Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU Śrem, 2 grudnia 2006 r. Śrem, 2 grudnia 2006 r. Maria Świdurska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Lokalne Obchody Międzynarodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU Śrem, 2 grudnia 2006 r. Śrem, 2 grudnia 2006 r. Maria Świdurska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Lokalne Obchody Międzynarodowego."— Zapis prezentacji:

1 NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU Śrem, 2 grudnia 2006 r. Śrem, 2 grudnia 2006 r. Maria Świdurska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Lokalne Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

2 NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU W Polsce żyje blisko 5,5 mln osób niepełnosprawnych (14,3 % populacji ). W stosunku do roku 1988 ich liczba zwiększyła się o 46 %. Wzrost widoczny jest zwłaszcza wśród starszych grup wiekowych, co wiąże się z demograficznym procesem starzenia się ludności. DANE WEDŁUG NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO

3 STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 - 2013

4 Celami Strategii Polityki Społecznej rządu w latach 2007 – 2013 jest zbudowanie zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim obywatelom równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków powstawania i funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przy zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa obywateli.

5 Priorytet 3 - Kompleksowa rehabilitacja i aktywizacja osób niepełnosprawnych Wyodrębnienie priorytetu odnoszącego się bezpośrednio do podmiotowego ujęcia problemu społecznego, jakim jest kwestia osób niepełnosprawnych, podnosi filozofię integracji społecznej do rangi nadrzędnych zasad i wartości stosowanych wobec istoty, miejsca i roli człowieka w życiu społecznym.

6 3.1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Celem działania jest stworzenie kompleksowego systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowanego zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym, który pozwalałby na zwiększenie aktywności oraz zatrudnialności osób niepełnosprawnych.

7 W szczególności obejmie on: rozwój możliwości pełnej diagnostyki osób niepełnosprawnych, której celem będzie określenie możliwości kontynuowania obecnie wykonywanego zawodu; dla osób, które utraciły zdolność wykonywania dotychczasowego zawodu – zapewnienie możliwości diagnozy – zdrowotnej i zawodowej – w zakresie określenia dalszych szans rozwoju zawodowego osoby niepełnosprawnej; zapewnienie stałego dostępu do opieki pielęgniarskiej jako elementu wsparcia osoby niepełnosprawnej;

8 objęcie fachową opieką osoby niepełnosprawnej, tak aby zmotywować ją do poszukiwania innych niż dotychczasowe możliwości rozwoju i podejmowania zatrudnienia. Efektem takiej pracy powinna być świadoma zgoda na podjęcie rehabilitacji i kształcenia (nawet kilkuletniego), umożliwiająca aktywizację lub reaktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy;

9 zapewnienie wsparcia psychologicznego (np. grupa wsparcia, internetowa grupa wsparcia) dla osób niepełnosprawnych, które wracają na rynek pracy i muszą przystosować się do nowej sytuacji; rozwijanie całościowego podejścia do rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, tak aby poprzez odpowiednio wcześnie podjęte działania, przygotować je do podjęcia pracy w dorosłym życiu; wspieranie budownictwa bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w istniejącym zasobie mieszkaniowym oraz tworzenie zasobu mieszkań chronionych dla osób o innych typach niepełnosprawności niż ruchowa.

10 3.2. Tworzenie warunków do większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jako podstawy społecznej integracji i poprawy warunków ich życia. Celem działania jest: tworzenie warunków do podejmowania różnych form aktywności: pracy zawodowej oraz działalności społecznie użytecznej; zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w kształceniu ustawicznym; rozwój elastycznych form zatrudnienia, umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym; rozwój form i miejsc pracy dla osób o schorzeniach utrudniających integrację; rozwój usług wspomagających wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy; rozwój usług edukacyjnych i opiekuńczych na wsi; zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych do 22%; działania antydyskryminacyjne wobec osób niepełnosprawnych.

11 3.3. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do usług społecznych Celem działania jest: zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych, zwłaszcza na terenach wiejskich; zwiększenie zakresu i dostępu do usług opiekuńczych – w tym specjalistycznych; rozwój poradnictwa w zakresie pielęgnacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów; włączenie na szerszą skalę organizacji pozarządowych w rozwój usług dla osób niepełnosprawnych; rozbudowę i modernizację infrastruktury instytucji kultury, w tym dostosowanie ich do potrzeb niepełnosprawnych; rozwój i wspieranie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych.

12 3.4. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec niepełnosprawności Celem działania jest: propagowanie społecznej akceptacji i integracji osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, pracy i środowisku lokalnym; rozwój edukacji społecznej sprzyjającej kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za integrację w środowisku lokalnym; propagowanie i wspieranie idei organizowania się osób niepełnosprawnych; rozwój i wspieranie różnych form indywidualnej reprezentacji oraz samodzielnego działania na swoją rzecz osób niepełnosprawnych; stopniowe przygotowywanie wszystkich szkół do tego, aby mogli kształcić się w nich uczniowie niepełnosprawni.

13 NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU Wśród 5,5 miliona osób niepełnosprawnych blisko milion nie posiada żadnego prawnego orzeczenia o niepełnosprawności.

14 NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU Spośród ogółu niepełnosprawnych ponad 200 tysięcy to dzieci, głównie o poważnej lub całkowicie ograniczonej sprawności. Spośród ogółu niepełnosprawnych ponad 200 tysięcy to dzieci, głównie o poważnej lub całkowicie ograniczonej sprawności. Nieznacznie większą grupę niepełnosprawnych stanowią kobiety, bo jest ich 2 888.491, podczas gdy mężczyzn – 2 568.220 osób. Nieznacznie większą grupę niepełnosprawnych stanowią kobiety, bo jest ich 2 888.491, podczas gdy mężczyzn – 2 568.220 osób.

15 NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU Liczniejsza grupa niepełnosprawnych zamieszkuje miasta – 3 213.104 osoby, podczas gdy na wsiach – 2 242.607 osób niepełnosprawnych, Liczniejsza grupa niepełnosprawnych zamieszkuje miasta – 3 213.104 osoby, podczas gdy na wsiach – 2 242.607 osób niepełnosprawnych, Ogółem w kraju funkcjonuje 4 263.751 gospodarstw domowych, w których żyją osoby niepełnosprawne. Ogółem w kraju funkcjonuje 4 263.751 gospodarstw domowych, w których żyją osoby niepełnosprawne.

16 NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU W populacji osób niepełnosprawnych rozróżnia się osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie. W populacji osób niepełnosprawnych rozróżnia się osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie. Osoby niepełnosprawne prawnie to takie, które posiadają odpowiednie aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, Osoby niepełnosprawne prawnie to takie, które posiadają odpowiednie aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, Osoby niepełnosprawne biologicznie, to takie, które odczuwają całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych dla danego wieku. Osoby niepełnosprawne biologicznie, to takie, które odczuwają całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności podstawowych dla danego wieku.

17 NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie ( z orzeczeniem i odczuwających skutki swojej niepełnosprawności ) – 2 825. 491 osób, Osoby niepełnosprawne prawnie i biologicznie ( z orzeczeniem i odczuwających skutki swojej niepełnosprawności ) – 2 825. 491 osób, W tym: mężczyzn 1 377.324 W tym: mężczyzn 1 377.324 i kobiet 1 448.167.

18 NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU Spośród 4 450.139 osób niepełnosprawnych prawnie : Spośród 4 450.139 osób niepełnosprawnych prawnie : 1 064.844 stanowią niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności – 25%, 1 064.844 stanowią niepełnosprawni o znacznym stopniu niepełnosprawności – 25%, -1 426.665 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 33%, -1 426.665 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 33%, 1 571.661 niepełnosprawni w stopniu lekkim – 36%, 1 571.661 niepełnosprawni w stopniu lekkim – 36%, ( 251.875 osób – nie ustalono statusu 6%).


Pobierz ppt "NIEPEŁNOSPRAWNI W KRAJU Śrem, 2 grudnia 2006 r. Śrem, 2 grudnia 2006 r. Maria Świdurska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie Lokalne Obchody Międzynarodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google