Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiet Inwestycyjny Inicjatywy i programy proponowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiet Inwestycyjny Inicjatywy i programy proponowane przez Ministerstwo Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Pakiet Inwestycyjny Inicjatywy i programy proponowane przez Ministerstwo Gospodarki

2 Inwestycje jako czynnik wzrostu gospodarczego i zwiększenia ilości miejsc pracy Polska jest na ścieżce rozwoju, jednakże próbując nie wpaść w dekoniunkturę panującą w Europie, proponujemy ucieczkę do przodu: wykorzystajmy narzędzia sprawdzone w najcięższych kryzysowych czasach w innych krajach, tak by instrument zadziałał szczególnie efektywnie. W oparciu o doświadczenia innych krajów europejskich, a w szczególności brytyjskich i niemieckich, Polska podejmuje szereg działań wspierających koniunkturę i rozwój gospodarczy – dbałości o stan finansów publicznych a zarazem o rozwój gospodarczy. wspieranie przemysłu i usług, wycofanie się z regulowania zbędnych przestrzeni i usprawnienie administracji, pomoc w zwiększeniu ilości i jakości miejsc pracy: promowanie gospodarki za granicą;

3 Instrumenty wsparcia inwestorów Program grantów rządowych - dla inwestorów realizujących inwestycje strategiczne w sektorach priorytetowych Specjalne strefy ekonomiczne Zmiany w ustawie o sse - Wprowadzenie bezterminowego okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, premiowanie inwestycji innowacyjnych i/lub zawierających komponent B+R, dla powiatów ze szczególnym bezrobociem zdecydowane obniżenie kryteriów Fundusz High Tech i regulacje prawne– stworzenie funduszu i systemu regulacji podatkowych tworzących szczególnie przyjazne otoczenie prawne dla inwestycji spółek technologicznych wdrażających innowacyjne produkty

4 Zmiany prawa ułatwiające proces inwestycyjny (cz. I) Założenia projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uproszczenie procedur i ograniczenie rozstrzygnięć administracyjnych (umożliwienie podziału pozwolenia na budowę, doprecyzowanie terminu istotne odstępstwo usprawnienie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie) Ocena oddziaływania na środowisko –skrócenie terminów w procedurze oceny oddziaływania na środowisko Ustawa o gospodarce nieruchomościami – skrócenie terminów w procedurze przetargowej na sprzedaż nieruchomości

5 Zmiany prawa ułatwiające proces inwestycyjny (cz. II) Prawo energetyczne - umowy przyłączeniowe z inwestorami Przepisy w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego gruntów Przepisy o ochronie środowiska - zliberalizowanie regulacji dotyczących wycinki drzew na terenach przemysłowych

6 Zmiany prawa ułatwiające działalność inwestorów Zmiany w prawie pracy Rozwiązania w zakresie prawa podatkowego Procedury sądowe (w tym postępowanie podatkowe) - największym utrudnieniem dla przedsiębiorców jest przewlekłość postępowań Ustawa o zamówieniach publicznych - kryterium cenowe i inne kryteria policzalne i sparametryzowane

7 Kadry dla przemysłu Przepisy dotyczące kształcenia i przygotowania kadr - dostosowanie kierunków kształcenia do aktualnych potrzeb przedsiębiorców, identyfikowanych m.in. przez zarządzających sse Szkolnictwo zawodowe, techniczne – zwiększenie poziomu wiedzy praktycznej absolwentów szkół poprzez przywrócenie obowiązkowych planowanych praktyk zawodowych, programy sse typu Absolwent w strefie szansy Wypłacanie rekompensat dla pracodawców za kształcenie praktykantów z funduszu pracy

8 Propozycje zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Wprowadzenie bezterminowego okresu funkcjonowania stref i okresu ważności zezwolenia, Premiowanie inwestycji innowacyjnych i/lub zawierających komponent B+R, Rozszerzenie zadań spółek zarządzających strefami o działania na rzecz dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb przedsiębiorców oraz powstawania struktur klastrowych, Ujednolicenie zasad zmiany zezwoleń, Dopuszczenie możliwości rozliczania straty.

9 Szacowanie wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku VAT Model oparty na wzroście popytu krajowego wynikający z tworzenia nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców działających na terenach specjalnych stref ekonomicznych

10 Założenia do obliczeń: zgodnie z analizami statystycznymi 95% dochodów ludności przeznaczane jest na zakup dóbr konsumpcyjnych, efektywna stawka VAT wynosi 9,3%, – wynagrodzenie netto - średnie wynagrodzenie w branży przetwórstwa przemysłowego lub średnie wynagrodzenie w danej firmie, pomniejszone o PIT, składkę zdrowotną i składki na ubezpieczenie społeczne, -okres przyjęty do obliczeń: , firmy, które rozpoczną nowe inwestycje na przełomie lat 2012/2013 i później będą funkcjonować co najmniej do końca 2030

11 VAT = 95% średniego wynagrodzenia netto x liczba nowych miejsc pracy x 0,093 x okres przyjęty do obliczeń (18 lat). Przykład Włączenie do strefy legnickiej 29 ha gruntów publicznych. Z dotychczasowych efektów strefy, na tym terenie może powstać 1316 miejsc pracy. Wpływy z VAT do końca 2030 r. oszacowano na poziomie 61 mln zł.

12

13 Strategia GO CHINA Inicjatywa Ministerstwa Gospodarki RP podjęta w marcu 2012 roku - polska odpowiedź na chińską strategię GO GLOBAL; Portal Go China – jeden z instrumentów promocji współpracy gospodarczej między polskimi i chińskimi firmami w ramach Strategii Go China; Portal to platforma służąca popularyzacji wiedzy i doświadczeń na temat Chin oraz polsko-chińskich relacji gospodarczych; Adresowany do polskich inwestorów, eksporterów i importerów; Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Ministerstwo Gospodarki, WPHI w Pekinie i Szanghaju, Ministerstwo Rolnictwa i RW, Ministerstwo Sportu i Turystyki, PAIiIZ, PARP, Agencja Rynku Rolnego; Do chwili obecnej zanotowano 146,5 tys. odsłon, najwięcej w sierpniu br. – ponad 25 tysięcy; Najchętniej odwiedzane: Strona główna, Aktualności, Dla importerów oraz Dla eksporterów;

14 Projekt Go Africa Projekt Go Africa jest obecnie na etapie przygotowawczym. Jego celem jest zwiększenie wymiany handlowej między Polską a kontynentem afrykańskim, zwłaszcza strefą subsaharyjską. Zakres i poziom stosunków między Polską a Afryką jest nierównomierny, z wyraźnym uprzywilejowaniem arabskich państw z północy kontynentu oraz – wyróżniającej się jako jedyny kraj rejonu subsaharyjskiego – Republiki Południowej Afryki (RPA). W 2009 r. ogólna wartość wymiany pomiędzy Polską a wszystkimi krajami afrykańskimi wyniosła 2,3 mld EUR. W 2010 r. nastąpił nieznaczny wzrost do 2,4 mld EUR (eksport 1,4 EUR, import 1 mld EUR). W 2011 r. obroty osiągnęły 2,5 mld EUR (eksport 1,3 mld EUR, import 1,2 mld EUR). Dynamika wzrostu wymiany handlowej na lata wyniosła 109%. Wymiana handlowa z Afryką nadal stanowi niewielki odsetek polskiego handlu zagranicznego (0,97 % w eksporcie i 0,79 % w imporcie).

15 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) - system Ministra Gospodarki stworzony we współpracy z regionami. Poddziałanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata

16 Sieć działająca na podstawie 15 zawartych Porozumień Ramowych pomiędzy Ministrem Gospodarki a Marszałkiem Województwa do 2020 r. Sieć COIE – Urzędy Marszałkowskie

17 13 funkcjonujących COIE, poza woj. dolnośląskim i śląskim (w IV kw nastąpi uruchomienie tych COIE), pomorskim, przy zatrudnieniu łącznie 32 Ekspertów (pro-eksport i pro-biz).

18 udrożnienie przepływu informacji między przedsiębiorstwami, samorządem województwa a MG, w tym WPHI umożliwienie realnego wpływu samorządu i przedsiębiorstw na realizację polityki współpracy gospodarczej z zagranicą pozyskiwanie informacji o potrzebach przedsiębiorstw z regionów. udrożnienie przepływu informacji między przedsiębiorstwami, samorządem województwa a MG, w tym WPHI umożliwienie realnego wpływu samorządu i przedsiębiorstw na realizację polityki współpracy gospodarczej z zagranicą pozyskiwanie informacji o potrzebach przedsiębiorstw z regionów. ułatwienie przedsiębiorstwom pozyskania drogiej na rynku informacji o warunkach sprzedaży / eksportu /inwestycji na rynkach zagranicznych np. poprzez BEZPŁATNY: dostęp do bazy B2B firm zagranicznych (usługowych, produkcyjnych) otrzymanie bezpłatnej analizy rynku zagranicznego /branży dla grupy min. 4 firm dostęp do aktualnych danych statystycznych o rynkach, branżach. ułatwienie przedsiębiorstwom pozyskania drogiej na rynku informacji o warunkach sprzedaży / eksportu /inwestycji na rynkach zagranicznych np. poprzez BEZPŁATNY: dostęp do bazy B2B firm zagranicznych (usługowych, produkcyjnych) otrzymanie bezpłatnej analizy rynku zagranicznego /branży dla grupy min. 4 firm dostęp do aktualnych danych statystycznych o rynkach, branżach. Rola sieć COIE w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw

19 Usługi informacyjne w COIE Usługa pro-eksport obejmuje m.in: Identyfikację rynku dla danego produktu i inwestycji poza granicę Polski. Identyfikację rynku Wyszukiwanie w dostępnych bazach danych (w kraju i za granicą) informacji na temat potencjalnych partnerów gospodarczych w eksporcie/sprzedaży lub w podejmowaniu inwestycji na wybranym rynku zagranicznym. Wskazanie kontaktów

20 Usługi informacyjne w COIE Usługa pro-biz obejmuje m.in: dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym informacji gospodarczych o regionie (województwie), organizację, aktualizację i udostępnianie baz danych gromadzących ww. informacje. Przekazywanie Informacji gospodarczych

21 Usługi informacyjne w COIE W celu zapewnienia świadczenia przez Ekspertów COIE jakości, bezpłatnej usługi informacyjnej, w 2011 roku COIE zostały wyposażone w pakiet informacyjny, stanowiący istotne źródło aktualnych danych przekazywanych przedsiębiorcom.

22 Usługi informacyjne w COIE Dwie profesjonalne bazy zawierające dane przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych: Komapass Poland, HBI Polska Ogólnoświatowa baza zawierająca dane statystyczne i marketingowe o krajach, rynkach i firmach - Euromonitor Anglojęzyczna publikacja o charakterze pro-biz Investing in Poland 2012 W COIE do dyspozycji przedsiębiorców dostępne są:

23 Eksperci COIE podejmują także dodatkowe działania informacyjne, np. poprzez organizację branżowych spotkań informacyjnych przybliżających przedsiębiorstwom możliwości sprzedaży/eksportu produktów w danej branży na wybrany rynek zagraniczny. Usługi informacyjne COIE

24 Standaryzacja usługi informacyjnej to opracowanie i ujednolicenie dla sieci COIE świadczonej usługi informacyjnej terminowości jakości zakresu

25 WPHI w sieci COIE 48 WPHI, funkcjonujące w 43 krajach, finansujące ze środków Poddziałania niezbędne źródła informacji w procesie świadczenia usługi informacyjnej w ramach sieci, np. bazy danych (B2B) firm lokalnych, publikacje, periodyki branżowe, analizy rynkowe.

26 Aktualne informacje o działań podejmowanych przez poszczególne COIE, w tym organizowane branżowe spotkania informacyjne, zapytania ofertowego COIE.

27 27 Specjalistyczne analizy rynkowe szansą na rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych

28 Informacja z dnia 10 maja 2012 r. dotycząca procedury zgłaszania przez przedsiębiorców w COIE zapotrzebowania na zakup specjalistycznej analizy rynkowej, finansowanej ze środków Poddziałania Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata (PO IG) Informacja dostępna na www. coie.gov.pl >Dla eksporterów > zakup analiz i badań rynkowych Specjalistyczna analiza rynkowa

29 Podstawowe założenia instrumentu: adresatem instrumentu są przedsiębiorstwa analiza rynkowa dotyczy jednego rynku wybranej branży, segmentu, produktu/ów przedsiębiorstw działających w ramach tej samej branży lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych zakup analizy przez co najmniej 4 niezależne przedsiębiorstwa, niepowiązane ze sobą kapitałowo lub/i osobowo możliwość zakupu analizy przez tę samą grupę przedsiębiorstw maksymalnie 2 razy w ciągu roku - na 2 różne rynki zagraniczne Specjalistyczna analiza rynkowa

30 zamówienie analizy w każdym COIE niezależnie od miejsca zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w Polsce analiza może dotyczyć tych krajów, które WPHI obejmuje swoim działaniem – analiza może być dostępna dla każdego innego przedsiębiorstwa, instytucji, podmiotu po podpisaniu oświadczenia, że otrzymana analiza jest udostępniania wyłącznie na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, bez prawa do dalszego udostępniania i jej rozpowszechniania innym, w jakiejkolwiek formie. Specjalistyczna analiza rynkowa

31 Dokumentacja dotycząca analizy rynkowej: Indywidualny wniosek na zakup specjalistycznej analizy rynkowej w ramach projektu systemowego Ministra Gospodarki pt. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata – wniosek wypełniany przez każde przedsiębiorstwo indywidualnie Szczegółowy opis specjalistycznej analizy rynkowej – wniosek wypełniany przez Eksperta COIE, zwanego Koordynatorem analizy, w oparciu o Indywidualne wnioski … co najmniej 4 przedsiębiorstw. Specjalistyczna analiza rynkowa

32 Rolą Koordynatora analizy jest sprawdzenie: zgodność danych zawartych w Indywidualnych wnioskach…, przy wykorzystaniu dostępnych online rejestrów przedsiębiorstw (firm) czy wskazana w Indywidualnych wnioskach przedsiębiorstw branża/segment/produkt/produkty jest perspektywiczna na wybranym przez przedsiębiorstwa rynku zagranicznym. Koordynator wypełnia Szczegółowy opis specjalistycznej analizy rynkowej, konsultuje zapisy w przedsiębiorstwami i uzyskuje akceptację wniosku przez przedsiębiorstwa, przed wysłaniem analizy do Ministerstwa Gospodarki. Specjalistyczna analiza rynkowa

33 Rola Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji w procesie zakupu analizy: sprawdzenie szczegółowego opisu specjalistycznej analizy rynkowej – ew. potrzeba doprecyzowania zapisów we wniosku rozeznanie rynku i zakup analizy na zasadach konkurencyjnych w języku angielskim, bądź w języku polskim. Specjalistyczna analiza rynkowa

34 DZIAŁANIE 4.5 PO IG Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Inwestycje o charakterze innowacyjnym spełniające warunki: zakup lub wdrożenie rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata lub wartość sprzedaży na świecie wyrobów i usług wytworzonych w oparciu o tę technologię nie przekracza 15% wartości sprzedaży w danej branży wydatki kwalifikowane nie mniejsze niż 160 mln zł wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 150 osób

35 DZIAŁANIE 4.5 PO IG Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych Centra Usług Wspólnych (CUW) i Centra IT (CIT) nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prowadzące do wzrostu zatrudnienia netto nie mniejszego niż 100 osób rodzaje usług: księgowości, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, badań rynkowych, IT Centra Badawczo Rozwojowe (CBR) nowe inwestycje dotyczące rozpoczęcia lub rozwoju działalności B+R przez wyodrębnione jednostki organizacyjne obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych lub prawnych o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 2 mln zł prowadzące do wzrostu zatrudnienia nie mniej niż o 10 osób personelu B+R

36 Dane zgodnie z aktualnym arkuszem kalkulacyjnym (kurs EUR/PLN.: 1 EUR = 4,1968 PLN) REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG Stan na dzień r.

37 B+R W RAMACH REALIZOWANYCH PROJEKTÓW Źródło: Wg liczby projektów Sektor Produkcyjny Udział GERD w PKB: REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG

38 Stan na dzień r. NOWE MIEJSCA PRACY W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 PO IG konkursy

39 39 Według wniosków rekomendowanych do wsparcia – stan na 14 września 2012 r. Łączna liczba miejsc pracy: BEZPOŚREDNIE MIEJSCA PRACY PLANOWANE DO UTWORZENIA - UJĘCIE REGIONALNE REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG

40 UTWORZONE MIEJSCA PRACY (BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE) - UJĘCIE REGIONALNE 40 Według wniosków rekomendowanych do wsparcia – stan na 14 września 2012 r. REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG Łączna liczba miejsc pracy:

41 Stan na dzień r. REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG Dwa projekty CBR dotyczą także utworzenia CUW (małopolskie, śląskie) Według projektów rekomendowanych (suma CBR: 47) PROJEKTY REALIZOWANE W SEKTORZE PRODUCYJNYM ORAZ W SEKTORZE USŁUG NOWOCZESNYCH (CBR) – WARTOŚĆ INWESTYCJI W REGIONACH mln PLN 53 mln PLN 20 mln PLN 900 mln PLN 93 mln PLN 222 mln PLN mln PLN 729 mln PLN mln PLN 687 mln PLN 212 mln PLN mln PLN 195 mln PLN 64 mln PLN mln PLN 974 mln PLN

42 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG GŁÓWNE BRANŻE W SEKTORZE PRODUCYJNYM ORAZ W SEKTORZE USŁUG NOWOCZESNYCH (CBR) WSPIERANE W RAMACH 4.5 PO IG - UJĘCIE REGIONALNE Stan na dzień r. Dwa projekty CBR dotyczą także utworzenia CUW (małopolskie, śląskie) CBR Branża finansowa Motoryzacja CBR Motoryzacja Lotnictwo Drzewny Budownictwo CBR (5) Motoryzacja Medycyna CBR Logistyka Motoryzacja CBR Motoryzacja Elektronika AGD, Budownictwo Motoryzacja Lotnictwo Budownictwo CBR, Transport Budownictwo, Metalowy Motoryzacja (2) Transport Motoryzacja Lotnictwo Motoryzacja Medycyna Drzewny mln PLN mln PLN mln PLN 729 mln PLN mln PLN mln PLN

43 WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ KLASTRÓW W POLSCE (1) 43 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG produkcja i zakup usług od firm działających w klastrze dostarczanie na rynek nowoczesnych komponentów do samolotów świadczenie usług w zakresie badań i testów samolotów Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. HS Wrocław Sp. z o.o. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. Dolina Lotnicza województwo podkarpackie

44 WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ KLASTRÓW W POLSCE (2) 44 REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG produkcja i sprzedaż części zamiennych wzrost zatrudnienia w branży motoryzacyjnej wzrost konkurencyjności producentów części zamiennych oraz dyfuzja wiedzy Brembo Poland Sp. z o.o. Fiat (FPTP) Sp. z o.o. PGW Sp. z o.o. Klaster motoryzacyjny Silesia Automotive województwo śląskie

45 WPŁYW PROJEKTÓW NA ROZWÓJ KLASTRÓW W POLSCE (3) 45 nawiązanie współpracy z MSP w obszarze m.in. podwykonawstwa technicznego mającego na celu optymalizację procesów technologicznych Kronospan OSB Sp. z o.o. współpraca z jednostkami badawczymi w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w branży drzewnej Swedspan Polska Sp. z o.o. Śląski Klaster drzewny województwo opolskie Północno Wschodni Innowacyjny Klaster Drzewny (Meblarski) województwo podlaskie REALIZACJA DZIAŁANIA 4.5 PO IG

46 Decyzja KE o przyjęciu programu 2007 Zawieszenie certyfikacji kwiecień 2012 Audyt działania 4.5. POIG (kwiecień- czerwiec 2012) Odpowiedź do Komisji Europejskiej (czerwiec 2012) 46 DZIAŁANIE 4.5 PO IG

47 ZMIANY W SYSTEMIE OCENY I KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Panel Ekspertów Obligatoryjność komponentu B+R (sektor produkcyjny oraz CUW i CIT) Obligatoryjność zdolności do prowadzenia prac B+R oraz komercjalizacji wyników tych prac Zwiększenie poziomu quality jobs w projektach Premie dla MSP (poddziałanie 4.5.2) Kryterium rozstrzygające – poziom bezrobocia wg NUTS 3 Efekt zachęty

48 KONKURS DLA DZIAŁANIA 4.5. – STYCZEŃ 2012 Ocena wniosków poddziałanie – styczeń–lipiec - liczba złożonych wniosków – 29 - wartość złożonych wniosków – ok. 10,34 mld PLN poddziałanie styczeń-wrzesień - liczba złożonych wniosków wartość złożonych wniosków – ok. 6,53 mld PLN

49 WARTOŚĆ INWESTYCJI I LICZBA MIEJSC PRACY Konkurs styczeń 2012 poddziałanie (wg zatwierdzonych wniosków) - planowana wartość inwestycji – ok. 1,57 mld PLN - planowana liczba miejsc pracy – 1222 poddziałanie (dane szacunkowe) - planowana wartość inwestycji – ok. 1,05 mld PLN - planowana liczba miejsc pracy – 1583,5


Pobierz ppt "Pakiet Inwestycyjny Inicjatywy i programy proponowane przez Ministerstwo Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google