Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Łukasz Cieśliński – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS przy Koszalińskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Łukasz Cieśliński – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS przy Koszalińskim."— Zapis prezentacji:

1 NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Łukasz Cieśliński – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS przy Koszalińskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Koszalin, 7 marca 2007r.

2 UKŁAD PREZENTACJI Fundusze Unijne dla Polski w latach Podstawowe informacje o PO KL Zawartość dokumentacji programowej Najważniejsze zmiany w stosunku do okresu Konsultacje ogólnopolskie Tabela podziału środków

3 FUNDUSZE UNIJNE DLA POLSKI W LATACH Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) – określa system wykorzystania i wdrażania Funduszy Unijnych dla Polski (ponad 67mld. Euro): – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Europejskiego Funduszu Społecznego – Funduszu Spójności.

4 FUNDUSZE UNIJNE DLA POLSKI W LATACH Krajowe Programy Operacyjne : – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – Program Operacyjny Pomoc Techniczna Regionalne Programy Operacyjne (16) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O PO KL Celem głównym Programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez: – wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, – podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, – zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, oraz – wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. PO KL jest jednym z krajowych programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

6 PODSTAWOWE INFORMACJE O PO KL Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków: od (przekazanie PO do Komisji Europejskiej) do r. (kwestia refundacji zależy od decyzji IP) Pula środków do wykorzystania: 11,4mld. Euro (w tym środki krajowe 1,7mld. Euro): z tej kwoty ok. 60% środków zostanie wydatkowanych regionalnie, a 40% – centralnie PO KL obejmuje całość środków EFS przeznaczonych dla Polski na lata

7 PODSTAWOWE INFORMACJE O PO KL Podmioty uprawnione do składania projektów: Instytucje rynku pracy Instytucje szkoleniowe Jednostki administracji rządowej i samorządowej Przedsiębiorcy Instytucje otoczenia biznesu Organizacje pozarządowe Instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego Inne podmioty

8 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ Dla potencjalnego projektodawcy najważniejsze są: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (przekazany do negocjacji z KE) Szczegółowy Opis PO KL (konsultacje krajowe) Wytyczne nt. kwalifikowalności wydatków Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (konsultacje krajowe) Wzór umowy o dofinansowanie projektów Wzory wniosków o płatność

9 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Diagnoza społeczno-ekonomiczna Dotychczasowa pomoc z UE Cele Programu Priorytety i obszary wsparcia Wdrażanie i finansowanie Programu

10 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ Szczegółowy Opis PO KL. Priorytety: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie Priorytet VI: Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

11 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ Szczegółowy Opis PO KL. Priorytety (c.d.): Priorytet VII: Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Priorytet XI: Pomoc techniczna Priorytety VII-X stanowią komponent regionalny PO KL

12 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ Szczegółowy Opis PO KL. System wyboru projektów: Projekty konkursowe – dla wszystkich instytucji. Ocena w oparciu o kryteria: – Dostępu (typ odbiorcy, rodzaj wnioskodawcy) – Strategiczne (określane corocznie przez IP) – Ocena merytoryczna (beneficjent, projekt, finanse Projekty systemowe – dla ściśle określonych podmiotów (organy adm. publicznej, IP, IW). Szczegóły w corocznych Planach Działania sporządzanych przez IP dla każdego Priorytetu.

13 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: obecnie w fazie konsultacji wersja nr: 2.01 z lutego 2007 Planowany jest jeden formularz wniosku do wszystkich priorytetów PO KL i dla wszystkich instytucji

14 ZAWARTOŚĆ DOKUMETACJI PROGRAMOWEJ Wzór wniosku. Zawartość: Podstawowe informacje o wniosku Podstawowe informacje o wnioskodawcy Charakterystyka projektu (cele, grupy docelowe, działania, rezultaty, zarządzanie projektem) Budżet Załączniki: harmonogram, szczegółowy budżet Pozostałe załączniki będą przedkładane na etapie podpisywania umowy.

15 NAJAŻNIEJSZE ZMIANY W STOSUNKU DO OKRESU Dostęp wszystkich grup projektodawców do wszystkich Priorytetów i Działań (dla projektów konkursowych) Jeden formularz wniosku dla wszystkich Priorytetów Nie ma Uzupełnień Programów Operacyjnych, zamiast nich jest Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL Podział Priorytetów na komponenty: krajowy oraz regionalny Więcej środków…

16 KONSULTACJE OGÓLNOPOLSKIE 1.Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL – obecna wersja przygotowana na podstawie wersji PO z r. Konsultacje odbywają się na bieżąco ostateczna wersja powstanie po przyjęciu PO KL przez Komisję Europejską 2.Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – do końca lutego zakończył się I-szy etap konsultacji. Obecnie trwa kolejny etap konsultacji (do końca marca br.)

17 TABELA PODZIAŁU ŚRODKÓW W PO KL PRIORYTETWKŁAD UE (EUR)WKŁAD KRAJOWY (EUR) OGÓŁEM (EUR)UDZIAŁ %- OWY I. Zatrudnienie i integracja społeczna ,43 % II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw ,89 % III. Wysoka jakość systemu oświaty ,75 % IV. Szkolnictwo wyższe i nauka ,41 % V. Dobre rządzenie ,35 % VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym ,92 % VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej ,40 % VIII. Regionalne kadry gospodarki ,91 % IX. Rozwój wykształc. i kompet. w regionach ,66 % X. Partnerstwo na rzecz rozw. obsz. wiejskich ,28 % XI. Pomoc techniczna ,00 % OGÓŁEM PO KL: %

18 WIĘCEJ INFORMACJI:

19 Kontakt: Łukasz Cieśliński, Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Koszalinie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Łukasz Cieśliński – Doradca Kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS przy Koszalińskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google