Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r.

2 PRZEDZIAŁY DOCHODOWE RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY w 2006r. Dochód w zł na jedną osobę w gosp. domowym Liczba rodzin Brak dochodu 86 1- 100 zł 88 101 – 200 zł133 201 – 300 zł 208 301 – 477zł 202 powyżej 477 zł 146

3 POWODY PRZYZNANIA POMOCY PRZEZ MOPS w 2006 r. Lp.Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin/osób/ 2006 r. 1.Sieroctwo0 2.Bezdomność33 3.Potrzeba ochrony macierzyństwa36 4.Bezrobocie452 5.Niepełnosprawność283 6.Długotrwała choroba349 7. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 116 w tym rodzina niepełna71 w tym rodziny wielodzietne45 Alkoholizm13 * 8.Narkomania0 9. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 5 10.Zdarzenia losowe.Klęska żywiołowa lub ekologiczna36 *wg statystyki pracowników socjalnych wśród wszystkich rodzin objętych pomocą w 124 rodzinach występuje problem alkoholowy. W wielu rodzinach pomoc przekazywana jest często na osobę, która gwarantuje efektywne wykorzystanie środków pieniężnych i często też jest to inny powód przyznania pomocy. Głównym powodem trudnej sytuacji życiowej jest bezrobocie, długotrwała choroba niepełnosprawność oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych.

4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO DECYZJĄ ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIADCZENIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ Podział wg płci PłećOgółemw tym osoby prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe Kobiety803240 Mężczyźni693131 Ogółem1496371 Formy udzielonej pomocy Formy pomocyrzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie w tym prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe Pomoc wyłącznie fakultatywna 13841 Pomoc wyłącznie obligatoryjna 29878 Obie formy pomocy / łącznie / 1060252

5 UDZIELONE ŚWIADCZENIA- ZADANIA WŁASNE 2006 r. Formy pomocyLiczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach RAZEM 1.421x935.5838492.636 ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 5062.790293.3834921.747 w tym: a – środki własne xx0xx b - dotacja xx293.383xx w tym przyznane z powodu: /z wiersza 2/ bezrobocia 3721.946254.4303621.430 długotrwałej choroby 8837218.67987248 niepełnosprawności 9443718.81493223 możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 6161.460619 SCHRONIENIE 60000 POSIŁEK 891110.542293.6594031.554 w tym dla dzieci 61971.385198.2492971.431 USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 215.75049.0982124 w tym: specjalistyczne 00011 SPRAWIENIE POGRZEBU 335.13533 w tym osobom: bezdomnym 00000 INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM 572x299.4435541.833 w tym: zasiłki specjalne celowe 7212421.90072145 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE /prawne, psychologiczne, rodzinne/ xxx67163 INTERWENCJA KRYZYSOWA xxx00 PRACA SOCJALNA xxx8382.543

6 POSIŁKI I DOŻYWIANIE W LATACH 2005-2006 Posiłki i dożywianie w 2005 r. Forma pomocy Liczba osób objętych programem w zakresie dożywiania Kwota świadczeń- OGÓŁEM Posiłki i zasiłki celowe na dożywianie – ogółem: (DDP, ŚDS, Caritas, posiłki dla dzieci i dorosłych w szkołach) 1.047310.062 w tym dla dzieci – dożywianych w szkołach i przedszkolach 702214.409 Posiłki i dożywianie w 2006 r. Forma pomocy Liczba osób objętych programem w zakresie dożywiania Kwota świadczeń- OGÓŁEM Posiłki i zasiłki celowe na dożywianie – ogółem: (DDP, ŚDS, Caritas, posiłki dla dzieci i dorosłych w szkołach) 1.311406.120 w tym dla dzieci - dożywianych w szkołach i przedszkolach 619198.001 Liczba osób korzystających z posiłków oraz z zasiłków celowych na dożywianie w 2006 r. w porównaniu do 2005 r. wzrosła o 264 osoby. Jeżeli chodzi o dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach liczba dzieci spadła o 83

7 Dożywianie uczniów w szkołach Dożywianie uczniów w szkołach w latach 2004-2006r. w latach 2004-2006r.

8 USŁUGI OPIEKUŃCZE w 2006r. Liczba osób objętych pomocą usługową 21 Cena 1 godz. usługi w zł.8,80 Koszt pomocy usługowej w zł. 49.098 Ilość osób korzystających z tej formy pomocy 2006 r. uległa zmniejszeniu o 5 osób. Przyczyną takiej sytuacji było kierowanie osób samotnych wymagających całodobowej opieki do Domu Pomocy Społecznej, zgonami oraz zamianą usług opiekuńczych na usługi specjalistyczne SKIEROWANIA DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ RokIlość osóbŚrodki samorządowe tys.zł 20051028,454 200618117,374 czerwiec 20071196,536 Ilość kierowanych osób do domów pomocy społecznej z roku na rok wzrasta a co za tym idzie i koszty ponoszone przez gminę.

9 PRACA SOCJALNA Zakres pracy socjalnejLiczba rodzin/osób/Liczba porad 1.1. Poradnictwo ds. bezrobocia 129451* 2.2. Poradnictwo rodzinne /w tym mediacje/ 67132 3.3. Wsp ó łpraca z sądem, szkołami, policją, itd. 5742262 4.4. Bezdomność 33203 5.5. Inne działania 35 --- * z liczby tej 30 osób podjęło pracę. ZJAWISKO PRZEMOCY w RODZINIE w 2006r. Liczba osób poszkodowanych: Ogółemkobietymężczyźnidzieci osoby poszkodowane ogółemz tego w wieku poprodukcyjn. z tego niepełnospr. ogółemz tego w wieku poprodukcyjn. z tego niepełnospr. ogółemz tego do13 r. ż. z tego od 14 – 18 lat 29199518102518291

10 ŚWIADCZENIA RODZINNE W 2006r. Świadczeniami rodzinnymi są: 1.zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego: a/.dodatek z tytułu urodzenia dziecka b/.dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego c/.dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka d/.dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej e/.dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka f/.dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania g/.dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w 2006r. wydatkowano 11.574,254 tys. zł. W okresie sprawozdawczym: świadczenia rodzinne pobierało 3.958 rodzin, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka pobierało 151 rodzin, liczba dzieci na które wypłacany jest zasiłek rodzinny 5.515, zaliczki alimentacyjne pobierało 208 rodzin, składki emerytalno –rentowych opłacono 70 osobom Wydatki na zaliczki alimentacyjne w2006r. WyszczególnienieWydatki w tys. zł Liczba świadczeń Zaliczki alimentacyjne1.097,021 5102 Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w 2006r Wyszczególnienie Wydatki w tys.złLiczba świadczeń Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118,820 871 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15,050 410 Razem 133,870 1281

11 WYDATKI BUDŻETOWE MOPS W LATACH 2005-2006 ORAZ PLAN NA 2007R. ORAZ PLAN NA 2007R. Środki UM 2005 r. tys. zł 2006 r. tys.zł Plan na tys.2007 r. 1. Domy Pomocy Społecznej 2. Ośrodki wsparcia razem: DDP ŚDS 3.Zasiłki i pomoc w naturze 4.Ośrodki pomocy społecznej 5.Usługi opiekuńcze 6.Pozostała działalność/ dożywianie/ 28,454 307,487 302,487 5,000 478,542 1.410,206 70,329 110,061 117,374 328,656 - 299,443 1.479,020 49,098 128,257 200,000 334,820 - 550,000 1.912,507 70,000 200,000 Razem środki UM 2.405,0822.401,8493.267,327 Środki UW 1.Ośrodki wsparcia: ŚDS DDP 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3. Zasiłki i pomoc w naturze 4. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 5. Ośrodek pomocy społ. – MOPS 6. Usługi opiekuńcze specjalistyczne 7. Usuwanie klęsk żywiołowych 8. Dożywianie 9. Wyprawka szkolna 10. Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno rentowe - 362.502,15 - 48.016,58 780.117,13 ------------- 748.900,00 88.739,00 ------------- 200.000,00 ------------- 8.729.835,12 409.805,31 399.805,31 10.000,00 46.095,84 727.597,36 - 822.589,99 147.637,10 30.136,00 375.000,00 - 11.574.254,79 363.700 - 50.000 771.000 - 684.900 210.454 - 119.300 - 13.200.000 Razem środki UW 10.958.109,9814.133.116,3915.399.354 Środki PFRON 4.939,00-- Ogółem: 13.368.131,1016.534.966,3818.666.681 Stan na dzień 31.03.2007r

12 BUDŻET MOPS w LATACH 2005 – 2006 i PLAN 2007r. Rok 2005 82%dotacja i środki rządowe 18% środki samorządowe Rok 2006 15% środki samorządowe 85%dotacja i środki rządowe Rok 2007 (plan) 82%dotacja i środki rządowe 18% środki samorządowe


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. oraz kierunki na 2007r SPRAWOZDANIE z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google