Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i certyfikaty energetyczne Identyfikacja możliwości wdrażania działań na rzecz ochrony klimatu w Województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i certyfikaty energetyczne Identyfikacja możliwości wdrażania działań na rzecz ochrony klimatu w Województwie."— Zapis prezentacji:

1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i certyfikaty energetyczne Identyfikacja możliwości wdrażania działań na rzecz ochrony klimatu w Województwie Małopolskim Kraków, 21.11.2008r. mgr inż. Łukasz Kowalczyk Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o.

2 Termomodernizacja Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropów pod dachem Wymiana okien i drzwi zewnętrznych Modernizacja systemu wentylacji Usprawnienie systemu przygotowania ciepłej wody Modernizacja systemu grzewczego Modernizacja oświetlenia

3 Korzyści wynikające z termomodernizacji Obniżenie kosztów ogrzewania Poprawa standardu technicznego Podwyższenie walorów estetycznych Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń Wzrost wartości rynkowej budynku

4 Finansowanie termomodernizacji Kredyt termomodernizacyjny – system wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska Finansowanie przez trzecią stronę ESCO Kredyty i pożyczki komercyjne

5 Instytucje wspierające termomodernizację Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfos.krakow.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl Bank Ochrony Środowiska S.A. www.bosbank.pl Fundacja Poszanowania Energii www.fpe.org.pl

6 Termomodernizacja - akty prawne - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

7 Świadectwo charakterystyki energetycznej Wydane przez upoważnionego specjalistę Zawiera podstawowe dane dotyczące budynku Określa wielkość zapotrzebowania energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji Obejmuje wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia zużycia energii

8 Świadectwa energetyczne może sporządzać osoba, która: Ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe

9 Świadectwa energetyczne może sporządzać osoba, która: Posiada pełną zdolność do czynności prawnych Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa

10 Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego: Budynek oddawany do użytkowania Budynek podlegający zbyciu lub wynajmowi Budynek modernizowany lub remontowany, jeśli nastąpi zmiana charakterystyki energetycznej w wyniku tych działań

11 Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki: Podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków Używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej Przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata Niemieszkalne służące gospodarce rolnej

12 Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki: Przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m 2 /rok Mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku Wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m 2

13 Certyfikacja energetyczna – akty prawne - Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.12.2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ustawa z dnia 19.09.2007r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.01.2008r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową

14 Certyfikacja energetyczna – akty prawne - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

15 Różnice między audytem energetycznym a świadectwa charakterystyki energetycznej budynku Audyt energetycznyŚwiadectwo energetyczne Cel sporządzania dokumentu przygotowanie budynku do termomodernizacji przed sprzedażą lub wynajmem, aby stwierdzić aktualną jakość energetyczną budynku Co zawiera ?biznesplan termomodernizacji- wybranie materiałów, kosztorys, bilans zwrotu kosztów ocena jakości energetycznej elementów technicznych oraz kosztów eksploatacji Rola finansowapotrzebny do uzyskania dotacji tzw. premii termomodernizacyjnej potrzebny od 01.01.2009 jako informacja o kosztach eksploatacji budynku, konieczna by w obiektywny sposób stwierdzić wartość rynkową budynku i rzeczywiste koszty wynajmu Kiedy wykonujemy? przed wykonaniem termomodernizacji co 10 lat, lub dodatkowo gdy w wyniku modernizacji zmienią się parametry energetyczne budynku

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MAŁOPOLSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA SP. Z O.O. ul. KORDYLEWSKIEGO 11 31-542 KRAKÓW Tel. 12 294 20 70 maes@maes.pl


Pobierz ppt "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i certyfikaty energetyczne Identyfikacja możliwości wdrażania działań na rzecz ochrony klimatu w Województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google