004-2005-2006-2007-2008 – RAZEM inne niemierzalne efekty programu – opisowo, monitorowanie i pomiar wskaźników - opisać

20 Typ projektu Niedochodowy Dochodowy/komercyjny, Dochód generowany w trakcie realizacji projektu – tabela 2004-2005-2006-2007-2008 – RAZEM Średnioroczny dochód generowany przez 5 lat po zakończeniu realizacji projektu – w kategoriach przychodu.

21 Finanse projektu Pomyśl o finansach, szczególnie starannie – ta część wniosku jest bardzo istotna !!!

22 Planowane wydatki w ramach projektu Kategoria wydatku 20042005200620072008RAZEM Wydatki kwalifikowalne............... RAZEM Wydatki niekwalifikowalne..... RAZEM Całkowity Koszt projektu

23 Źródła finansowania projektu Źródło2004........2008suma Publiczne: Wkład wspólnotowy (fundusz strukturalny) - krajowy wkład publiczny: - - budżet państwa - - krajowy regionalny fundusz publiczny - - budżet jednostek samorządu terytorialnego - - inne krajowe fundusze publiczne

24 Źródła finansowania projektu Źródło c.d.2004........2008suma Pozostałe źródła: - prywatne - inne Ogółem W tym Europejski Bank Inwestycyjny

25 Profil wydatkowania środków w ramach projektu – wydatki kwalifikowalne Źródło2004........2008Razem Publiczne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - budżet państwa - budżet jednostek samorządu terytorialnego - inne krajowe fundusze publiczne Pozostałe źródła: - prywatne - inne OGÓŁEM W tym Europejski Bank Inwestycyjny

26 Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi Z polityką ochrony środowiska: Negatywny, Pozytywny, Neutralny Wybór opcji należy uzasadnić Z polityką równych szans: Pozytywny, Neutralny, Wybór pierwszego wariantu uzasadnić

27 Zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie pomocy publicznej Odpowiedzi na to pytanie udziela beneficjent końcowy będący przedsiębiorcą (Ustawa z 19.11.99 r. Prawo o działalności gospodarczej Dz.U. Nr 101 poz.1178) Należy podać dane odnośnie pomocy publicznej, z której korzystał beneficjent w ciągu ostatnich 3 lat.

28 Zgodność projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych Tryb postępowania, Planowany termin rozpoczęcia procedury Czy procedura już została rozpoczęta, jeśli TAK to: Data i numer ogłoszenia o rozpoczęciu procedury przetargowej,

29 Promocja projektu Opis działań składających się na promocję projektu zgodnie z zapisami Rozporządzenia KE Nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych.

30 Promocja projektu Dla projektów typu fundusz dotacji należy opisać zakładane metody docierania z informacją do ostatecznych odbiorców pomocy w ramach projektu o możliwościach uzyskania pomocy.

31 Lista załączników Należy poinformować o posiadanych załącznikach, niezbędnych dla rozpatrzenia wniosku o finansowanie ze środków ERDF lub Stanu ich gotowości

32 Lista załączników Dla każdego rodzaju projektu – inwestycyjny, fundusz dotacji, usługi i/lub dostawy – potrzebne będą odmienne zestawy załączników. Uwaga! Poświadczenie wiarygodności finansowej beneficjenta – projekcja środków w budżecie na lata realizacji projektu, gwarancje bankowe, promesy kredytów bankowych.

33 Lista załączników 1. Biznes plan/studium wykonalności. 2. Ocena oddziaływania na środowisko. 3. Pozwolenie na budowę. 4. Mapy, szkice lokalizacyjne, dokumentacja techniczna. 5. Poświadczenia o współfinansowaniu projektu od instytucji partycypujących w kosztach projektu. 6. Poświadczenie oceny finansowej beneficjenta. 7. Dane finansowe beneficjenta za ostatni rok.

34 Lista załączników 8. Oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym w ciągu 5 lat po podpisaniu umowy (jeśli własność projektu zostanie przekazana na rzecz innego niż beneficjent podmiotu).

35 Lista załączników 9. Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania. 10. Brak przeszkód w zakresie własności gruntów/ nieruchomości. 11. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego. 12. Inne dokumenty załączone.

36 Beneficjent i jego wniosek Wniosek – opracowany, Załączniki – przygotowane, Co pozostało do zrobienia ?

37 Oświadczenie beneficjenta Oświadczem, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku aplikacyjnym oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom praw i obowiązków związanych w realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Pobierz ppt "Dzień informacyjny Warszawa, kwiecień 2003 Standardowy wniosek aplikacyjny Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google