Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ W BUDYNKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ W BUDYNKU"— Zapis prezentacji:

1 ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ W BUDYNKU
Dr inż. Tadeusz M. Wójcik

2 MINISTRA INFRASTRUKTURY
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia………………………….2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

3

4 Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego – B. Mach 2006 r

5 1.RT – CAŁKOWITY OPOR CIEPLNY KOMPONENTU składającego się z warstw cieplnych jednorodnych i niejednorodnych równoległych do powierzchni przegrody R’T – kres górny całkowitego oporu cieplnego wg str.11 PN... R”T – kres dolny całkowitego oporu cieplnego wg str.11 PN... 2. U – WSPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA wg p.7 str.12 PN... 3. Uc – SKORYGOWANY WSPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA, zał. D1, str. 21 4. DUg – Poprawka z uwagi na nieszczelności -wg zał. D, str.24 PN.. 5. DUf – Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne DUf =a lf nf Af wg tabl.D3, str 22 PN.. 6. DUr – poprawka z uwagi na wpływ opadów dla dachu odwróconego,zał.D4, str 23 PN..

6 WSPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA PRZEGRÓD Z MOSTKAMI LINIOWYMI
UK = UC + DU (8), (9), (10), (11) 8. DU – Dodatek do współcz. Uc wyrażający wpływ mostków liniowych 9. Yi –liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka liniowego 10. Li –długość mostka liniowego [m] 11. A –pole powierzchni przegrody[m2] – w osiach przegród prostopadłych – minus powierzchnia otworów

7 Wg. akt. rozporządzenia z jest to U (max)
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w Budynek jednorodzinny lp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Uk (max), (W/m2K) 1 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): przy tj > 16°C: o budowie warstwowej* z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ<0.05 W/mK - pozostałe b) przy t; < 1 6°C (niezależnie od rodzaju ściany) 0.30 0.50 0.80 2 Ściany piwnic nieogrzewanych bez wymagań 3 Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: przy t, > 1 6°C b) przy 8 °C < t, < 1 6°C 4 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi l zamkniętymi przestrzeniami pod podłogowymi 0.60 5 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi 6 Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1.00 Wg. akt. rozporządzenia z jest to U (max)

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

9 Wartość współczynnika przenikania ciepła przez podłogę na gruncie
Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie Ugr należy określić wg PN-EN 12831:2006 Ugr Ueqiv,k Ueqiv,k równoważny wsp. przenikania elementu budynku (W/m2K) określony wg. schematu podłóg

10 Htr współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne, W/K

11 QH,ht = Qtr + Qve kWh/miesiąc
Miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację budynku lub lokalu mieszkalnego należy obliczać ze wzorów: QH,ht = Qtr + Qve kWh/miesiąc Qtr = Htr · (θ ̣̣int,H – θ e) · tM ·10-3 kWh/miesiąc (przenikanie) Qve = Hve · (θ int,H – θ e) · tM ·10-3 kWh/miesiąc (wentylacja) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku…

12 tM liczba godzin w miesiącu, h
Norma PN-EN12831:2006, tab. NB.2 θ int,H temperatura wewnętrzna dla okresu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym przyjmowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych, °C θ e średnia temperatura powietrza zewnętrznego w analizowanym okresie miesięcznym według danych dla najbliższej stacji meteorologicznej, °C tM liczba godzin w miesiącu, h

13 Miesięczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego
Wartość miesięcznego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji budynku lub lokalu mieszkalnego Q H,nd, n należy obliczać ze wzorem: QH,nd,n = QH,ht – h,Hgn QH,gn kWh/m-c

14 gdzie: QH,ht straty ciepła przez przenikanie i wentylacje w okresie miesięcznym kWh/m-c QH,gn zyski ciepła wewnętrzne i od słońca w okresie miesięcznym kWh/m-c h,gn współczynnik efektywności wykorzystania zysków w trybie ogrzewania

15 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego
Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QH,nd dla ogrzewania i wentylacji oblicza się metodą bilansów miesięcznych wg PN-EN ISO 13790:2008. Zapotrzebowanie ciepła: QH,nd jest sumą zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji budynku lub lokalu mieszkalnego, w poszczególnych miesiącach. Rozpatruje się miesiące: od stycznia do maja i od września do grudnia włącznie. QH,nd = S Q H,nd, n kWh/rok

16 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego dla ogrzewania i wentylacji :
QH,nd (obliczone metodą bilansów miesięcznych) należy podzielić przez średnią sezonowa sprawność całkowitą systemu grzewczego budynku – od wytwarzania (konwersji) ciepła do przekazania w pomieszczeniu, hH,tot hH,totiloczyn sprawnosci cząstkowych: wytwarzania, transportu, regulacji..)

17 QK,H = QH,nd/hH,tot kWh/a by otrzymać
roczne zapotrzebowanie na energię końcową do celów grzewczych i went. QK,H

18 roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną : grzanie + wentylacja
Uwzględniając roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową do napędu urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji otrzymujemy: Qp,h kWh/a (roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny)

19 (roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej)
Roczne zapotrzebowanie EP na wentylację Zyski wewnętrzne i od słońca omówił dr Pastuszko Zapotrzebowanie EP na potrzeby przygotowania c.w.u. Zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system chłodzenia i wentylacji do chłodzenia pomieszczenia i powietrza Zostanie omówione odrębnie Po zsumowaniu rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny i rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną przez system do podgrzania ciepłej wody (ew. zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system chłodzenia) otrzymuje się: Qp kWh/a (roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej)

20 OBLICZENIA ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP dla budynków i lokali mieszkalnych, wymagających dodatkowo chłodzenia, wyznacza się z zależności: EP = QP/Af kWh/(m2rok) gdzie: QP roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz napędu urządzeń pomocniczych, kWh/rok Af powierzchnia ogrzewana lub chłodzona (o regulowanej temperaturze) budynku lub lokalu, m2

21 Przy braku danych, powierzchnię Af w przybliżeniu mona wyznaczyć z zależności:
Af = (1/hK – 0,04) · Ve m2 gdzie: hK wysokość kondygnacji brutto (wraz ze stropem), m Ve kubatura zewnętrzna części ogrzewanej budynku, m3

22 E

23

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM NA KOLEJNY WYKŁAD


Pobierz ppt "ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ W BUDYNKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google