Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wspólna Polityka Rolna UE – dotychczasowe efekty i dostosowania Wprowadzenie do dyskusji Joanna Czapla MRiRW Warszawa, marzec 2011 r. Departament Płatności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wspólna Polityka Rolna UE – dotychczasowe efekty i dostosowania Wprowadzenie do dyskusji Joanna Czapla MRiRW Warszawa, marzec 2011 r. Departament Płatności."— Zapis prezentacji:

1 1 Wspólna Polityka Rolna UE – dotychczasowe efekty i dostosowania Wprowadzenie do dyskusji Joanna Czapla MRiRW Warszawa, marzec 2011 r. Departament Płatności Bezpośrednich

2 22 CELE WPR – Traktat Rzymski - 1957 Traktat z Lizbony - 2009 Zwiększenie produktywności (wydajności) rolnictwa, Zabezpieczenie odpowiednich dochodów producentom, Stabilizacja rynków rolnych, Zagwarantowanie rozsądnych cen konsumentom Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia

3 33 Departament Płatności Bezpośrednich Duże zróżnicowanie strukturalne rolnictwa UE na przykładzie udziału rolnictwa w zatrudnieniu w %

4 4 Departament Płatności Bezpośrednich W toku kolejnych reform WPR poziom wsparcia rolnictwa zmieniał się stosunkowo mało. Istotnie zmienił się sposób wsparcia poprzez stopniowe zastępowanie wsparcia poprzez ceny wsparciem środkami z budżetu UE, głównie płatnościami bezpośrednimi.

5 55 Departament Płatności Bezpośrednich (1) Dla Meksyku, 1986-88 jest zastąpiony 1991-93; (2) Austria, Finlandia i Szwecja są włączone do OECD ogółem we wszystkich latach, a do UE od 1995 roku. Czechy, Węgry, Polska i Słowacja są włączone we wskaźnik OECD ogółem we wszystkich latach natomiast we wskaźniku EU od 2004 roku. Wskaźnik OECD ogółem nie uwzględnia krajów członkowskich UE, którzy nie należą do OECD; (3) EU12 dla 1986-94; EU15 dla 1995-2003; EU25 dla 2004-06 i EU27 od 2007. Źródło: OECD, baza danych PSE/CSE 2008. Aktywna polityka rolna jest prowadzona w większości państw rozwiniętych Poziom wsparcia rolnictwa mierzonego wskaźnikiem PSE w latach 1986-2007 w krajach OECD (%)

6 66 Departament Płatności Bezpośrednich Wydatki na WPR a postęp reform WPR Źródło: Komisja Europejska, DG Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

7 7 Departament Płatności Bezpośrednich Oddzielenie wsparcia od produkcji w toku kolejnych reform zmniejszyło nadwyżki produkcyjne i poziom zapasów interwencyjnych w UE. Rolnictwo UE jest coraz silniej powiązane z rynkiem światowym

8 88 Departament Płatności Bezpośrednich Żródła: Komisja Europejska - Eurostat, OECD-FAO, USDA, Fapri Wpływ reform WPR na nadwyżki produkcji netto UE

9 99 Departament Płatności Bezpośrednich Zmiany w poziomie publicznych zapasów produktów rolnych

10 10 Departament Płatności Bezpośrednich WPR charakteryzuje wysoki udział w budżecie UE (około 40%) ale niski w całkowitych wydatkach publicznych w UE (około 1%), co wynika z faktu, że WPR jest jedyną w pełni wspólnotową polityką w UE Pomimo znaczącego wsparcia w ramach WPR wiele państw członkowskich dodatkowo wspiera rolnictwo ze środków krajowych. Można to tłumaczyć m.in. różnicami w efektywności i uzależnieniu od wsparcia publicznego

11 11 Departament Płatności Bezpośrednich Koszt WPR w 2009 (wartość względna) Koszt WPR w 2009 (wartość bezwzględna) 0.5% PKB UE 43% budżetu UE Źródło: Komisja Europejska - DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydatki na WPR

12 12 Departament Płatności Bezpośrednich Wsparcie publiczne dla rolnictwa w relacji do PKB w %

13 13 Departament Płatności Bezpośrednich Struktura Perspektywy Finansowej 2007-13 (środki na zobowiązania)

14 14 Departament Płatności Bezpośrednich Dział 2 Perspektyw Finansowej na lata 2007-13 Zarządzanie i zachowanie zasobów naturalnych (w środkach na zobowiązania, mln EUR)

15 15 Departament Płatności Bezpośrednich WPR obecnie – budżet Rozwój Wsi Płatności bezpośrednie Rynek Filar I Filar II Modulacja

16 16 Departament Płatności Bezpośrednich Czy cel dochodowy WPR został osiągnięty?

17 17 Departament Płatności Bezpośrednich Relacja dochodów w rolnictwie do średnich dochodów w gospodarce w %

18 18 Departament Płatności Bezpośrednich Silna tendencja do pogarszania się relacji cenowych w sektorze rolnym UE (rozwarcie nożyc cen) wymaga ciągłej poprawy produktywności pracy

19 19 Departament Płatności Bezpośrednich Udział płatności WPR w dochodzie netto gospodarstw rolnych wg. FADN, 2006 r.

20 20 Departament Płatności Bezpośrednich Cechą charakterystyczną WPR jest wysokie zróżnicowanie poziomów wsparcia bezpośredniego, co można tłumaczyć m.in. tym, że krajowe koperty płatności bezpośrednich wynikają z historycznych poziomów produkcji To zróżnicowanie jest mniejsze w przypadku łącznego wsparcia z obu filarów. Największe zróżnicowanie dotyczy wsparcia w przeliczeniu na pełnozatrudnionego w rolnictwie.

21 21 Departament Płatności Bezpośrednich Stawki obecnego I-ego filaru w EUR/ha UR

22 22 Departament Płatności Bezpośrednich Łącznie I (w 2013 r.; BG i RO 2016 r.) i II filar (średniorocznie 2007-2013) w przeliczeniu na ha UR Źródło: Komisja Europejska, EUROSTAT

23 23 Departament Płatności Bezpośrednich Źródło: Komisja Europejska, EUROSTAT Łącznie I (2013 r.; BG i RO 2016 r.) i II filar (średniorocznie 2007-2013) w przeliczeniu na pełnozatrudnionego (AWU)

24 24 Departament Płatności Bezpośrednich Koperty krajowe płatności bezpośrednich wynikają z historycznych poziomów produkcji. Koperta dla Polski jest wynikiem negocjacji (akcesyjnych) i odzwierciedla wielkości produkcji, obszar bazowy, plon referencyjny.

25 Departament Płatności Bezpośrednich Limity produkcji i wielkości referencyjne WyszczególnienieWielkości referencyjne Stawka (EUR/jednostkę) Koperta (mln EUR) Bydło - specjalna premia wołowa 926,0 tys. szt210194,46 - krowy mamki 325,581 tys. szt 20065,12 - krowy mamki dodatkowa 24,157,8628 - cielęta rzeźne 839,518 tys. szt.5041,9759 - bydło rzeźne 1 815,430 tys. szt.80145,2344 - premia dodatkowa --27,3 - premia ekstensyfikacyjna 1251,581 tys. szt.100125,1581 Owce - premia 335, 88 tys. szt.28,09,4046 - premia dodatkowa --0,355 Mleko - płatność podstawowa 9 380,143 tys. ton 24,49229,7197 - płatnosć dodatkowa-98,694

26 Departament Płatności Bezpośrednich Limity produkcji i wielkości referencyjne (2) WyszczególnienieWielkości referencyjne Stawka (EUR/jednostkę) Koperta (mln EUR) Uprawy polowe Zboża, oleiste, wysokobiałkowe, len i konopie 3 tony/ha (obszar bazowy 9 454,6711 tys. ha) 631 789,42 Strączkowe4,309 tys. ha1810,7799 Susz paszowy - rolnicy13,538 tys. ton35,830,4851 Tytoń37,933 tys. Ton2 662,28 (średnia)103,97 Skrobia ziemniaczana144,985 tys. ton110,5416,0266 Chmiel2,198 tys. ha4801,055 Nasiona--1,85 Orzechy4,2 tys. ha120,750,5072 RAZEM --2 859,37

27 27 Departament Płatności Bezpośrednich Źródło: Komisja Europejska, EUROSTAT Limity produkcji i inne wielkości referencyjne W stosunku do SN UE z 20.06.2002 udało się osiągnąć wyższe limity dla: Specjalnej premii wołow.(o 8%, tj. 68,3 tys. szt.) Kwoty mlecznej (o 5,7%, tj. 505 tys. ton) Plonu ref. (o 1,4%, tj. o 0,04 t/ha) Pow. bazowej upraw polowych (o 2,6%, tj. o 237 tys. ha) Skrobi ziemniaczanej (o 60%, tj. o 54,4 tys. ton) Cukru (o 0,4%, tj. o 6,9 tys. ton)

28 28 Departament Płatności Bezpośrednich Źródło: Komisja Europejska, EUROSTAT Limity produkcji i inne wielkości referencyjne Ponadto, wynegocjowano limity dla: Strączkowych (ciecierzyca, soczewica, wyka) Suszy paszowych (z lucerny, koniczyny, łubinu, itd.) Pomidorów do przetwórstwa Włókna lnu i konopi Wyższe limity stanowią równowartość prawie 100 mln EUR (przy 100% dopłatach) – 62% uprawy polowe

29 29 Departament Płatności Bezpośrednich Zasada phasing – in i uzupełnienie z budżetu krajowego *Stawki w latach 2011 – 2013 stanowią szacunkowe dane, bez uwzględnienia zmian w art. 68

30 30 Departament Płatności Bezpośrednich Duże różnice pomiędzy państwami członkowskimi dotyczą nie tylko wysokości wsparcia ale także jego struktury a nawet sposobu wdrażania poszczególnych instrumentów. Budzi to obawy o warunki konkurencji na jednolitym rynku UE i powoduje że WPR jest mało przejrzysta nie tylko dla opinii publicznej ale i samych rolników

31 31 Departament Płatności Bezpośrednich Źródło: Komisja Europejska, EUROSTAT Zróżnicowanie proporcji między filarami WPR

32 32 Departament Płatności Bezpośrednich Źródło: Komisja Europejska, EUROSTAT Zróżnicowanie priorytetów w ramach 2-go filaru WPR

33 33 Departament Płatności Bezpośrednich Zróżnicowanie systemów płatności bezpośrednich SPS System Płatności Jednolitych (stare państwa czł. + Słowenia i Malta) (A) System Regionalny (B) System Historyczny (na gospod.) (A+B) System Hybrydowy (mieszany) System Hybrydowy Statyczny Płatności częściowo związane z produkcją – stopniowe odchodzenie System Hybrydowy Dynamiczny (zmierzający do jednolitej stawki regionalnej) Krajowe Uzupełniające Płatności Bezpośrednie (5 rodzajów) ­Płatności oddzielne: - cukier - hist., - pomidory – hist., - owoce miękkie Wsparcie specjalne (art. 68) SAPS Uproszczony System Płatności Bezpośrednich (tylko nowe państwa członkowskie) Albo

34 34 Departament Płatności Bezpośrednich System SAPS w Polsce 4.Koperta finansowa przeznaczona na płatności w 2010 r. wyniosła 2,192 mld euro (budżet unijny). 1.Liczba beneficjentów w Polsce (ok. 1,4 mln rolników) jest większa, niż łączna liczba beneficjentów we Francji, Wlk. Brytanii, Niemczech, Irlandii, Portugalii, Austrii i Danii. 2.Powierzchnia referencyjna - 14,137 mln ha. 3.Powierzchnia deklarowana obejmuje ok. 10,5 mln działek referencyjnych, 15 mln działek rolnych.

35 35 Departament Płatności Bezpośrednich Udział dopłat w dochodach z rodzinnego gospodarstwa rolnego w 2004 i 2007r. wg klas wielkości ekonomicznej Źródło: IERiGŻ na podstawie danych z FADN Udział dopłat w dochodach

36 36 Departament Płatności Bezpośrednich Wyniki handlu towarami rolno- spożywczymi w latach 2002-2009


Pobierz ppt "1 Wspólna Polityka Rolna UE – dotychczasowe efekty i dostosowania Wprowadzenie do dyskusji Joanna Czapla MRiRW Warszawa, marzec 2011 r. Departament Płatności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google