Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

proponowane przez Ministerstwo Gospodarki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "proponowane przez Ministerstwo Gospodarki"— Zapis prezentacji:

1 proponowane przez Ministerstwo Gospodarki
Pakiet Inwestycyjny Inicjatywy i programy proponowane przez Ministerstwo Gospodarki

2 Inwestycje jako czynnik wzrostu gospodarczego i zwiększenia ilości miejsc pracy
Polska jest na ścieżce rozwoju, jednakże próbując nie wpaść w dekoniunkturę panującą w Europie, proponujemy ucieczkę do przodu: wykorzystajmy narzędzia sprawdzone w najcięższych kryzysowych czasach w innych krajach, tak by instrument zadziałał szczególnie efektywnie. W oparciu o doświadczenia innych krajów europejskich, a w szczególności brytyjskich i niemieckich, Polska podejmuje szereg działań wspierających koniunkturę i rozwój gospodarczy – dbałości o stan finansów publicznych a zarazem o rozwój gospodarczy. wspieranie przemysłu i usług, wycofanie się z regulowania zbędnych przestrzeni i usprawnienie administracji, pomoc w zwiększeniu ilości i jakości miejsc pracy: promowanie gospodarki za granicą;

3 Instrumenty wsparcia inwestorów
Program grantów rządowych - dla inwestorów realizujących inwestycje strategiczne w sektorach priorytetowych Specjalne strefy ekonomiczne Zmiany w ustawie o sse - Wprowadzenie bezterminowego okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, premiowanie inwestycji innowacyjnych i/lub zawierających komponent B+R, dla powiatów ze szczególnym bezrobociem zdecydowane obniżenie kryteriów Fundusz High Tech i regulacje prawne– stworzenie funduszu i systemu regulacji podatkowych tworzących szczególnie przyjazne otoczenie prawne dla inwestycji spółek technologicznych wdrażających innowacyjne produkty GDP composition by sector: agriculture – 4%, industry – 31,3%, services – 64,7% 3

4 Zmiany prawa ułatwiające proces inwestycyjny (cz. I)
Założenia projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uproszczenie procedur i ograniczenie rozstrzygnięć administracyjnych (umożliwienie „podziału” pozwolenia na budowę, doprecyzowanie terminu „istotne odstępstwo” usprawnienie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie) Ocena oddziaływania na środowisko –skrócenie terminów w procedurze oceny oddziaływania na środowisko Ustawa o gospodarce nieruchomościami – skrócenie terminów w procedurze przetargowej na sprzedaż nieruchomości

5 Zmiany prawa ułatwiające proces inwestycyjny (cz. II)
Prawo energetyczne - umowy przyłączeniowe z inwestorami Przepisy w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego gruntów Przepisy o ochronie środowiska - zliberalizowanie regulacji dotyczących wycinki drzew na terenach przemysłowych

6 Zmiany prawa ułatwiające działalność inwestorów
Zmiany w prawie pracy Rozwiązania w zakresie prawa podatkowego Procedury sądowe (w tym postępowanie podatkowe) - największym utrudnieniem dla przedsiębiorców jest przewlekłość postępowań Ustawa o zamówieniach publicznych - kryterium cenowe i inne kryteria policzalne i sparametryzowane

7 Kadry dla przemysłu Przepisy dotyczące kształcenia i przygotowania kadr - dostosowanie kierunków kształcenia do aktualnych potrzeb przedsiębiorców, identyfikowanych m.in. przez zarządzających sse Szkolnictwo zawodowe, techniczne – zwiększenie poziomu wiedzy praktycznej absolwentów szkół poprzez przywrócenie obowiązkowych planowanych praktyk zawodowych, programy sse typu Absolwent w strefie szansy Wypłacanie rekompensat dla pracodawców za kształcenie praktykantów z funduszu pracy

8 Propozycje zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
Wprowadzenie bezterminowego okresu funkcjonowania stref i okresu ważności zezwolenia, Premiowanie inwestycji innowacyjnych i/lub zawierających komponent B+R, Rozszerzenie zadań spółek zarządzających strefami o działania na rzecz dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb przedsiębiorców oraz powstawania struktur klastrowych, Ujednolicenie zasad zmiany zezwoleń, Dopuszczenie możliwości rozliczania straty.

9 Szacowanie wpływów do budżetu państwa
z tytułu podatku VAT Model oparty na wzroście popytu krajowego wynikający z tworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców działających na terenach specjalnych stref ekonomicznych

10 Założenia do obliczeń:
zgodnie z analizami statystycznymi 95% dochodów ludności przeznaczane jest na zakup dóbr konsumpcyjnych, efektywna stawka VAT wynosi 9,3%, wynagrodzenie netto - średnie wynagrodzenie w branży przetwórstwa przemysłowego lub średnie wynagrodzenie w danej firmie, pomniejszone o PIT, składkę zdrowotną i składki na ubezpieczenie społeczne, - okres przyjęty do obliczeń: , firmy, które rozpoczną nowe inwestycje na przełomie lat 2012/2013 i później będą funkcjonować co najmniej do końca 2030

11 VAT = 95% średniego wynagrodzenia netto x liczba nowych miejsc pracy x 0,093 x okres przyjęty do obliczeń (18 lat). Przykład Włączenie do strefy legnickiej 29 ha gruntów publicznych. Z dotychczasowych efektów strefy, na tym terenie może powstać 1316 miejsc pracy. Wpływy z VAT do końca 2030 r. oszacowano na poziomie 61 mln zł.

12

13 Strategia GO CHINA Inicjatywa Ministerstwa Gospodarki RP podjęta w marcu 2012 roku - polska odpowiedź na chińską strategię GO GLOBAL; Portal Go China – jeden z instrumentów promocji współpracy gospodarczej między polskimi i chińskimi firmami w ramach Strategii Go China; Portal to platforma służąca popularyzacji wiedzy i doświadczeń na temat Chin oraz polsko-chińskich relacji gospodarczych; Adresowany do polskich inwestorów, eksporterów i importerów; Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Ministerstwo Gospodarki, WPHI w Pekinie i Szanghaju, Ministerstwo Rolnictwa i RW, Ministerstwo Sportu i Turystyki, PAIiIZ, PARP, Agencja Rynku Rolnego; Do chwili obecnej zanotowano 146,5 tys. odsłon, najwięcej w sierpniu br. – ponad 25 tysięcy; Najchętniej odwiedzane: „Strona główna”, „Aktualności”, „Dla importerów” oraz „Dla eksporterów”;

14 Projekt Go Africa Projekt Go Africa jest obecnie na etapie przygotowawczym. Jego celem jest zwiększenie wymiany handlowej między Polską a kontynentem afrykańskim, zwłaszcza strefą subsaharyjską. Zakres i poziom stosunków między Polską a Afryką jest nierównomierny, z wyraźnym uprzywilejowaniem arabskich państw z północy kontynentu oraz – wyróżniającej się jako jedyny kraj rejonu subsaharyjskiego – Republiki Południowej Afryki (RPA). W 2009 r. ogólna wartość wymiany pomiędzy Polską a wszystkimi krajami afrykańskimi wyniosła 2,3 mld EUR. W 2010 r. nastąpił nieznaczny wzrost do 2,4 mld EUR (eksport 1,4 EUR, import 1 mld EUR). W 2011 r. obroty osiągnęły 2,5 mld EUR (eksport 1,3 mld EUR, import 1,2 mld EUR). Dynamika wzrostu wymiany handlowej na lata wyniosła 109%. Wymiana handlowa z Afryką nadal stanowi niewielki odsetek polskiego handlu zagranicznego (0,97 % w eksporcie i 0,79 % w imporcie).

15 „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” (COIE) - system Ministra Gospodarki stworzony we współpracy z regionami. Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata ”

16 Sieć COIE – Urzędy Marszałkowskie
Sieć działająca na podstawie 15 zawartych Porozumień Ramowych pomiędzy Ministrem Gospodarki a Marszałkiem Województwa do 2020 r.

17 Sieć COIE – Urzędy Marszałkowskie
13 funkcjonujących COIE, poza woj. dolnośląskim i śląskim (w IV kw nastąpi uruchomienie tych COIE), pomorskim, przy zatrudnieniu łącznie 32 Ekspertów (pro-eksport i pro-biz).

18 Rola sieć COIE w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
udrożnienie przepływu informacji między przedsiębiorstwami, samorządem województwa a MG, w tym WPHI umożliwienie realnego wpływu samorządu i przedsiębiorstw na realizację polityki współpracy gospodarczej z zagranicą pozyskiwanie informacji o potrzebach przedsiębiorstw z regionów. ułatwienie przedsiębiorstwom pozyskania drogiej na rynku informacji o warunkach sprzedaży / eksportu /inwestycji na rynkach zagranicznych np. poprzez BEZPŁATNY: dostęp do bazy B2B firm zagranicznych (usługowych, produkcyjnych) otrzymanie bezpłatnej analizy rynku zagranicznego /branży dla grupy min. 4 firm dostęp do aktualnych danych statystycznych o rynkach, branżach.

19 Usługi informacyjne w COIE
Usługa pro-eksport obejmuje m.in: Identyfikację rynku Identyfikację rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicę Polski. Wskazanie kontaktów Wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie/sprzedaży lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym.

20 Usługi informacyjne w COIE
Usługa pro-biz obejmuje m.in: Przekazywanie Informacji gospodarczych dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie (województwie), organizację , aktualizację i udostępnianie baz danych gromadzących ww. informacje.

21 Usługi informacyjne w COIE
W celu zapewnienia świadczenia przez Ekspertów COIE jakości, bezpłatnej usługi informacyjnej, w roku COIE zostały wyposażone w pakiet informacyjny, stanowiący istotne źródło aktualnych danych przekazywanych przedsiębiorcom.

22 Usługi informacyjne w COIE
W COIE do dyspozycji przedsiębiorców dostępne są: Dwie profesjonalne bazy zawierające dane przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych: Komapass Poland, HBI Polska Ogólnoświatowa baza zawierająca dane statystyczne i marketingowe o krajach, rynkach i firmach - Euromonitor Anglojęzyczna publikacja o charakterze pro-biz „Investing in Poland 2012”

23 Usługi informacyjne COIE
Eksperci COIE podejmują także dodatkowe działania informacyjne, np. poprzez organizację branżowych spotkań informacyjnych przybliżających przedsiębiorstwom możliwości sprzedaży/eksportu produktów w danej branży na wybrany rynek zagraniczny.

24 Standaryzacja usługi informacyjnej
to opracowanie i ujednolicenie dla sieci COIE świadczonej usługi informacyjnej terminowości jakości zakresu

25 WPHI w sieci COIE 48 WPHI, funkcjonujące w 43 krajach, finansujące ze środków Poddziałania niezbędne źródła informacji w procesie świadczenia usługi informacyjnej w ramach sieci, np. bazy danych (B2B) firm lokalnych, publikacje, periodyki branżowe, analizy rynkowe. 25

26 Aktualne informacje o działań podejmowanych przez poszczególne COIE, w tym organizowane branżowe spotkania informacyjne, zapytania ofertowego COIE. 26

27 Specjalistyczne analizy rynkowe szansą
na rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych 27 27 27

28 Specjalistyczna analiza rynkowa
„Informacja z dnia 10 maja 2012 r. dotycząca procedury zgłaszania przez przedsiębiorców w COIE zapotrzebowania na zakup specjalistycznej analizy rynkowej, finansowanej ze środków Poddziałania Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata (PO IG)” Informacja dostępna na www. coie.gov.pl >Dla eksporterów > zakup analiz i badań rynkowych 28

29 Specjalistyczna analiza rynkowa
Podstawowe założenia instrumentu: adresatem instrumentu są przedsiębiorstwa analiza rynkowa dotyczy jednego rynku wybranej branży, segmentu, produktu/ów przedsiębiorstw działających w ramach tej samej branży lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych zakup analizy przez co najmniej 4 niezależne przedsiębiorstwa, niepowiązane ze sobą kapitałowo lub/i osobowo możliwość zakupu analizy przez tę samą grupę przedsiębiorstw maksymalnie 2 razy w ciągu roku - na różne rynki zagraniczne 29

30 Specjalistyczna analiza rynkowa
zamówienie analizy w każdym COIE niezależnie od miejsca zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w Polsce analiza może dotyczyć tych krajów, które WPHI obejmuje swoim działaniem – analiza może być dostępna dla każdego innego przedsiębiorstwa, instytucji, podmiotu po podpisaniu oświadczenia, że otrzymana analiza jest udostępniania wyłącznie na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, bez prawa do dalszego udostępniania i jej rozpowszechniania innym, w jakiejkolwiek formie. 30

31 Specjalistyczna analiza rynkowa
Dokumentacja dotycząca analizy rynkowej: „Indywidualny wniosek na zakup specjalistycznej analizy rynkowej w ramach projektu systemowego Ministra Gospodarki pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata ” – wniosek wypełniany przez każde przedsiębiorstwo indywidualnie „Szczegółowy opis specjalistycznej analizy rynkowej” – wniosek wypełniany przez Eksperta COIE, zwanego Koordynatorem analizy, w oparciu o Indywidualne wnioski … co najmniej 4 przedsiębiorstw. 31

32 Specjalistyczna analiza rynkowa
Rolą Koordynatora analizy jest sprawdzenie: zgodność danych zawartych w Indywidualnych wnioskach…, przy wykorzystaniu dostępnych online rejestrów przedsiębiorstw (firm) czy wskazana w Indywidualnych wnioskach przedsiębiorstw branża/segment/produkt/produkty jest perspektywiczna na wybranym przez przedsiębiorstwa rynku zagranicznym. Koordynator wypełnia Szczegółowy opis specjalistycznej analizy rynkowej”, konsultuje zapisy w przedsiębiorstwami i uzyskuje akceptację wniosku przez przedsiębiorstwa, przed wysłaniem analizy do Ministerstwa Gospodarki. 32

33 Specjalistyczna analiza rynkowa
Rola Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w procesie zakupu analizy: sprawdzenie szczegółowego opisu specjalistycznej analizy rynkowej – ew. potrzeba doprecyzowania zapisów we wniosku rozeznanie rynku i zakup analizy na zasadach konkurencyjnych w języku angielskim, bądź w języku polskim. 33

34 DZIAŁANIE 4.5 PO IG Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Inwestycje o charakterze innowacyjnym spełniające warunki: zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub wartość sprzedaży na świecie wyrobów i usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekracza 15% wartości sprzedaży w danej branży wydatki kwalifikowane nie mniejsze niż 160 mln zł wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 150 osób

35 DZIAŁANIE 4.5 PO IG Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Centra Usług Wspólnych (CUW) i Centra IT (CIT) nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prowadzące do wzrostu zatrudnienia netto nie mniejszego niż 100 osób rodzaje usług: księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, badań rynkowych, IT Centra Badawczo Rozwojowe (CBR) nowe inwestycje dotyczące rozpoczęcia lub rozwoju działalności B+R przez wyodrębnione jednostki organizacyjne obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych lub prawnych o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 2 mln zł prowadzące do wzrostu zatrudnienia nie mniej niż o 10 osób personelu B+R

36 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG
Dane zgodnie z aktualnym arkuszem kalkulacyjnym (kurs EUR/PLN.: 1 EUR = 4,1968 PLN) Stan na dzień r.

37 B+R W RAMACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Sektor Produkcyjny
REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG B+R W RAMACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Sektor Produkcyjny Wg liczby projektów Wg liczby projektów Udział GERD w PKB: Źródło:

38 NOWE MIEJSCA PRACY W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 PO IG konkursy 2008-2012
Stan na dzień r.

39 BEZPOŚREDNIE MIEJSCA PRACY PLANOWANE DO UTWORZENIA - UJĘCIE REGIONALNE
39 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG BEZPOŚREDNIE MIEJSCA PRACY PLANOWANE DO UTWORZENIA - UJĘCIE REGIONALNE 294 61 645 323 354 2002 1328 202 763 16 3992 254 425 1409 Łączna liczba miejsc pracy: Według wniosków rekomendowanych do wsparcia – stan na 14 września 2012 r. 986 2054

40 UTWORZONE MIEJSCA PRACY (BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE) - UJĘCIE REGIONALNE
40 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG UTWORZONE MIEJSCA PRACY (BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE) - UJĘCIE REGIONALNE 116 35 264 265 1950 1337 636 2563 1191 656 857 Łączna liczba miejsc pracy: 9.908 Według wniosków rekomendowanych do wsparcia – stan na 14 września 2012 r.

41 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG
PROJEKTY REALIZOWANE W SEKTORZE PRODUCYJNYM ORAZ W SEKTORZE USŁUG NOWOCZESNYCH (CBR) – WARTOŚĆ INWESTYCJI W REGIONACH 212 mln PLN 64 mln PLN 974 mln PLN 53 mln PLN 687 mln PLN 1 750 mln PLN 1 508 mln PLN 900 mln PLN 93 mln PLN 20 mln PLN 1 478 mln PLN 195 mln PLN 729 mln PLN 2 118 mln PLN 1 124 mln PLN Stan na dzień r. 222 mln PLN Dwa projekty CBR dotyczą także utworzenia CUW (małopolskie, śląskie) Według projektów rekomendowanych (suma CBR: 47)

42 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG
GŁÓWNE BRANŻE W SEKTORZE PRODUCYJNYM ORAZ W SEKTORZE USŁUG NOWOCZESNYCH (CBR) WSPIERANE W RAMACH 4.5 PO IG - UJĘCIE REGIONALNE Motoryzacja Medycyna Drzewny CBR Motoryzacja Elektronika CBR (5) Motoryzacja Medycyna 1 750 mln PLN AGD, Budownictwo 1 508 mln PLN CBR Logistyka Motoryzacja CBR Branża finansowa Motoryzacja Motoryzacja (2) Transport 729 mln PLN Motoryzacja Lotnictwo Budownictwo 1 478 mln PLN Motoryzacja Lotnictwo 2 118 mln PLN Drzewny Budownictwo CBR Motoryzacja Lotnictwo CBR, Transport Budownictwo, Metalowy 1 124 mln PLN Stan na dzień r. Dwa projekty CBR dotyczą także utworzenia CUW (małopolskie, śląskie)

43 WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ KLASTRÓW W POLSCE (1)
43 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ KLASTRÓW W POLSCE (1) Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. HS Wrocław Sp. z o.o. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. produkcja i zakup usług od firm działających w klastrze dostarczanie na rynek nowoczesnych komponentów do samolotów świadczenie usług w zakresie badań i testów samolotów „Dolina Lotnicza” województwo podkarpackie

44 WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ KLASTRÓW W POLSCE (2)
44 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ KLASTRÓW W POLSCE (2) Brembo Poland Sp. z o.o. Fiat (FPTP) Sp. z o.o. PGW Sp. z o.o. produkcja i sprzedaż części zamiennych wzrost zatrudnienia w branży motoryzacyjnej wzrost konkurencyjności producentów części zamiennych oraz dyfuzja wiedzy Klaster motoryzacyjny „Silesia Automotive” województwo śląskie

45 WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ KLASTRÓW W POLSCE (3)
45 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ KLASTRÓW W POLSCE (3) Kronospan OSB Sp. z o.o. nawiązanie współpracy z MSP w obszarze m.in. podwykonawstwa technicznego mającego na celu optymalizację procesów technologicznych Swedspan Polska Sp. z o.o. współpraca z jednostkami badawczymi w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w branży drzewnej Śląski Klaster drzewny województwo opolskie Północno Wschodni Innowacyjny Klaster Drzewny (Meblarski) województwo podlaskie

46 DZIAŁANIE 4.5 PO IG Decyzja KE o przyjęciu programu 2007
46 DZIAŁANIE 4.5 PO IG Decyzja KE o przyjęciu programu 2007 Zawieszenie certyfikacji kwiecień 2012 Audyt działania 4.5. POIG (kwiecień-czerwiec 2012) Odpowiedź do Komisji Europejskiej (czerwiec 2012)

47 ZMIANY W SYSTEMIE OCENY I KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW
Panel Ekspertów Obligatoryjność komponentu B+R (sektor produkcyjny oraz CUW i CIT) Obligatoryjność zdolności do prowadzenia prac B+R oraz komercjalizacji wyników tych prac Zwiększenie poziomu „quality jobs” w projektach Premie dla MSP (poddziałanie 4.5.2) Kryterium rozstrzygające – poziom bezrobocia wg NUTS 3 Efekt zachęty

48 KONKURS DLA DZIAŁANIA 4.5. –STYCZEŃ 2012
Ocena wniosków poddziałanie – styczeń–lipiec - liczba złożonych wniosków – 29 - wartość złożonych wniosków – ok. 10,34 mld PLN poddziałanie styczeń-wrzesień - liczba złożonych wniosków - 176 - wartość złożonych wniosków – ok. 6,53 mld PLN

49 WARTOŚĆ INWESTYCJI I LICZBA MIEJSC PRACY
Konkurs styczeń 2012 poddziałanie (wg zatwierdzonych wniosków) - planowana wartość inwestycji – ok. 1,57 mld PLN - planowana liczba miejsc pracy – 1222 poddziałanie (dane szacunkowe) - planowana wartość inwestycji – ok. 1,05 mld PLN - planowana liczba miejsc pracy – 1583,5


Pobierz ppt "proponowane przez Ministerstwo Gospodarki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google