Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System REACH – stan aktualny, najnowsze informacje, harmonogram wdrażania, obowiązki przedsiębiorców, Centrum ds. REACH w IChP Andrzej Krześlak Marcela.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System REACH – stan aktualny, najnowsze informacje, harmonogram wdrażania, obowiązki przedsiębiorców, Centrum ds. REACH w IChP Andrzej Krześlak Marcela."— Zapis prezentacji:

1 System REACH – stan aktualny, najnowsze informacje, harmonogram wdrażania, obowiązki przedsiębiorców, Centrum ds. REACH w IChP Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Izabela Ostrowska Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

2 Elementy wystąpienia REACH: założenia systemu – stan aktualny, krótkie przypomnienie obowiązków dla przedsiębiorców, harmonogram wdrażania; Obecny stan procesu legislacyjnego w instytucjach unijnych; Centrum ds. REACH - co robimy i co chcemy robić? Centrum ds. REACH - jak robimy i jak chcemy robić? 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

3 Założenia systemu R egistration E valuation and A uthorisation of CH emicals Obowiązki dla przedsiębiorców 3

4 Schemat blokowy systemu REACH
Substancje „nowe” i „istniejące” (≥ 1 tony rocznie / dostawcę) Rejestracja (30000 subst.) Jeśli < 100 t rocznie i nie ma obaw lub Jeśli CMR Kat 1, 2 lub POPs lub PBT lub vPvB Pozwolenia (~1400=5%) Jeśli > 100 t rocznie lub są obawy Stop (~24000=80%) Restrykcje Ocena dossier i subst. (~5,000=15%) lub Środki ograniczające ryzyko Jeśli nie ma obaw Jeśli są obawy lub 4

5 Substancje „istniejące” „nowe”
EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Substancje z tej listy nie wymagają notyfikacji; Lista zawiera substancje będące w obrocie w okresie 1 stycznia 1971 r. – 18 września 1981 r.; Wykaz o charakterze zamkniętym zawierający wpisów; Rozporządzenia 793/93 oraz 1488/94 – ocena i kontrola ryzyka oraz środki do jego oceny. ELINCS – European List of Notified Chemical Substances; Substancje muszą być zgłoszone do rejestracji (notyfikowane), zanim zostaną wprowadzone do obrotu; Lista zawiera substancje będące w obrocie od 18 września 1981 r.; Lista otwarta zawierająca ponad 3300 wpisów okresowo uaktualniana; Ocena wg Dyrektywy 67/548/EWG oraz 92/32/EWG (VII poprawka). 5

6 Tonaż, harmonogram, tok postępowania (start: 1.VI. 2007)
3.5 roku 5.5 roku 6 lat 9 lat 11 lat 15 lat 2010/11 2012/13 VI.2013 VI.2016 VI.2018 VI.2022 > 1000 ton rocznie + wzbudzające obawy Rejestracja (2,600) Ocena (2,600) Rejestracja > 100 ÷ 1000 ton rocznie (2,900) Ocena (2,900) Rejestracja > 1 ÷ 100 ton rocznie (~25,000) Ocena (?) Agencja uzyskuje zdolność operacyjną w czerwcu 2008 r. Rejestracja wstępna: połowa 2008 r. 6

7 REACH Harmonogram wspólnego podejmowania decyzji
Propozycja DG ENV DG ENT Kwiecień 2003 r. Działania zmierzające do opracowania Białej Księgi Wnioski Rady Proces uzgodnień i wzajemnej obsługi 27 luty 2001 r. Biała Księga Konsultacje Internetowe Maj - Lipiec 2003 r. Opinia Parlamentu luty 2001 r. Konsultacje z zainteresowanymi grupami Kwiecień – Listopad 2001 r. 2 kwietnia 2001 r. Propozycja DG ENV DG ENT Wrzesień 2003 r. Wspólne stanowisko Rady Głosowanie r. Drugie czytanie w Parlamencie Opinia Komisji Proces uzgodnień i wzajemnej obsługi Pierwsze czytanie w Parlamencie Głosowanie r. 13 grudnia 2006 r. Proces uzgodnień Do zastosowania bezpośrednio w Państwach Członkowskich Projekt rozporządzenia 29 Październik 2003 r. 18 grudnia 2006 r. Rozporządzenie po końcowych uzgodnieniach Wejście w życie nowej polityki dotyczącej chemikaliów: 1.VI r. 7

8 PROCEDURA WSPÓLNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI PRAWNEJ
PARLAMENT (PE) Formułuje opinię RADA zatwierdza wszystkie poprawki PE PARLAMENT (PE) nie wprowadza poprawek Wspólne stanowisko RADY Komisja formułuje opinię na temat wspólnego stanowiska Rada przyjmuje lub zmienia decyzję Rada może przyjąć prawo PE zatwierdza wspólne stanowisko albo nie podejmuje decyzji PE odrzuca wspólne stanowisko absolutną większością głosów swoich członków PE przyjmuje poprawki wraz ze wspólnym stanowiskiem absolutną większością głosów swoich członków Prawo jest przyjęte Prawo nie zostaje przyjęte W ciągu 3 miesięcy Rada zatwierdza poprawki PE: (i) KWG, jeśli opinia Komisji jest pozytywna (ii) Kiedy negatywna opinia podjęta przez Komisję jednomyślnie Jeśli RADA nie zatwierdzi wszystkich poprawek PE w ciągu 3 miesięcy KWG: Kwalifikowana Większość Głosów W ciągu 6 tygodni zbiera się komitet pojednawczy i uzgadnia wspólną decyzję PE i Rady Prawo z poprawkami jest przyjęte Próba ugody (concilliation) Porozumienie dotyczące ugody PRAWO NIE ZOSTAJE PRZYJĘTE W ciągu 6 tygodni porozumienie zatwierdzone przez PE (zwykłą większością) i przez Radę (KWG) Rada i PE rozpatrują kwestię przez 6 tygodni PE: Parlament Eiuropejski PRAWO JEST PRZYJĘTE PRAWO NIE ZOSTAJE PRZYJĘTE 8

9 Głosowanie w Komisji ENVI*
*) ENVI – Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE Akceptacja ze strony przemysłu na wprowadzenie REACH w proponowanej formie stanowi jednocześnie przyzwolenie na olbrzymią biurokrację w przyszłości; 10 października 2006 r. - głosowanie w ENVI oceniane negatywnie przez przemysł; Wspólne Stanowisko Rady z czerwca 2006 r. wymagające dla przemysłu, jednak korzystniejsze od propozycji ENVI. 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

10 Procedura II czytania w 2006 r.
Komisja Europejska – formułuje opinię na temat wspólnego stanowiska Rady i powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Parlament Europejski (PE); PE: przyjęcie strategii na etapie drugiego czytania – Komisja Wiodąca: Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; Przewodniczący Komisji, Pan Guido Sacconi – Poseł Sprawozdawca (głosowanie 10 października 2006 r.); Kompromis zawarty pomiędzy PE i Radą UE pod przewodnictwem Prezydencji Fińskiej w dniu 30 listopada 2006 r.); Propozycja kompromisowa poddana głosowaniu plenarnemu 13 grudnia 2006 r. w Parlamencie Europejskim; Rada UE: wypracowanie Wspólnego Stanowiska na podstawie osiągniętego politycznego porozumienia w dniu 13 grudnia 2005 r. – Wspólne Stanowisko z dnia 27 czerwca 2006 r.; (tzw. trialog począwszy od lutego 2006 r.: Rada UE i PE oraz Komisja Europejska jako mediator; Rada UE w dniu 18 grudnia 2006 r. zatwierdza i przyjmuje wyniki głosowania PE; Opublikowanie rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE z końcem grudnia 2006 r.; Wejście w życie rozporządzenia: 1 czerwca 2007 roku. 10

11 Zależności w ramach systemu REACH wśród poszczególnych uczestników
Producent substancji - dostawca Importer substancji - dostawca Dalszy użytkownik w drugiej linii –twórca gotowych form użytkowych Dalszy użytkownik w pierwszej linii Producent artykułów użytkowych Branża elektro-techniczna Branża motoryzacyjna Branża tekstylna Branża papiernicza Konsumenci Konsumenci 11

12 Załącznik V – wątpliwości interpretacyjne
Substancje, które same nie są produkowane, importowane lub wprowadzane do obrotu i które powstają w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej, gdy: stabilizator, barwnik, środek aromatyzujący, przeciwutleniacz, wypełniacz, rozpuszczalnik, nośnik, środek powierzchniowo czynny, plastyfikator, inhibitor korozji, środek przeciwpieniący, środek dyspergujący, środek przeciwosadowy, środek osuszający, substancja wiążąca, emulgator, demulgator, odwadniacz, środek zbrylający, promotor adhezji, modyfikator płynności, środek zobojętniający, odczynnik maskujący, koagulator, flokulant, środek zmniejszający palność, smar, odczynnik chelatujący lub odczynnik kontroli jakości działają w sposób zamierzony lub substancja, której jedynym zadaniem jest zapewnienie konkretnych właściwości fizykochemicznych, działa w sposób zamierzony. 12

13 Zapisy dotyczące polimerów
Polimery wyłączone z zakresu rejestracji i oceny (od momentu konsultacji internetowych w lecie 2003 r.) – ale należy zwrócić uwagę na zapis Art. 138, ust. 2: przegląd: Komisja może przedstawiać wnioski legislacyjne, gdy tylko uda się ustalić wykonalny i opłacalny sposób selekcji polimerów mających podlegać rejestracji na podstawie rozsądnych kryteriów technicznych i uzasadnionych kryteriów naukowych oraz po opublikowaniu sprawozdania dotyczącego następujących kwestii: ryzyka stwarzanego przez polimery w porównaniu z innymi substancjami; potrzeby, jeżeli taka istnieje, rejestrowania określonych typów polimerów, biorąc pod uwagę konkurencyjność i innowację z jednej strony oraz ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska z drugiej; Art. 6, ust. 3: Każdy producent lub importer polimeru przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne jednego lub większej liczby monomerów lub innych substancji, które nie zostały wcześniej zarejestrowane przez jednego z uczestników stanowiących poprzedzające go ogniwa łańcucha dostaw, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: polimer ten zawiera co najmniej 2% wag. takich monomerów lub innych substancji w formie jednostek monomeru i substancji związanych chemicznie; całkowita ilość takich monomerów lub innych substancji wynosi co najmniej 1 tonę rocznie. 13

14 Istotniejsze elementy rozporządzenia, zakres stosowania, przegląd
Jednoznacznie wyłączone odpady (Art. 2, ust. 2); Do 12 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje przeglądu substancji w zakresie tonażowym od 1 do 10 ton w celu zdecydowania, które z nich wymagają przedłożenia raportu bezpieczeństwa chemicznego (Art. 138, ust. 1); CMR do 7 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia; Komisja dokona po 12 miesiącach od daty wejścia w życie rozporządzenia przeglądu załączników I, IV i V i zaproponuje zmiany – Art. 138, ust. 4: Komisja dokonuje przeglądu załączników I, IV i V do 12 miesięcy w celu przedstawienia propozycji ich zmian, jeżeli jest to stosowne, zgodnie z procedurą , o której mowa w art. 131. 14

15 Wyłączny przedstawiciel – trzecia strona
Dodano art. 8, ust. 1, 2 i 3 (przepis ogólny), pozwalający na wyznaczenie wyłącznego przedstawiciela (trzeciej strony), który może działać w imieniu producenta, substancji, preparatu lub wyrobu importującego je na obszar celny Wspólnoty – pozwala to ukryć tożsamość przed konkurentami – tożsamość będzie znana tylko Agencji i właściwym urzędom. 15

16 Rejestracja… bardziej szczegółowo
Art. 11 Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. Konsorcjum firm A, B, C, D Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. Wstępna dok. dot. X Rejestracja X Producent A Wstępna dok. dot. X Wytw. A Importer B Rejestracja X Importer B Europejska Agencja Chemikaliów – Art. 75 itd. Dane dot. X Importer C Rejestracja X Importer C Wytw. D Wstępna dok. dot. X Rejestracja X Producent D Państwa CzłonkowskieUE Wstępna dok. dot. X Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. itd… 16

17 Przedkładanie danych Obowiązkowe (OSOR)1 – Art. 11;
Oddzielne przedkładanie danych musi być uzasadnione ze względu na (Art. 11, ust. 3): Niewspółmierne koszty; Poufność; Inną ocenę informacji; Rejestracja wstępna do połowy 2008 r.: kto? co? ile? Lista substancji. 1) OSOR: One Substance One Registration (Jedna Substancja – Jedna Rejestracja) 17

18 Rejestracja Arkusz rejestracyjny:
Identyfikacja producenta lub importera Identyfikacja substancji; Informacje dotyczące produkcji i zastosowań; Klasyfikacja i oznakowanie substancji; Wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania; Streszczenie informacji dotyczących danych toksykologicznych; Streszczenie informacji dotyczących danych ekotoksykologicznych; Oświadczenie dotyczące źródeł danych toksykologicznych (czy wykonywano badania na kręgowcach); Propozycje dotyczące konieczności wykonania badań (testów); Deklaracja zgody na udostępnienie kolejnym rejestrującym podsumowania badań (odpłatnie); Raport bezpieczeństwa chemicznego przy obrocie > 10 ton/rok; Przy prowadzeniu badań rozwojowych – zwolnienie z obowiązku rejestracji na 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat (lub na 10 lat w przypadku substancji używanych wyłącznie w procesie badań rozwojowych produktów leczniczych). 18

19 Raport bezpieczeństwa chemicznego
Dokumentacja oceny bezpieczeństwa chemicznego dla wszystkich substancji rejestrowanych - wprowadzanych do obrotu w zakresie tonażowym > 10 ton/rok Nie jest konieczna dla danej substancji, gdy znajduje się w preparacie w stężeniu niższym niż najniższe z następujących stężeń: odpowiednie stężenia określone w tabeli znajdującej się w art. 3 ust. 3 dyrektywy 1999/45/WE; stężenia graniczne podane w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG; stężenia graniczne podane w części B załącznika II do dyrektywy 1999/45/WE; stężenia graniczne podane w części B załącznika III do dyrektywy 1999/45/WE; stężenia graniczne podane w uzgodnionych pozycjach wykazu klasyfikacji i oznakowania ustanowionego zgodnie z przepisami tytułu XI niniejszego rozporządzenia; 0,1% wag., jeżeli substancja spełnia kryteria przedstawione w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia. ETAPY: Ocena zagrożeń dla zdrowia człowieka; Ocena zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających z właściwości fizykochemicznych; Ocena zagrożeń dla środowiska; Ocena trwałości, zdolności do bioakumulacji i toksyczności; JEŻELI z ocen wynika, że substancja stwarza zagrożenia → wykonuje się: Ocenę zagrożenia; Charakterystykę ryzyka. 19

20 Substancje niskotonażowe
Dla większości substancji wymagane badania właściwości fizykochemicznych określone w sekcji 7 Załącznika VII; Badania właściwości fizykochemicznych nie muszą być wykonywane przez jednostki certyfikowane w ramach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP); Art. 74, ust. 2: Opłaty z tytułu rejestracji substancji w ilości od 1 do 10 ton nie trzeba uiszczać w przypadku, gdy dossier rejestracyjne zawiera pełen zakres informacji, określonych w załączniku VII; Całość badań określonych w załączniku VII dla CMR, PBT, vPvB; Całość badań określonych w załączniku VII dla działających szkodliwie na zdrowie lub środowisko i przeznaczonych dla konsumentów lub rozpowszechnionych. 20

21 Ocena Agencja opracuje kryteria selekcji substancji do przeprowadzenia oceny we współpracy z Państwami Członkowskimi (Art. 44); Ustalanie substancji priorytetowych odbywa się w oparciu o stwarzane przez nie ryzyko; Agencja sporządza plany oceny substancji; Oceny dokonują państwa członkowskie – Agencja koordynuje; Państwo dokonujące oceny może zażądać dalszej informacji na temat substancji; Po zakończeniu oceny może zostać podjęta decyzja o zastosowaniu środków restrykcyjnych (np. ograniczenie w obrocie i stosowaniu lub zakaz). 21

22 Substancje podlegające zezwoleniom
Substancje rakotwórcze, mutagenne i toksyczne ze względu na zaburzenia rozrodczości i rozwoju kat. 1 i 2; Substancje PBT i vPvB; Substancje zaburzające działanie gruczołów dokrewnych (zaburzające gospodarkę hormonalną) oraz inne substancje o podobnej wadze stwarzanych obaw; Wyłączenia w przypadku substancji stosowanych: Jako paliwa oraz oleje opałowe; W badaniach naukowych i rozwojowych; W pestycydach i produktach biobójczych; Jako półprodukty. 22

23 Procedura udzielania zezwoleń
Dla każdej substancji, niezależnie od tego, czy jest ona pod dostatecznie ścisłą kontrolą, czy też nie, przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć plan substytucji, o ile na rynku dostępny jest bezpieczniejszy zamiennik. Jeśli brak jest takiego zamiennika - przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć plan badawczo-rozwojowy na rzecz dopracowania się takiego bezpieczniejszego zamiennika. Okres udzielonego zezwolenia będzie zależał od zawartości informacji przedłożonej w obydwu rodzajach planów; Substancje, które wywołują zaburzenia w działaniu gruczołów wydzielania wewnętrznego (tzw. Endocrine disruptors) nie wejdą do kategorii substancji bez wartości granicznej, w związku z tym będą mogły podlegać procedurze udzielania zezwoleń na ścisły kierunek wykorzystania, o ile będą pod dostatecznie ścisłą kontrolą (reżimem technologicznym), jednakże ten zapis będzie podlegał przeglądowi i rewizji po upływie 6 lat. Obowiązek przedłożenia raportu bezpieczeństwa chemicznego dla substancji wprowadzanych w zakresie tonażowym od ton na razie nie będzie forsowany przez PE, jednakże zostanie poddany przeglądowi i rewizji po upływie 7 lat. 23

24 Wysokość opłat Będą wprowadzane rozporządzeniem Komisji Europejskiej: na razie znana wysokość proponowanej opłaty za udzielenie zezwolenia – 50 tys. €; Przewidywana opłata ulgowa dla MŚP1; Brak opłaty dla rejestrujących w zakresie 1 – 10 ton, jeżeli zostały wykonane wszystkie badania przewidziane Załącznikiem VII; 1) MŚP: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. 24

25 Ograniczenia w obrocie i stosowaniu
Substancja w postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia (Art. 67, ust. 1); Przepisu nie stosuje się: dla substancji stosowanej do badań naukowych i rozwojowych; substancji w produktach kosmetycznych określonych w dyrektywie 76/768/EWG, w odniesieniu do ograniczeń przeciwdziałających ryzyku dla zdrowia człowieka, które objęte jest zakresem zastosowania tej dyrektywy; substancji jako półproduktu wyodrębnianego w miejscu wytwarzania. Załącznik XVII wymienia substancje podlegające ograniczeniom według dotychczasowych postanowień dyrektywy 76/769/EWG – będzie on ulegał modyfikacjom i zmianom w miarę, jak będą pojawiały się wnioski o wprowadzenie nowych ograniczeń lub o zmianę istniejących w Załączniku XVII ograniczeń; Wnioskującym o wprowadzenie ograniczenia może być Komisja lub kompetentny organ władzy państwa członkowskiego, które według odpowiednio określonych procedur sporządzają wniosek o wprowadzenie ograniczenia według wymagań Załącznika XV do Agencji; Sprawdzenia zgodności dokumentacji z wymaganiami dokonują Komitet ds. Oceny Ryzyka i Komitet ds. Analiz Społeczno- Ekonomicznych; Na podstawie opinii sporządzonych przez Komitety – decyzję dotyczącą ograniczeń w produkcji, obrocie lub stosowaniu podejmuje Komisja. 25

26 Istotne elementy do wyjaśnienia
REACH nie jest dyrektywą – jest rozporządzeniem Rady i PE; Nie przewiduje się jego transpozycji do systemu prawnego Państw Członkowskich; Zacznie obowiązywać tak, jak zapisane to jest w rozporządzeniu – według ostatnich postanowień pakietu kompromisowego jest to data 1 czerwca 2007 roku; Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal of the EU) z końcem grudnia 2006 r.; Nie rejestruje się preparatów, tylko substancje – również i te zawarte w preparacie, o ile przekraczają próg tonażowy (1 tonę rocznie na jednego dostawcę); Rejestracja substancji w artykułach użytkowych jest wymagana, jeśli uwalniają się one z artykułów użytkowych w sposób zamierzony i są w nich obecne w ilości powyżej 1 tony rocznie na dostawcę. 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

27 Rola i zadania Centrum ds. REACH w Instytucie Chemii Przemysłowej
Marcela Palczewska-Tulińska Andrzej Krześlak Izabela Ostrowska Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

28 Sytuacja w sektorze chemikaliów
Wymagania sformułowane w rozporządzeniu REACH są „dość” złożone; Prawny język rozporządzenia jest trudny do czytania i zrozumienia; Interpretacja wymagań ciągle niejednolita - zapisy podlegają zmianom; Skuteczne wdrożenie przepisów dotyczących REACH wymaga wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych; Postanowienia dotyczące REACH w dalszym ciągu niewystarczająco znane w przemyśle chemicznym i w przemysłach pokrewnych; Brak w większości przedsiębiorstw „know-how”, odpowiednich struktur i procedur ułatwiających wdrażanie systemu. Przedsiębiorstwa potrzebują prostej i jasnej informacji zorientowanej na praktyczne rozwiązania. 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

29 Aktualna sytuacja Niezbędne informacje są w posiadaniu różnych organizacji i instytucji, a jej poziom zróżnicowany w zależności od kraju (np. sejfy koncernów); Jeszcze nigdzie nie powstała jednostka (helpdesk) gotowa świadczyć usługi w pełnym zakresie każdej grupie sektorowej; Złożoność problematyki REACH powoduje, że nie zawsze jest łatwo znaleźć właściwą i jasną odpowiedź na postawione pytanie; W „pojedynkę” nie da się rozwiązać wszystkim problemów; Świadczone usługi będą z reguły kosztowne, ponieważ wymagają podjęcia wielokierunkowych działań; Skuteczne świadczenie usług na rzecz wdrażania REACH stanowi bardzo poważne wyzwanie i nie będzie możliwe bez współpracy i współdziałania sieci jednostek prowadzących tego typu działalność. 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

30 Czego oczekują partnerzy z przemysłu?
Prostej, zrozumiałej i wyczerpującej informacji oraz rozwiązań łatwych do zastosowania w praktyce; Uwzględnienia indywidualnych potrzeb; Bezstronności udzielanej informacji, rzetelności świadczonych usług oraz ich wysokiej jakości; Szybkiej reakcji, dostępności konsultanta w każdym czasie, usług świadczonych za przystępną cenę, a najlepiej bezpłatnie. 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

31 Centrum ds. REACH Konferencja: System REACH: Pozbądź się złudzeń!!! Skoro nie możesz go uniknąć – staw mu czoła! w dniach 11 – 13 października 2006 r. w Warszawie – Falentach (126 uczestników): formalne ogłoszenie rozpoczęcia działalności Centrum ds. REACH w IChP z dniem 16 października 2006 r.; Rada Naukowa IChP na posiedzeniu w dniu 14 listopada r. pozytywnie zaopiniowała utworzenie Centrum ds. REACH. Finansowanie do końca 2006 r.: na mocy porozumienia pomiędzy PIPC i IChP. 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

32 Co chcemy robić? Uruchomić stronę internetową, aktualizowaną na bieżąco, ze stałym serwisem, zawierającą informacje o bieżącej działalności Centrum wraz z możliwością korzystania z bazy danych oraz bieżącej informacji dotyczącej aktualnego stanu legislacji w zakresie REACH – link: IChP ( i PIPC ( Przygotować informator dotyczący działalności Centrum ds. REACH, zawierający opis zadań Centrum oraz charakterystykę oferowanych usług; Rozpocząć szeroką akcję promocyjną prowadzoną w oparciu o: rozmowy telefoniczne, ’e, korzystanie z mediów, w tym przede wszystkim z prasy codziennej i periodyków: Realizować zadania związane z legislacją chemiczną, a szczególnie systemem REACH w zakresie przygotowania opinii, współpracy z Rządem i Sejmem RP jak i instytucjami UE oraz CEFIC (w szczególności z jako jednostką ułatwiającą współpracę w sieci punktów funkcjonujących przy krajowych federacjach przemysłu chemicznego); Utworzyć interaktywną bazę danych firm przemysłu chemicznego i pokrewnych oraz bazę danych dotyczących substancji w oparciu o dotychczas zebrany materiał wykorzystywany do analiz prowadzonych na rzecz Ministerstwa Gospodarki. 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

33 Projekt nr 2004/ /P Przygotowanie programów szkolenia i materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie 7 dwuetapowych szkoleń w zakresie REACH dla 150 osób z branży chemicznej, tj. producentów i importerów substancji i preparatów chemicznych, w ramach projektu finansowanego ze Środków Przejściowych (Transition Facility) pt. „Przygotowanie do wdrożenia pakietu legislacyjnego REACH” 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

34 Projekt nr 2004/ Zamawiający: Fundacja „Fundusz Współpracy”; Beneficjent: Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, Łódź; Miejsca szkoleń: Gdańsk, Poznań, Warszawa, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków; 42 dni szkoleniowe (free of charge); Realizacja: od momentu podpisania umowy do 15 grudnia 2007 roku; Uczestnicy: 110 przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 250 pracowników) oraz 40 uczestników reprezentujących stowarzyszenia przemysłowe, firmy doradcze oraz JBR-y współpracujące z przemysłem. 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

35 Jak chcemy robić? FAQ a Q&A
FAQ – Frequently Asked Questions czyli często zadawane pytania aktualnie opracowane i aktualizowane przez Komisję Europejską będą ogólnodostępnym dokumentem, zarządzanym przez Agencję. Dokument ten będzie zawierał „zneutralizowane” pytania i odpowiedzi dla każdego, kto zechce się z nimi zapoznać; Aktualny zbiór tych pytań i odpowiedzi został przez nas przetłumaczony i zostanie udostępniony na utworzonych stronach internetowych oraz będzie na bieżąco aktualizowany; Q&A – Questions & Answers czyli pytania i odpowiedzi to baza interaktywna zawierająca pytania i udzielone na nie odpowiedzi dotyczące niejednokrotnie szczegółowych zagadnień dotyczących problematyki poszczególnych przedsiębiorstw; Baza ta musi mieć charakter poufny i nie może być publicznie dostępna; Centrum ds. REACH budując tę bazę będzie udostępniało do sieci krajowego (ych) punktu (ów) konsultacyjnego (ych) oraz Europejskiej bazy Q&A tylko te pytania, które mają charakter ogólny i nie pozwolą na identyfikację firmy na podstawie treści zadanego pytania. 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

36 Jak chcemy robić? Baza Q&A (2)
Zaoszczędzony czas pracy Nakład pracy przy działaniach prowadzonych konwencjonalnie Pytania Nakład pracy Nakład pracy KomNet “nowe pytania” Czas innovatives Beratungs- u. Wissenssmanagement Źródło: Pólnocna Nadrenia - Westfalia 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

37 Dotychczasowe obserwacje
Większość pytań otrzymywana drogą ’ową lub telefonicznie; Stopień trudności pytań jest bardzo zróżnicowany; Należy się liczyć ze wzrostem kompleksowości zadawanych pytań wraz z upływem czasu; Zdarzają się już pytania świadczące o dużym stopniu zaangażowania przedsiębiorstw w problematykę REACH; Bywają trudności z uchwyceniem „istoty” pytania; Odpowiedź powinna być spójna, niezależnie od regionu Europy; Dylemat do rozwiązania: ważniejszy czas udzielenia odpowiedzi (szybkość reakcji), czy odpowiednia jakość udzielonej odpowiedzi (przy wydłużonym czasie oczekiwania)? Nie zawsze łatwo jest znaleźć odpowiedź, nawet przy zaangażowaniu ekspertów. 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

38 Przykłady zadawanych pytań
Jestem producentem / importerem substancji XXX, preparatu YYY. Czy REACH mnie dotyczy, a jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy muszę rejestrować preparaty? Z jakimi kosztami muszę się liczyć przy wypełnianiu obowiązków REACH? Jakie są koszty rejestracji, udzielania zezwoleń? Czy mój produkt to substancja, czy preparat? Czy mój produkt mogę uznać za polimer zwolniony z obowiązku rejestracji i oceny? Gdzie mogę zlecić wykonanie badań zgodnych z wymogami GLP? Konsorcja i dzielenie się danymi; Czy i jakie będą zmiany w kartach charakterystyki … 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

39 Docelowy schemat (algorytm) działania
Pytanie TAK Czy podobne pytanie znajduje się w Q&A OK NIE Poszukiwanie na stronach internetowych – kontakt w ramach sieci punktów konsultacyjnych ( , telefon): znaleziono? TAK Poprawki i uzupełnienia na stronach Q&A OK NIE TAK Czy jakikolwiek punkt działający w sieci zna odpowiedź na pytanie? OK NIE Panel Ekspertów 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

40 Jak chcemy robić? Bazy danych firm i substancji (3)
Substancja Klasyfikacja, dostęp do danych CAS EINECS Firma Surowce spoza UE Produkty Uwagi Kwas siarkowy Wymieniony w Aneksie I C; R35 Są dane w bazie IUCLID Brak oceny ryzyka A B C D E F G > 1000 t ?????? Metanol F; T; R11-23/24/25-39/23/24/25 H I J t 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

41 Jak chcemy robić? Bazy danych firm i substancji (4)
Substancja Klasyfikacja, dostęp do danych CAS EINECS Firma Surowce spoza UE Produkty Uwagi Toluen Wymieniony w Aneksie I F; Xn; Xi; Reprot. Kat. 3; R / Są dane w bazie IUCLID Wykonana ocena ryzyka H C K L Ł M N 1 – 10 t > 1000 t 100 – 1000 t Aceton F; Xi; R Brak oceny ryzyka O P 10 – 100 t t 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

42 Konferencja „BIS” System REACH: Pozbądź się złudzeń!!! Skoro nie możesz go uniknąć – staw mu czoła! 7 – 9 lutego 2007 r., Warszawa – Falenty Zgłoszenia do dnia 10 stycznia 2007 r. Formularz zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej: SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa

43 Dziękujemy za uwagę Kontakt: Andrzej Krześlak
Tel lub , Tel. kom Marcela Palczewska-Tulińska Tel lub Izabela Ostrowska Tel Fax: Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego ul. Rydygiera 8 Warszawa 28 grudnia 2006 r. IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa


Pobierz ppt "System REACH – stan aktualny, najnowsze informacje, harmonogram wdrażania, obowiązki przedsiębiorców, Centrum ds. REACH w IChP Andrzej Krześlak Marcela."

Podobne prezentacje


Reklamy Google