Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013-11-141 Efektywność energetyczna Dr inż. Arkadiusz Węglarz Wydz. IL P.W., KAPE S.A., ZAE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013-11-141 Efektywność energetyczna Dr inż. Arkadiusz Węglarz Wydz. IL P.W., KAPE S.A., ZAE."— Zapis prezentacji:

1 2013-11-141 Efektywność energetyczna Dr inż. Arkadiusz Węglarz Wydz. IL P.W., KAPE S.A., ZAE

2 2013-11-142 Jak liczyć poprawę efektywności? zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o …. w stosunku do …w wyniku poprawy efektywności. efektywność to:

3 2013-11-143 PRAWO BUDOWLANE Ustawa Prawo budowlane wprowadza wymóg posiadania przez budynki charakterystyki energetycznej Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, w przypadkach, o których mowa w ust. 4, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

4 2013-11-144 Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, W przypadku umów, na podstawie których następuje: 1) przeniesienie własności: a) budynku, b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową, albo 2) zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej; 3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej. PRAWO BUDOWLANE

5 2013-11-145 Zwolnione z obowiązku posiadania świadectwa są : budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, budynki kultu religijnego, budynki nie dłużej niż 4 m-ce lub 2 lata użytkowane, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane budynki niemieszkalne służące gospodarce rolnej, budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2rok, budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2, PRAWO BUDOWLANE

6 2013-11-146 Ustawa Prawo budowlane wprowadza ograniczenia w zakresie wykonywania świadectw energetycznych. 4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu., PRAWO BUDOWLANE

7 2013-11-147 Zwolnienie/uproszczenie w zakresie obowiązku świadectw dla lokali W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze. PRAWO BUDOWLANE

8 2013-11-148 Zwolnienie/uproszczenie w zakresie obowiązku świadectw dla lokali Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno- materiałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia mającym wpływ na jakość energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie: 1) budowlanej dokumentacji technicznej, 2) inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej dokumentacji technicznej - może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych lokali charakterystykę energetyczną oraz ocenę tej charakterystyki., PRAWO BUDOWLANE

9 2013-11-149 PRAWO BUDOWLANE OBOWIĄZKI AUDYTORA Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową obowiązana jest: 1)przechowywać sporządzone świadectwa przez okres 10 lat; 2) wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej z należytą starannością uwzględniając w szczególności rozwój wiedzy technicznej oraz zmiany w przepisach prawa; 3) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej (polisa – 25 000 euro).

10 2013-11-1410 Obowiązek dla Zarządców, Spółdzielni Mieszkaniowych 5a. W przypadku określonym w ust. 5, właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie. PRAWO BUDOWLANE

11 2013-11-1411 KTO MOŻE WYKONYWAĆ ŚWIADECTWA ? Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową może sporządzać osoba, która: –posiada pełną zdolność do czynności prawnych; –nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; –posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno- budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. –ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej: studia magisterskie albo studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych; PRAWO BUDOWLANE

12 2013-11-1412 Zgodnie z przepisami ogólnymi ustawy Prawo Budowlane art. Art. 93. - Kto nie spełnia, określonych w art. 63 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego podlega karze grzywny. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego PRAWO BUDOWLANE

13 2013-11-1413 Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz przyjętą metodyką na świadectwie podawane są trzy wielkości trzy wielkości: charakterystyki energetycznej budynku wskaźnik EP [kWh/m 2 *a] 1.wartość charakterystyki energetycznej budynku wyrażającej wielkość nieodnawialnej energii pierwotnej niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku odniesionej do powieerzchni ogrzewanej mieszkania - wskaźnik EP [kWh/m 2 *a]

14 2013-11-1414 Warunkami technicznymi 2008 odniesione do m 2 2. obliczeniowe zapotrzebowanie na energię dla budynku zgodnego z Warunkami technicznymi 2008 odniesione do m 2 energię końcową odniesioną do m 2 3. zapotrzebowanie na energię końcową odniesioną do m 2 Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

15 2013-11-1415

16 2013-11-1416

17 2013-11-1417

18 2013-11-1418 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Ustawa i rozporządzenie:

19 2013-11-1419 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Czego dotyczy Ustawa? Określa zasady finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne? a) Ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i przygotowania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

20 2013-11-1420 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne? - cd. b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków, c) Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a, d) Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

21 2013-11-1421 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Co to jest przedsięwzięcie remontowe? - Przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest: a) Remont budynków wielorodzinnych, b) Wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali, c) Przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie, d) Wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi

22 2013-11-1422 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Co to jest audyt energetyczny i audyt remontowy? Audyt energetyczny – opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego Audyt remontowy – opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego

23 2013-11-1423 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Premia termomodernizacyjna Przysługuje inwestorowi na spłatę części kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne jeżeli nastąpi: 1) Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię: a) W budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co najmniej 10%, b) W budynkach w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – co najmniej 15%, c) W pozostałych budynkach – co najmniej o 25%, lub 2) Zmniejszenie rocznych strat energii (sieci ciepłownicze i zasilające je źródła ciepła) – co najmniej o 25%, lub 3) Zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła (wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła) – co najmniej o 20%, lub 4) Zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

24 2013-11-1424 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Wysokość premii termomodernizacyjnej Stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i nie może wynosić więcej niż: a) 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i b) Dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego

25 2013-11-1425 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Premia remontowa Przysługuje na: Przedsięwzięcie remontowe dla budynku wielorodzinnego, którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

26 2013-11-1426 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Premia remontowa Przysługuje inwestorowi będącemu: -Osoba fizyczną -Wspólnotą Mieszkaniową z większościowym udziałem osób fizycznych -Spółdzielnią mieszkaniową -Towarzystwem Budownictwa Społecznego

27 2013-11-1427 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Premia remontowa Przysługuje inwestorowi jeżeli: 1) W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10% (…) 2) Wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż 0,70 (…)

28 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Premia remontowa Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3 warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię (Ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i przygotowania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych) - co najmniej o 25%. 2013-11-1428

29 2013-11-1429 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Wysokość premii remontowej Stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego (…)

30 2013-11-1430 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Premia kompensacyjna Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, który w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem lub spadkobiercą właściciela budynku mieszkalnego, lub po tym dniu został spadkobiercą właściciela tego budynku mieszkalnego, w którym był co najmniej jeden lokal kwaterunkowy – przysługuje premia kompensacyjna (ust.1)

31 2013-11-1431 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 Poz. 1459) Premię kompensacyjną Przyznaje się łącznie z premią remontową, z wyłączeniem remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przeznacza się na spłatę części kredytu udzielonego na realizację: 1) Przedsięwzięcia remontowego, 2) Remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego – jeżeli dotyczą budynku spełniającego kryteria określonego w ust. 1.

32 2013-11-1432 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Co powinien zawierać audyt energetyczny? 1)Strona tytułowa 2)Karta audytu 3)Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4)Inwentaryzacja techniczno budowlana 5)Ocena stanu technicznego budynku 6)Zestawienie wskazanych rodzajów ulepszeń 7)Dokumentacja wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych

33 2013-11-1433 wzór karty audytu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - wzór karty audytu

34 2013-11-1434 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

35 2013-11-1435 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

36 2013-11-1436 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

37 2013-11-1437 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Co powinien zawierać audyt remontowy? 1) Strona identyfikacyjna 2) Karta audytu 3) Wykaz dokumentów i danych źródłowych 4) Inwentaryzacja techniczo-budowlana 5) Ocena stanu technicznego budynku 6) Wykaz ulepszeń remontowych 7) Określenie wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową (ciepło), oraz wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną przypadającą na jednostkę powierzchni dla części budynku zawierającej lokale mieszkalne (zgodnie z rozorządzeniemw sprawie świadectw- załącznik 5) 8) Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu (zakres rzeczowy prac wraz z kosztami, zestawienie wskaźników dotyczących przedsięwzięcia, uzasadnienie kosztów robót)

38 2013-11-1438 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

39 2013-11-1439 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

40 2013-11-1440 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

41 2013-11-1441 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

42 2013-11-1442 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

43 2013-11-1443 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

44 2013-11-1444 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "2013-11-141 Efektywność energetyczna Dr inż. Arkadiusz Węglarz Wydz. IL P.W., KAPE S.A., ZAE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google