Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007r. oraz kierunki na 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007r. oraz kierunki na 2008r."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007r. oraz kierunki na 2008r.

2 PRZEDZIAŁY DOCHODOWE RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY w 2007r. Dochód w zł na jedną osobę w gosp. domowym Liczba rodzin Brak dochodu zł – 200 zł – 300 zł – 477zł 292 powyżej 477 zł 208

3 POWODY PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ MOPS w 2007 r. L p. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 2007 r. 1.Sieroctwo 0 2.Bezdomność 9 3.Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 4.Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 166 w tym rodzina niepełna 104 w tym rodziny wielodzietne 66 Alkoholizm 23 * 8.Narkomania 1 9.Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego Zdarzenia losowe.Klęska żywiołowa lub ekologiczna 3 Wg statystyki pracowników socjalnych wśród wszystkich rodzin objętych pomocą w 217 rodzinach występuje problem alkoholowy. W wielu rodzinach pomoc przekazywana jest często na osobę, która gwarantuje efektywne wykorzystanie środków pieniężnych i często też jest to inny powód przyznania pomocy. Przeprowadzona analiza przesłanek obiektywnych przyznania pomocy przez MOPS wskazuje, że głównym powodem trudnej sytuacji życiowej jest bezrobocie, długotrwała choroba niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych..

4 UDZIELONE ŚWIADCZENIA- ZADANIA WŁASNE 2007 r. Formy pomocy Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach RAZEM 1.341x ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM w tym przyznane z powodu: /z wiersza 2/ bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego POSIŁEK w tym dla dzieci UBRANIE USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM SPRAWIENIE POGRZEBU INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM 492x w tym: zasiłki specjalne celowe PRACA SOCJALNA xxx Podstawową formą pomocy świadczoną przez Ośrodek były w 2007 r. były zasiłki okresowe i celowe. Zasiłki te były przyznawane w szczególności na pokrycie części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków lub leczenia, zakupu opału, odzieży i środków czystości.

5 POSIŁKI I DOŻYWIANIE Wyszczególnienieogółem Dzieci do7r. życia Uczniowie szkół podst. gimnazjum Pozostałe osoby ogółem RZECZYWISTA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM OGÓŁEM w tym liczba osób korzystających z : posiłku zasiłku celowego KOSZT PROGRAMU OGÓŁEM (w zł) xxx z tego: środki własne xxx dotacja xxx LICZBA PUNKTÓW ŻYWIENIOWYCH - OGÓŁEM 31 xxx w tym: STOŁÓWKI 29 xxx INNE (np. pomieszczenia do przygotowywania kanapek, mleka itp.) 2 xxx LICZBA PLACÓWEK PROWADZĄCYCH DOŻYWIANIE 31 xxx w tym: szkoły 12 xxx przedszkola 10 xxx żłobki 3 xxx Inne /OERW, DPS, OSW, DDzP, CARITAS/ 6 xxx Średni koszt jednego posiłku (w zł) 3,072,603,292,84 Liczba osób korzystających z posiłków oraz z zasiłków celowych na dożywianie w 2007 r. w porównaniu do 2006 r. spadła o 101 osób. Jeżeli chodzi o dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach liczba dzieci wzrosła o 4.

6 Dożywianie uczniów w szkołach w latach r. Dożywianie uczniów w szkołach w latach r.

7 LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH w DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ RokIlość osób Środki samorządowe tys. zł Sierpień Jak wynika z powyższego zestawienia ilość kierowanych osób do domów pomocy społecznej z roku na rok wzrasta a co za tym idzie i koszty ponoszone przez gminę. Odpłatność za pobyt w DPS ze strony pensjonariuszy i ich rodzin : w 2007r.wyniosła tys. zł. w 2008r. wyniesie 168.tys.zł.

8 PRACA SOCJALNA Zakres pracy socjalnejLiczba rodzin/osób/Liczba porad 1.1. Poradnictwo ds. bezrobocia 85358* 2.2. Poradnictwo rodzinne /w tym mediacje/ Współpraca z sądem, szkołami, policją itd Bezdomność Poradnictwo psychologiczne * Z liczby tej 32 osoby podjęło pracę. ZJAWISKO PRZEMOCY w RODZINIE w 2007r. Ogółemkobietymężczyźnidzieci osoby poszkodowane ogółemz tego w wieku poprodukcyjnym z tego niepełnosprawne ogółemz tego w wieku poprodukcyjnym z tego niepełnosprawni Ogółemz tego do13 r. ż. z tego od 14 – 18 lat Liczba osób poszkodowanych:

9 ŚWIADCZENIA RODZINNE W 2007r. Świadczeniami rodzinnymi są: 1.zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego : a/.dodatek z tytułu urodzenia dziecka b/.dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego c/.dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka d/.dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej e/.dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka f/.dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania g/.dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne Na ten cel w 2007r. wydatkowano ,734 zł. W okresie sprawozdawczym: świadczenia rodzinne pobierało rodzin, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka pobierało 151 rodzin, liczba dzieci na które wypłacany jest zasiłek rodzinny 5.515, zaliczki alimentacyjne pobierało 256 rodzin, składki emerytalno –rentowych opłacono 76 osobom..

10 BUDŻET MOPS w LATACH 2005 – 2006 i PLAN 2007r. Rok % środki samorządowe 85% Dotacja i śr. rządowe..... BUDŻET MOPS w LATACH 2005 – 2006 i PLAN 2007r. BUDŻET MOPS w LATACH 2006 – 2007 i PLAN 2008r. Rok % środki samorządowe 85% Dotacja i śr. rządowe Rok 2008 (plan) 83% Dotacja i śr. rządowe 17% środki samorządowe


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007r. oraz kierunki na 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google