Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Elektrotechniki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Elektrotechniki"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Elektrotechniki
Jerzy Mukosiej Instytut Elektrotechniki CoE ELECTRIC ENERGY Koordynator Podsieci ENERGIA ELEKTRYCZNA

2 Podsieć ENERGIA ELEKTRYCZNA sieci naukowej ENERGY FUTURE

3 OMAWIANE PROBLEMY Członkowie Zadania Podsieci Informacje o członkach podsieci - tematyka, kadry

4 Dwa instytuty naukowo badawcze Warszawa i Wrocław- oddział Warszawy,
Do Podsieci ENERGIA ELEKTRYCZNA wchodzi w tej chwili 10 jednostek, wśród których jest: 8 CD Dwa instytuty naukowo badawcze Warszawa i Wrocław- oddział Warszawy, trzy instytuty Politechniki Warszawskiej, jeden Instytut z Politechniki Poznańskiej jeden Instytut z Politechniki Lubelskiej jeden Instytut naukowo badawczy Warszawa mający CD, lecz z obszaru spoza Podsieci dwa Zespoły Badawcze – jednostki naukowe których wnioski o CD nie zostały zakwalifikowane przez UE, lecz zyskały wysoką punktację (Katedra Politechniki Śląskiej, OBR Zielona Góra).

5

6 W tej chwili zgłosiły akces dwie katedry Politechniki Lubelskiej.
Status członka Sieci jak też CD mają części wydziałów tj Instytuty wydziałowe lub Katedry, oraz część zakładów naukowo- badawczych instytutów branżowych. Współpraca członków Sieci może rozciągnąć się na pozostałe Katedry lub Zakłady w jbr.

7

8 Cele podsieci. Przyjęto że podsieć stawia sobie za zadanie dwa cele:

9 Realizacja Work Packages CD zatwierdzonych przez KE
Realizacja Work Packages CD zatwierdzonych przez KE . W tym zakresie CD podsieci będą współpracować ze sobą i ewentualnie z innymi jednostkami naukowymi w ramach już ustalonego programu,

10 uzyskanie i realizacja dalszych projektów w ramach 6 PR
uzyskanie i realizacja dalszych projektów w ramach 6 PR. W tym zakresie CD podsieci będą współpracować zarówno ze sobą, jak i z pozostałymi zakładami z tego samego instytutu (uczelni) i ewentualnie z innymi jednostkami naukowymi. Przy czym ten zakres współpracy ma większe znaczenie niż realizacja WPs w CD.

11 W pierwszym okresie współpraca będzie polegała na wymianie informacji o sobie tj.:

12 wymiana informacji o CD (tematyka, program, WPs, kadra, uczestnicy, Rada Doradcza itp.). Wszystkie CD muszą mieć pełne informacje o pozostałych CD podsieci aby wiedzieć jaka współpraca jest możliwa w ramach CD. CD nie jest organizacją zamkniętą jej działanie ma polegać na rozszerzeniu dotychczasowej działalności tak krajowej jak i zagranicznej.

13 Ponadto dokonana zostanie wymiana informacji o instytucjach przy których zlokalizowane są CD (tematyka prowadzona w całym instytucie /wydziale, kadra instytutu/wydziału, współpraca zagraniczna instytutu /wydziału, strona WWW itp). Z reguły w CD jest zaangażowana tylko część wydziału lub instytutu. W podsieci mogą uczestniczyć również pozostałe katedry i zakłady.

14 Dalsze działanie będzie już polegało na zapraszaniu do uczestnictwa na konferencje i workshopy organizowane w ramach CD oraz na innych formach współpracy objętych programami CD.

15 Informacje te będą rozsyłane do koordynatora podsieci i jednocześnie do wszystkich pozostałych członków podsieci na adres -owy koordynatorów – członków CD lub koordynatorów jednostek współuczestniczących w podsieci.

16 Późniejsza współpraca i koordynacja działań będzie dotyczyła przygotowania wspólnych propozycji projektów Unijnych, informowanie o możliwych kooperantach z kraju i zagranicy itp.

17 Centrum Doskonałości ELECTRIC ENERGY
IMPROVEMENT OF THE QUALITY OF ELECTRIC ENERGY AND SAFETY OF ELECTRIC PRODUCTS PODNIESIENIE JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH Koordynator: doc. dr inż. Jerzy Mukosiej

18 Akronim: ELECTRIC ENERGY Warszawa + Oddział Gdańsk
CD w IEL Instytut Elektrotechniki składał dwa wnioski o CD i obydwa zostały zakwalifikowane przez KE Akronim: ELECTRIC ENERGY Warszawa + Oddział Gdańsk Akronim: MALET Oddział Wrocław

19   CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CENTRUM "ELECTRIC ENERGY"   Centrum ma na celu prowadzenie badań oraz wymianę doświadczeń w zakresie dwóch istotnych obszarów elektrotechniki wskazanych w tytule.

20 Jakość energii elektrycznej oznacza wykorzystanie takiego sprzętu i takich systemów generacji, transmisji i dystrybucji prądu, które zapewnią: - dostarczenie energii elektrycznej z optymalną wartością napięcia, jego częstotliwością oraz kształtem, - niezawodną dostawę prądu bez zakłóceń do końcowych użytkowników - niewrażliwość sieci elektrycznej na różnorodne odkształcenia,

21 Bezpieczeństwo wyrobów elektrotechnicznych oznacza taką jakość układów (obwodów) i urządzeń, że ich produkcja, wykorzystanie i recykling są bezpieczne dla ludzi i środowiska. Merytoryczne kierunki działania Centrum obejmują m.in.: maszyny elektryczne, aparaty elektryczne, energoelektronikę i układy napędowe, trakcję elektryczną, metrologię oraz badania podstawowe w zakresie elektrotechniki.

22 W szczególności przewidziane jest prowadzenie 13 tematów (Work Packages) obejmujących:
WP 1. Międzynarodowa konferencja "Elektrotechnika Teoretyczna ISTET '03" WP 2. Aparaty elektryczne WP 3. Straty i sprawność silników indukcyjnych WP 4. Sieć współpracy z Europą Wschodnią WP5. Tworzenie możliwości badawczych w zakresie ciągłego sterowania jakością energii elektrycznej

23 WP 6. Doskonalenie metod badawczych i unifikacja procedur stosowanych w zwarciowych i wysokonapięciowych laboratoriach badawczych. WP 7. Współpraca organizacji polskich i rosyjskich w zakresie badań i certyfikacji aparatów elektrycznych WP 8. Wyłączniki próżniowe wysokiego napięcia WP 9. Układy energoelektroniczne w transporcie publicznym oraz przesyłanie energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych do sieci energetycznej WP 10. Zaoczne Studia Doktoranckie WP 11. Zdalne sterowanie i monitoring urządzeń energoelektronicznych WP 13. Koordynacja działań Centrum Doskonałości

24  Zasoby ludzkie CD i instytucji: W skład zasobów ludzkich CD wchodzą pracownicy zakładów naukowo badawczych uczestniczących i nie uczestniczących w działalności Centrum. Kadra Instytutu Elektrotechniki liczy 27 profesorów i dr hab., 3 docentów, 46 adiunktów, 32 asystentów oraz 21 specjalistów badawczo technicznych.  

25 Centrum Doskonałości MALET
CENTRE OF EXCELLENCE FOR LOW-ENERGY CONSUMING TECHNOLOGIES IN ELECTROTECHNICS CENTRUM ENERGOOSZCZĘDNYCH MATERIAŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH Koordynator: Prof. Dr hab.. Inż.. Bolesław Mazurek

26 Tematyka prac : Oddział Wrocławski Instytutu Elektrotechniki (IEL/OW) jest jedynym ośrodkiem naukowo-badawczym w kraju, które w tak szerokim zakresie zajmuje się badaniami i technologią wytwarzania materiałów elektrotechnicznych. Prowadzone prace z koncentrowane są nad: ·nowymi technologiami, materiałami i wyrobami elektrotechnicznymi, których celem jest głownie energooszczędność i materiałooszczędność w procesie ich produkcji i podczas ich stosowania. ·nowymi grupami materiałów tzw. materiałami zaawansowanymi i inteligentnymi (smart and advanced materials); · wykorzystaniem silnych pól elektrycznych i magnetycznych w procesach technologicznych skierowanych na ochronę środowiska naturalnego, medycynę, rolnictwo itd.. · ogniwami paliwowymi · ekologiczną siłownią słoneczną

27 Opracowano materiał elektroizolacyjno – konstrukcyjny nowej generacji (polimerobeton) (ang. polymer concrete) do zastosowań zewnętrznych. Polimerobetony stanowią nową grupę dielektryków organicznych do zastosowań napowietrznych. Proces wytwarzania elementów elektroizolacyjnych z tych materiałów jest energooszczędny. Koszt wytwarzania niektórych typów izolatorów z polimerobetonów wynosi od 5 do 10% kosztów wytwarzania analogicznych izolatorów z porcelany.. Izolatory z polimerobetonu uzyskały wyróżnienie na 13  Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2000.

28 Innym rodzajem stosowania materiałów elektrotechnicznych są elastomery silikonowe na osłony izolatorów kompozytowych. Opracowane w IEL/OW wysokonapięciowe izolatory kompozytowe uzyskały nominację do nagrody w konkursie “Polski Produkt Przyszłości 1999” w kategorii wyrób przyszłości zorganizowanym przez Agencję Techniki i Technologii oraz wyróżnienie na III Międzynarodowych Targach Energetyki ENEX 2000 w Kielcach. Do tej samej grupy materiałów energooszczędnych i materiałooszczędnych należą masy elektroizolacyjne o zwiększonym przewodnictwie cieplnym. Opracowano i wytworzono kompozycje epoksydowe o 1,5 W/m.K.

29 Z grupy materiałów inteligentnych opracowano:
·termoczułe materiały magnetyczne; ·pozystory ceramiczne; ·polimerowe piezoelektryki liniowe. Piezoelektryki są dziś powszechnie stosowane w technice i wyrobach powszechnego użytku, przy czym dotyczy to głównie piezoelektryków ceramicznych. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania piezoelektrykami polimerowymi wykonanymi z polifluorku winilidenu (PVDF). Główną ich zaletą jest możliwość formowania w postaci cienkich folii lub długich przewodów. Pierwszymi opracowanymi w IEL/OW zastosowaniami tych materiałów były: monitoring ruchu ulicznego i urządzenie wykrywające bezdech u niemowlęcia.

30 Przykładem na wykorzystanie silnych pól elektrycznych jest wysoko napięciowa metoda sterylizacji cieczy spożywczych. Sterylizacja (pasteryzacja) cieczy spożywczych jest procesem skomplikowanym i trudnym. Na skalę komercyjną najbardziej rozpowszechnioną metodą dezaktywacji mikroorganizmów jest pasteryzacja termiczna. Pomimo dużej skuteczności metoda ta jest wadliwa ponieważ powoduje denaturację białka, częściowy rozkład witamin. Powoduje też częściową utratę wartości odżywczych i smakowych. Krótkie impulsy wysokiego napięcia (o wartości szczytowej impulsu od kilku do kilkudziesięciu kV, oraz czasach narostu od ułamków μs do kilkudziesięciu μs i czasie trwania od dziesiątek μs do setek ms) powodują elektroporację bakterii co jest jednoznaczne z ich unicestwieniem.

31

32 Opis zadań realizowanych w ramach projektu:
WP1. Organizacja międzynarodowej konferencji Advances in Processing, Testing and Application of Dielectric Materials APTADM ‘2004 WP2. Organizacja 5. krajowej konferencji Postępy w Elektrotechnologii WP3. Organizowanie działań promocyjnych WP4. Organizacja studiów podyplomowych WP5. Zorganizowanie zespołu eksperckiego WP7. Zgłoszenie nowych projektów do programów FP5/6 WP8. Tworzenie sieci WP10. Organizacja workshopów

33 CENTRUM DOSKONAŁOŚCI przy Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej   Akronim: ASPPECT   Tytuł: "CENTRUM DOSKONAŁOŚCI ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII NADPRZEWODNIKOWYCH I PLAZMOWYCH W ENERGETYCE” Koordynator: prof.. Dr hab.. Tadeusz JANOWSKI

34 CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CENTRUM „ASPPECT”
Projekt dotyczy zastosowań technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce. Technologie nadprzewodnikowe umożliwiają znaczne ograniczenie strat energii i poprawę sprawności systemów energetycznych, oraz jakości energii i niezawodności a technologie oczyszczania spalin w elektrowniach konwencjonalnych umożliwiają ograniczenie emisji toksycznych gazów do atmosfery emitowanych w elektrowniach konwencjonalnych.

35

36

37 Działalność Centrum obejmuje 9 pakietach roboczych (WP):   WP1 – KONFERENCJE TEMATYCZNE   Jest to cykliczna konferencja międzynarodowa ELMECO – Elektromagnetyczne Procesy i Urządzenia Wykorzystywane w Ochronie Środowiska (Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection).

38 WP2 – SEMINARIA Organizowane co roku seminarium „Zastosowania Nadprzewodników”   WP3 – WARSZTATY  Pakiet przewiduje organizacje 4 warsztatów . Celem warsztatów: „Technologie Nadprzewodnikowe i Plazmowe” i „Zastosowania Nadprzewodników”

39 WP4 – UTWORZENIE CENTRUM BLIŹNIACZEGO CD stanie się centrum bliźniaczym The Wolfson Centre for Magnetics Technology działającego przy School of Engineering w Cardiff University, UK.  WP5 – STUDIA DOKTORANCKIE  WP6 – STUDIA PODYPLOMOWE  WP7 – KURSY LETNIE WP8 – TWORZENIE SIECI Z INNYMI CENTRAMI DOSKONAŁOŚCI W KRAJACH UE I KRAJACH STOWARZYSZONYCH   WP9 – PROMOCJA

40 Nazwa jednostki, adresy:
INSTYTUT ENERGETYKI 01 – 330 Warszawa ul. Mory 8 tel fax Adres witryny internetowej Instytutu Energetyki:

41 Zakres działania: Badania prowadzone są w ramach następującej problematyki:

42 *opracowywanie i doskonalenie koncepcji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, *sporządzanie analiz teoretycznych i symulacyjnych procesów przejściowych występujących w sieciach elektroenergetycznych *opracowywanie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych *opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych układów izolacyjnych wysokiego napięcia *diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych *ocena pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości

43 badanie i analiza pracy systemów energetycznych
*badanie i analiza pracy systemów energetycznych *zasady i metody integracji źródeł rozproszonych i odnawialnych z systemem energetycznym *analizy i ocena bezpieczeństwa energetycznego *metody i układy dla optymalizacji pracy systemów elektroenergetycznych * ocena jakości i niezawodności energii w systemie elektroenergetycznym *analizy i oceny współpracy Polski z Unią Europejską zwłaszcza w energetyce.

44 Sytuacja kadrowa:. profesorów - sześciu,. dr hab. – trzech,
Sytuacja kadrowa: *profesorów - sześciu, *dr hab. – trzech, *adiunkci ze stopniem doktora –dwudziestu jeden *asystenci i pracownicy naukowo – techniczni *Łączna liczba pracowników: czterystu

45 Informacja o zainteresowaniu przez Instytut Energetyki tematami 6 programu: System niezawodnego zasilania odbiorców energii elektrycznej w warunkach aglomeracji miejskich oraz terenowych (wiejskich)

46 Tytuły Konferencji Naukowo – Technicznych: 1
Tytuły Konferencji Naukowo – Technicznych: 1. Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych. (coroczna, ogólnopolska, uczestników ok. 160) 2. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. (coroczna, ogólnopolska, uczestników ok. 120).

47 Zespół Badawczy Katedry Elektrotechnologii Politechniki Śląskiej Akronim: CME COMPUTER METHODS in ELECTROTECHNOLOGY   "Metody komputerowe w elektrotechnologii" Koordyn.: dr hab. Jerzy Barglik

48     CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CENTRUM "  centrum ma na celu prowadzenie badań oraz wymianę doświadczeń w zakresie modelowania komputerowego procesów elektrotechnologicznych, szczególnie: grzejnictwa elektrycznego, magnetohydrodynamiki, przy użyciu zaawansowanych metod obliczeniowych, dla racjonalizacji zużycia energii i promowania technologii energooszczędnych.  

49 Efektywne zużycie energii w procesach technologicznych to pojęcie szerokie obejmujące optymalizację parametrów urządzeń, wybór najnowocześniejszych technologii, właściwe systemy sterowania, automatyzację procesów i minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.  

50 Tematyka aktualnych prac: zastosowanie nagrzewania indukcyjnego w procesach obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej i topienia metali elektromagnetyczne oddziaływanie na ciekłe metale (magnetohydrody- namika) w procesach ciekłych metali energooszczędne i proekologiczne elektryczne metody grzejne wspomaganie komp. projektowania oraz symulacja pracy urządzeń w procesach elektro- termicznych

51 Działalność Centrum jest zgrupowana w 5 pakietach roboczych (WP):   WP1 – Międzynarodowa Konferencja nt. energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii elektrycznych. WP2 – Publikacja czasopisma  WP3 –Studia podyplomowe WP4 – Wymiana młodych naukowców   WP5 – Szkoły letnie, wymiana profesorów

52 Zasoby ludzkie CD: 3 profesorów, 1 adiunkt dr hab
    Zasoby ludzkie CD: 3 profesorów, 1 adiunkt dr hab., 8 adiunktów, kilkunastu asystentów i doktorantów specjalizujących się w problematyce elektrotechno- logii, komputerowego modelowania procesów technologicznych i informatyki użytkowej. 2 laboratoria badawcze wyposażone w unikalną aparaturę naukową. Specjalizowane oprogramowanie naukowe do modelowania 

53 Koordynator: dr hab. Andrzej Pochanke
CENTRUM DOSKONAŁOŚCI przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Akronim: EESEMC  Tytuł: „EKOLOGICZNE I WYSOKOSPRAWNE URZĄDZENIA I SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ENERGII" Koordynator: dr hab. Andrzej Pochanke

54 Wykaz Pakietów Roboczych CD (WP)   WP1 4 Konferencje 1)      Integrated Systems of Urban Rail Transport - International Conference 2)      The Sixth International „Modern electric traction” MET’ )      International Symposium on Electrical Machines – SME )      The Seventh International Conference „Modern electric traction” MET’2005 WP2 Studia Doktoranckie WP3 Studia podyplomowe i szkolenia WP4 Seminaria i Workshopy WP5 Zwiększanie potencjału badawczego WP6 Współpraca „sieciowanie” WP7 Promocja, koordynacja

55 Zakres tematyki (jednocześnie hasła tematyczne na Granty FP6): 1
Zakres tematyki (jednocześnie hasła tematyczne na Granty FP6): 1.       Ekologiczne i energooszczędne systemy transportu w zrównoważonym rozwoju społeczeństw 2.       Standaryzacja norm, kompatybilność i integracja systemów kolei elektrycznych 3.       Wysokosprawne i energooszczędne maszyny elektryczne do zastosowań w gospodarstwie domowym 4. Generatory wiatrowe do zasilania urządzeń elektrycznych domowego użytku 5. Separatory elektromagnetyczne Generatory asynchroniczne w elektrowniach wodnych małych mocy 7.       Ekologiczne układy mechatroniczne m/in z silnikami krokowymi – konstrukcja, modelowanie i projektowanie

56 ZESPÓŁ BADAWCZY „ AMPER”
OŚRODKA BADAWCZO ROZWOJOWEGO METROLOGII ELEKTRYCZNEJ „METROL” Koordynator mgr inż. Jerzy Dobrzyński Zespół badawczy AMPER, działa w strukturze Ośrodka Badawczo Rozwojowego Metrologii Elektrycznej „Metrol”. Skład zespołu: 9 pracowników w tym : dwóch profesorów i doktorów habilitowanych, trzech ze stopniem doktora nauk technicznych oraz 4 ze stopniem magistra inżyniera.

57 Tematyka: Przetworniki pomiarowe Inteligentne przetworniki pomiarowe, w tym przetworniki jednoparametrowe, wieloparametrowe i wielowejściowe, do pomiaru wielkości elektrycznych, w szczególności do zastosowań w energetyce. Przetworniki są pod względem parametrów metrologicznych odpowiednikami przyrządów produkowanych przez czołowe firmy europejskie. Wyposażone są w interfejsy komunikacyjne. Umożliwiają budowę przemysłowych systemów gospodarki energetycznej, systemów pomiarowych, monitorowania obiektów i procesów.

58 Mierniki cyfrowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
analizatory parametrów jakości energii: -cyfrowe mierniki tablicowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w tym mierniki i analizatory parametrów jakości energii. - mierniki cyfrowe tablicowe i przenośne do pomiaru parametrów sieci energetycznych, - mierniki cyfrowe przenośne do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

59 Systemy pomiarowe wizualizacji, sterowania i regulacji:
- pomiary i monitorowanie parametrów obiektów energetycznych, - pomiary i monitorowanie obiektów ochrony środowiska, - sterowanie i regulację procesów technologicznych w tym prace w zakresie integracji systemów pomiarowych i sterujących z uwzględnieniem warunków komunikacyjnych dla sieci przemysłowych o rozproszonej strukturze, - systemy pomiarowe sterujące zdalnie monitorowane z wykorzystaniem technologii internetowych.

60 Aparatura specjalna: - zasilacze prądowo-napięciowe, - testery i przyrządy specjalizowane, próbniki wytrzymałości izolacji. Oprogramowanie wizualizacyjne, przyrządowe i sterowniki programowe: Oprogramowanie wizualizacyjne procesów przemysłowych Oprogramowanie przyrządowe Sterowniki programowe

61 w wytwarzaniu, przesyle i rozdziale energii elektrycznej
Centrum doskonałości w wytwarzaniu, przesyle i rozdziale energii elektrycznej Centre of Excellence in Generation, Transmission and Distribution of Electric Energy GETRADEE Koordynator: dr inż.. Krzysztof Siodła

62 Celem działania Centrum jest:
propagowanie informacji o zakresie prac badawczych prowadzonych w Instytucie Elektroenergetyki PP, współpraca z ośrodkami przemysłowymi w regionie i w kraju, współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi w dziedzinach związanych z elektrotechniką, podniesienie roli Instytutu w krajowym systemie naukowo-badawczym, podwyższenie kwalifikacji pracowników, wymiana doświadczeń, organizowanie szkoleń dla pracowników lokalnych spółek dystrybucyjnych.

63 Projekt jest realizowany poprzez:
organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów i szkoleń poświęconych zagadnieniom związanym z wytwarzaniem, przesyłem, rozdziałem i jakością energii elektrycznej, wymianę naukową z wiodącymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą, udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach specjalistycznych, staże naukowo-badawcze odbywane przez młodych pracowników Instytutu w renomowanych ośrodkach naukowych krajowych i zagranicznych.

64 Realizowane zadania badawcze :
Kryteria wykrywania zwarć Wpływ energii elektrycznej o złej jakości na działanie wybranych urządzeń elektroenergetycznych Doskonalenie metod symulacji stanów pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w warunkach obrony i odbudowy Diagnostyka transformatorów energetycznych wysokiego napięcia Diagnostyka i projektowanie kabli elektroenergetycznych i osprzętu wysokiego napięcia przemiennego Diagnostyka wyłączników próżniowych Ekranowanie laboratorium (80 dB) Projektowanie kabli i osprzętu wysokiego napięcia stałego

65 Aparatura rozdzielcza
Integracja rozproszonych źródeł zasilania Sieć polskich instytutów badawczych zajmujących się problemami związanymi z elektroenergetyką Wzmocnienie pozycji Centrum w sieci europejskich instytutów naukowych Stworzenie sieci elektroenergetycznych instytutów badawczych i ośrodków przemysłowych z krajów Europy Wschodniej Regionalna współpraca ośrodków przemysłowych i badawczych w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań w elektroenergetyce

66 3. Projekt badawczy Niezawodna diagnostyka wysokonapięciowego układu izolacyjnego transformatorów dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu energetycznego Reliable Diagnostics of HV Transformers Insulation for Safety Assurance of Power Transmission System REDIATOOL Zespół pracowników Zakładu Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej opracował propozycję międzynarodowego projektu badawczego o akronimie REDIATOOL. Projekt, w bardzo ostrej konkurencji, został wysoko oceniony i zakwalifikowany do finansowania przez Komisję Europejską. Realizacja projektu przewidziana jest na 3 lata (od 1 lutego 2003 do 31 stycznia 2006). Celem projektu jest weryfikacja metod diagnostycznych stosowanych w ocenie układu izolacyjnego wysokonapięciowych transformatorów energetycznych.


Pobierz ppt "Instytut Elektrotechniki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google