Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsieć Zrównoważone Systemy Elektroenergetyczne ZSEE Autorzy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsieć Zrównoważone Systemy Elektroenergetyczne ZSEE Autorzy"— Zapis prezentacji:

1 Podsieć Zrównoważone Systemy Elektroenergetyczne ZSEE Autorzy
Jerzy Mukosiej i Koordynatorzy CD podsieci

2 Nazwa podsieci Podsieć, tak jak cała sieć, należy do priorytetu 6
Nazwa podsieci Podsieć, tak jak cała sieć, należy do priorytetu 6.1 Zrównoważone Systemy Energetyczne, będącego sferą zainteresowania Nieformalnej Grupy Roboczej tego priorytetu.

3 Podsieć ta dotyczy elektrotechniki więc przyjęto nazwę, pochodząca od nazwy priorytetu, wyrażającą najbardziej ogólny zakres elektrotechniki w priorytecie 6.1 tj. Zrównoważone Systemy Elektroenergetyczne (ZSEE)

4 Kiedy zebranie inauguracyjne Zebranie inauguracyjne podsieci ZSEE odbyło się dn r. w Instytucie Elektrotechniki. Zorganizowane było przez koordynatora CD Electric Energy z IEL zgodnie z sugestią koordynatora Priorytetu Tematycznego 6.1 KPK dr Andrzeja Sławińskiego.

5 Kto był zaproszony

6 Na zebranie zaproszone zostały wszystkie polskie 9 CD które zajmują się elektrotechniką tj.:
 CENERG Instytut Energetyki Warszawa  EESEMC Politechnika Warszawska Warszawa  ELECTRIC ENERGY Instytut Elektrotechniki Warszawa  PV CENTER Politechnika Warszawska Warszawa  MALET Instytut Elektrotechniki Wrocław  PELINCEC Politechnika Warszawska Warszawa  ASPPECT Politechnika Lubelska Lublin  CME Politechnika Śląska Gliwice  GETRADEE Politechnika Poznańska Poznań

7 Kto uczestniczył

8 Na zebraniu inauguracyjnym uczestniczyli przedstawiciele następujących CD:
 CENERG Warszawa  EESEMC Warszawa  ELECTRIC ENERGY Warszawa  PV CENTER Warszawa  Oraz przedstawiciele o Katedry Maszyn i Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej Lublin o Instytutu Wielkich Mocy i Wysokich Napięć o Politechniki Warszawskiej

9 Przed zebraniem kontakt roboczy mieliśmy z CD:
 MALET Wrocław  PELINCEC Warszawa  ASPPECT Lublin W następnym tygodniu został nawiązany kontakt z CD CME Gliwice.

10 Tydzień po zebraniu podsieci CD PV CENTER wycofał się z podsieci ZSEE
Tydzień po zebraniu podsieci CD PV CENTER wycofał się z podsieci ZSEE. Natomiast ofertę udziału złożyła Politechnika Łódzka. W rezultacie obecnie podsieć liczy 7 CD i dwie katedry nie mające CD. 3 CD pochodzi z instytutów naukowo /badawczych 4 CD z uczelni i 2 katedry z uczelni, razem 9 jednostek.

11 Co z pozostałymi Postanowiono, że w skład podsieci ZSEE mogą wejść
CD jako jednostki już przygotowane do współpracy z KE oraz inne jednostki naukowe zajmujące się elektrotechniką. Wynika to z celów jakie postawiono przed podsiecią. Włączenie się do prac i przynależność do podsieci jest oparta na wzajemnym interesie wszystkich członków. Przynależność do podsieci i możliwość rezygnacji z jej prac jest otwarta.

12 Cele podsieci. Przyjęto że podsieć stawia sobie za zadanie dwa cele:

13 realizacja Work Packages CD zatwierdzonych przez KE
realizacja Work Packages CD zatwierdzonych przez KE . W tym zakresie CD podsieci będą współpracować ze sobą i ewentualnie z innymi jednostkami naukowymi w ramach już ustalonego programu,

14 uzyskanie i realizacja dalszych projektów w ramach 6 PR
uzyskanie i realizacja dalszych projektów w ramach 6 PR. W tym zakresie CD podsieci będą współpracować zarówno ze sobą, jak i z pozostałymi zakładami z tego samego instytutu (uczelni) i ewentualnie z innymi jednostkami naukowymi. Przy czym ten zakres współpracy ma większe znaczenie niż realizacja WPs w CD.

15

16 W pierwszym okresie współpraca będzie polegała na wymianie informacji o sobie tj.:

17 wymiana informacji o CD (tematyka, program, WPs, kadra, uczestnicy, Rada Doradcza itp.). Wszystkie CD muszą mieć pełne informacje o pozostałych CD podsieci aby wiedzieć jaka współpraca jest możliwa w ramach CD. CD nie jest organizacją zamkniętą jej działanie ma polegać na rozszerzeniu dotychczasowej działalności tak krajowej jak i zagranicznej.

18 Ponadto dokonana zostanie wymiana informacji o instytucjach przy których zlokalizowane są CD (tematyka prowadzona w całym instytucie /wydziale, kadra instytutu/wydziału, współpraca zagraniczna instytutu /wydziału, strona WWW itp). Z reguły w CD jest zaangażowana tylko część wydziału lub instytutu. W podsieci powinny uczestniczyć również pozostałe katedry i zakłady.

19 Informacje te będą rozsyłane do koordynatora podsieci i jednocześnie do wszystkich pozostałych członków podsieci na adres -owy koordynatorów – członków CD lub koordynatorów jednostek współuczestniczących w podsieci.

20 Na spotkaniu inauguracyjnym wymieniono nazwiska osób do kontaktów.

21 Dalsze działanie będzie już polegało na zapraszaniu do uczestnictwa na konferencje i workshopy organizowane w ramach CD oraz na innych formach współpracy objętych programami CD.

22 Późniejsza współpraca i koordynacja działań będzie dotyczyła przygotowania wspólnych propozycji projektów Unijnych, informowanie o możliwych kooperantach z kraju i zagranicy itp. Oczywiście każdy projekt nie musi obejmować wszystkich członków podsieci.

23 W projektach uczestniczyć będą tylko ci członkowie, którzy są w stanie zrealizować odpowiedni zakres danego projektu. Uczestnikami innych projektów mogą być mogą być inni członkowie

24 Inicjatywa i propozycje wspólnych projektów będą przekazywane i omawiane na okresowych zebraniach członków podsieci i zaproszonych gości. Częstość spotkań będzie zależała od potrzeb przygotowania projektów. 

25 Krótka informacja o CENTRUM DOSKONAŁOŚCI przy Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej   Akronim: ASPPECT   Tytuł: "CENTRUM DOSKONAŁOŚCI ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII NADPRZEWODNIKOWYCH I PLAZMOWYCH W ENERGETYCE”

26 Nazwa jednostki, adresy:
INSTYTUT ENERGETYKI 01 – 330 Warszawa ul. Mory 8 tel fax Adres witryny internetowej Instytutu Energetyki:

27 Krótka informacja o CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Katedry Elektrotechnologii Politechniki Śląskiej Akronim: CME COMPUTER METHODS in ELECTROTECHNOLOGY  Tytuł: "Metody komputerowe w elektrotechnologii"

28 Krótka informacja o CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Katedry Elektrotechnologii Politechniki Śląskiej Akronim: CME COMPUTER METHODS in ELECTROTECHNOLOGY  Tytuł: "Metody komputerowe w elektrotechnologii"

29 Krótka informacja o CENTRUM DOSKONAŁOŚCI
przy Instytucie Elektrotechniki w Warszawie Akronim: ELECTRIC ENERGY  Tytuł: "DOSKONALENIE JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH"

30 Krótka informacja o CENTRUM DOSKONAŁOŚCI
przy Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu Akronim: MALET  Tytuł: „MATERIAŁY ELEKTROTECHNICZNE I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE"

31 Nazwa jednostki Katedra Napędów Elektrycznych Politechnika Lubelska
Nazwa jednostki  Katedra Napędów Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektryczny Lublin    Adres witryny internetowej Katedry Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej:

32 Nazwa jednostki  Instytut Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny

33 Krótka informacja o CENTRUM DOSKONAŁOŚCI przy Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Lubelskiej   Akronim: ASPPECT   Tytuł: "CENTRUM DOSKONAŁOŚCI ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII NADPRZEWODNIKOWYCH I PLAZMOWYCH W ENERGETYCE”

34 CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CENTRUM „ASPPECT”
Projekt dotyczy zastosowań technologii nadprzewodnikowych i plazmowych w energetyce. Technologie nadprzewodnikowe umożliwiają znaczne ograniczenie strat energii i poprawę sprawności systemów energetycznych, oraz jakości energii i niezawodności a technologie oczyszczania spalin w elektrowniach konwencjonalnych umożliwiają ograniczenie emisji toksycznych gazów do atmosfery emitowanych w elektrowniach konwencjonalnych.

35 Centrum Doskonałości Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w swoim szczegółowym programie ma upowszechniać wiedzę na temat aktualnych możliwości ograniczania strat energii przez zastosowanie urządzeń nadprzewodnikowych w systemach energetycznych oraz jak ograniczyć szkodliwy wpływ energetyki na środowisko naturalne stosując metody plazmowe neutralizacji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i stałych spalin emitowanych do atmosfery.

36 Działalność Centrum obejmuje 9 pakietach roboczych (WP):   WP1 – KONFERENCJE TEMATYCZNE   Jest to cykliczna konferencja międzynarodowa ELMECO – Elektromagnetyczne Procesy i Urządzenia Wykorzystywane w Ochronie Środowiska (Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection).

37 WP2 – SEMINARIA Organizowane co roku seminarium „Zastosowania Nadprzewodników”   WP3 – WARSZTATY  Pakiet przewiduje organizacje 4 warsztatów . Celem warsztatów: „Technologie Nadprzewodnikowe i Plazmowe” i „Zastosowania Nadprzewodników”

38 WP4 – UTWORZENIE CENTRUM BLIŹNIACZEGO CD stanie się centrum bliźniaczym The Wolfson Centre for Magnetics Technology działającego przy School of Engineering w Cardiff University, UK.  WP5 – STUDIA DOKTORANCKIE  WP6 – STUDIA PODYPLOMOWE  WP7 – KURSY LETNIE WP8 – TWORZENIE SIECI Z INNYMI CENTRAMI DOSKONAŁOŚCI W KRAJACH UE I KRAJACH STOWARZYSZONYCH   WP9 – PROMOCJA

39 Nazwa jednostki, adresy:
INSTYTUT ENERGETYKI 01 – 330 Warszawa ul. Mory 8 tel fax Adres witryny internetowej Instytutu Energetyki:

40 Zakres działania: Badania prowadzone są w ramach następującej problematyki:

41 *opracowywanie i doskonalenie koncepcji elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, *sporządzanie analiz teoretycznych i symulacyjnych procesów przejściowych występujących w sieciach elektroenergetycznych *opracowywanie zasad bezpiecznej eksploatacji urządzeń energetycznych *opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych układów izolacyjnych wysokiego napięcia *diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych *ocena pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości

42 badanie i analiza pracy systemów energetycznych
*badanie i analiza pracy systemów energetycznych *zasady i metody integracji źródeł rozproszonych i odnawialnych z systemem energetycznym *analizy i ocena bezpieczeństwa energetycznego *metody i układy dla optymalizacji pracy systemów elektroenergetycznych * ocena jakości i niezawodności energii w systemie elektroenergetycznym *analizy i oceny współpracy Polski z Unią Europejską zwłaszcza w energetyce.

43 Sytuacja kadrowa:. profesorów - sześciu,. dr hab. – trzech,
Sytuacja kadrowa: *profesorów - sześciu, *dr hab. – trzech, *adiunkci ze stopniem doktora –dwudziestu jeden *asystenci i pracownicy naukowo – techniczni *Łączna liczba pracowników: czterystu

44 Informacja o zainteresowaniu przez Instytut Energetyki tematami 6 programu: System niezawodnego zasilania odbiorców energii elektrycznej w warunkach aglomeracji miejskich oraz terenowych (wiejskich)

45 Tytuły Konferencji Naukowo – Technicznych: 1
Tytuły Konferencji Naukowo – Technicznych: 1. Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych. (coroczna, ogólnopolska, uczestników ok. 160) 2. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. (coroczna, ogólnopolska, uczestników ok. 120).

46 Krótka informacja o CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Katedry Elektrotechnologii Politechniki Śląskiej Akronim: CME COMPUTER METHODS in ELECTROTECHNOLOGY  Tytuł: "Metody komputerowe w elektrotechnologii"

47     CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CENTRUM "  centrum ma na celu prowadzenie badań oraz wymianę doświadczeń w zakresie modelowania komputerowego procesów elektrotechnologicznych, szczególnie: grzejnictwa elektrycznego, magnetohydrodynamiki, przy użyciu zaawansowanych metod obliczeniowych, dla racjonalizacji zużycia energii i promowania technologii energooszczędnych.  

48 Efektywne zużycie energii w procesach technologicznych to pojęcie szerokie obejmujące optymalizację parametrów urządzeń, wybór najnowocześniejszych technologii, właściwe systemy sterowania, automatyzację procesów i minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.  

49 Merytoryczne kierunki działania Centrum obejmują m. in
Merytoryczne kierunki działania Centrum obejmują m.in.: Elektrotechnologia, elektrotermia, magnetohydrodynamika, elektromagnetyzm, informatyka stosowana.  

50 Działalność Centrum jest zgrupowana w 5 pakietach roboczych (WP):   WP1 – Międzynarodowa Konferencja nt. energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technologii elektrycznych. WP2 – Publikacja czasopisma  WP3 –Studia podyplomowe WP4 – Wymiana młodych naukowców   WP5 – Szkoły letnie, wymiana profesorów

51 Zasoby ludzkie CD: 1 profesor tytularny, 2 prof
    Zasoby ludzkie CD: 1 profesor tytularny, 2 prof. Politechniki Śląskiej, 1 adiunkt (wszczęty przewód habilitacyjny), 8 adiunktów, kilkunastu asystentów i doktorantów specjalizujących się w problematyce elektrotechnologii, komputerowego modelowania procesów technologicznych i informatyki użytkowej.   Wstępne sugestie tematyczne dotyczące 6PR Przewidujemy włączenie się naszego Centrum w obszary tematyczne Priorytetu 6.1.

52 Krótka informacja o CENTRUM DOSKONAŁOŚCI
przy Instytucie Elektrotechniki w Warszawie Akronim: ELECTRIC ENERGY  Tytuł: "DOSKONALENIE JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA WYROBÓW ELEKTROTECHNICZNYCH"

53   CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA CENTRUM "ELECTRIC ENERGY"   Centrum ma na celu prowadzenie badań oraz wymianę doświadczeń w zakresie dwóch istotnych obszarów elektrotechniki wskazanych w tytule.

54 Jakość energii elektrycznej jest pojęciem szerokim
Jakość energii elektrycznej jest pojęciem szerokim. Chodzi tu o stosowanie takich układów elektroenergetycznych i taką organizację generowania, przesyłu i dystrybucji energii, które zapewniają: -         dostawę energii elektrycznej o optymalnej wartości napięcia, określonej częstotliwości i odpowiednim kształcie krzywej prądu i napięcia (bez zawartości wyższych harmonicznych) -         niezawodne, bezprzerwowe zasilanie odbiorców energii -         odporność sieci na różnego rodzaju zakłócenia

55 Bezpieczeństwo wyrobów elektrotechnicznych - to zapewnienie układom i poszczególnym wyrobom takich właściwości, dzięki którym ich produkcja, użytkowanie i recykling nie są zagrożeniem dla życia i zdrowia organizmów żywych ani dla środowiska, zarówno w normalnych warunkach pracy jak i w stanach awaryjnych. Merytoryczne kierunki działania Centrum obejmują m.in.: maszyny elektryczne, aparaty elektryczne, energoelektronikę i układy napędowe, trakcję elektryczną, metrologię oraz badania podstawowe w zakresie elektrotechniki.

56   Działalność Centrum jest zgrupowana w 13 pakietach roboczych (WP):   WP1 – MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA ISTET Jest to międzynarodowa konferencja elektrotechniki teoretycznej WP2 – APARATY ELEKTRYCZNE Pakiet obejmuje m.in. organizację trzech warsztatów międzynarodowych: -         Ochrona przepięciowa -         Pomiary wielkoprądowe -         Implementacja dyrektyw nowego podejścia. WP3 –SPRAWNOŚĆ SILNIKOW INDUKCYJNYCH metody redukcji strat energii w silnikach elektrycznych. Pakiet obejmuje również organizację konferencji nt. energooszczędnych maszyn indukcyjnych oraz warsztatu nt. sprawności silników indukcyjnych. WP4 – WSPOŁPRACA Z EUROPĄ WSCHODNIĄ Zainicjowanie tematycznej współpracy w zakresie nowoczesnych technologii.

57 WP5 – PROBLEMATYKA CIAGŁEJ KONTROLI JAKOSCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ WP6 – DOSKONALENIE METOD TESTOWANIA I UNIFIKACJA PROCEDUR TESTÓW ZWARCIOWYCH WN Pakiet obejmuje współpracę w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Testów Zwarciowych WN (STL) na bazie unikalnego wyposażenia laboratoriów własnych i zagranicznych. WP7 – WSPOŁPRACA POLSKO-ROSYJSKA W ZAKRESIE TESTOWANIA I CERTYFIKACJI APARATÓW ELEKTRYCZNYCH Pakiet obejmuje problematykę dostosowania norm i procedur certyfikacyjnych z naszymi partnerami na Wschodzie. WP8 – PROBLEMATYKA WYŁACZNIKÓW PRÓŻNIOWYCH WN Pakiet przewiduje m.in. zorganizowanie dwóch warsztatów tematycznych: -         Metoda kalkulacji strumienia magnetycznego w komorze próżniowej -         Nowa metoda testowania wyłączników próżniowych w warunkach krytycznych.

58 WP9 –UKŁADY ENERGOELEKTRONICZNE W ŚRODKACH TRANSPORTU WP10 – KORESPONDENCYJNE STUDIA DOKTORANCKIE WP11 – WSPOŁPRACA W ZAKRESIE ZDALNEGO MONITORINGU UKŁADÓW ENERGOEKTRONICZ-NYCH Przewiduje się m.in. utworzenie międzynarodowej sieci monitoringu i kontroli zagrożeń dla środowiska oraz zdalne nadzorowanie urządzeń melioracyjnych w regionie Żuław przy użyciu sieci cyfrowej GSM. WP12 – DZIAŁALNOSC PROMOCYJNA CENTRUM, WP13 –KOORDYNACJA oraz współpraca z Komitetem Doradczym (Advisory Board).

59  Zasoby ludzkie CD i instytucji: W skład zasobów ludzkich CD wchodzą pracownicy zakładów naukowo badawczych uczestniczących i nie uczestniczących w działalności Centrum. Kadra Instytutu Elektrotechniki liczy 27 profesorów i dr hab., 3 docentów, 46 adiunktów, 32 asystentów oraz 21 specjalistów badawczo technicznych.   Wstępne sugestie tematyczne dotyczące 6PR Przewidujemy włączenie się naszego Centrum m.in. w następujące obszary tematyczne Priorytetu 6.1: Integracja RES z systemami energetycznymi, nośniki energii: energia elektryczna, fotowoltaika oraz energia wiatrowa

60 Krótka informacja o CENTRUM DOSKONAŁOŚCI
przy Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu Akronim: MALET  Tytuł: „MATERIAŁY ELEKTROTECHNICZNE I TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE"

61 Celem Centrum MALET będzie:
Celem Centrum MALET będzie: *utworzenie czołowego w Europie Środkowej Centrum w zakresie materiałów elektrotechnicznych charakteryzujących się niską energochłonnością w procesie wytwarzania, oraz energooszczędnością podczas ich eksploatacji. *udział w integracji polskiego przemysłu elektrotechnicznego z UE. *popularyzacja nowych materiałów, technologii i diagnostyki w przemyśle *przyczynienie się do wzrostu stosowania wyników badań w praktyce. *poprzez szkolenia upowszechnianie informacji o nowych materiałach i technologiach w kraju i w krajach Europy Wschodniej

62 Wynikiem działalności Centrum MALET będzie między innymi:
Wynikiem działalności Centrum MALET będzie między innymi: *złożenie projektów badawczych w ramach 6 PR UE *zwiększenie powiązań innymi centrami i ośrodkami badawczymi w UE * rozwój młodych pracowników naukowych *pobudzenie i rozwój krajowego przemysłu elektrotechnicznego. Wszystkie przedstawione powyżej zagadnienia można zaliczyć do grupy wysoko zaawansowanych technologii i bezpośrednio są związane z tematyką 5 i 6 FP UE. Bazę naukową programu MALET będzie stanowił zespół złożony z 5 profesorów, 2 doktorów habilitowanych, 10 doktorów oraz 11 młodych pracowników naukowych.

63 Prowadzone w Oddziale Wrocławskim Instytutu Elektrotechniki (IEL/OW) prace skoncentrowane są nad: *nowymi technologiami, materiałami i wyrobami elektrotechnicznymi, których celem jest energooszczędność i materiałooszczędność w procesie ich produkcji i podczas ich stosowania. *nowymi grupami materiałów tzw. materiałami zaawansowanymi i inteligentnymi *coraz szersze wykorzystanie silnych pól elektrycznych i magnetycznych w procesach technologicznych skierowanych na ochronę środowiska naturalnego, medycynę, rolnictwo itd.. *ogniwa paliwowe, odnawialne źródła energii

64 Opracowano materiał elektroizolacyjno – konstrukcyjny nowej generacji (polimerobeton) do zastosowań zewnętrznych. Proces wytwarzania elementów elektroizolacyjnych z tych materiałów jest istotnie energooszczędny. Innym rodzajem stosowania materiałów elektrotechnicznych są elastomery silikonowe na osłony izolatorów kompozytowych. Do tej samej grupy materiałów energooszczędnych i materiałooszczędnych należą masy elektroizolacyjne o zwiększonym przewodnictwie cieplnym.W Instytucie wykonywane są prace nad technologią wytwarzania materiałów elektroizolacyjnych o zwiększonej przewodności cieplnej. Opracowano i wytworzono kompozycję epoksydową przewodnictwie cieplnym 1,5 W/mK. Przykładem na wykorzystanie silnych pól elektrycznych jest wysoko napięciowa metoda sterylizacji cieczy spożywczych. Krótkie impulsy wysokiego napięcia powodują elektroporację bakterii co jest jednoznaczne z ich unicestwieniem. Ogniwa paliwowe SOFC stanowią bardzo wydajne (60%), nie powodujące zanieczyszczenia środowiska naturalnego, źródła energii elektrycznej.

65 Druga grupa to tzw. materiały zaawansowane i inteligentne Jest to grupa materiałów, która zmienia swoje właściwości i charakterystyki elektromagnetyczne w zależności od zewnętrznych oddziaływań np. środowiska. W IEL/OW z grupy materiałów inteligentnych opracowano: termoczułe materiały magnetyczne; pozystory ceramiczne; polimerowe piezoelektryki liniowe. W ostatnich latach zaobserwowano wzrost zainteresowania piezoelektrykami polimerowymi wykonanymi z polifluorku winilidenu (PVDF). Główną ich zaletą jest możliwość formowania w postaci cienkich folii lub długich przewodów. Pierwszymi opracowanymi w IEL/OW zastosowaniami ty materiałów były: monitoring ruchu ulicznego i urządzenie wykrywające bezdech u niemowlęcia.

66 Krótka informacja o CENTRUM DOSKONAŁOŚCI
przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej Akronim: EESEMC  Tytuł: „EKOLOGICZNE I WYSOKOSPRAWNE URZĄDZENIA I SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ENERGII"

67 Wykaz Pakietów Roboczych CD (WP)   WP1 4 Konferencje 1)      Integrated Systems of Urban Rail Transport - International Conference 2)      The Sixth International „Modern electric traction” MET’ )      International Symposium on Electrical Machines – SME )      The Seventh International Conference „Modern electric traction” MET’2005 WP2 Studia Doktoranckie WP3 Studia podyplomowe i szkolenia WP4 Seminaria i Workshopy WP5 Zwiększanie potencjału badawczego WP6 Współpraca „sieciowanie” WP7 Promocja, koordynacja

68 Zakres tematyki (jednocześnie hasła tematyczne na Granty FP6): 1
Zakres tematyki (jednocześnie hasła tematyczne na Granty FP6): 1.       Ekologiczne i energooszczędne systemy transportu w zrównoważonym rozwoju społeczeństw 2.       Standaryzacja norm, kompatybilność i integracja systemów kolei elektrycznych 3.       Wysokosprawne i energooszczędne maszyny elektryczne do zastosowań w gospodarstwie domowym 4. Generatory wiatrowe do zasilania urządzeń elektrycznych domowego użytku 5. Separatory elektromagnetyczne Generatory asynchroniczne w elektrowniach wodnych małych mocy 7.       Ekologiczne układy mechatroniczne m/in z silnikami krokowymi – konstrukcja, modelowanie i projektowanie

69 Nazwa jednostki Katedra Napędów Elektrycznych Politechnika Lubelska
Nazwa jednostki  Katedra Napędów Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektryczny Lublin    Adres witryny internetowej Katedry Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej:

70 Zakres działania Badania prowadzone są w ramach następującej problematyki ·  układy napędu elektrycznego współpracujące z niekonwencjonalnymi źródłami energii, ·  wykorzystanie energii słonecznej do zasilania układów napędowych i pozyskiwania energii wiatru, ·  układy napędowe dźwigów osobowych, · monitorowanie i diagnozowanie układów napędu elektrycznego,

71 Zainteresowanie tematami 6 programu:  -         budowa sprawnych podzespołów autonomicznych systemów fotowoltaicznych głównie przekształtników energoelektronicznych -         nowe konstrukcje przetwornic DC/AC zintegrowanych z modułami PV -         wdrażanie autonomicznych systemów fotowoltaicznych  -         zastosowania baterii fotowoltaicznych w „inteligentnych” budynkach mieszkalnych  -         wykorzystanie systemów magazynowania energii   -         zasilanie układów napędowych z baterii PV  -        monitorowanie i diagnostyka elektrowni wiatrowych -        transfer wyżej wymienionych systemów do krajów rozwijających się

72 Nazwa jednostki  Instytut Wielkich Mocy i Wysokich Napięć Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny

73   Dla prowadzenia badań IWMiWN PW dysponuje unikalną bazą laboratoryjną: -          wysokich napięć przemiennych i udarowych, -          wielkich prądów przemiennych, -          mocy łączeniowych uzyskiwanych z układów drgających, -          do badań elektromechanicznych i niezawodnościowych łączników i ich podzespołów.

74 Obszarami szczególnego zainteresowania w IWMiWN PW są: 1
Obszarami szczególnego zainteresowania w IWMiWN PW są: 1.      Ochrona odgromowa, w szczególności budowli przemysłowych 2.      Kompatybilność elektromagnetyczna, 3.      Obciążalność prądowa przewodów oraz zestyków 4.      Dynamika mechanizmów łączników elektrycznych wysokiego napięcia oraz ich układy napędowe, 5.      Diagnostyka urządzeń elektrycznych, zwłaszcza wyłączników wysokiego napięcia, 6.      Metrologia i modelowanie przejściowych procesów łączeniowych.

75 Zamierzamy aplikować o Specific Targeted Research Project (STRP) – może o IP – w ramach priorytetu (PCT-P6-NNE ) obejmującego ‘Novel concepts and advanced components for power transmission and distribution.’ proponując temat: ‘Analiza oraz fizyczne i symulacyjne badania nowych technik oraz przyrządów łączeniowych oraz układów ich sterowania z uwzględnieniem przyszłościowych technik elektronicznych, komunikacyjnych i informatycznych dla inteligentnych, wieloźródłowych sieci elektroenergetycznych’.


Pobierz ppt "Podsieć Zrównoważone Systemy Elektroenergetyczne ZSEE Autorzy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google