Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007r. oraz kierunki na 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007r. oraz kierunki na 2008r."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007r. oraz kierunki na 2008r.

2 PRZEDZIAŁY DOCHODOWE RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY w 2007r. Dochód w zł na jedną osobę w gosp. domowym Liczba rodzin Brak dochodu 31 1- 100 zł 35 101 – 200 zł79 201 – 300 zł 137 301 – 477zł 292 powyżej 477 zł 208

3 POWODY PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ MOPS w 2007 r. L p. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 2007 r. 1.Sieroctwo 0 2.Bezdomność 9 3.Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 4.Bezrobocie 376 5.Niepełnosprawność 321 6.Długotrwała choroba 328 7. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 166 w tym rodzina niepełna 104 w tym rodziny wielodzietne 66 Alkoholizm 23 * 8.Narkomania 1 9.Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 2 10. Zdarzenia losowe.Klęska żywiołowa lub ekologiczna 3 Wg statystyki pracowników socjalnych wśród wszystkich rodzin objętych pomocą w 217 rodzinach występuje problem alkoholowy. W wielu rodzinach pomoc przekazywana jest często na osobę, która gwarantuje efektywne wykorzystanie środków pieniężnych i często też jest to inny powód przyznania pomocy. Przeprowadzona analiza przesłanek obiektywnych przyznania pomocy przez MOPS wskazuje, że głównym powodem trudnej sytuacji życiowej jest bezrobocie, długotrwała choroba niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych..

4 UDZIELONE ŚWIADCZENIA- ZADANIA WŁASNE 2007 r. Formy pomocy Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach RAZEM 1.341x954.0487762.333 ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 3922.070205.6353801.329 w tym przyznane z powodu: /z wiersza 2/ bezrobocia 2481.334169.551239932 długotrwałej choroby 5723914.36356166 niepełnosprawności 8148920.62379215 możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 681.098616 POSIŁEK 905107.107329.3013831.436 w tym dla dzieci 60869.197226.3182841.320 UBRANIE 00000 USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 184.69041.2811820 SPRAWIENIE POGRZEBU112.51311 INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM 492x297.6714811.586 w tym: zasiłki specjalne celowe 8312224.85482173 PRACA SOCJALNA xxx7452.195 Podstawową formą pomocy świadczoną przez Ośrodek były w 2007 r. były zasiłki okresowe i celowe. Zasiłki te były przyznawane w szczególności na pokrycie części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków lub leczenia, zakupu opału, odzieży i środków czystości.

5 POSIŁKI I DOŻYWIANIE Wyszczególnienieogółem Dzieci do7r. życia Uczniowie szkół podst. gimnazjum Pozostałe osoby ogółem RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM 1.210139578527 w tym liczba osób korzystających z : posiłku 905107516302 zasiłku celowego 57960253272 KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) 488.661 xxx z tego: środki własne 104.661 xxx dotacja 384.000 xxx LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM 31 xxx w tym: STOŁÓWKI 29 xxx INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka itp.) 2 xxx LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE 31 xxx w tym: szkoły 12 xxx przedszkola 10 xxx żłobki 3 xxx Inne /OERW, DPS, OSW, DDzP, CARITAS/ 6 xxx Średni koszt jednego posiłku (w zł) 3,072,603,292,84 Liczba osób korzystających z posiłków oraz z zasiłków celowych na dożywianie w 2007 r. w porównaniu do 2006 r. spadła o 101 osób. Jeżeli chodzi o dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach liczba dzieci wzrosła o 4.

6 Dożywianie uczniów w szkołach w latach 2005-2007r. Dożywianie uczniów w szkołach w latach 2005-2007r.

7 LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH w DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ RokIlość osób Środki samorządowe tys. zł 200618117.374 200728257.819 Sierpień 200839255.305 Jak wynika z powyższego zestawienia ilość kierowanych osób do domów pomocy społecznej z roku na rok wzrasta a co za tym idzie i koszty ponoszone przez gminę. Odpłatność za pobyt w DPS ze strony pensjonariuszy i ich rodzin : w 2007r.wyniosła 99.656 tys. zł. w 2008r. wyniesie 168.tys.zł.

8 PRACA SOCJALNA Zakres pracy socjalnejLiczba rodzin/osób/Liczba porad 1.1. Poradnictwo ds. bezrobocia 85358* 2.2. Poradnictwo rodzinne /w tym mediacje/ 118228 3.3. Współpraca z sądem, szkołami, policją itd. 4312.123 4.4. Bezdomność 4050 5.5. Poradnictwo psychologiczne 39 125 * Z liczby tej 32 osoby podjęło pracę. ZJAWISKO PRZEMOCY w RODZINIE w 2007r. Ogółemkobietymężczyźnidzieci osoby poszkodowane ogółemz tego w wieku poprodukcyjnym z tego niepełnosprawne ogółemz tego w wieku poprodukcyjnym z tego niepełnosprawni Ogółemz tego do13 r. ż. z tego od 14 – 18 lat 27193162214321648975 Liczba osób poszkodowanych:

9 ŚWIADCZENIA RODZINNE W 2007r. Świadczeniami rodzinnymi są: 1.zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego : a/.dodatek z tytułu urodzenia dziecka b/.dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego c/.dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka d/.dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej e/.dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka f/.dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania g/.dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne Na ten cel w 2007r. wydatkowano 12.199,734 zł. W okresie sprawozdawczym: świadczenia rodzinne pobierało 6 163 rodzin, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka pobierało 151 rodzin, liczba dzieci na które wypłacany jest zasiłek rodzinny 5.515, zaliczki alimentacyjne pobierało 256 rodzin, składki emerytalno –rentowych opłacono 76 osobom..

10 BUDŻET MOPS w LATACH 2005 – 2006 i PLAN 2007r. Rok 2006 15% środki samorządowe 85% Dotacja i śr. rządowe..... BUDŻET MOPS w LATACH 2005 – 2006 i PLAN 2007r. BUDŻET MOPS w LATACH 2006 – 2007 i PLAN 2008r. Rok 2007 15% środki samorządowe 85% Dotacja i śr. rządowe Rok 2008 (plan) 83% Dotacja i śr. rządowe 17% środki samorządowe


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007r. oraz kierunki na 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google