Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2008 rok (z autopoprawką)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2008 rok (z autopoprawką)"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2008 rok (z autopoprawką)

2 Autopoprawka Uwzględniając uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Miasta Mielca na 2008, proponuje się następujące korekty: I. W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R.: 1. W § 8 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek /skreśla/ oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000.- zł, z tego na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000.- zł; pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000.- zł; 2. w § 9 Upoważnia się Prezydenta Miasta Mielca do: pkt 2 zaciągania zobowiązań, /skreśla się/ tiret 2 pkt 2 zaciągania zobowiązań, /skreśla się/ tiret 2 na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 4a; oraz określonych w załączniku Nr 4a; oraz /skreśla się/ pkt 6 dokonywania przeniesień planowanych wydatków /skreśla się/ pkt 6 dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych. w planach dochodów własnych gminnych jednostek budżetowych.

3 W ZAŁĄCZNIKACH DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 R.: II W załączniku nr 1 1. W dziale 700 w miejsce zapisu środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (224.700.- zł) wprowadza się zapis środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy budynku – Segment E (224.700.- zł) budowy budynku – Segment E (224.700.- zł) 2. W dziale 801 w miejsce zapisu środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (248.767.- zł) wprowadza się zapis: - dotacje z budżetu państwa na współfinasowanie projektu - dotacje z budżetu państwa na współfinasowanie projektu Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota 6.894.- zł Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota 6.894.- zł - środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinasowanie projektu - środki z budżetu Unii Europejskiej na współfinasowanie projektu Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota 241.873.- zł Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota 241.873.- zł 3. W działach 751,754,756,758,852,853,900,926 dopisuje się jako rodzaj dochodów - dochody bieżące.

4 III. W załączniku Nr 2: Wskazuje się szczegółowe rodzaje dotacji w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej: Dział 801 rozdział 80104 - Przedszkola dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie – 8.369.782.- zł dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola – 89.510.- zł Dział 801 rozdział 80110 - Gimnazja pkt d) – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum - 234.400.- zł Dział 851 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi pkt c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub pkt c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 31.000.- zł stowarzyszeniom – 31.000.- zł pkt d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie pkt d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 12.000.- zł publicznych – 12.000.- zł

5 Dział 921 rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 4.512.416.- zł Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 4.512.416.- zł Ponadto w dziale Dział 700 rozdział 70095 – Pozostała działalność Wydatki majątkowe - wyodrębnia się wydatki odpowiednio jak w dochodach: wydatki ze środków pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy budynku – Segment E - 224.700.- zł Dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność Wydatki majątkowe - wyodrębnia się wydatki odpowiednio jak w dochodach: - wydatki z dotacji z budżetu państwa na współfinasowanie projektu - wydatki z dotacji z budżetu państwa na współfinasowanie projektu Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota 6.894.- zł Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota 6.894.- zł - wydatki ze środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinasowanie projektu Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno- sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota 241.873.- zł - wydatki ze środków z budżetu Unii Europejskiej na współfinasowanie projektu Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno- sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego kwota 241.873.- zł

6 IV. W załączniku nr 4: W dziale 801 –zadanie pod nazwą Udział w projektach unijnych – remonty żłobków i przedszkoli otrzymuje brzmienie Remonty żłobków i przedszkoli (w tym udział w projektach unijnych) V. W załączniku nr 10 Podział dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii miasta Mielca na 2008 r. narkomanii miasta Mielca na 2008 r. WYDATKI: WYDATKI: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w miejsce ust d) dotacje wprowadza się szczegółowo: w miejsce ust d) dotacje wprowadza się szczegółowo: pkt d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie pkt d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 31.000.- zł stowarzyszeniom – 31.000.- zł pkt e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie pkt e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora pozostałych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 12.000.- zł finansów publicznych – 12.000.- zł

7 Ogólne założenia przyjęte przy konstruowaniu budżetu 2008 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,7 % Wskaźnik wzrostu pozostałych wydatków bieżących 2,0%

8 Zmiany otoczenia prawnego Podział dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na część bieżącą i majątkową ( zgodnie z art. 165a ustawy o finansach publicznych) Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym do wysokości 1 % x (wydatki pomniejszone o wyd.inwest.- wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu ).

9 Dochody majątkowe - dotacje i środki otrzymane na inwestycje - dochody ze sprzedaży majątku - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Dochody bieżące Pozostałe dochody nie zaliczane do majątkowych

10 Dochody własne Ich źródła znajdują się na terenie działania samorządu i są to dochody z majątku komunalnego opłaty lokalne itp. Dochody uzupełniające są to udziały w dochodach budżetu państwa tj. subwencje ogólne, dotacje celowe DOCHODY

11 WYDATKI Wydatki bieżące związane z utrzymaniem miasta, funkcjonowaniem szkół, zakładów budżetowych Dotacje udzielane z budżetu dla zakładów budżetowych i innych instytucji Wydatki majątkowe wydatki na finansowanie inwestycji oraz udziały gminy w spółkach

12 DOCHODY 111.167.942 WYDATKI 111.167.942 Budżet 2008 jest zrównoważony

13 Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2008 r. Plan na początek 2007 r. Plan na 2008 r. DOCHODY108 072 995 zł 111 167 942 zł WYDATKI 111 098 207 zł 111 167 942 zł

14 Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2008 r.

15 Realizacja dochodów ogółem Miasta Mielca w latach 2007 - 2008 Wyszcze- gólnienie Plan na początek 2007 r. Plan na 2008 Dynamika % Dochody własne 34.473.88336.994.381107,3 Udziały w podatkach 29.760.06132.173.967108,1 Subwencje26.096.05427.334.266104,7 Dotacje17.742.99714.665.32882,6

16 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2004-2008 PlanWykonanie 200417.577.58417.166.003 200520.000.00020.881.984 200623.560.42524.646.984 200728.380.061 200830.173.967

17 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2004-2008 PlanWykonanie 2004200.0003.624.179 20052.000.0001.525.021 20062.000.0002.483.222 20071.380.0002.014.896 20082.000.000

18 Dochody Miasta Mielca na rok 2008

19 Wydatki budżetu Miasta Mielca na 2008 r.

20 Utrzymanie szkół 2007/2008 20072008 Subwencja oświatowa 25.089.56425.400.416 Środki z budżetu miasta 6.414.1365.363.958 Liczba uczniów 5 989 5 666 Liczba nauczycieli w przeliczeniu na etaty 526,57490

21 Wydatki na utrzymanie szkół 2005200620072008% Wynagrodz20.701.09722.033.21222.484.78621.856.68697,20 Pochodne4.265.6464.446.3884.478.4424.199.34993,76 Pozostałe wydatki 4.118.2704.595.0314.540.4724.708.339103,7 Razem29.085.01331.074.63131.503.70030.764.37497,65 Subwencja22.788.88323.874.63125.089.56425.400.416101,2 Środki miasta 6.296.1307.200.0006.414.1365.363.95883,62

22 Wydatki na utrzymanie szkół - wykres

23 Ilość dzieci w przedszkolach miejskich w latach 2006 - 2008 200620072008 147015941606

24 Opieka społeczna 2008 środki z budżetu miasta 20072008% Domy pom. Społecz.260.000300.000115,4 Dom Dzienn. Pobytu334.820349.084104,27 Zasiłki celowe490.000402.80082,2 MOPS1.751.7071.908.488109,0 Usługi opiekuńcze70.00060.00085,7 Dożywianie, posiłki196.000215.000109,7 RAZEM 3.102.5273.235.372104,3

25 Opieka społeczna 2008 środki z UW 20072008% ŚDS478.461390.60081,6 Składki zdrowotne45.33050.000110,3 Zasiłki stałe i okresowe633.330807.000127,4 MOPS901.858694.00077,0 Usługi specjalistyczne223.340197.10088,3 Dożywianie, posiłki384.000150.00039,1 RAZEM2.666.3192.288.70085,8 Świadczenia rodzinne12.200.00011.628.00095,3 RAZEM14.866.31913.916.70093,6

26 Opieka społeczna w latach 2007-2008 r.

27 Gospodarka komunalna w latach 2006 -2008

28 INWESTYCJE 2008

29 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2008 r.

30 Inwestycje 1 OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ OS. RZOCHÓW OPRACOWANIE KONCEPCJI ZABEZPIECZENIA PRZED POWODZIĄ OS. RZOCHÓW 50.000

31 Inwestycje 2 OPRACOWANIE KONCEPCJI POŁĄCZENIA UL. KONFEDERACKIEJ Z UL. LEGIONÓW OPRACOWANIE KONCEPCJI POŁĄCZENIA UL. KONFEDERACKIEJ Z UL. LEGIONÓW 6.100

32 Inwestycje 3 PROJEKT CHODNIKA PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI (OD UL. SOLSKIEGO DO BIERNACKIEGO) PROJEKT CHODNIKA PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI (OD UL. SOLSKIEGO DO BIERNACKIEGO) 28.000

33 Inwestycje 4 DROGI MODERNIZACJE DROGI MODERNIZACJE 50.000

34 Inwestycje 5 BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W tym: BUDOWA I ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA MIELCA W tym: 4.160.000

35 Inwestycje 6 - UL. DŁUGA - BOCZNA

36 Inwestycje 7 - UL. TRAUGUTTA CHODNIK AL. NIEPODLEGŁOŚCI (OD UL. SOLSKIEGO DO BIERNACKIEGO) CHODNIK AL. NIEPODLEGŁOŚCI (OD UL. SOLSKIEGO DO BIERNACKIEGO)

37 Inwestycje 8 PLAC – UL. OBROŃCÓW POKOJU PLAC – UL. OBROŃCÓW POKOJU NOWY RYNEK

38 Inwestycje 9 MODERNIZACJA ULIC W OSIEDLU RZOCHÓW PO KANALIZACJI MODERNIZACJA ULIC W OSIEDLU RZOCHÓW PO KANALIZACJI

39 Inwestycje 10 CIĄG PIESZY OS. DZIUBKÓW - CZĘŚĆ CIĄG PIESZY OS. DZIUBKÓW - CZĘŚĆ

40 Inwestycje 11 WYKUPY GRUNTÓW 992.400

41 Inwestycje 12 BUDYNEK WIELORODZINNY SEGMENT E BUDYNEK WIELORODZINNY SEGMENT E 574.700 (W tym z dotacji 224.700.-) 574.700 (W tym z dotacji 224.700.-)

42 Inwestycje 13 ZAKUPY INWESTYCYJNE UM ( w tym - zakup oprogramowania) ZAKUPY INWESTYCYJNE UM ( w tym - zakup oprogramowania) 25.000 ZAKUPY INWESTYCYJNE -PROMOCJA -(w tym – Samolot IRYDA bez wyposażenia) ZAKUPY INWESTYCYJNE -PROMOCJA -(w tym – Samolot IRYDA bez wyposażenia) 10.000

43 Inwestycje 15 ZAKUPY INWESTYCYJNE – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (syreny alarmowe) ZAKUPY INWESTYCYJNE – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (syreny alarmowe) 23.000 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 69.540

44 Inwestycje 16 OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO- SPORTOWEJ W MIELCU DO KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO OD PRZEDSZKOLA DO MATURY: ADAPTACJA BAZY EDUKACYJNO- SPORTOWEJ W MIELCU DO KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO 2.081.985 ( w tym Śr. zewnętrzne 248.767) 2.081.985 ( w tym Śr. zewnętrzne 248.767) OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTU PRZEDSZKOLI MIEJSKICH 250.000

45 Inwestycje 17 REMONTY ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI W TYM UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH REMONTY ŻŁOBKÓW I PRZEDSZKOLI W TYM UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH 3.500.000 INWESTYCJE – F. PRZECIWALKOHOLOWY (Modernizacja i rozszerzenie Monitoringu w SP nr 3, SP 6, Gim 1 i Gim 2 – wkład własny) INWESTYCJE – F. PRZECIWALKOHOLOWY (Modernizacja i rozszerzenie Monitoringu w SP nr 3, SP 6, Gim 1 i Gim 2 – wkład własny) 80.000

46 Inwestycje 18 Zakupy inwestycyjne – f. przeciwalkoholowy – Zakup tablic interaktywnych dla Gimnazjów Zakupy inwestycyjne – f. przeciwalkoholowy – Zakup tablic interaktywnych dla Gimnazjów 20.000 UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI 1.000.000

47 Inwestycje 19 OŚWIETLENIE 516.000

48 Inwestycje 20 BUDOWA SAMOOBSŁUGOWYCH SZALETÓW BUDOWA SAMOOBSŁUGOWYCH SZALETÓW 140.000 OPRACOWANIA PROJEKTOWE IM OPRACOWANIA PROJEKTOWE IM 100.000

49 Inwestycje 21 PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY RYNKU STAREGO MIASTA I UL. MICKIEWICZA W MIELCU PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY RYNKU STAREGO MIASTA I UL. MICKIEWICZA W MIELCU 300.000 UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWEGO (III transza ) – objęcie akcji UTWORZENIE PARKU PRZEMYSŁOWEGO (III transza ) – objęcie akcji 557.992

50 Inwestycje 22 BUDOWA INKUBATORA NOWYCH TECHNOLOGI IN-Tech udział własny – objęcie akcji BUDOWA INKUBATORA NOWYCH TECHNOLOGI IN-Tech udział własny – objęcie akcji 300.000 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BIT PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI BIT 500.000

51 Inwestycje 23 REGIONALNA SIEĆ BEZPRZEWODOWA WIMAX – przygotowanie oferty REGIONALNA SIEĆ BEZPRZEWODOWA WIMAX – przygotowanie oferty 6.000 MOSiR – zakupy inwestycyjne MOSiR – zakupy inwestycyjne 53.600

52 Wydatki Miasta Mielca w latach 2004 -2008


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA MIELCA na 2008 rok (z autopoprawką)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google