Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r.

2 PRZEDZIAŁY DOCHODOWE RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY w 2006r. Dochód w zł na jedną osobę w gosp. domowym Liczba rodzin Brak dochodu zł – 200 zł – 300 zł – 477zł 202 powyżej 477 zł 146

3 POWODY PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ MOPS w 2006 r. Lp.Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin/osób/ 2006 r. 1.Sieroctwo0 2.Bezdomność33 3.Potrzeba ochrony macierzyństwa36 4.Bezrobocie452 5.Niepełnosprawność283 6.Długotrwała choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 116 w tym rodzina niepełna71 w tym rodziny wielodzietne45 Alkoholizm13 * 8.Narkomania0 9. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 5 10.Zdarzenia losowe.Klęska żywiołowa lub ekologiczna36 *wg statystyki pracowników socjalnych wśród wszystkich rodzin objętych pomocą w 124 rodzinach występuje problem alkoholowy. W wielu rodzinach pomoc przekazywana jest często na osobę, która gwarantuje efektywne wykorzystanie środków pieniężnych i często też jest to inny powód przyznania pomocy. Głównym powodem trudnej sytuacji życiowej jest bezrobocie, długotrwała choroba niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ Podział wg płci PłećOgółemw tym osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe Kobiety Mężczyźni Ogółem Formy udzielonej pomocy Formy pomocyrzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w tym prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe Pomoc wyłącznie fakultatywna Pomoc wyłącznie obligatoryjna Obie formy pomocy / łącznie /

5 UDZIELONE ŚWIADCZENIA- ZADANIA WŁASNE 2006 r. Formy pomocyLiczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach RAZEM 1.421x ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM w tym: a – środki własne xx0xx b - dotacja xx xx w tym przyznane z powodu: /z wiersza 2/ bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego SCHRONIENIE POSIŁEK w tym dla dzieci USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM w tym: specjalistyczne SPRAWIENIE POGRZEBU w tym osobom: bezdomnym INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM 572x w tym: zasiłki specjalne celowe PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE /prawne, psychologiczne, rodzinne/ xxx67163 INTERWENCJA KRYZYSOWA xxx00 PRACA SOCJALNA xxx

6 POSIŁKI I DOŻYWIANIE W LATACH Posiłki i dożywianie w 2005 r. Forma pomocy Liczba osób objętych programem w zakresie dożywiania Kwota świadczeń- OGÓŁEM Posiłki i zasiłki celowe na dożywianie – ogółem: (DDP, ŚDS, Caritas, posiłki dla dzieci i dorosłych w szkołach) w tym dla dzieci – dożywianych w szkołach i przedszkolach Posiłki i dożywianie w 2006 r. Forma pomocy Liczba osób objętych programem w zakresie dożywiania Kwota świadczeń- OGÓŁEM Posiłki i zasiłki celowe na dożywianie – ogółem: (DDP, ŚDS, Caritas, posiłki dla dzieci i dorosłych w szkołach) w tym dla dzieci - dożywianych w szkołach i przedszkolach Liczba osób korzystających z posiłków oraz z zasiłków celowych na dożywianie w 2006 r. w porównaniu do 2005 r. wzrosła o 264 osoby. Jeżeli chodzi o dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach liczba dzieci spadła o 83

7 Dożywianie uczniów w szkołach Dożywianie uczniów w szkołach w latach r. w latach r.

8 USŁUGI OPIEKUŃCZE w 2006r. Liczba osób objętych pomocą usługową 21 Cena 1 godz. usługi w zł.8,80 Koszt pomocy usługowej w zł Ilość osób korzystających z tej formy pomocy 2006 r. uległa zmniejszeniu o 5 osób. Przyczyną takiej sytuacji było kierowanie osób samotnych wymagających całodobowej opieki do Domu Pomocy Społecznej, zgonami oraz zamianą usług opiekuńczych na usługi specjalistyczne SKIEROWANIA DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ RokIlość osóbŚrodki samorządowe tys.zł , ,374 czerwiec ,536 Ilość kierowanych osób do domów pomocy społecznej z roku na rok wzrasta a co za tym idzie i koszty ponoszone przez gminę.

9 PRACA SOCJALNA Zakres pracy socjalnejLiczba rodzin/osób/Liczba porad 1.1. Poradnictwo ds. bezrobocia * 2.2. Poradnictwo rodzinne /w tym mediacje/ Wsp ó łpraca z sądem, szkołami, policją, itd Bezdomność Inne działania * z liczby tej 30 osób podjęło pracę. ZJAWISKO PRZEMOCY w RODZINIE w 2006r. Liczba osób poszkodowanych: Ogółemkobietymężczyźnidzieci osoby poszkodowane ogółemz tego w wieku poprodukcyjn. z tego niepełnospr. ogółemz tego w wieku poprodukcyjn. z tego niepełnospr. ogółemz tego do13 r. ż. z tego od 14 – 18 lat

10 ŚWIADCZENIA RODZINNE W 2006r. Świadczeniami rodzinnymi są: 1.zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: a/.dodatek z tytułu urodzenia dziecka b/.dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego c/.dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka d/.dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej e/.dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka f/.dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania g/.dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w 2006r. wydatkowano ,254 tys. zł. W okresie sprawozdawczym: świadczenia rodzinne pobierało rodzin, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka pobierało 151 rodzin, liczba dzieci na które wypłacany jest zasiłek rodzinny 5.515, zaliczki alimentacyjne pobierało 208 rodzin, składki emerytalno –rentowych opłacono 70 osobom Wydatki na zaliczki alimentacyjne w2006r. WyszczególnienieWydatki w tys. zł Liczba świadczeń Zaliczki alimentacyjne1.097, Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2006r Wyszczególnienie Wydatki w tys.złLiczba świadczeń Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15, Razem 133,

11 WYDATKI BUDŻETOWE MOPS W LATACH ORAZ PLAN NA 2007R. ORAZ PLAN NA 2007R. Środki UM 2005 r. tys. zł 2006 r. tys.zł Plan na tys.2007 r. 1. Domy Pomocy Społecznej 2. Ośrodki wsparcia razem: DDP ŚDS 3.Zasiłki i pomoc w naturze 4.Ośrodki pomocy społecznej 5.Usługi opiekuńcze 6.Pozostała działalność/ dożywianie/ 28, , ,487 5, , ,206 70, , , , , ,020 49, , , , , ,507 70, ,000 Razem środki UM 2.405, , ,327 Środki UW 1.Ośrodki wsparcia: ŚDS DDP 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3. Zasiłki i pomoc w naturze 4. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5. Ośrodek pomocy społ. – MOPS 6. Usługi opiekuńcze specjalistyczne 7. Usuwanie klęsk żywiołowych 8. Dożywianie 9. Wyprawka szkolna 10. Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno rentowe , , , , , , , , , , , , , , , , , Razem środki UW , , Środki PFRON 4.939,00-- Ogółem: , , Stan na dzień r

12 BUDŻET MOPS w LATACH 2005 – 2006 i PLAN 2007r. Rok %dotacja i środki rządowe 18% środki samorządowe Rok % środki samorządowe 85%dotacja i środki rządowe Rok 2007 (plan) 82%dotacja i środki rządowe 18% środki samorządowe


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google