Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie za 2006 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie za 2006 rok."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie za 2006 rok

2 2 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest jednostką organizacyjną gminy Śrem, realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

3 3 wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej; realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; Cele działania Ośrodka:

4 4 Ośrodek jest organizacją zespołu osób i środków materialnych służących realizowaniu polityki społecznej państwa i gminy. Misją Ośrodka jest zapewnienie sprawnego i fachowego realizowania zadań własnych gminy, jak i zleconych w zakresie pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw.

5 5 Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; praca socjalna; praca socjalna; prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej; analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

6 6 Zadania własne gminy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianiu informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach; współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianiu informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach;

7 7 Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej; udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

8 8 Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; praca socjalna; praca socjalna; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

9 9 Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych; tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; dożywianie dzieci; dożywianie dzieci; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników; utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

10 10 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

11 11 Ośrodek działa w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.); ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.); ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.); ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.); ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.); ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734, z późn. zm.); ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734, z późn. zm.); Uchwał Rady Miejskiej w Śremie oraz Zarządzeń Burmistrza Śremu; Uchwał Rady Miejskiej w Śremie oraz Zarządzeń Burmistrza Śremu; innych właściwych i obowiązujących aktów prawnych; innych właściwych i obowiązujących aktów prawnych;

12 12 Ośrodek Pomocy Społecznej posiada swoją siedzibę w Śremie przy ulicy Mickiewicza 40. Od 1 lutego 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej posiada swój Oddział w Śremie przy ulicy Okulickiego 3.

13 13 Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej Siedziba Śrem, Mickiewicza 40 Kierownik Ośrodka; Kierownik Ośrodka; Sekcja Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna; Ekonomiczno-Administracyjna; Sekcja Sekcja Pracowników Socjalnych; Sekcja Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej; Oddział Śrem, Okulickiego 3 Sekcja Sekcja Świadczeń Rodzinnych; Sekcja Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych; Sekcja Sekcja Dodatków Mieszkaniowych;

14 14 Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej WyszczególnienieLiczba Kierownik1 Kierownicy Sekcji 5 Główny księgowy 1 Specjalista do spraw kadr 1 Pracownicy socjalni 14 Pozostali pracownicy 17 Razem39

15 15 Spośród 39 zatrudnionych osób: 19 pracowników wykonuje swoje zadania i obowiązki kontaktując się bezpośrednio z Klientami, z tego: 14 osób, to pracownicy socjalni pracujący w rejonach opiekuńczych poza siedzibą Ośrodka.

16 16 Zatrudnienie pracowników w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej 1) Samodzielne stanowisko do spraw kadr – 1 osoba 2) Sekcja Pracowników Socjalnych – 16 osób 3) Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej – 7 osób 4) Sekcja Ekonomiczno – Administracyjna – 7 osób 5) Sekcja Dodatków Mieszkaniowych – 2 osoby 6) Sekcja Świadczeń Rodzinnych – 3 osoby 7) Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych – 2 osoby

17 17 Wykształcenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zatrudnia 39 pracowników: 15 osób 15 osób z wykształceniem wyższym magisterskim z wykształceniem wyższym magisterskim 5 osób 5 osób z wykształceniem wyższym – licencjatem z wykształceniem wyższym – licencjatem 17 osób 17 osób z wykształceniem średnim z wykształceniem średnim 2 osoby 2 osoby z wykształceniem podstawowym z wykształceniem podstawowym

18 18 Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podejmują działania zmierzające do podnoszenia swoich kwalifikacji, kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez podejmowanie studiów wyższych, udział w szkoleniach i samokształcenie.

19 19 W 2006 roku 7 pracowników podjęło dokształcanie w Kolegiach, na studiach wyższych i podyplomowych. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej czynnie uczestniczyli w 18 szkoleniach, seminariach i warsztatach zawodowych.

20 20 Tematyka szkoleń: 1. Szkolenie doskonalające: Skuteczny pracownik socjalny – 4 osoby. 2. Szkolenie w zakresie Instrukcji kancelaryjnej – 4 osoby. 3. Konferencja: Budowanie lokalnego systemu opieki nad rodziną – 2 osoby. 4. Seminarium: Sekty – ukryte zagrożenia – 2 osoby. 5. Szkolenie: Warsztaty z zakresu kontraktu socjalnego – 1 osoba. 6. Seminarium międzynarodowe: Młodzież niepełnosprawna w przestrzeni społecznej – ścieżki ku normalizacji – 2 osoby. 7. Konferencja: Społeczeństwo obywatelskie – Wspólna sprawa – 2 osoby. 8. Sympozjum: Zrozumieć rodzinę wielodzietną – 3 osoby. 9. Szkolenie: Aktualne problemy w pracy z klientem pomocy społecznej – 1 osoba. 10. Seminarium: Badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka – 2 osoby.

21 21 Tematyka szkoleń: 11. Konferencja: Dobre praktyki w rozwiązywaniu problemów osób starszych – 1 osoba. 12. Szkolenie: Zasady gospodarki finansowej – 1 osoba. 13. Warsztaty szkoleniowo-doradcze: Kuźnia projektów – 1 osoba. 14. Szkolenie: Uregulowania prawne w zakresie Prawa zamówień publicznych – 1 osoba. 15. Konferencja regionalna: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 – 1 osoba. 16. Szkolenie: Nowelizacja przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych i orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego – 1 osoba. 17. Szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych – 4 osoby. 18. Szkolenia wewnętrzne z zakresu postępowania administracyjnego, archiwizacji dokumentów i instrukcji kancelaryjnej oraz finansów publicznych – 15 osób.

22 22 Podejmując samokształcenie i samodoskonalenie, pracownicy mogą korzystać z publikacji i fachowej literatury oraz specjalistycznych czasopism i prasy, m. in. Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego; Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego; Rzeczypospolita; Rzeczypospolita; Problemy społeczne; Problemy społeczne; Pracownik socjalny; Pracownik socjalny; Niebieska Linia; Niebieska Linia; Praca socjalna; Praca socjalna; Fundusze europejskie; Fundusze europejskie;

23 23 Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2006 Środki finansowe – ogółem zł w tym: budżet gminy zł budżet państwa zł Wydatki w 2006 r. w tym: Pomoc społeczna zł Dodatki mieszkaniowe zł Świadczenia rodzinne zł Zaliczka alimentacyjna zł

24 24 Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2006

25 25 REALIZACJA I FINANSOWANIE ZADAŃ Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Liczba osób uprawnionych do świadczeń pomocy społecznej 3 308, co stanowi 8,25% mieszkańców gminy Śrem Środki finansowe na realizację świadczeń pomocy społecznej – zł, Realizacja zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych Liczba osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych 5 013, co stanowi 12,5% mieszkańców gminy Śrem Środki finansowe na realizację dodatków mieszkaniowych – zł, Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych , co stanowi 27,80% mieszkańców gminy Śrem Środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych – zł, Realizacja zadań z zakresu zaliczki alimentacyjnej Liczba osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej 435, co stanowi 1,1% mieszkańców gminy Śrem Środki finansowe na realizację zaliczki alimentacyjnej – zł.

26 26 Osoby uprawnione do wsparcia socjalnego

27 27 DECYZJE I ROZSTRZYGNIĘCIA wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2006 Wyszczególnienie Ilość decyzji lub rozstrzygnięć Decyzje administracyjne Świadczenia pomocy społecznej Dodatki mieszkaniowe Świadczenia rodzinne Zaliczka alimentacyjna 287 Razem Inne rozstrzygnięcia Skierowania do placówek 75 Zaświadczenia307 Razem382

28 28 Sekcja Łączna liczba złożonych odwołań Odwołanie uwzględnione w trybie art. 132 kpa Rozstrzygnięcia organu II instancji Decyzje utrzymane w mocy Decyzje uchylone, z czego: Orzeczono co do istoty Przekazano sprawę do ponownego rozstrzygnięcia Umorzono postępowanie I instancji Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej 33 w tym: - sprawy w toku: 14 - odwoł. dot. suszy: 14 7 w tym: - sprawy dot. suszy: 2 5 w tym: - sprawy dot. suszy: w tym: - sprawy dot. suszy: 1 1 Sekcja Dodatków Mieszkaniowych Sekcja Świadczeń Rodzinnych Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych Liczba odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

29 29 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 14 pracowników socjalnych, pracujących w rejonach opiekuńczych. WyszczególnienieLiczba Specjalista pracy socjalnej 5 Starszy pracownik socjalny 5 Pracownik socjalny 4 Razem14 Miasto i gmina Śrem liczy mieszkańców, w tym tereny wiejskie zamieszkuje osób. Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników.

30 30 Zatrudnieni pracownicy socjalni pracują w 14 rejonach opiekuńczych. Każdy pracownik socjalny posiada w swoim rejonie około mieszkańców oraz około 80 czynnych środowisk, korzystających z systematycznej pomocy finansowej i pracy socjalnej Ośrodka.

31 31 Zadania ukierunkowujące działalność pracowników socjalnych Zadania ukierunkowujące działalność pracowników socjalnych zawiera art. 119 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Do obowiązków pracownika socjalnego należy w szczególności: praca socjalna; dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań; pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy; udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin; współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

32 32 Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny obowiązany jest: kierować się zasadami etyki zawodowej; kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia; przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę; udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy; zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny; podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie;

33 33 Każdorazowo, po podjęciu informacji dotyczącej udzielenie pomocy, pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej się o pomoc. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji, wywiad środowiskowy powinien zostać przeprowadzony w ciągu 2 dni, w pozostałych przypadkach – w ciągu 14 dni. W przypadku osób korzystających ze stałych form pomocy aktualizację wywiadu środowiskowego sporządza się nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

34 34 Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin, wydania opinii w celu ustanowienia rodziny zastępczej w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dokonywania oceny sytuacji opiekuńczo- wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz skierowania dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Pracownik socjalny przeprowadza również rodzinny wywiad środowiskowy dla potrzeb jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy. Ponadto ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczcie alimentacyjnej nałożyła na pracowników socjalnych obowiązek przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego na wniosek organu właściwego dłużnika.

35 35 Pracownicy socjalni w 2006 roku przeprowadzili wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, z czego wywiadów przeprowadzonych było dla potrzeb tutejszego Ośrodka, w tym: 99 wywiadów u dłużników alimentacyjnych. Dla potrzeb OPS-ów z terenów innej gminy oraz dla celów innych instytucji, np. Sądu przeprowadzono 272 wywiady środowiskowe.

36 36 Do zadań pracownika socjalnego należy również przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, o których mowa w art. 103 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tzw. wywiadów alimentacyjnych. Powyższy wywiad ma na celu ustalenie z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. W 2006 roku pracownicy socjalni przeprowadzi łącznie 429 wywiadów alimentacyjnych, z tego: 161 wywiadów przeprowadzonych było dla celów OPS-ów z terenów innych gmin.

37 37 W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej na pokoju nr 8 znajduje się Pokój przyjęć interesantów – Informacja, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać pełną informację o zasadach i formach pomocy Ośrodka oraz innych organizacji działających na terenie gminy Śrem. Informację można uzyskać telefonicznie lub osobiście. Dyżur na Informacji pełnią pracownicy socjalni w godzinach urzędowania Ośrodka. Od 2005 roku Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie wydłużony został czas pracy Ośrodka – w każdą środę na Informacji pracownik socjalny pełni dyżur do godz Do zadań osoby pełniącej dyżur na Informacji należy również przyjmowanie wniosków o pomoc, wydawanie decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń, a także organizacja pracy w rejonie pozostałych pracowników socjalnych. W 2005 r. przyjęto wniosków osób zainteresowanych pomocą finansową oraz udzielono rodzinom pomocy w formie pracy socjalnej.

38 38 Średnia dzienna ilość przyjęć interesantów na Informacji wynosi około 57 osób (w tym osoby zgłaszające się po odbiór decyzji administracyjnych) z tego: 19 osobom udziela się wsparcia w formie pracy socjalnej, 12 osób zgłasza się z wnioskiem o pomoc finansową.

39 39 Pomoc społeczna dąży do uaktywnienia podopiecznych oraz przezwyciężenia ich trudnych sytuacji życiowych w taki sposób, by klienci mogli sprostać wymaganiom płynącym ze środowiska społecznego. W dążeniu do przezwyciężenia sytuacji kryzysowej, klient Ośrodka Pomocy Społecznej powinien współpracować z pracownikiem socjalnym. W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, Ośrodek Pomocy Społecznej zawiera kontrakt socjalny, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie kontraktu socjalnego. W 2006 roku zawarto 142 kontakty socjalne, które umożliwiły częściowe pokonanie przez klientów trudnych sytuacji, zwiększenie aktywności i samodzielności. W kilkunastu przypadkach kontrakty wymagały renegocjowania warunków umowy.

40 40 Ośrodek Pomocy Społecznej w celu aktywizowania osób bezrobotnych podejmuje działania mające na celu pokonanie przez Klientów barier i przeciwności związanych z długotrwałym pozostawaniem osobą bierną zawodowo. W tym celu zawiera się z klientami kontrakty dotyczące zaangażowania w działania społecznie użyteczne, mające za zadanie pomoc osobom w przezwyciężeniu skutków długotrwałego bezrobocia. W 2006 roku zostało zawartych 41 umów dotyczące zaangażowania w działania pomocowe i społecznie użyteczne.

41 41 Specjalista pracy socjalnej, na postawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, realizuje wsparcie osób bezdomnych polegające na podejmowaniu działań z osobami bezdomnymi w celu wychodzenia z bezdomności oraz współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się sprawami osób bezdomnych. Ponadto dokonuje szczegółowej analizy sytuacji życiowej oraz indywidualnych cech osoby bezdomnej, która swoją postawą zgłasza gotowość do przystąpienia do indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności oraz kieruje osoby bezdomne do Schroniska w Nochowie i Schroniska dla kobiet i kobiet z dziećmi.

42 42 Indywidualny program wychodzenia z bezdomności zawiera szczegółowy zakres i rodzaj działań osoby bezdomnej w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, uwzględniając aktywne współdziałanie osoby bezdomnej oraz zakres i rodzaj działań pracownika socjalnego, polegający w szczególności na pracy socjalnej oraz pomocy m. in. w uzyskaniu należnych świadczeń, uzyskaniu pracy, podjęciu terapii lub leczenia, rozwiązaniu problemów mieszkaniowych i rodzinnych. Umowa w sprawie realizacji programu wychodzenia z bezdomności zostaje zawarta na okres nie krótszy niż 3 miesiące. Nad jego realizacją czuwa specjalista pracy socjalnej. W 2006 roku 52 osoby zgłosiły się do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o pomoc z powodu bezdomności, w tym 6 kobiet. 39 osób bezdomnych podpisało umowę w sprawie realizacji programu wychodzenia z bezdomności, z tego 13 osób bezdomnych się usamodzielniło.

43 43 W okresie od stycznia do grudnia br. odbyły się 3 spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji oraz przedstawicielami Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem i Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Celem spotkań była analiza sytuacji osób bezdomnych na terenie gminy Śrem, ustalenie zasad współpracy, szczególnie w okresie zimowym oraz sprawne podejmowanie interwencji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Ponadto przez cały rok odbywają się systematyczne spotkania specjalisty pracy socjalnej Ośrodka i pracownika socjalnego Fundacji mające na celu wymianę informacji dotyczących osób bezdomnych znajdujących się w Hostelu socjalnym i Schronisku. W okresie od stycznia do grudnia br. odbyły się 3 spotkania z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Komendy Powiatowej Policji oraz przedstawicielami Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem i Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień. Celem spotkań była analiza sytuacji osób bezdomnych na terenie gminy Śrem, ustalenie zasad współpracy, szczególnie w okresie zimowym oraz sprawne podejmowanie interwencji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Ponadto przez cały rok odbywają się systematyczne spotkania specjalisty pracy socjalnej Ośrodka i pracownika socjalnego Fundacji mające na celu wymianę informacji dotyczących osób bezdomnych znajdujących się w Hostelu socjalnym i Schronisku. W ramach prowadzonego wsparcia dla osób bezdomnych, specjalista pracy socjalnej współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami: Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Komendą Powiatową Policji w Śremie; Komendą Powiatową Policji w Śremie; Strażą Miejską w Śremie; Strażą Miejską w Śremie; Szpitalem w Śremie; Szpitalem w Śremie; Przychodniami Lekarza Rodzinnego na terenie miasta Śrem; Przychodniami Lekarza Rodzinnego na terenie miasta Śrem; Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Śremie; Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Śremie; Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta w Śremie; Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta w Śremie; Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie; Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie; Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie. Przychodnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie.

44 44 Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej powołane zostały cztery Zespoły Pracy Socjalnej, które tworzą zatrudnieni w Ośrodku pracownicy socjalni. Każdy Zespół Pracy socjalnej posiada Lidera, który zarządza organizacją działań oraz realizacją zadań Zespołów Pracy Socjalnej. Podstawowym zadaniem Zespołów Pracy Socjalnej jest świadczenie pracy socjalnej poprzez podejmowanie profesjonalnych i kompleksowych działań oraz nowatorskich rozwiązań.

45 45 Do zadań Zespołów Pracy Socjalnej należy: świadczenie pracy socjalnej;świadczenie pracy socjalnej; podejmowanie działań mających na celu wspieranie oraz aktywizowanie osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz dążenie do zapewnienia wszystkim osobom tego wymagającym odpowiednich form wsparcia;podejmowanie działań mających na celu wspieranie oraz aktywizowanie osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz dążenie do zapewnienia wszystkim osobom tego wymagającym odpowiednich form wsparcia; podejmowanie działań naprawczych zmierzających do rozwiązywania problemów klientów i ich usamodzielniania oraz zapobiegania dysfunkcjom;podejmowanie działań naprawczych zmierzających do rozwiązywania problemów klientów i ich usamodzielniania oraz zapobiegania dysfunkcjom; prowadzenie mediacji mających na celu budowanie korzystnych relacji między członkami rodziny;prowadzenie mediacji mających na celu budowanie korzystnych relacji między członkami rodziny; opracowywanie i podejmowanie czynności związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym;opracowywanie i podejmowanie czynności związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym; prowadzenie poradnictwa polegającego na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin;prowadzenie poradnictwa polegającego na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin; podejmowanie interwencji socjalnej;podejmowanie interwencji socjalnej; opracowywanie diagnozy problemów społecznych w gminie Śrem;opracowywanie diagnozy problemów społecznych w gminie Śrem; podejmowanie działań pomocowych w kierunku zwiększenia oferty pomocowej Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez współuczestniczenie w opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej;podejmowanie działań pomocowych w kierunku zwiększenia oferty pomocowej Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez współuczestniczenie w opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej; współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na polu pomocy społecznej;współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na polu pomocy społecznej; promowanie działań wolontarystycznych.promowanie działań wolontarystycznych.

46 46 Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników socjalnych w celu poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym; prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. mieszkańców, tj. środowisk rodzinnych. W 2006 roku pracą socjalną objętych zostało mieszkańców, tj środowisk rodzinnych.

47 47 Poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego udziela się osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo prawne obejmuje udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu ochrony praw lokatorów, prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. osobom i rodzinom z terenu miasta i gminy Śrem. W 2006 roku poradnictwa specjalistycznego udzielono 996 osobom i rodzinom z terenu miasta i gminy Śrem.

48 48 Interwencja kryzysowa jest zespołem działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania powstaniu lub pogłębianiu się występujących dysfunkcji. interwencji kryzysowych, w tym 85 interwencji dotyczyło przemocy w rodzinie. 44 interwencje przeprowadzone były wspólnie z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin dysfunkcyjnych. W 2006 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 112 interwencji kryzysowych, w tym 85 interwencji dotyczyło przemocy w rodzinie. 44 interwencje przeprowadzone były wspólnie z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin dysfunkcyjnych.

49 49 Analiza środowisk społeczności lokalnej oraz realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej stwarzają konieczność podejmowania bardzo szerokiej pracy socjalnej z zastosowaniem profesjonalnych form pomocy przy współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającym na rzecz osób wymagających pomocy.

50 50 budowanie partnerstwa przejawiającego się we wzmocnieniu lokalnych działań i poprawie jakości życia najuboższych mieszkańców gminy Śrem poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych; budowanie partnerstwa przejawiającego się we wzmocnieniu lokalnych działań i poprawie jakości życia najuboższych mieszkańców gminy Śrem poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych; współuczestniczenie przy tworzeniu lokalnych programów i przedsięwzięć, ich opracowywanie oraz realizacja służąca podnoszeniu poziomu życia i zaspokojenia potrzeb mieszkańców społeczności lokalnej; współuczestniczenie przy tworzeniu lokalnych programów i przedsięwzięć, ich opracowywanie oraz realizacja służąca podnoszeniu poziomu życia i zaspokojenia potrzeb mieszkańców społeczności lokalnej; podejmowanie wspólnie działań w celu zdiagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy Śrem; podejmowanie wspólnie działań w celu zdiagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy Śrem; współtworzenie sprawnego systemu informacji; współtworzenie sprawnego systemu informacji; Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, której celem jest:

51 51 możliwości udzielenia pomocy rzeczowej; możliwości udzielenia pomocy rzeczowej; rozwiązywania problemów rodzinnych; rozwiązywania problemów rodzinnych; rozwiązywania problemów uzależnień; rozwiązywania problemów uzależnień; rozwiązywania spraw mieszkaniowych; rozwiązywania spraw mieszkaniowych; pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia; pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia; pomocy osobom bezdomnym; pomocy osobom bezdomnym; pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym; pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym; W ramach pracy socjalnej, prowadzonej z osobą lub rodziną, pracownicy socjalni podejmują regularną współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie:

52 52 Placówki, instytucje i organizacje, z którymi pracownicy socjalni podejmują systematyczną współpracę: Polski Komitet Pomocy Społecznej w Śremie; Polski Komitet Pomocy Społecznej w Śremie; Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja w Śremie; Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja w Śremie; Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Stowarzyszenie Holis w Śremie; Stowarzyszenie Holis w Śremie; Zespoły Caritas przy śremskich parafiach; Zespoły Caritas przy śremskich parafiach; Placówki oświatowe na terenie gminy Śrem; Placówki oświatowe na terenie gminy Śrem; Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie; Powiatowy Urząd Pracy w Śremie; Powiatowy Urząd Pracy w Śremie; Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Śremie; Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Śremie; Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie; Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie; Stołówki na terenie śremskich szkół; Stołówki na terenie śremskich szkół; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Komenda Powiatowa Policji w Śremie; Komenda Powiatowa Policji w Śremie; Straż Miejska w Śremie; Straż Miejska w Śremie; Prokuratura Rejonowa w Śremie; Prokuratura Rejonowa w Śremie; Sąd Rejonowy w Śremie; Sąd Rejonowy w Śremie; Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie; Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Śremie; Szpital w Śremie; Szpital w Śremie; Przychodnie Lekarza Rodzinnego z terenu miasta Śrem; Przychodnie Lekarza Rodzinnego z terenu miasta Śrem; Przychodnie Specjalistyczne; Przychodnie Specjalistyczne; Sołectwa gminy Śrem; Sołectwa gminy Śrem; Świetlice socjoterapeutyczne z miasta Śrem; Świetlice socjoterapeutyczne z miasta Śrem; Spółdzielnia mieszkaniowa w Śremie, Śremskie TBS, Zarządcy i właściciele lokali mieszkaniowych na terenie gminy Śrem; Spółdzielnia mieszkaniowa w Śremie, Śremskie TBS, Zarządcy i właściciele lokali mieszkaniowych na terenie gminy Śrem; Sklep mięsny Słomiński w Śremie; Sklep mięsny Słomiński w Śremie;

53 53 W wyniku podjętej współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej z lokalnymi placówkami i organizacjami działającymi na polu pomocy społecznej oraz osobami indywidualnymi możliwe było udzielenie najuboższym mieszkańcom gminy Śrem pomocy rzeczowej w formie artykułów spożywczych, odzieży używanej, obuwia, środków czystości i elementów wyposażenie mieszkań oraz zakwalifikowanie do czynnego uczestnictwa w organizowanych zajęciach, imprezach i wypoczynku.

54 54 W 2006 roku osoby i rodziny znajdujące się w kryzysie socjalnym otrzymały dodatkowe wsparcie. Pomoc rzeczowa: Pomoc rzeczowa: Żywność pochodząca z nadwyżek Unii Europejskiej w ramach programu PEAD; Żywność pochodząca z nadwyżek Unii Europejskiej w ramach programu PEAD; Żywność pochodząca z Wielkopolskiego Banku Żywności; Żywność pochodząca z Wielkopolskiego Banku Żywności; Odzież i obuwie; Odzież i obuwie; Używany sprzęt gospodarstwa domowego oraz meble; Używany sprzęt gospodarstwa domowego oraz meble; Artykuły spożywcze i wyroby mięsne pochodzące ze śremskich placówek handlowych; Artykuły spożywcze i wyroby mięsne pochodzące ze śremskich placówek handlowych; Do pomocy rzeczowej skierowano osób samotnych i rodzin osób samotnych i rodzin Uczestnictwa w programach, zajęciach i wypoczynku: Uczestnictwa w programach, zajęciach i wypoczynku: Kolonie i obozy dla dzieci; Kolonie i obozy dla dzieci; Uczestnictwo w programach aktywizujących osoby bezrobotne; Uczestnictwo w programach aktywizujących osoby bezrobotne; Uczestnictwo w imprezach, olimpiadach; Uczestnictwo w imprezach, olimpiadach; Uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych w sprawie pracy; Uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych w sprawie pracy; Uczestnictwo w imprezach świątecznych; Uczestnictwo w imprezach świątecznych; Do aktywnego uczestnictwa zakwalifikowano 498 osób.

55 55 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie zawarł z Aresztem Śledczym w Śremie Porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie prowadzenia oddziaływań mających na celu zapewnienie wszelkiej pomocy sprzyjającej właściwemu przygotowaniu do zwolnienia i ułatwiającej readaptację społeczną osobom pozbawionym wolności, przebywającym w Areszcie Śledczym w Śremie, które realizowane jest od marca 2006 roku. Pracownicy podejmują działania na terenie Aresztu Śledczego w Śremie, które mają na celu prowadzenie oddziaływań wobec osób pozbawionych wolności, zmierzających do przyswojenia sobie przez nich zasad funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, warunków korzystania z różnych form pomocy i innych ważnych informacji wynikających z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Oddziaływania obejmują prowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych z osobami pozbawionymi wolności i odbywają się raz w miesiącu. W 2006 roku z powyższego wsparcia skorzystały 44 osoby pozbawione wolności.

56 56 W trosce o zdrowie i życie mieszkańców miasta i gminy Śrem, Ośrodek Pomocy Społecznej corocznie wystosowuje w okresie zimowym APEL do placówek służby zdrowia, policji, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, sołtysów gminy Śrem oraz podmiotów działających na polu pomocy społecznej o pomoc w stworzeniu skutecznego systemu wsparcia dla osób, które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy. Celem Apelu było dotarcie do jak największej liczby osób mogących przekazać informacje o sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób i rodzin, które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy.

57 57 W związku z wystąpieniem ekstremalnych warunków pogodowych w miesiącu styczniu i lutym 2006 roku wydłużony został czas pracy placówki. Ośrodek Pomocy Społecznej czynny był w godzinach od do Osoby wymagające pomocy miały możliwość skorzystania z gorącego posiłku, otrzymania ciepłej odzieży oraz uzyskania wsparcia w formie ogrzania mieszkania, pomocy usługowej. Uruchomiony został również całodobowy numer telefonu, pod którym można było informować o sytuacjach zagrożenia życia. Sprawne i natychmiastowe przekazywanie informacji oraz udzielenie pomocy uchroniło mieszkańców miasta i gminy Śrem przed nieszczęśliwym wypadkami i tragicznymi skutkami zimy.

58 58 W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program wsparcia mieszkańców gminy – Śremski posiłek, który był kontynuacją wcześniej podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, mających na celu walkę ze społecznym i ekonomicznym problemem niedożywienia dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących. Adresatami programu byli: dzieci do 7 roku życia; dzieci do 7 roku życia; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne; osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji bytowej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne;

59 59 Program Śremski posiłek realizowany był w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Do współrealizowania projektu zaproszono placówki oświatowe z terenu gminy Śrem, sołectwa gminy Śrem, instytucje oraz organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy społecznej, a także mieszkańców gminy i ich środowiska sąsiedzkie. Trwająca cały rok akcja dożywiania osób i rodzin, wymiana informacji i wspólne rozeznanie potrzeb śremskiej społeczności pozwoliły na dostarczenie posiłku osobom potrzebującym, a przez to – ograniczenie zjawiska głodu na terenie gminy.

60 60 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie realizuje również inne zadania pomocy społecznej, wynikające z rozeznania potrzeb mieszkańców gminy. Bierze czynny udział w tworzeniu i realizacji programów i przedsięwzięć na terenie gminy Śrem, podejmuje działania służące rozszerzeniu oferty świadczeń i usług Ośrodka Pomocy Społecznej i dostosowaniu ich do potrzeb różnych grup klientów.

61 61 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie podejmuje i realizuje inicjatywy zmierzające do rozpoznania sytuacji życiowej i materialnej śremskich środowisk, nie mogących pokonać trudności wykorzystując własne możliwości; zminimalizowania problemów najuboższych mieszkańców lokalnej społeczności oraz poprawy życia osób potrzebujących; zapewnienia alternatywnych form wsparcia; rozszerzenia oferty świadczeń i usług; stworzenia skutecznego systemu wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych różnymi problemami.

62 62 w ramach w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu We wrześniu 2006 roku, rozpoczął działalność

63 63 Na realizację zadań Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe pochodzące Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ogółem ,59 zł. Pozostała kwota finansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Śremie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w kwocie ,00 zł. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł ogółem ,59 zł. Pozostała kwota finansowana była ze środków Urzędu Miejskiego w Śremie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

64 64 Klub Integracji Społecznej usytuowany jest w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej - w Sekcji Pracowników Socjalnych. Klub Integracji Społecznej usytuowany jest w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej - w Sekcji Pracowników Socjalnych. Działalnością Klubu kieruje Koordynator Klubu Integracji Społecznej, do którego obowiązków należy: Siedziba znajduje się w Śremie przy ulicy Okulickiego 3 koordynacja zadań związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych, organizowanie grup edukacyjno – wspierających dla osób bezrobotnych; organizowanie poradnictwa psychologicznego, prawnego oraz pomocy doradcy zawodowego; współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, instytucjami publicznymi i organizacjami działającymi w zakresie pomocy społecznej; obsługa administracyjno – biurowa programu, nadzorowanie działania grup wsparcia, ewaluacja przebiegu realizacji programu uczestników KIS.

65 65 Cele działań Prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z różnorodnych form wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych i przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz powrotu na rynek pracy.

66 66 Klub Integracji Społecznej działa w oparciu o przepisy: Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r., Nr 122, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r., Nr 122, poz z późn. zm.), Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Do Klubu należy realizowanie zadań: reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych; reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych; prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego; prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego; organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym; organizowanie zadań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym; prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury; prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury; integracja działań społeczności lokalnej; integracja działań społeczności lokalnej; opracowywanie i realizacja programów pomocowych. opracowywanie i realizacja programów pomocowych.

67 67 Uczestnikami Klubu Integracji Społecznej było: 40 osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie, legitymujący się wykształceniem zawodowym i średnim ogólnym w wieku do 45 lat Obowiązki Uczestnika Klubu: Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej przez co najmniej 6 godzin dziennie. W ramach reintegracji zawodowej każdy Uczestnik jest zobowiązany do realizacji programu aktywizacji zawodowej i udziału w kursach podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe. W celu kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i zaspakajania potrzeb własnym staraniem, Uczestnik Klubu jest zobowiązany do realizacji programu reintegracji społecznej obejmującego warsztaty psychoedukacyjne i warsztaty edukacyjne z zakresu rozwoju umiejętności społecznych. Uczestnik Klubu może na zasadzie dobrowolności uczestniczyć w grupach wsparcia.

68 68 Realizacja programu odbywała się w okresie od września do grudnia 2006 roku w dwóch grupach szkoleniowych po 20 osób. Realizacja programu odbywała się w okresie od września do grudnia 2006 roku w dwóch grupach szkoleniowych po 20 osób. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w wymiarze co najmniej 6 godzin dziennie. Uczestnicy zajęć korzystają z posiłku. Partnerzy programu to: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji Społecznej; Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Powiatowy Urząd Pracy w Śremie; Powiatowy Urząd Pracy w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej realizując program ściśle współpracował z partnerami zewnętrznymi: Psychologiem; Psychologiem; Doradcą zawodowym; Doradcą zawodowym; Informatykiem; Informatykiem; Wolontariuszami; Wolontariuszami; Osoby te posiadały wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Realizując program reintegracji zawodowej i społecznej z grupą uczestników, specjaliści prowadzili szczegółowe raporty pracy.

69 69 W trakcie realizacji zajęć w Klubie Integracji Społecznej uczestnikom programu zapewniono: materiały dydaktyczne i szkoleniowe, materiały informacyjne w formie elektronicznej, prasy, literatury, artykułów piśmienniczych, zasobów informatycznych. Na zakończenie programu uczestnicy wypełnili Ankiety ewaluacyjne oraz otrzymali Certyfikat uczestnictwa w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.

70 70 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ AKTYWIZACJA ZAWODOWA – ŁĄCZNIE 40 GODZIN Warsztaty aktywizacji zawodowej. Warsztaty aktywizacji zawodowej. Diagnoza i ocena predyspozycji zawodowych. Diagnoza i ocena predyspozycji zawodowych. Metody poszukiwania pracy. Metody poszukiwania pracy. Przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych. Autoprezentacja. Autoprezentacja. Rozmowa rekrutacyjna. Rozmowa rekrutacyjna. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

71 71 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ PSYCHOEDUAKCJA - ŁĄCZNIE 46 GODZIN Warsztaty psychoeduakcyjne. Warsztaty psychoeduakcyjne. Poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości. Rozwój osobowości. Rozwój osobowości. Kształtowanie technik komunikacji. Kształtowanie technik komunikacji. Twórcze rozwiązywanie problemów. Twórcze rozwiązywanie problemów. Umiejętności radzenia sobie ze stresem. Umiejętności radzenia sobie ze stresem. Motywacja – sojusznik w poszukiwaniu zatrudnienia. Motywacja – sojusznik w poszukiwaniu zatrudnienia. Indywidualne konsultacje z psychologiem. Indywidualne konsultacje z psychologiem.

72 72 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ WARSZTATY EDUKACYJNE – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - ŁĄCZNIE – 60 GODZIN Cele życiowe i sposoby ich realizacji. Cele życiowe i sposoby ich realizacji. Wyznaczanie sobie celów życiowych. Wyznaczanie sobie celów życiowych. Potrzeby życiowe i określenie ich stopnia ważności. Potrzeby życiowe i określenie ich stopnia ważności. Zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych. Aktywne i konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Aktywne i konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Umiejętność korzystania ze wsparcia instytucjonalnego. Umiejętność korzystania ze wsparcia instytucjonalnego. Aktywna i odpowiedzialna postawa w środowisku lokalnym. Aktywna i odpowiedzialna postawa w środowisku lokalnym. Podstawowe aspekty prawne – uprawnienia związane z pozostawaniem bez pracy, prawo pracy, postępowanie administracyjne. Podstawowe aspekty prawne – uprawnienia związane z pozostawaniem bez pracy, prawo pracy, postępowanie administracyjne.

73 73 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ WARSZTATY EDUKACYJNE – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - ŁĄCZNIE – 60 GODZIN

74 74 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ Indywidualne konsultacje z Koordynatorem Klubu: łącznie 5-6 godzin dla każdego uczestnika. Grupowe formy wsparcia – 4 sesje – wzajemne wsparcie emocjonalne, wymiana doświadczeń, usprawnienie relacji interpersonalnych.

75 75 PROGRAM REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ Kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe – podstawowy kurs w zakresie obsługi komputera i internetu – łącznie 15 godzin.

76 76 Efekty realizacji programu: Uniknięcie wykluczenia społecznego, ubóstwa oraz kumulacji bezrobocia w środowiskach korzystających z pomocy społecznej. Uniknięcie wykluczenia społecznego, ubóstwa oraz kumulacji bezrobocia w środowiskach korzystających z pomocy społecznej. Nabycie przez Uczestników umiejętności planowania życia, zaspakajania potrzeb własnym staraniem oraz racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. Nabycie przez Uczestników umiejętności planowania życia, zaspakajania potrzeb własnym staraniem oraz racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. Uniezależnienie ekonomiczne i zapewnienie nabycia samodzielności życiowej. Uniezależnienie ekonomiczne i zapewnienie nabycia samodzielności życiowej.

77 77 Specjalistyczne warsztaty aktywizacji zawodowej i psychoedukacji umożliwiły uczestnikom programu przygotowanie do powrotu na rynek pracy oraz poznanie własnych możliwości i predyspozycji zawodowych. Zajęcia z psychologiem przybliżyły uczestniczącym w warsztatach konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących oraz łagodzenia skutków długotrwałego bezrobocia, a także sposoby radzenia sobie w kontaktach społecznych, spowodowały zwiększenie aktywności społecznej. Osoby objęte programem zostały zapoznane z obsługą komputera na poziomie podstawowym. Uczestnicy poprzez regularny i aktywny udział w zajęciach Klubu nauczyli się przestrzegania zasad odpowiedzialności i obowiązkowości. Bardzo ważnym rezultatem programu stał się wzrost wiary we własne siły i zwiększenie motywacji do pracy, dbałość o własny wygląd i wizerunek oraz nabycie umiejętności planowania życia i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

78 78 jako nowa forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanowi istotny element zaktywizowanych i zrealizowanych działań pomocy społecznej. Zaproponowany program odpowiedział na potrzeby społeczne środowiska i został zaakceptowany przez grupy społeczne, do których był skierowany

79 79 Obywatelska Pomoc Prawna Okres realizacji: styczeń – grudzień 2006 r. Cele: niesienie bezpłatnej pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom gminy, szczególnie z terenów wiejskich; niesienie bezpłatnej pomocy prawnej najuboższym mieszkańcom gminy, szczególnie z terenów wiejskich; Świadczenie bezpłatnych usług osobom najbardziej potrzebujących rzetelnej informacji prawnej, którzy ze względu na sytuację społeczną i materialną w jakiej się znaleźli, nie mają dostępu do informacji na temat przysługujących im praw; Świadczenie bezpłatnych usług osobom najbardziej potrzebujących rzetelnej informacji prawnej, którzy ze względu na sytuację społeczną i materialną w jakiej się znaleźli, nie mają dostępu do informacji na temat przysługujących im praw; Realizacja: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Finansowanie: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Adresaci: osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zwolnione z zakładów karnych, bezdomni, ofiary przemocy (przestępstw);

80 80 Obywatelska Pomoc Prawna funkcjonuje w Ośrodku Pomocy Społecznej od 1 grudnia 2003 roku. Zespół realizujący zadania Obywatelskiej Pomocy Prawej składa się z trzech osób zapewniających profesjonalną pomoc i kierujących się zasadami: Bezpłatności - porady są świadczone całkowicie bezpłatnie osobom nie posiadającym środków finansowych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; Bezpłatności - porady są świadczone całkowicie bezpłatnie osobom nie posiadającym środków finansowych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; Bezstronności - osoby udzielające porad nie kierują się własnymi opiniami, przekonaniami, wartościami, nie oceniają klienta i jego działań; Bezstronności - osoby udzielające porad nie kierują się własnymi opiniami, przekonaniami, wartościami, nie oceniają klienta i jego działań; Otwartości - każda osoba będąca klientem Obywatelskiej Pomocy Prawnej przyjmowana jest w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości; Otwartości - każda osoba będąca klientem Obywatelskiej Pomocy Prawnej przyjmowana jest w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości; Poufności - zachowanie tajemnicy faktu pobytu klienta w siedzibie Obywatelskiej Pomocy Prawnej i wszystkich powierzonych przez klienta informacji; Poufności - zachowanie tajemnicy faktu pobytu klienta w siedzibie Obywatelskiej Pomocy Prawnej i wszystkich powierzonych przez klienta informacji; Aktualności i rzetelności informacji - porady prawne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli w środowisku lokalnym; Aktualności i rzetelności informacji - porady prawne są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli w środowisku lokalnym;

81 81 Zakres tematyczny wsparcia prawnego obejmuje wiele dziedzin prawa. W 2006 roku dominowały zagadnienia związane z prawem rodzinnym, prawem cywilnym, prawem pracy, sprawami emerytalno-rentowymi, ale również prawem karnym i prawem spadkowym.

82 82 Działalność Obywatelskiej Pomocy Prawnej jest jednym z elementów wsparcia osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji. Umożliwiają przedstawienie dostępnych sposobów pomocy, zachęcenie osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej do korzystania z różnych uprawnień, z których mogą korzystać, ale nie zawsze wiedzą o ich istnieniu. Działania realizowane w ramach Obywatelskiej Pomocy Prawnej stanowią rozszerzenie oferty usług Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie. W 2006 roku udzielono 464 porad prawnych. Wsparcie prawne uzyskało 455 osób, w tym 120 osób pochodziło z terenów wiejskich. Wśród osób potrzebujących pomocy prawnej przeważały kobiety - z porad skorzystało 290 kobiet.

83 83 Ognisko Terapeutyczne Płomyk Okres realizacji: 2006 r. Cele: Celem działalności Ogniska jest przede wszystkim dobro dziecka – kształtowanie jego osobowości, charakteru oraz tych dyspozycji i funkcji psychofizycznych, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego dla siebie poziomu rozwoju oraz wsparcie rodzin w wypełnianiu jej misji, czyli wsparcie rodzin najbardziej zagrożonych, mających trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych. Realizacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Finansowanie: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Adresaci: 15 dzieci w wieku szkoły podstawowej pochodzące z rodzin znajdujących się w kryzysie socjalnym oraz ich rodzice i opiekunowie

84 84 Ognisko czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od do Uczestnictwo w zajęciach Ogniska terapeutycznego jest bezpłatne. Każdy uczestnik w ramach zajęć w Ognisku ma zapewniony posiłek. Adresatami zajęć są dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz ich rodzice i opiekunowie. Rekrutacja odbywa się na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń oraz propozycji pracowników socjalnych. Wytypowanie uczestników następuje na podstawie analizy sytuacji socjalno-bytowej i diagnozy środowisk rodzinnych. Dzieci uczestniczą w zajęciach świetlicowych, pogotowiu szkolnym, kółku komputerowym, kółko plastyczne oraz zajęciach o charakterze sportowym, imprezach integracyjnych. Działalność Ogniska powoduje stopniową poprawę wyników w nauce dzieci, nabywanie umiejętności systematycznego wykonywania pewnych obowiązków, poprawę leksykalnej formy słownictwa, pozytywne zmiany w zachowaniu społecznym oraz zainteresowanie rodziców sprawami dzieci. Ognisko terapeutyczne Płomyk mieści się na terenie Kuchni Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznym w Śremie.

85 85 Publikacje Realizacja programów pomocowych dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i podatnych na wykluczenie oraz prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury stanowi ważny element działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. Podjęte inicjatywy, jako przykłady dobrych praktyk zostały przedstawione w specjalistycznych wydawnictwach z zakresu pomocy społecznej. Vademecum Kadr Socjalnych Problemy społeczne – 5/2006(VI), Wydawca: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych; temat wydania: Z kraju – Projekt wsparcia – Śremski posiłek – przedstawienie lokalnych programów z kraju. Vademecum Kadr Socjalnych Problemy społeczne – 5/2006(VI), Wydawca: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych; temat wydania: Z kraju – Projekt wsparcia – Śremski posiłek – przedstawienie lokalnych programów z kraju. Vademecum Kadr Socjalnych Problemy społeczne – 6/2006(VI), Wydawca: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych; temat wydania: Z kraju – Klub Integracji Społecznej w Śremie – przedstawienie programu jako jednego z projektów finansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Vademecum Kadr Socjalnych Problemy społeczne – 6/2006(VI), Wydawca: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych; temat wydania: Z kraju – Klub Integracji Społecznej w Śremie – przedstawienie programu jako jednego z projektów finansowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Vademecum Kadr Socjalnych Problemy społeczne – 6/2006(VI), Wydawca: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych; temat wydania: Z kraju – Obywatelska Pomoc Prawna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie – przedstawienie realizacji poradnictwa prawnego jako jednego z ważnych zadań Ośrodka. Vademecum Kadr Socjalnych Problemy społeczne – 6/2006(VI), Wydawca: Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych; temat wydania: Z kraju – Obywatelska Pomoc Prawna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Śremie – przedstawienie realizacji poradnictwa prawnego jako jednego z ważnych zadań Ośrodka. Ibis - Informacyjny Biuletyn Inicjatyw Społecznych – XII/2006 nr 38/6/2006; temat wydania: Niepełnosprawność – podsumowanie Międzynarodowego Seminarium Młodzież niepełnosprawna w przestrzeni społecznej – ścieżki ku normalizacji – Gmina Śrem - podkreślenie dobrej współpracy z samorządem. Ibis - Informacyjny Biuletyn Inicjatyw Społecznych – XII/2006 nr 38/6/2006; temat wydania: Niepełnosprawność – podsumowanie Międzynarodowego Seminarium Młodzież niepełnosprawna w przestrzeni społecznej – ścieżki ku normalizacji – Gmina Śrem - podkreślenie dobrej współpracy z samorządem.

86 86 Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie w ramach tworzonych i realizowanych projektów oraz programów podjął współpracę z następującymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie; Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie; Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Brata Alberta Nadzieja w Śremie; Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Brata Alberta Nadzieja w Śremie; Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Śremie; Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Śremie; Klubem Relaks przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie; Klubem Relaks przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie; Stowarzyszeniem Holis w Śremie; Stowarzyszeniem Holis w Śremie; Klubem Żeglarskim Odlewnik w Śremie; Klubem Żeglarskim Odlewnik w Śremie; Śremskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Śremie; Śremskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Śremie; Centrum językowym Idea w Śremie; Centrum językowym Idea w Śremie; Caritasem Archidiecezji Gnieźnieńskiej; Caritasem Archidiecezji Gnieźnieńskiej; Szkołami na terenie miasta i gminy Śrem; Szkołami na terenie miasta i gminy Śrem;

87 87 Na realizację programów oraz przedsięwzięć pozyskano środki finansowe: pochodzące ze środków pochodzące ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pochodzące ze środków Wojewody Wielkopolskiego; pochodzące ze środków Wojewody Wielkopolskiego; pochodzące z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu; pochodzące z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu; pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; pochodzące z Fundacji Banku Dziecięcych Uśmiechów – Bank Zachodni WBK S.A. w Śremie; pochodzące z Fundacji Banku Dziecięcych Uśmiechów – Bank Zachodni WBK S.A. w Śremie; pozostałe środki finansowe, to środki własne oraz pozyskane od Urzędu Miejskiego w Śremie, lokalnych instytucji, firm oraz osób prywatnych; pozostałe środki finansowe, to środki własne oraz pozyskane od Urzędu Miejskiego w Śremie, lokalnych instytucji, firm oraz osób prywatnych;

88 88 W wyniku realizacji zadań wynikających z podjętych programów i przedsięwzięć, w różnego rodzaju spotkaniach i imprezach mogło czynnie uczestniczyć 699 osób, z czego: 166 osoby – to osoby starsze, niepełnosprawne, 68 osoby – to dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do przedszkola i klas integracyjnych śremskich szkół oraz szkoły specjalnej, natomiast wsparcie rzeczowe otrzymało 770 rodzin.

89 89 W roku 2006 zrealizowane zostały następujące programy i przedsięwzięcia:

90 90 Program: Zimowe półkolonie językowe Okres realizacji: luty 2006 r. Cele: stworzenie uczestnikom zimowiska możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego; stworzenie uczestnikom zimowiska możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego; wzbogacenie zainteresowań dzieci, nauka kreatywnego spędzania czasu wolnego; wzbogacenie zainteresowań dzieci, nauka kreatywnego spędzania czasu wolnego; zapewnienie racjonalnego wyżywienia; zapewnienie racjonalnego wyżywienia; nauka języka angielskiego; nauka języka angielskiego; Realizacja: Centrum Językowe Idea w Śremie; Centrum Językowe Idea w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Finansowanie: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Centrum Językowe Idea w Śremie; Centrum Językowe Idea w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Adresaci: 15 dzieci w wieku szkoły podstawowej z najuboższych rodzin miasta i gminy Śrem

91 91 Program: Wielkanocna Zbiórka Żywności 2006 Okres realizacji: marzec 2006 r. Cele: wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej poprzez przekazanie paczek żywnościowych; wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej poprzez przekazanie paczek żywnościowych; aktywizacja społeczności lokalnej; aktywizacja społeczności lokalnej; Realizacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu; Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Brata Alberta Nadzieja w Śremie; Finansowanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu; Adresaci: Zebrane artykuły żywnościowe i chemiczne przekazane zostały Towarzystwu Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja w Śremie, a następnie - najuboższym mieszkańcom miasta i gminy Śrem, korzystającym z Żywności u Alberta.

92 92 Program: Turniej Młodych Rycerzy Okres realizacji: 3 czerwca 2006 r. Cele: uczczenie Międzynarodowego Dnia Dziecka; uczczenie Międzynarodowego Dnia Dziecka; integracja społeczna dzieci; integracja społeczna dzieci; możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu oraz poznanie historii Polski i dóbr kultury; możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu oraz poznanie historii Polski i dóbr kultury; Realizacja: Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – organizacja przedsięwzięcia; Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej – organizacja przedsięwzięcia; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Finansowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu; Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej; Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej; Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Adresaci: 15 dzieci w wieku szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin niewydolnych społecznie i wychowawczo z terenu miasta i gminy Śrem

93 93 Program: Wakacje w siodle – Konik Polski 2006 Okres realizacji: czerwiec – wrzesień 2006 r. Cele: cyklu zajęć z hipoterapii, dzięki którym nastąpiło: usprawnienie psychoruchowe uczestników, wzrost wydolności fizycznej, relaksację, wyciszenie i obniżenie pobudliwości nerwowej; usprawnienie psychoruchowe uczestników, wzrost wydolności fizycznej, relaksację, wyciszenie i obniżenie pobudliwości nerwowej; zmniejszenie zaburzeń równowagi, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej; zmniejszenie zaburzeń równowagi, poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej; zwiększenie motywacji do ćwiczeń i pokonywania choroby oraz wynikającej z niej ograniczeń, poprawa poczucia własnej wartości, osiągnięcie większej samodzielności, kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności, przełamanie lęku i oporów przed kontaktem z otoczeniem społecznym; zwiększenie motywacji do ćwiczeń i pokonywania choroby oraz wynikającej z niej ograniczeń, poprawa poczucia własnej wartości, osiągnięcie większej samodzielności, kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności, przełamanie lęku i oporów przed kontaktem z otoczeniem społecznym; zapewnienie niezapomnianych przeżyć przy aktywnym wypoczynku, nawiązanie nowych przyjaźni; zapewnienie niezapomnianych przeżyć przy aktywnym wypoczynku, nawiązanie nowych przyjaźni; rozwijanie środowiskowych form pomocy na rzecz dzieci niepełnosprawnych; rozwijanie środowiskowych form pomocy na rzecz dzieci niepełnosprawnych; Realizacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Stowarzyszenie Holis w Śremie; Stowarzyszenie Holis w Śremie; Finansowanie: Wielkopolski Urząd Wojewódzki; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Stowarzyszenie Holis w Śremie; Stowarzyszenie Holis w Śremie; Adresaci: 20 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 3 do 18 lat, zamieszkujących tereny gminy Śrem oraz ich opiekunowie

94 94 Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikę zawdzięcza zwierzętom biorącym udział w terapii. Zapewnia relaksację, wyciszenie i obniża pobudliwość nerwową. Zwiększa motywację do ćwiczeń oraz pokonywania własnej choroby i wynikającej z niej ograniczeń.

95 95 Program: Śremskie wakacje 2006 Okres realizacji: lipiec 2006 r. Cele: stworzenie dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego; stworzenie dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego; wzbogacenie zainteresowań dzieci, prezentacja wzorców spędzania wolnego czasu; poznanie śremskich zabytków; wzbogacenie zainteresowań dzieci, prezentacja wzorców spędzania wolnego czasu; poznanie śremskich zabytków; zapewnienie racjonalnego odżywiania; zapewnienie racjonalnego odżywiania; Realizacja: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji; Śremski Ośrodek Sportu i Rekreacji; Finansowanie: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Fundacja Bank Dziecięcych Uśmiechów – Bank Zachodni WBK w Śremie; Fundacja Bank Dziecięcych Uśmiechów – Bank Zachodni WBK w Śremie; Adresaci: 150 dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej, pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Śrem, dotkniętych problemami społecznymi

96 96 Główną atrakcją półkolonii była wycieczka do ZOO Safari w Świerkocinie. Wycieczka ta umożliwiła dzieciom spędzenie czasu na łonie natury, w krajobrazach przypominających afrykańską sawannę czy mongolski step, w towarzystwie dzikich zwierząt. Zwiedzały Jednostkę Wojskową oraz Komendę Straży Pożarnej. Uczestniczyły w spotkaniu z funkcjonariuszem Policji, który zapoznał dzieci z zasadami bezpiecznych wakacji. W trakcie półkolonii zapewniono uczestnikom całodzienne wyżywienie, wiele atrakcyjnych zabaw, wycieczek i spotkań. Dzieci spędziły czas m. in. na basenie, nad Jeziorem Grzymysławskim, w Muzeum Śremskim i Bibliotece. Korzystały z zajęć na strzelnicy i kręgielni. Uczyły się jazdy konnej.

97 97 Program: Zbiórka dla ucznia Okres realizacji: lipiec - wrzesień 2006 r. Cele: wsparcie rzeczowe w formie podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin gminy Śrem; wsparcie rzeczowe w formie podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci z najuboższych rodzin gminy Śrem; aktywizacja społeczności lokalnej oraz uwrażliwienie na potrzeby innych; aktywizacja społeczności lokalnej oraz uwrażliwienie na potrzeby innych; wykorzystywanie posiadanych zasobów do zabezpieczenia potrzeb szkolnych poprzez wymianę podręczników i przybórów; wykorzystywanie posiadanych zasobów do zabezpieczenia potrzeb szkolnych poprzez wymianę podręczników i przybórów; Realizacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Finansowanie: Adresaci: 30 dzieci w wieku szkoły podstawowej i gimnazjalnej, pochodzących z rodzin będących najuboższymi mieszkańcami śremskiej społeczności

98 98 Program: Letnie półkolonie językowe Okres realizacji: sierpień 2006 r. Cele: stworzenie dzieciom z rodzin korzystających ze wsparcia socjalnego możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego; stworzenie dzieciom z rodzin korzystających ze wsparcia socjalnego możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego; wzbogacenie zainteresowań dzieci, nauka kreatywnego spędzania czasu wolnego; wzbogacenie zainteresowań dzieci, nauka kreatywnego spędzania czasu wolnego; nauka języka angielskiego na wesoło; nauka języka angielskiego na wesoło; Realizacja: Centrum językowe Idea w Śremie; Centrum językowe Idea w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Finansowanie: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Centrum językowe Idea w Śremie; Centrum językowe Idea w Śremie; Adresaci: 20 dzieci w wieku szkoły podstawowej, pochodzących z rodzin korzystających ze wsparcia socjalnego z terenu miasta i gminy Śrem

99 99 Program: Inwestuję w aktywność Okres realizacji: czerwiec - listopad 2006 r. Cele: zorganizowanie specjalistycznych warsztatów dla osób starszych, niepełnosprawnych, dzięki którym: uzyskano zwiększenie aktywności życiowej osób starszych poprzez udział w zajęciach warsztatowych i praktycznych zajęciach ogrodniczych; uzyskano zwiększenie aktywności życiowej osób starszych poprzez udział w zajęciach warsztatowych i praktycznych zajęciach ogrodniczych; osoby starsze uzyskały satysfakcjonujące kontakty z innymi ludźmi oraz optymistyczne spojrzenie w przyszłość; rozwój zainteresowań; osoby starsze uzyskały satysfakcjonujące kontakty z innymi ludźmi oraz optymistyczne spojrzenie w przyszłość; rozwój zainteresowań; promowano zdrowy tryb życia wśród śremskich seniorów oraz zapewniono racjonalne odżywianie uczestnikom programu; promowano zdrowy tryb życia wśród śremskich seniorów oraz zapewniono racjonalne odżywianie uczestnikom programu; Realizacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Stowarzyszenie Holis w Śremie; Stowarzyszenie Holis w Śremie; Finansowanie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Stowarzyszenie Holis w Śremie; Stowarzyszenie Holis w Śremie; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu; Adresaci: 19 osób starszych i niepełnosprawnych zróżnicowanych pod względem sytuacji rodzinnej, finansowej i sprawności psycho - ruchowej

100 100 Zaobserwowano pozytywne rezultaty uczestnictwa w warsztatach: zwiększenie poczucia własnej wartości uczestników, wzrost aktywności i inicjatywy podczas zajęć oraz samodzielności, polepszenie kondycji psychicznej uczestników, przerwana została izolacja społeczna osób starszych, zawiązały się nowe przyjaźnie. Uczestnicy między sobą nawiązali więzi towarzyskie, które uwidoczniły się w spotkaniach i spacerach poza warsztatami.

101 101 Program: Żagle dla wszystkich 2006 Okres realizacji: 23 września 2006 r. Cele: integracja dzieci, gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu; integracja dzieci, gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu; poznanie przyrody – rejs po Jeziorze Grzymysławskim; poznanie przyrody – rejs po Jeziorze Grzymysławskim; zapewnienie kontaktu z rówieśnikami, możliwość atrakcyjnego i czynnego spędzenia wolnego czasu, rozbudzenie zainteresowań; zapewnienie kontaktu z rówieśnikami, możliwość atrakcyjnego i czynnego spędzenia wolnego czasu, rozbudzenie zainteresowań; wsparcie dzieci z rodzin ubogich; wsparcie dzieci z rodzin ubogich; Realizacja: Klub Żeglarski Odlewnik w Śremie; Klub Żeglarski Odlewnik w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Finansowanie: Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski w Poznaniu; Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski w Poznaniu; Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego; Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego; Klub Żeglarski Odlewnik w Śremie; Klub Żeglarski Odlewnik w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Adresaci: 25 dzieci w wieku szkoły podstawowej, pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Śrem

102 102 Podczas imprezy dzieci odbyły rejs żaglówką po Jeziorze Grzymysławskim, uczestniczyły w konkursach sportowych oraz zabawach integracyjnych, a także zapoznały się z obiektem należącym do Klubu Żeglarskiego Odlewnik i jego działalnością. Tegoroczna impreza miała niecodzienny charakter. Goście z Bretanii, którzy towarzyszyli dzieciom podczas regat, dostarczyli niezapomnianych wrażeń i opowieści o Bretanii - regionu pełnego magii, sekretów i tajemniczych legend...

103 103 Program: Jesienne popołudnia Okres realizacji: wrzesień 2006 r. Cele: zapewnienie odpowiednich formy relaksu i aktywnego wypoczynku; poprawa funkcjonowania w środowisku; zapewnienie odpowiednich formy relaksu i aktywnego wypoczynku; poprawa funkcjonowania w środowisku; wzmocnienie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego; wzmocnienie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego; podniesienie samooceny uczestników i przełamanie barier związanych z chorobą; przerwanie kręgu izolacji społecznej; podniesienie samooceny uczestników i przełamanie barier związanych z chorobą; przerwanie kręgu izolacji społecznej; uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych; uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych; Realizacja: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie Finansowanie: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; PFRON; PFRON; Adresaci: 40 osób niepełnosprawnych po 55 roku życia o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, finansowej i różnej sprawności psycho – ruchowej

104 104 Odbywały się również warsztaty edukacyjne prowadzone przez specjalistów z zakresu ochrony zdrowia oraz konsultacje z rehabilitantem i psychoterapeutą. Uczestnicy programu mieli możliwość nabycia umiejętności związanych z aktywną postawą w środowisku lokalnym i zapoznania się z gminnym systemem wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych. Osobom niepełnosprawnym umożliwiono rozwijanie swoich zainteresowań, nawiązanie nowych znajomości oraz aktywne formy rehabilitacji - spacery, wycieczki.

105 105 Program: Andrzejki – integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi Okres realizacji: 21 listopada 2006 r. Cele: integracja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych poprzez wspólną zabawę; integracja dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych poprzez wspólną zabawę; aktywne formy spędzania czasu - wspólne zabaw i konkursów; aktywne formy spędzania czasu - wspólne zabaw i konkursów; zapewnienie słodkiego poczęstunku; zapewnienie słodkiego poczęstunku; Realizacja: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Centrum Wolontariatu; Centrum Wolontariatu; Finansowanie: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Centrum Wolontariatu; Centrum Wolontariatu; Adresaci: 40 dzieci - niepełnosprawnych zrzeszonych w Kole Smoki, działającym przy Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem oraz pełnosprawnych z Ogniska terapetycznego Płomyk w Śremie

106 106 W programie imprezy znalazły się między innymi występy artystyczne dzieci i młodzieży, zabawy i konkursy z nagrodami dla uczestników. Był też słodki poczęstunek dla zmęczonych zabawą.

107 107 Program: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – Konferencja pod patronatem Burmistrza Śremu Okres realizacji: 2 grudnia 2006 r. Cele: integracja społeczna osób niepełnosprawnych; uświadomienie osób niepełnosprawnych w zakresie ich praw; integracja społeczna osób niepełnosprawnych; uświadomienie osób niepełnosprawnych w zakresie ich praw; uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych; uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych; przedstawienie działań pomocowych realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Śrem; przedstawienie działań pomocowych realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Śrem; przedstawienie aktualnej oferty działań pomocowych realizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych; przedstawienie aktualnej oferty działań pomocowych realizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych; wypracowanie nowych form wsparcia osób niepełnosprawnych w celu poprawy ich życia na każdej płaszczyźnie; wypracowanie nowych form wsparcia osób niepełnosprawnych w celu poprawy ich życia na każdej płaszczyźnie; Realizacja: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Finansowanie: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Adresaci: 40 osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, lokalne instytucje zajmujące się wsparciem i problematyką osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe działające w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Śrem

108 108 Konferencja poświęcona była tematyce wsparcia osób niepełnosprawnych. Celem spotkania było uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób niepełnosprawnych, a także przedstawienie osobom niepełnosprawnym ich praw. Podczas konferencji przedstawiono również działania pomocowe realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie gminy Śrem oraz aktualną ofertę w tym zakresie. Poruszono także tematy związane z medycznymi aspektami niepełnosprawności oraz formami aktywizacji osób niepełnosprawnych.

109 109 Program: Świąteczny Talerz Śremu 2006 Okres realizacji: grudzień 2006 r. Cele: wsparcie osób i rodzin znajdujących się w kryzysie socjalnym; wsparcie osób i rodzin znajdujących się w kryzysie socjalnym; aktywizacja społeczności lokalnej; aktywizacja społeczności lokalnej; wsparcie dzieci pochodzących z ubogich rodzin dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością lub przemocą; wsparcie dzieci pochodzących z ubogich rodzin dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością lub przemocą; zapewnienie osobom starszym niepełnosprawnym wsparcia socjalnego; zapewnienie osobom starszym niepełnosprawnym wsparcia socjalnego; integracja osób starszych samotnych ze środowiskiem lokalnym; integracja osób starszych samotnych ze środowiskiem lokalnym; Realizacja: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu; Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu; Partnerzy: Polski Komitet Pomocy Społecznej w Śremie; Polski Komitet Pomocy Społecznej w Śremie; Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja w Śremie; Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja w Śremie; Centrum Wolontariatu; Centrum Wolontariatu; Szkoły podstawowe, Gimnazja oraz Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu miasta Śrem; Szkoły podstawowe, Gimnazja oraz Szkoły Ponadgimnazjalne z terenu miasta Śrem; Placówki handlowe oraz markety z terenu miasta Śrem; Placówki handlowe oraz markety z terenu miasta Śrem; Finansowanie: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Lokalne instytucje i przedsiębiorstwa oraz firmy prywatne; Lokalne instytucje i przedsiębiorstwa oraz firmy prywatne; Adresaci: 100 dzieci uczestniczących w spotkaniu mikołajkowym Pokolenia z tradycją; 67 osób starszych i samotnych uczestniczących w Wieczerzy Wigilijnej; 19 osób bezdomnych uczestniczących w Spotkaniu wigilijnym; 22 dzieci niepełnosprawnych z Koła Smoki w Śremie; 93 osoby starsze i niepełnosprawne korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych; 220 rodzin znajdujących się w kryzysie socjalnym;

110 110 W ramach lokalnej akcji charytatywnej Świąteczny Talerz Śremu 2006 Ośrodek Pomocy Społecznej współorganizował i współuczestniczył z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Śremie: Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci w wieku szkoły podstawowej pod hasłem Pokolenia z tradycją; Wigilię powiatową w Restauracji Balbinka dla osób starszych, samotnych.

111 111 Program: Spotkanie wigilijne z Burmistrzem Śremu Okres realizacji: 21 grudnia 2006 r. Cele: wsparcie dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w kryzysie socjalnym; wsparcie dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w kryzysie socjalnym; ukazanie i przypomnienie polskich tradycji świątecznych; ukazanie rodzinnej atmosfery świąt; ukazanie i przypomnienie polskich tradycji świątecznych; ukazanie rodzinnej atmosfery świąt; aktywne spędzanie czasu wolnego; integracja z rówieśnikami; aktywne spędzanie czasu wolnego; integracja z rówieśnikami; Realizacja: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Partnerzy: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie; Szkoła Podstawowa Nr 6 w Śremie; Firma Nova w Śremie Firma Nova w Śremie Finansowanie: Urząd Miejski w Śremie; Urząd Miejski w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie; Adresaci: 105 najmłodszych mieszkańców gminy Śrem, pochodzących z rodzin znajdujących się w kryzysie socjalnym wraz z opiekunami

112 112 Spotkanie miało charakter tradycyjnej polskiej wieczerzy wigilijnej: była wieczerza wigilijna była wieczerza wigilijna i kosztowanie wigilijnych potraw; było powitanie gości przez Gospodarza imprezy; było powitanie gości przez Gospodarza imprezy; było przedstawienie artystyczne – Jasełka; było przedstawienie artystyczne – Jasełka; był śpiew był śpiew kolęd i pastorałek; był czas łamania się opłatkiem i składania świątecznych życzeń; był czas łamania się opłatkiem i składania świątecznych życzeń; było spotkanie ze Świętym Mikołajem obdarowującym prezentami; było spotkanie ze Świętym Mikołajem obdarowującym prezentami;

113 113 Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

114 114 Świadczenia z pomocy społecznej Prawo do świadczeń przysługuje: Od 1 stycznia do 30 września 2006 r. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 zł, Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461,00 zł, Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00 zł, Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316,00 zł, Od 1 października 2006 r. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477,00 zł, Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł, Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,00 zł, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z obok wymienionych okoliczności. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: Ubóstwa, Ubóstwa, Sieroctwa, Sieroctwa, Bezdomności, Bezdomności, Bezrobocia, Bezrobocia, Niepełnosprawności, Niepełnosprawności, Długotrwałej lub ciężkiej choroby, Długotrwałej lub ciężkiej choroby, Przemocy w rodzinie, Przemocy w rodzinie, Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, Bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych Bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, Alkoholizmu lub narkomanii, Alkoholizmu lub narkomanii, Zdarzenia losowego i sytuacji krysysowej, Zdarzenia losowego i sytuacji krysysowej, Klęski żywiołowej lub ekologicznej. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

115 115 Charakterystyka świadczeniobiorców gminy Śrem Krąg osób korzystających z różnorodnych form wsparcia jest szeroki i odzwierciedla aktualne problemy lokalnej społeczności związane z zatrudnieniem, sytuacją zdrowotną i zabezpieczeniem społecznym. Analiza danych pozwala stwierdzić, że najczęstszą przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są problemy związane z bezrobociem, które jest udziałem ponad 48,3% środowisk rodzinnych, korzystających w 2006 r. ze świadczeń pomocy społecznej. Problem bezrobocia występuje na 1 miejscu dlatego, że jest najłatwiejszy do zdiagnozowania, z nim utożsamiają się klienci, potwierdzają go także dokumenty z urzędu pracy. Problem bezrobocia rzadko jednak występuje w odosobnieniu. Brak pracy powoduje stałe obniżanie się standardu życia środowisk rodzinnych, pojawiają się takie problemy jak: uzależnienia, przemoc, bezdomność. Nawarstwianie się problemów powoduje negatywne skutki, prowadzi do degradacji społecznej osób i rodzin. Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ogółem w tym: na wsi Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gospo. domowego Długotrwała lub ciężka choroba Rodziny niepełne Rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Potrzeba ochrony macierzyństwa Alkoholizm Bezdomność41945 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 318 Zdarzenia losowe 3115 Przesłanki uzasadniające przyznanie pomocy w ramach zadań własnych i zleconych

116 116 Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Kwota świadczeń (w zł) Ogółem w tym: na wsi Świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) Świadczenia przyznawane w ramach zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) Świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Zapewnienie materialnego i rzeczowego wsparcia najuboższym środowiskom to podstawowy element działań pomocy społecznej.

117 117 Formy pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Kwota świadczeń (w zł) ZASIŁKI OKRESOWE POSIŁEK USŁUGI OPIEKUŃCZE ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO SPRAWIENIE POGRZEBU ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT MIESZKAŃCA GMINY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Razem Zadania własne – udzielone świadczenia – struktura wydatków

118 118 Zadania własne – udzielone świadczenia Zasiłki celowe – mają charakter świadczeń nieobowiązkowych. Udzielono pomocy 471 rodzinom na kwotę zł, z tego 412 środowisk rodzinnych otrzymało pomoc w formie pieniężnej – kwota świadczeń zł. W ogólnej liczbie uprawnionych – 357 rodzin uzyskało wsparcie w formie opału (w tym na wsi 111 środowisk) – przyznano łącznie 216 ton węgla na kwotę zł. Ponadto w ramach zasiłków celowych udzielono wsparcia 71 rodzinom przyznając pomoc na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania (opłaty za energię, gaz, czynsz, wodę) w kwocie zł. Na podstawie kontraktów socjalnych z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym przyznano 349 zasiłków celowych w kwocie zł. Zasiłek celowy na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego (pożar, kradzież) przyznano 3 środowiskom rodzinnym. Natomiast zł przyznano 119 osobom w formie zasiłków celowych niepieniężnych – zakup leków. Zasiłki okresowe – mają charakter świadczeń obowiązkowych. Kwotę zasiłku ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a posiadanym dochodem z tym, że kwota zasiłku w 2006 r. nie może być niższa od 35% tej różnicy w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 25% w przypadku osoby w rodzinie. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 495 środowisk rodzinnych, w tym 131 zamieszkujących tereny wiejskie. Przyznano zasiłki okresowe w łącznej kwocie zł, a średnia kwota zasiłku okresowego wynosiła 140 zł. Główną przesłanką uzasadniającą przyznanie tej formy wsparcia był fakt długotrwałego bezrobocia (374 środowiska rodzinne) oraz problemy zdrowotne członków rodziny (126 rodzin).

119 119 Formy pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Kwota świadczeń (w zł) ZASIŁKI STAŁE, w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Razem Zadania zlecone – udzielone świadczenia – struktura wydatków

120 120 Zadania zlecone – udzielone świadczenia Zasiłek stały – przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak i dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej zweryfikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie kryteriów dochodowych raz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Z zasiłków stałych korzystało 114 osób, w tym 85 samotnych. Na wypłatę zasiłków stałych przeznaczono kwotę zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od zasiłków stałych oraz za osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczana jest w wysokości 8,75% od kwoty przyznanego świadczenia w przypadku osób korzystających z zasiłków stałych, a w przypadku osób bezdomnych od kwoty 418 zł, a od 1 października 2006 r. od kwoty 444 zł. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 86 osobom, w tym 3 osobom bezdomnym na łączną kwotę zł. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej kwocie zł.

121 121 Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej Przesłankami wydania skierowania do domu pomocy społecznej są: 1.Konieczność całodobowej opieki (z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności). 2.Brak możliwości samodzielnego funkcjonowania przez osobę w codziennym życiu. 3.Brak możliwości zapewnienia tej osobie przez gminę niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 1)mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu; 2)małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art ust. 2; 3)gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2 Średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie naszego powiatu w 2006 r. kształtuje się następująco: Dom Pomocy Społecznej w Śremie – 1 831,48 zł Dom Pomocy Społecznej w Śremie – 1 831,48 zł Dom Pomocy Społecznej w Psarskim – 1 908,91 zł Dom Pomocy Społecznej w Psarskim – 1 908,91 zł Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach (dla osoby chorej psychicznie) – 2 169,40 zł Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach (dla osoby chorej psychicznie) – 2 169,40 zł W 2006 r. 11 mieszkańcom wydano decyzję skierowującą do domu pomocy społecznej, jednocześnie ustalając decyzją odpłatność za pobyt.. Koszty utrzymania mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w 2006 r. Koszty utrzymania mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w 2006 r. L.p. Liczba osób Typ domu Całkowity koszt utrzymania (w zł) Odpłatność mieszkańca (w zł) Odpłatność rodziny (w zł) Odpłatność gminy (w zł) 1.11 Dla osób przewlekle i somatycznie chorych Dla osób psychicznie chorych Razem

122 122 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie Nadrzędną przesłanką udzielania wsparcia w formie usług opiekuńczych jest potrzeba opieki osoby drugiej ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę np. niepełnosprawność. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szeroki zakres i wymiar pomocy usługowej, dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowywane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności i schorzenia. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym tj. psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej, pracownika socjalnego, pedagoga, logopedę, fizykoterapeutę, rehabilitanta, pielęgniarkę. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to usługi dostosowane do potrzeb osób chorych psychicznie i świadczone są w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnacji, rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu, zapewnienia dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych.

123 123 Formy pomocy Liczba osób Ilośćgodzin Koszt całkowity (w zł) w tym: Ogółem w tym: na wsi Budżet: gminy państwa * Odpłatność klienta Usługi opiekuńcze - ogółem Usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi * * Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

124 124 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wśród 111 osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 35 osób to dzieci i młodzież do 18 roku życia, natomiast 14 dzieci korzysta ze środowiskowego systemu wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wśród 111 osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 35 osób to dzieci i młodzież do 18 roku życia, natomiast 14 dzieci korzysta ze środowiskowego systemu wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, systematyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, rehabilitacja fizyczna w znaczący sposób przyczynia się do usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu oraz rozwoju samodzielności najmłodszych podopiecznych. systematyczne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, rehabilitacja fizyczna w znaczący sposób przyczynia się do usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu oraz rozwoju samodzielności najmłodszych podopiecznych.

125 125 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania Wyszczególnienie Budżet gminy (w zł) Budżet państwa (w zł) Dożywianie dzieci i młodzieży Dożywianie osób dorosłych Razem Koszt programu - ogółem zł średni koszt gorącego posiłku – 4,00 zł średni koszt gorącego posiłku – 4,00 zł średni koszt zestawu śniadaniowego – 2,50 zł średni koszt zestawu śniadaniowego – 2,50 zł

126 126 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania WyszczególnienieOgółemWieś 1. Liczba osób objętych dożywianiem Liczba osób dorosłych objętych dożywianiem Liczba dzieci objętych dożywianiem Dzieci do 7 oku życia Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

127 127 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania WyszczególnienieOGÓŁEM w tym na wsi: w tym: dzieci do 7 roku życia uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej Pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art.. 7 ustawy o pomocy społecznej OGÓŁEM w tym na wsi: OGÓŁEM OGÓŁEM LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM - OGÓŁEM w tym: liczba osób korzystających z posiłku w tym: liczba osób, którym dowieziono posiłek zasiłku celowego świadczenia rzeczowego

128 128 Punkty wydawania posiłków Dzieci i młodzież Szkoła Podstawowa nr 1 – 210 osób; Szkoła Podstawowa nr 1 – 210 osób; Szkoła Podstawowa nr 4 – 134 osoby; Szkoła Podstawowa nr 4 – 134 osoby; Szkoła Podstawowa nr 6 – 124 osoby; Szkoła Podstawowa nr 6 – 124 osoby; Kuchnia Społeczna – 207 osób; Kuchnia Społeczna – 207 osób; Gimnazjum nr 1 – 45 osób; Gimnazjum nr 1 – 45 osób; Gimnazjum nr 2 – 31 osób; Gimnazjum nr 2 – 31 osób; Zespół Szkół Specjalnych – 14 osób Zespół Szkół Specjalnych – 14 osób Środowiskowy Dom Samopomocy – 4 osoby; Środowiskowy Dom Samopomocy – 4 osoby; Szkoła Podstawowa Bodzyniewo – 3 osoby; Szkoła Podstawowa Bodzyniewo – 3 osoby; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Chrząstowo – 3 osoby; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Chrząstowo – 3 osoby; Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Dąbrowa – 7 osób; Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Dąbrowa – 7 osób; Szkoła Podstawowa Krzyżanowo (budynek Gaj) – 6 osób; Szkoła Podstawowa Krzyżanowo (budynek Gaj) – 6 osób; Szkoła Podstawowa Krzyżanowo – 7 osób; Szkoła Podstawowa Krzyżanowo – 7 osób; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Manieczki – 25 osób; Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Manieczki – 25 osób; Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nochowo – 32 osoby; Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nochowo – 32 osoby; Szkoła Podstawowa Pysząca – 8 osób; Szkoła Podstawowa Pysząca – 8 osób; Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zbrudzewo – 10 osób; Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zbrudzewo – 10 osób; Przedszkole nr 1 – 14 osób; Przedszkole nr 1 – 14 osób; Przedszkole nr 2 – 4 osoby; Przedszkole nr 2 – 4 osoby; Przedszkole nr 3 – 6 osób; Przedszkole nr 3 – 6 osób; Przedszkole nr 5 – 7 osób; Przedszkole nr 5 – 7 osób; Przedszkole nr 7 – 4 osoby; Przedszkole nr 7 – 4 osoby; Przedszkole Wieszczyczyn – 1 osoba; Przedszkole Wieszczyczyn – 1 osoba; Przedszkole Manieczki – 1 osoba; Przedszkole Manieczki – 1 osoba; Zespół Szkół Rolniczych Grzybno – 1 osoba; Zespół Szkół Rolniczych Grzybno – 1 osoba; Zespół Szkół Ekonomicznych Łękno – 2 osoby; Zespół Szkół Ekonomicznych Łękno – 2 osoby; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych Poznań – 1 osoba; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych Poznań – 1 osoba; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych Owińska – 2 osoby; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci Niewidomych Owińska – 2 osoby; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Poznań – 2 osoby. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Poznań – 2 osoby. Osoby dorosłe Kuchnia Społeczna – 420 osób; Kuchnia Społeczna – 420 osób; Szkoła Podstawowa nr 1 – 109 osób; Szkoła Podstawowa nr 1 – 109 osób; Szkoła Podstawowa nr 4 – 115 osoby; Szkoła Podstawowa nr 4 – 115 osoby; Szkoła Podstawowa nr 6 – 76 osób; Szkoła Podstawowa nr 6 – 76 osób; DPS Farna – 2 osoby; DPS Farna – 2 osoby; ZOL Promenada – 1 osoba; ZOL Promenada – 1 osoba; Szkoła Podstawowa Wyrzeka – 21 osób; Szkoła Podstawowa Wyrzeka – 21 osób; Świetlica Pysząca – 19 osób; Świetlica Pysząca – 19 osób; Szkoła Podstawowa Krzyżanowo (budynek Gaj) – 6 osób; Szkoła Podstawowa Krzyżanowo (budynek Gaj) – 6 osób; Szkoła Podstawowa Krzyżanowo – 11 osób; Szkoła Podstawowa Krzyżanowo – 11 osób; Świetlica Szymanowo – 25 osób; Świetlica Szymanowo – 25 osób; Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Dąbrowa – 3 osoby. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Dąbrowa – 3 osoby.

129 129 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania W przypadku braku możliwości zapewnienia pomocy w formie gorących posiłków przyznano świadczenia w formie rzeczowej - bony żywnościowe, które klienci realizowali w miejscu zamieszkania. W ramach Programu zawarto umowy z placówkami handlowymi w miejscowościach: Nochowo, Psarskie, Mórka, Błocieszewo, Niesłabin, Bodzyniweo, Dobczyn, Olsza, Borgowo. Ponadto w okresie od października do grudnia, osoby korzystające z pomocy w formie posiłku, korzystały z dodatkowego wsparcia w formie bonów żywnościowych. Przyznano pomoc dla osób, w tym 635 osobom zamieszkującym tereny wiejskie oraz dla 838 dzieci. Dodatkowo w trakcie wakacji letnich i ferii zimowych Program realizowany był w formie dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w placówkach oświatowych i półkoloniach. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 920 dzieci. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 920 dzieci. Realizacja dożywiania dla osób bezdomnych i nie posiadających stałego miejsca mieszkania. Prowadzone jest dożywianie w formie gorącego posiłku oraz prowiantu. Z tej formy skorzystało 26 osób, w tym 15 osób bezdomnych – łączny koszt dożywiania zł.

130 130 Wsparcie mieszkańców gminy w celu złagodzenia skutków suszy W ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwo rolne, w których straty oszacowane przez komisję wyniosły średnio w uprawach rolnych powyżej 30% przyznano pomoc w wysokości: średnio w uprawach rolnych powyżej 30% przyznano pomoc w wysokości: - dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych – 500 zł, 5 ha użytków rolnych – 500 zł, - dla rodzin rolniczych prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych – zł, - dodatkową pomoc w wysokości 392 zł dla poszkodowanych przez suszę gospodarstw rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą, jeżeli straty w użytkach zielonych przekroczyły 30 %. Ponadto postępowanie administracyjne obejmowało wydanie 81 decyzji odmownych. Ponadto postępowanie administracyjne obejmowało wydanie 81 decyzji odmownych.

131 131 Wsparcie mieszkańców gminy w celu złagodzenia skutków suszy Forma pomocy Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Kwota świadczeń (w zł) ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ - OGÓŁEM z tego: z tego: Dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha w wysokości 500 zł Dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5 ha, które poniosły szkody w użytkach zielonych w wysokości 500 zł zł 1892 Dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha w wysokości zł Dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 5 ha, które poniosły szkody w użytkach rolnych zł zł

132 132 P ostępowanie administracyjne w sprawach świadczeń pomocy społecznej 1. Decyzje przyznające Zadania własne Zadania zlecone Decyzje odmowne Ogółem wydanych decyzji 4 965

133 133 Realizacja zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych

134 134 Zapewnienie wsparcia materialnego w formie dodatków mieszkaniowych najuboższym mieszkańcom gminy to jeden z elementów działań podejmowanych przez samorząd. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6-ciu miesięcy osobom, które mają tytuł prawny do lokalu. Prawo do dodatku mają: najemcy mieszkań komunalnych, najemcy mieszkań komunalnych, posiadacze mieszkań spółdzielczych, lokatorskich lub własnościowych, posiadacze mieszkań spółdzielczych, lokatorskich lub własnościowych, właściciele lokali lub domów, właściciele lokali lub domów, podnajemcy lokali mieszkalnych, podnajemcy lokali mieszkalnych, osoby bez tytułu prawnego, ale oczekujący na lokal zamienny lub socjalny. Tytuł prawny stanowi również umowa użyczenia lub umowa dożywocia. osoby bez tytułu prawnego, ale oczekujący na lokal zamienny lub socjalny. Tytuł prawny stanowi również umowa użyczenia lub umowa dożywocia. Ważnym kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego jest dochód gospodarstwa domowego. Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy nie przekracza: % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

135 135 WyszczególnienieMiastoWieśRazem 1 – osobowe – osobowe – osobowe – osobowe – osobowe – osobowe i większe Razem Liczba środowisk, którym przyznano dodatki mieszkaniowe

136 136 Dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2006 roku ZasobyŚrodowiskoKwota (w zł) Liczba dodatków Spółdzielcze Miasto Wieś Komunalne Miasto Wieś -- Pozostałe Miasto Wieś Razem Miasto Wieś Ogółem Środki przeznaczone na realizację dodatków mieszkaniowych - ogółem

137 137 Średnia wysokość dodatków mieszkaniowych ZasobyMiastoWieś Spółdzielcze146,58142,58 Komunalne166,59- Pozostałe ,79 Średnia155,03132,18

138 138 Postępowanie administracyjne w sprawach dodatków mieszkaniowych Wydane decyzje administracyjne – w tym: decyzje przyznające – decyzje odmowne – 127 decyzje wstrzymujące – 42

139 139 DECYZJE ODMOWNE i ich uzasadnienie WyszczególnienieMiastoWieśRazem 1.Niskie wydatki % emerytury Brak tytułu prawnego Przekroczenie powierzchni Przekroczenie dochodu Dysproporcja majątkowa Odmowa złożenia oświadczenia 101 Razem Wnioskodawca opłaca zbyt niskie wydatki a dochody jakie posiada w całości je pokrywają. a dochody jakie posiada w całości je pokrywają. 2. Kwota przyznanego dodatku jest niższa niż 2% emerytury (11,95 zł ). niż 2% emerytury (11,95 zł ). 3. Wnioskodawca zamieszkuje lokal bez tytułu prawnego (brak umowy najmu, brak tytułu prawnego (brak umowy najmu, brak tytułu dotyczącego własności lokalu, brak dotyczącego własności lokalu, brak spółdzielczego prawa do lokalu). spółdzielczego prawa do lokalu). 4. Zajmowany lokal jest większy niż wskazany dla odpowiedniej ilości osób w art. 5 ustawy dla odpowiedniej ilości osób w art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. o dodatkach mieszkaniowych. 5. Dochód na osobę jest wyższy niż 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 175% najniższej emerytury wieloosobowego lub 175% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. 6. W wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego stwierdzono dysproporcję środowiskowego stwierdzono dysproporcję majątkową. majątkową. 7. Wnioskodawca odmówił złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. o stanie majątkowym.

140 140 Wywiady środowiskowe w postępowaniu o przyznanie dodatków mieszkaniowych Wywiady środowiskowe przeprowadza się w sytuacji, gdy: występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym że jest on w stanie uiszczać wydatki mieszkaniowe wykorzystując własne zasoby majątkowe, występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym że jest on w stanie uiszczać wydatki mieszkaniowe wykorzystując własne zasoby majątkowe, faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest inna niż wskazana we wniosku, faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest inna niż wskazana we wniosku, następuje odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. następuje odmowa złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. W 2006 roku przeprowadzono 19 wywiadów środowiskowych. W 2006 roku system dodatków mieszkaniowych efektywnie wspierał środowiska rodzinne o najniższych dochodach i skierowany był na zmniejszenie obciążeń finansowych osób i rodzin borykających się z problemami związanymi z zatrudnieniem, sytuacją zdrowotną, brakiem zabezpieczenia społecznego.

141 141 Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

142 142 Świadczenia rodzinne przysługujące danej rodzinie wypłaca jeden podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Od 1 września 2006 r. Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedynym organem właściwym do realizacji świadczeń rodzinnych. System świadczeń rodzinnych zwiększył efektywność wydatkowanych środków poprzez: selektywne adresowanie świadczeń ze względu na charakter bieżących potrzeb rodziny (szczególne wsparcie rodzin w procesie edukacji dzieci), selektywne adresowanie świadczeń ze względu na charakter bieżących potrzeb rodziny (szczególne wsparcie rodzin w procesie edukacji dzieci), faktyczne wspieranie rodzin z dziećmi w realizacji ich funkcji na poszczególnych etapach rozwoju rodzin (zwiększenie wraz z wiekiem dziecka wysokości zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji), faktyczne wspieranie rodzin z dziećmi w realizacji ich funkcji na poszczególnych etapach rozwoju rodzin (zwiększenie wraz z wiekiem dziecka wysokości zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji), związek świadczenia rodzinnego z zadaniami rodzin w określonych sytuacjach (urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, wielodzietność, rozpoczęcie przez dziecko roku szkolnego, dojazd dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania oraz zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego). związek świadczenia rodzinnego z zadaniami rodzin w określonych sytuacjach (urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, wielodzietność, rozpoczęcie przez dziecko roku szkolnego, dojazd dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania oraz zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego).

143 143 Liczba Środowisk:2 915 Środowiska miejskie: Środowiska wiejskie: 875 Środowiska rodzinne uprawnione do świadczeń rodzinnych ze względu na miejsce zamieszkania

144 144 Rodzaje świadczeń rodzinnych: 1)zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2)świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne. świadczenie pielęgnacyjne. 3)jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Kryterium dochodowe: Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód nie przekracza: 504,00 zł netto na osobę w rodzinie na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 504,00 zł netto na osobę w rodzinie na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 583,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 583,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

145 145 Rodzaj świadczeniaKwota do r.Kwota od r. Zasiłki rodzinne 43 zł na pierwsze i drugie i drugie dziecko 53 zł na trzecie dziecko 66 zł na czwarte i kolejne 48 zł na dziecko do 5 roku życia 64 zł na dziecko od 5 do 18 roku życia 68 zł na dziecko od 18 do 24 roku życia dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: urodzenia dziecka 1000 zł urlopu wychowawczego 400 zł samotnego wychowania Kwoty do r.Kwoty od r. 170 zł (nie więcej niż 340 zł) 250 zł na dziecko niepełnosprawne (nie więcej niż na 2-je dzieci) Dochód mniejszy niż 50% kryterium – dodatek zwiększa się o 50 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 100 zł 170 zł (nie więcej niż 340 zł) 250 zł na dziecko niepełnosprawne (nie więcej niż na 2-je dzieci) kształcenia i rehabilitacji Kwoty do r.Kwoty od r. dziecko do 5 roku życiadziecko po 5 roku życiadziecko do 5 roku życiadziecko po 5 roku życia 50 zł70 zł60 zł80 z;ł rozpoczęcia roku szkolnego 90 zł100 zł zamieszkania, w miejscowości, w której znajduje się szkoła 80 zł90 zł dodatek związany z dojazdem do szkoły 40 zł50 zł rodziny wielodzietnej 50 zł80 zł Świadczenia opiekuńcze, w tym: zasiłek pielęgnacyjny 144 zł153 zł świadczenia pielęgnacyjne 420 zł Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (świadczenie niezależne od dochodu) zł Rodzaj i wysokość świadczeń w 2006 r.

146 146 Świadczenia rodzinne w całości lub w części mogą być przekazywane w formie rzeczowej w przypadku, gdy osoba uprawniona marnotrawi wypłacone jej świadczenia rodzinne lub wydatkuje je niezgodnie z przeznaczeniem. W 2006 r. 7 środowisk rodzinnych otrzymało świadczenia w formie rzeczowej (bony żywnościowe, przybory szkolne, odzież, pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, przekazanie świadczeń do dyspozycji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego). Forma rzeczowa

147 147 WyszczególnienieLiczba świadczeńWydatki (w zł) Zasiłki rodzinne dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tytułu: urodzenia dziecka urlopu wychowawczego samotnego wychowania i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych samotnego wychowania kształcenia i rehabilitacji rozpoczęcia roku szkolnego zamieszkania, w miejscowości, w której znajduje się szkoła dodatek związany z dojazdem do szkoły rodziny wielodzietnej Zasiłki rodzinne z dodatkami Świadczenia opiekuńcze, w tym: zasiłek pielęgnacyjny świadczenia pielęgnacyjne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka RAZEM Wydatki na świadczenia rodzinne

148 148 Wydatki na poszczególne świadczenia

149 149 Struktura środowisk uprawnionych do świadczeń rodzinnych: W 2006 r. wypłacono świadczeń, z czego: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, 487 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

150 150 Świadczenia rodzinne Liczba rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych w 2006 r Liczba osób w rodzinie korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2006 r Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w 2006 r Liczba osób w rodzinie korzystających z zasiłku rodzinnego w 2006 r Liczba dzieci, na które pobierano zasiłek rodzinny w 2006 r

151 151 Struktura środowisk z uwzględnieniem sytuacji dochodowej Liczba rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych w 2006 r w tym o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę: do 252 zł od 252,01 zł do 504 zł od 504,01 zł do 583 zł 55 powyżej 583 zł 491 Najwięcej rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych posiada dochód w przedziale od 252 zł do 504 zł netto na osobę w rodzinie. Znaczna liczba rodzin żyje w niedostatku, nie posiada własnych środków finansowych lub dochód poniżej 50% kryterium dochodowego.

152 152 Struktura środowisk ze względu liczbę dzieci w rodzinie Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w tym: na 1 dziecko 929 na 2 dzieci 965 na 3 dzieci 377 na 4 i więcej dzieci 188 Struktura środowisk ze względu na wiek dziecka Liczba dzieci, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny w tym w wieku: do 5 roku życia powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia powyżej 18 roku życia, do ukończenia 24 roku życia 482

153 153 Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka Liczba rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych w 2006 r Liczba rodzin pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 97 Liczba dzieci, na które pobierano dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka 118 Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Liczba rodzin pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Liczba rodzin pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne 229 Liczba dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, na które pobierano dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 334 Liczba dzieci, na które pobierano dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności Liczba rodzin pobierających dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wielodzietności 641 w tym: Środowiska miejskie 261 Środowiska wiejskie 380

154 154 Zasiłek pielęgnacyjny Liczba rodzin pobierających zasiłek pielęgnacyjny 584 w tym z tytułu: ukończenia 75 roku życia 24 niepełnosprawności560 Liczba rodzin pobierających zasiłek pielęgnacyjny 584 w tym: dzieci377 dorośli207 W 2006 r. wśród dzieci uprawnionych do świadczeń rodzinnych 377 dzieci posiadało orzeczenie o niepełnosprawności bądź umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W tym 109 dzieci uprawnionych było wyłącznie do zasiłku pielęgnacyjnego (kryterium dochodowe przekraczało 583,00 zł netto na osobę w rodzinie).

155 155 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Liczba rodzin, które pobrały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 479 w tym: Środowiska miejskie 373 Środowiska wiejskie 106 Liczba rodzin, które pobrały jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka 479 Liczba rodzin, które pobrały wyłącznie jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (*) 196 Liczba dzieci uprawnionych do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 487 (*) Rodziny, które pobrały wyłącznie jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka to rodziny, których kryteria dochodowe przekroczyły 504,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 583,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. (*) Rodziny, które pobrały wyłącznie jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka to rodziny, których kryteria dochodowe przekroczyły 504,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 583,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

156 156 Postępowanie administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych 1. Decyzje przyznające Zasiłki rodzinne z dodatkami Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Dodatki do zasiłku rodzinnego Decyzje zmieniające Decyzje odmowne Decyzje uchylające Decyzje dotyczące nienależnie pobranych świadczeń Ogółem wydanych decyzji 4 401

157 157 Realizacja zadań z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej

158 158 Zaliczka alimentacyjna przysługuje: osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, gdzie egzekucja jest bezskuteczna. Osoba uprawniona winna być wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko tj. pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji, osobę rozwiedzioną za wyjątkiem sytuacji, w której wychowywałaby co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego ojcem; osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, gdzie egzekucja jest bezskuteczna. Osoba uprawniona winna być wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko tj. pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji, osobę rozwiedzioną za wyjątkiem sytuacji, w której wychowywałaby co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego ojcem; osobie uprawnionej wychowywanej przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy lub jest całkowicie ubezwłasnowolniona; osobie uprawnionej wychowywanej przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy lub jest całkowicie ubezwłasnowolniona; osobie uczącej się tj. osobie pełnoletniej uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od obojga rodziców alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości osoby uczacej się; osobie uczącej się tj. osobie pełnoletniej uczącej się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od obojga rodziców alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletniości osoby uczacej się; Dziecko wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o separację albo rozwód. Zaliczka alimentacyjna przysługuje do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki przez dziecko do ukończenia 24 roku życia. Przyznanie zaliczki alimentacyjnej uzależnione jest od dochodu rodzin i przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł.

159 159 Liczba rodzin uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej w 2006 r. 175 Liczba rodzin, gdzie do zaliczki alimentacyjnej uprawnione jest: 1 dziecko 2 dzieci 3 i więcej dzieci Rodziny zamieszkujące na terenie: WieśMiasto Liczba środowisk Liczba świadczeń Koszt świadczeń (w zł) Finansowanie zadań z zakresu zaliczki alimentacyjnej Struktura środowisk uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej

160 160 Postępowanie wobec dłużników i wierzycieli prowadzone w roku 2006 Liczba pism Współpraca z Komornikiem Sądowym 251 Współpraca ze Starostwem Powiatowym 28 Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy 136 Współpraca z Prokuratorem 14 Współpraca z Sekcjami Ośrodka Pomocy Społecznej 78 Pisma w związku z postępowaniem wobec dłużników 141 Pisma w związku z postępowaniem wobec wierzycieli 194 Razem842 W ramach prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie współpracował z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Śremie, Powiatowym Urzędem Pracy, Starostwem Powiatowym oraz Prokuraturą Rejonową w Śremie. Współpraca ta miała na celu zwiększenie skuteczności egzekucji świadczenia alimentacyjnego.

161 161 Dłużnicy alimentacyjni Liczba Dłużnicy zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy 30 Dłużnicy pracujący lub posiadający inne źródło dochodu 24 Dłużnicy z nieustalonym adresem 33 Dłużnicy w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych 11 Wnioski do Prokuratora Liczba Zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego 14

162 162 Na dzień 31 grudnia 2006 r. prowadzone było postępowanie wobec 155 dłużników alimentacyjnych. 30 z nich pozostawało zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Śremie, w stosunku do których prowadzone będzie intensywne pośrednictwo pracy i dołożone będą starania, by umożliwić tym osobom podjęcie zatrudnienia lub skorzystanie z innej formy aktywizacji. Po roku prowadzonych działań ustalono, iż 24 dłużników alimentacyjnych obecnie pracuje lub posiada inne stałe źródło dochodu, które zastało w wyniku prowadzonej egzekucji zajęte przez komornika. Prowadzone jest również postępowanie zmierzające do ustalenia miejsca zamieszkania 33 osób zobowiązanych do alimentacji. Natomiast 11 dłużników przebywa w Zakładzie Karnym lub Areszcie Śledczym. W 2006 r. dłużnicy alimentacyjni zobowiązani do zwrotu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej zwrócili na wyodrębniony rachunek bankowy gminy świadczenie w łącznej wysokości ,00 zł. Czterech dłużników alimentacyjnych spłaciło w całości należności wynikające z wypłacanej zaliczki alimentacyjnej ich wierzycielom. W wyniku utrudniania przez dłużnika alimentacyjnego prowadzonego postępowania i na skutek bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie skierował w stosunku do 14 dłużników alimentacyjnych zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji wraz z wnioskiem o ściganie.

163 163 Postępowanie administracyjne w sprawach zaliczki alimentacyjnej 1. Decyzje przyznające Decyzje zmieniające Decyzje odmowne 3 4. Decyzje uchylające Decyzje dotyczące nienależnie pobranych świadczeń Ogółem wydanych decyzji Postanowienia10

164 164 Podsumowanie Z analizy wynika, iż niezbędna jest koncentracja działań Ośrodka Pomocy Społecznej na: wspieraniu rodzin - prowadzenie terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, aktywizacji znacznych grup bezrobotnych - w przypadku osób pozostających długotrwale bez pracy, z niskimi kwalifikacjami lub bez kwalifikacji tradycyjne formy aktywizacji zawodowej muszą być wspierane przez programy reintegracji zawodowej i społecznej. Realizacja powyższych działań oraz aktywne i skuteczne wsparcie wymaga: zaangażowania środowisk lokalnych i współpracy z lokalnym samorządem, organizacjami pozarządowymi w ramach regulacji pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, efektywności prowadzonych działań poprzez realizację programów szkoleniowych pracowników.


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie za 2006 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google