Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ W BUDYNKU Dr inż. Tadeusz M. Wójcik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ W BUDYNKU Dr inż. Tadeusz M. Wójcik."— Zapis prezentacji:

1 ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ W BUDYNKU Dr inż. Tadeusz M. Wójcik

2 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia………………………….2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

3

4 Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego – B. Mach 2006 r

5 1.R T – CAŁKOWITY OPOR CIEPLNY KOMPONENTU składającego się z warstw cieplnych jednorodnych i niejednorodnych równoległych do powierzchni przegrody R T – kres górny całkowitego oporu cieplnego wg str.11 PN... R T – kres dolny całkowitego oporu cieplnego wg str.11 PN U – WSPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA wg p.7 str.12 PN Uc – SKORYGOWANY WSPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA, zał. D1, str U g – Poprawka z uwagi na nieszczelności -wg zał. D, str.24 PN.. 5. U f – Poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne U f = f n f A f wg tabl.D3, str 22 PN.. 6. U r – poprawka z uwagi na wpływ opadów dla dachu odwróconego,zał.D4, str 23 PN..

6 WSPOŁCZYNNIK PRZENIKANIA PRZEGRÓD Z MOSTKAMI LINIOWYMI U K = U C + U (8), (9), (10), (11 ) 8. U – Dodatek do współcz. U c wyrażający wpływ mostków liniowych 9. i –liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka liniowego 10. Li –długość mostka liniowego [m] 11. A –pole powierzchni przegrody[m 2 ] – w osiach przegród prostopadłych – minus powierzchnia otworów

7 lplp Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu U k (max ), (W/m 2 K) 1Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym): a) przy tj > 16°C: - o budowie warstwowej* z izolacją z materiału o współczynniku przewodzenia ciepła λ<0.05 W/mK - pozostałe b) przy t; < 1 6°C (niezależnie od rodzaju ściany) Ściany piwnic nieogrzewanychbez wymagań 3Stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a)przy t, > 1 6°C b)b) przy 8 °C < t, < 1 6°C Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi l zamkniętymi przestrzeniami pod podłogowymi Stropy nad piwnicami ogrzewanymibez wymagań 6Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1.00 Budynek jednorodzinny Wg. akt. rozporządzenia z jest to U (max) W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

9 Wartość współczynnika przenikania ciepła przez podłogę na gruncie Współczynnik przenikania ciepła przez podłogę na gruncie U gr należy określić wg PN-EN 12831:2006 U gr U eqiv,k U eqiv,k równoważny wsp. przenikania elementu budynku (W/m 2 K) określony wg. schematu podłóg

10 H tr współczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez wszystkie przegrody zewnętrzne, W/K

11 Miesięczne straty ciepła przez przenikanie i wentylację budynku lub lokalu mieszkalnego należy obliczać ze wzorów: Q H,ht = Q tr + Q ve kWh/miesiąc Q tr = H tr · (θ ̣̣int,H – θ e ) · t M ·10 -3 kWh/miesiąc (przenikanie) Q ve = H ve · (θ int,H – θ e ) · t M ·10 -3 kWh/miesiąc (wentylacja) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku…

12 θ int,H temperatura wewnętrzna dla okresu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym przyjmowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno- budowlanych, °C θ e średnia temperatura powietrza zewnętrznego w analizowanym okresie miesięcznym według danych dla najbliższej stacji meteorologicznej, °C t M liczba godzin w miesiącu, h Norma PN-EN12831:2006, tab. NB.2

13 Miesięczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego zapotrzebowania Wartość miesięcznego zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji budynku lub lokalu mieszkalnego Q H,nd, n należy obliczać ze wzorem: Q H,nd,n = Q H,ht –, Hgn Q H,gn kWh/m-c

14 gdzie: Q H,ht straty ciepła przez przenikanie i wentylacje w okresie miesięcznym kWh/m-c Q H,gn zyski ciepła wewnętrzne i od słońca w okresie miesięcznym kWh/m-c, gn współczynnik efektywności wykorzystania zysków w trybie ogrzewania

15 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego zapotrzebowanie Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego Q H,nd dla ogrzewania i wentylacji oblicza się metodą bilansów miesięcznych wg PN-EN ISO 13790:2008. Zapotrzebowanie ciepła: Q H,nd jest sumą zapotrzebowania ciepła do ogrzewania i wentylacji budynku lub lokalu mieszkalnego, w poszczególnych miesiącach. Rozpatruje się miesiące: od stycznia do maja i od września do grudnia włącznie. Q H,nd = Q H,nd, n kWh/rok

16 Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego dla ogrzewania i wentylacji : Q H,nd (obliczone metodą bilansów miesięcznych) należy podzielić przez średnią sezonowa sprawność całkowitą systemu grzewczego budynku – od wytwarzania (konwersji) ciepła do przekazania w pomieszczeniu,,tot H,tot iloczyn sprawnosci cząstkowych: wytwarzania, transportu, regulacji..)

17 Q K,H = Q H,nd /,tot kWh/a by otrzymać roczne zapotrzebowanie na energię końcową do celów grzewczych i went. Q K,H

18 roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną : grzanie + wentylacja Uwzględniając roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną końcową do napędu urządzeń pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji otrzymujemy: Q p,h kWh/a (roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny)

19 Roczne zapotrzebowanie EP na wentylację Zyski wewnętrzne i od słońca omówił dr Pastuszko Zapotrzebowanie EP na potrzeby przygotowania c.w.u. Zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system chłodzenia i wentylacji do chłodzenia pomieszczenia i powietrza Po zsumowaniu rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną przez system grzewczy i wentylacyjny i rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną przez system do podgrzania ciepłej wody (ew. zapotrzebowanie na energię pierwotną przez system chłodzenia) otrzymuje się: Q p kWh/a ( roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej ) Zostanie omówione odrębnie

20 OBLICZENIA ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ PIERWOTNĄ Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną EP dla budynków i lokali mieszkalnych, wymagających dodatkowo chłodzenia, wyznacza się z zależności: EP = Q P /A f kWh/(m 2 rok) gdzie: Q P roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną dla ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz napędu urządzeń pomocniczych, kWh/rok A f powierzchnia ogrzewana lub chłodzona (o regulowanej temperaturze) budynku lub lokalu, m 2

21 Przy braku danych, powierzchnię A f w przybliżeniu mona wyznaczyć z zależności: A f = (1/h K – 0,04) · V e m 2 gdzie: h K wysokość kondygnacji brutto (wraz ze stropem), m V e kubatura zewnętrzna części ogrzewanej budynku, m 3

22 E

23

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM NA KOLEJNY WYKŁAD


Pobierz ppt "ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNĄ ENERGIĘ W BUDYNKU Dr inż. Tadeusz M. Wójcik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google