Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 1 System REACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 1 System REACH."— Zapis prezentacji:

1 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 1 System REACH – stan aktualny, najnowsze informacje, harmonogram wdrażania, obowiązki przedsiębiorców, Centrum ds. REACH w IChP Andrzej Krześlak Marcela Palczewska-Tulińska Izabela Ostrowska Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego

2 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2 Elementy wystąpienia REACH: założenia systemu – stan aktualny, krótkie przypomnienie obowiązków dla przedsiębiorców, harmonogram wdrażania; Obecny stan procesu legislacyjnego w instytucjach unijnych; Centrum ds. REACH - co robimy i co chcemy robić? Centrum ds. REACH - jak robimy i jak chcemy robić?

3 3 Założenia systemu Registration Evaluation and Authorisation of CHemicals Obowiązki dla przedsiębiorców

4 Schemat blokowy systemu REACH Jeśli są obawy Pozwolenia (~1400=5%) Restrykcje Rejestracja (30000 subst. ) Stop (~24000=80%) Ocena dossier i subst. (~5,000=15%) lub lub lub Jeśli < 100 t rocznie i nie ma obaw Jeśli CMR Kat 1, 2 lub POPs lub PBT lub vPvB Jeśli > 100 t rocznie lub są obawy Jeśli nie ma obaw Substancje nowe i istniejące ( 1 tony rocznie / dostawcę) Środki ograniczające ryzyko 4

5 Substancje istniejące nowe EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; EINECS – European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Substancje z tej listy nie wymagają notyfikacji; Substancje z tej listy nie wymagają notyfikacji; Lista zawiera substancje będące w obrocie w okresie 1 stycznia 1971 r. – 18 września 1981 r.; Lista zawiera substancje będące w obrocie w okresie 1 stycznia 1971 r. – 18 września 1981 r.; Wykaz o charakterze zamkniętym zawierający 100196 wpisów; Wykaz o charakterze zamkniętym zawierający 100196 wpisów; Rozporządzenia 793/93 oraz 1488/94 – ocena i kontrola ryzyka oraz środki do jego oceny. Rozporządzenia 793/93 oraz 1488/94 – ocena i kontrola ryzyka oraz środki do jego oceny. ELINCS – European List of Notified Chemical Substances; ELINCS – European List of Notified Chemical Substances; Substancje muszą być zgłoszone do rejestracji (notyfikowane), zanim zostaną wprowadzone do obrotu; Substancje muszą być zgłoszone do rejestracji (notyfikowane), zanim zostaną wprowadzone do obrotu; Lista zawiera substancje będące w obrocie od 18 września 1981 r.; Lista zawiera substancje będące w obrocie od 18 września 1981 r.; Lista otwarta zawierająca ponad 3300 wpisów okresowo uaktualniana; Lista otwarta zawierająca ponad 3300 wpisów okresowo uaktualniana; Ocena wg Dyrektywy 67/548/EWG oraz 92/32/EWG (VII poprawka). Ocena wg Dyrektywy 67/548/EWG oraz 92/32/EWG (VII poprawka). 5

6 Tonaż, harmonogram, tok postępowania (start: 1.VI. 2007) Rejestracja (2,600) Ocena (2,900) (~25,000) (?) Ocena Ocena Rejestracja Rejestracja (2,900) (2,600) 2010/11VI.2013VI.2016VI.2018 > 1000 ton rocznie + wzbudzające obawy > 100 ÷ 1000 ton rocznie > 1 ÷ 100 ton rocznie 2012/13 Agencja uzyskuje zdolność operacyjną w czerwcu 2008 r. Rejestracja wstępna: połowa 2008 r. 3.5 roku5.5 roku VI.2022 6 lat9 lat11 lat 15 lat 6

7 Proces uzgodnień i wzajemnej obsługi REACH Harmonogram wspólnego podejmowania decyzji Wejście w życie nowej polityki dotyczącej chemikaliów: 1.VI. 2007 r. Opinia Komisji Rozporządzenie po końcowych uzgodnieniach Proces uzgodnień Działania zmierzające do opracowania Białej Księgi 1998 - 27 luty 2001 r. Biała Księga 27 luty 2001 r. Konsultacje z zainteresowanymi grupami 2 kwietnia 2001 r. Wspólne stanowisko Rady Głosowanie 13.12.2005 r. Pierwsze czytanie w Parlamencie Głosowanie 17.11.2005 r. Drugie czytanie w Parlamencie 13 grudnia 2006 r. Do zastosowania bezpośrednio w Państwach Członkowskich Wnioski Rady Opinia Parlamentu Kwiecień – Listopad 2001 r. Projekt rozporządzenia 29 Październik 2003 r. Propozycja DG ENV DG ENT Kwiecień 2003 r. Konsultacje Internetowe Maj - Lipiec 2003 r. Propozycja DG ENV DG ENT Wrzesień 2003 r. Proces uzgodnień i wzajemnej obsługi 18 grudnia 2006 r. 7

8 PARLAMENT (PE) Formułuje opinię Wspólne stanowisko RADY PARLAMENT (PE) nie wprowadza poprawek PE zatwierdza wspólne stanowisko albo nie podejmuje decyzji Rada może przyjąć prawo Komisja formułuje opinię na temat wspólnego stanowiska Jeśli RADA nie zatwierdzi wszystkich poprawek PE w ciągu 3 miesięcy W ciągu 6 tygodni zbiera się komitet pojednawczy i uzgadnia wspólną decyzję PE i Rady RADA zatwierdza wszystkie poprawki PE Porozumienie dotyczące ugody Próba ugody (concilliation) W ciągu 3 miesięcy Rada zatwierdza poprawki PE: (i) KWG, jeśli opinia Komisji jest pozytywna (ii) Kiedy negatywna opinia podjęta przez Komisję jednomyślnie Rada i PE rozpatrują kwestię przez 6 tygodni PRAWO NIE ZOSTAJE PRZYJĘTE PROCEDURA WSPÓLNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI PRAWNEJ Rada przyjmuje lub zmienia decyzję Prawo jest przyjęte PE odrzuca wspólne stanowisko absolutną większością głosów swoich członków Prawo nie zostaje przyjęte PE przyjmuje poprawki wraz ze wspólnym stanowiskiem absolutną większością głosów swoich członków Prawo z poprawkami jest przyjęte W ciągu 6 tygodni porozumienie zatwierdzone przez PE (zwykłą większością) i przez Radę (KWG) PRAWO JEST PRZYJĘTE PE: Parlament Eiuropejski KWG:Kwalifikowana Większość Głosów 8

9 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 9 Głosowanie w Komisji ENVI* Akceptacja ze strony przemysłu na wprowadzenie REACH w proponowanej formie stanowi jednocześnie przyzwolenie na olbrzymią biurokrację w przyszłości; 10 października 2006 r. - głosowanie w ENVI oceniane negatywnie przez przemysł; Wspólne Stanowisko Rady z czerwca 2006 r. wymagające dla przemysłu, jednak korzystniejsze od propozycji ENVI. *) ENVI – Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE

10 Procedura II czytania w 2006 r. Komisja Europejska – formułuje opinię na temat wspólnego stanowiska Rady i powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Parlament Europejski (PE); Komisja Europejska – formułuje opinię na temat wspólnego stanowiska Rady i powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Parlament Europejski (PE); PE: przyjęcie strategii na etapie drugiego czytania – Komisja Wiodąca: Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; Przewodniczący Komisji, Pan Guido Sacconi – Poseł Sprawozdawca (głosowanie 10 października 2006 r.); PE: przyjęcie strategii na etapie drugiego czytania – Komisja Wiodąca: Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności; Przewodniczący Komisji, Pan Guido Sacconi – Poseł Sprawozdawca (głosowanie 10 października 2006 r.); Kompromis zawarty pomiędzy PE i Radą UE pod przewodnictwem Prezydencji Fińskiej w dniu 30 listopada 2006 r.); Kompromis zawarty pomiędzy PE i Radą UE pod przewodnictwem Prezydencji Fińskiej w dniu 30 listopada 2006 r.); Propozycja kompromisowa poddana głosowaniu plenarnemu 13 grudnia 2006 r. w Parlamencie Europejskim; Propozycja kompromisowa poddana głosowaniu plenarnemu 13 grudnia 2006 r. w Parlamencie Europejskim; (tzw. trialog począwszy od lutego 2006 r.: Rada UE i PE oraz Komisja Europejska jako mediator; Rada UE: wypracowanie Wspólnego Stanowiska na podstawie osiągniętego politycznego porozumienia w dniu 13 grudnia 2005 r. – Wspólne Stanowisko z dnia 27 czerwca 2006 r.; Rada UE: wypracowanie Wspólnego Stanowiska na podstawie osiągniętego politycznego porozumienia w dniu 13 grudnia 2005 r. – Wspólne Stanowisko z dnia 27 czerwca 2006 r.; Rada UE w dniu 18 grudnia 2006 r. zatwierdza i przyjmuje wyniki głosowania PE; Rada UE w dniu 18 grudnia 2006 r. zatwierdza i przyjmuje wyniki głosowania PE; Opublikowanie rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE z końcem grudnia 2006 r.; Opublikowanie rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE z końcem grudnia 2006 r.; Wejście w życie rozporządzenia: 1 czerwca 2007 roku. Wejście w życie rozporządzenia: 1 czerwca 2007 roku. 10

11 Producent substancji - dostawca Dalszy użytkownik w drugiej linii –twórca gotowych form użytkowych Dalszy użytkownik w pierwszej linii Branża motoryzacyjna Zależności w ramach systemu REACH wśród poszczególnych uczestników Producent artykułów użytkowych Importer substancji - dostawca Branża tekstylna Branża papiernicza Branża elektro- techniczna Konsumenci Konsumenci 11

12 4. Substancje, które same nie są produkowane, importowane lub wprowadzane do obrotu i które powstają w wyniku reakcji chemicznej zachodzącej, gdy: a) stabilizator, barwnik, środek aromatyzujący, przeciwutleniacz, wypełniacz, rozpuszczalnik, nośnik, środek powierzchniowo czynny, plastyfikator, inhibitor korozji, środek przeciwpieniący, środek dyspergujący, środek przeciwosadowy, środek osuszający, substancja wiążąca, emulgator, demulgator, odwadniacz, środek zbrylający, promotor adhezji, modyfikator płynności, środek zobojętniający, odczynnik maskujący, koagulator, flokulant, środek zmniejszający palność, smar, odczynnik chelatujący lub odczynnik kontroli jakości działają w sposób zamierzony lub b) substancja, której jedynym zadaniem jest zapewnienie konkretnych właściwości fizykochemicznych, działa w sposób zamierzony. Załącznik V – wątpliwości interpretacyjne 12

13 Polimery wyłączone z zakresu rejestracji i oceny (od momentu konsultacji internetowych w lecie 2003 r.) – ale należy zwrócić uwagę na zapis Art. 138, ust. 2: przegląd: Polimery wyłączone z zakresu rejestracji i oceny (od momentu konsultacji internetowych w lecie 2003 r.) – ale należy zwrócić uwagę na zapis Art. 138, ust. 2: przegląd: 2. Komisja może przedstawiać wnioski legislacyjne, gdy tylko uda się ustalić wykonalny i opłacalny sposób selekcji polimerów mających podlegać rejestracji na podstawie rozsądnych kryteriów technicznych i uzasadnionych kryteriów naukowych oraz po opublikowaniu sprawozdania dotyczącego następujących kwestii: a) ryzyka stwarzanego przez polimery w porównaniu z innymi substancjami; b) potrzeby, jeżeli taka istnieje, rejestrowania określonych typów polimerów, biorąc pod uwagę konkurencyjność i innowację z jednej strony oraz ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska z drugiej; Art. 6, ust. 3: Art. 6, ust. 3: 3. Każdy producent lub importer polimeru przedkłada Agencji dokumenty rejestracyjne jednego lub większej liczby monomerów lub innych substancji, które nie zostały wcześniej zarejestrowane przez jednego z uczestników stanowiących poprzedzające go ogniwa łańcucha dostaw, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) polimer ten zawiera co najmniej 2% wag. takich monomerów lub innych substancji w formie jednostek monomeru i substancji związanych chemicznie; b) całkowita ilość takich monomerów lub innych substancji wynosi co najmniej 1 tonę rocznie. Zapisy dotyczące polimerów 13

14 Jednoznacznie wyłączone odpady (Art. 2, ust. 2); Do 12 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje przeglądu substancji w zakresie tonażowym od 1 do 10 ton w celu zdecydowania, które z nich wymagają przedłożenia raportu bezpieczeństwa chemicznego (Art. 138, ust. 1); CMR do 7 lat od daty wejścia w życie rozporządzenia; Komisja dokona po 12 miesiącach od daty wejścia w życie rozporządzenia przeglądu załączników I, IV i V i zaproponuje zmiany – Art. 138, ust. 4: 4.Komisja dokonuje przeglądu załączników I, IV i V do 12 miesięcy w celu przedstawienia propozycji ich zmian, jeżeli jest to stosowne, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 131. Istotniejsze elementy rozporządzenia, zakres stosowania, przegląd 14

15 Dodano art. 8, ust. 1, 2 i 3 (przepis ogólny), pozwalający na wyznaczenie wyłącznego przedstawiciela (trzeciej strony), który może działać w imieniu producenta, substancji, preparatu lub wyrobu importującego je na obszar celny Wspólnoty – pozwala to ukryć tożsamość przed konkurentami – tożsamość będzie znana tylko Agencji i właściwym urzędom. Wyłączny przedstawiciel – trzecia strona 15

16 Państwa Członkowskie UE Rejestracja X Importer C Europejska Agencja Chemikaliów – Art. 75 Rejestracja X Producent D Rejestracja X Importer B Rejestracja X Producent A Dane dot. X Wytw. A Importer C Wytw. D Wstępna dok. dot. X Wstępna dok. dot. X Wstępna dok. dot. X Wstępna dok. dot. X itd. Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. Importer B Dalsi Użytk. Dalsi Użytk. itd… Rejestracja… bardziej szczegółowo 16 Konsorcjum firm A, B, C, D Art. 11

17 Obowiązkowe (OSOR) 1 – Art. 11; Obowiązkowe (OSOR) 1 – Art. 11; Oddzielne przedkładanie danych musi być uzasadnione ze względu na (Art. 11, ust. 3): Oddzielne przedkładanie danych musi być uzasadnione ze względu na (Art. 11, ust. 3): Niewspółmierne koszty; Niewspółmierne koszty; Poufność; Poufność; Inną ocenę informacji; Inną ocenę informacji; Rejestracja wstępna do połowy 2008 r.: Rejestracja wstępna do połowy 2008 r.: kto? kto? co? co? ile? ile? Lista substancji. Lista substancji. Przedkładanie danych 17 1) OSOR:One Substance One Registration (Jedna Substancja – Jedna Rejestracja)

18 Arkusz rejestracyjny: –I–I–I–Identyfikacja producenta lub importera –I–I–I–Identyfikacja substancji; –I–I–I–Informacje dotyczące produkcji i zastosowań; –K–K–K–Klasyfikacja i oznakowanie substancji; –W–W–W–Wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania; –S–S–S–Streszczenie informacji dotyczących danych toksykologicznych; –S–S–S–Streszczenie informacji dotyczących danych ekotoksykologicznych; –O–O–O–Oświadczenie dotyczące źródeł danych toksykologicznych (czy wykonywano badania na kręgowcach); –P–P–P–Propozycje dotyczące konieczności wykonania badań (testów); –D–D–D–Deklaracja zgody na udostępnienie kolejnym rejestrującym podsumowania badań (odpłatnie); –R–R–R–Raport bezpieczeństwa chemicznego przy obrocie > 10 ton/rok; Rejestracja 18 Przy prowadzeniu badań rozwojowych – zwolnienie z obowiązku rejestracji na 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat (lub na 10 lat w przypadku substancji używanych wyłącznie w procesie badań rozwojowych produktów leczniczych).

19 Dokumentacja oceny bezpieczeństwa chemicznego dla wszystkich substancji rejestrowanych - wprowadzanych do obrotu w zakresie tonażowym > 10 ton/rok Nie jest konieczna dla danej substancji, gdy znajduje się w preparacie w stężeniu niższym niż najniższe z następujących stężeń: a) o dpowiednie stężenia określone w tabeli znajdującej się w art. 3 ust. 3 dyrektywy 1999/45/WE; b) s tężenia graniczne podane w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG; c) s tężenia graniczne podane w części B załącznika II do dyrektywy 1999/45/WE; d) s tężenia graniczne podane w części B załącznika III do dyrektywy 1999/45/WE; e) s tężenia graniczne podane w uzgodnionych pozycjach wykazu klasyfikacji i oznakowania ustanowionego zgodnie z przepisami tytułu XI niniejszego rozporządzenia; f) 0,1% wag., jeżeli substancja spełnia kryteria przedstawione w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia. ETAPY: –O–O–O–Ocena zagrożeń dla zdrowia człowieka; –O–O–O–Ocena zagrożeń dla zdrowia człowieka wynikających z właściwości fizykochemicznych; –O–O–O–Ocena zagrożeń dla środowiska; –O–O–O–Ocena trwałości, zdolności do bioakumulacji i toksyczności; –J–J–J–JEŻELI z ocen wynika, że substancja stwarza zagrożenia wykonuje się: –O–O–O–Ocenę zagrożenia; –C–C–C–Charakterystykę ryzyka. Raport bezpieczeństwa chemicznego 19

20 Dla większości substancji wymagane badania właściwości fizykochemicznych określone w sekcji 7 Załącznika VII; Dla większości substancji wymagane badania właściwości fizykochemicznych określone w sekcji 7 Załącznika VII; Badania właściwości fizykochemicznych nie muszą być wykonywane przez jednostki certyfikowane w ramach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP); Badania właściwości fizykochemicznych nie muszą być wykonywane przez jednostki certyfikowane w ramach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP); Art. 74, ust. 2: Opłaty z tytułu rejestracji substancji w ilości od 1 do 10 ton nie trzeba uiszczać w przypadku, gdy dossier rejestracyjne zawiera pełen zakres informacji, określonych w załączniku VII; Art. 74, ust. 2: Opłaty z tytułu rejestracji substancji w ilości od 1 do 10 ton nie trzeba uiszczać w przypadku, gdy dossier rejestracyjne zawiera pełen zakres informacji, określonych w załączniku VII; Całość badań określonych w załączniku VII dla CMR, PBT, vPvB; Całość badań określonych w załączniku VII dla CMR, PBT, vPvB; Całość badań określonych w załączniku VII dla działających szkodliwie na zdrowie lub środowisko i przeznaczonych dla konsumentów lub rozpowszechnionych. Całość badań określonych w załączniku VII dla działających szkodliwie na zdrowie lub środowisko i przeznaczonych dla konsumentów lub rozpowszechnionych. Substancje niskotonażowe 20

21 Agencja opracuje kryteria selekcji substancji do przeprowadzenia oceny we współpracy z Państwami Członkowskimi (Art. 44); Agencja opracuje kryteria selekcji substancji do przeprowadzenia oceny we współpracy z Państwami Członkowskimi (Art. 44); Ustalanie substancji priorytetowych odbywa się w oparciu o stwarzane przez nie ryzyko; Ustalanie substancji priorytetowych odbywa się w oparciu o stwarzane przez nie ryzyko; Agencja sporządza plany oceny substancji; Agencja sporządza plany oceny substancji; Oceny dokonują państwa członkowskie – Agencja koordynuje; Oceny dokonują państwa członkowskie – Agencja koordynuje; Państwo dokonujące oceny może zażądać dalszej informacji na temat substancji; Państwo dokonujące oceny może zażądać dalszej informacji na temat substancji; Po zakończeniu oceny może zostać podjęta decyzja o zastosowaniu środków restrykcyjnych (np. ograniczenie w obrocie i stosowaniu lub zakaz). Po zakończeniu oceny może zostać podjęta decyzja o zastosowaniu środków restrykcyjnych (np. ograniczenie w obrocie i stosowaniu lub zakaz). Ocena 21

22 Substancje rakotwórcze, mutagenne i toksyczne ze względu na zaburzenia rozrodczości i rozwoju kat. 1 i 2; Substancje rakotwórcze, mutagenne i toksyczne ze względu na zaburzenia rozrodczości i rozwoju kat. 1 i 2; Substancje PBT i vPvB; Substancje PBT i vPvB; Substancje zaburzające działanie gruczołów dokrewnych (zaburzające gospodarkę hormonalną) oraz inne substancje o podobnej wadze stwarzanych obaw; Substancje zaburzające działanie gruczołów dokrewnych (zaburzające gospodarkę hormonalną) oraz inne substancje o podobnej wadze stwarzanych obaw; Wyłączenia w przypadku substancji stosowanych: Wyłączenia w przypadku substancji stosowanych: Jako paliwa oraz oleje opałowe; Jako paliwa oraz oleje opałowe; W badaniach naukowych i rozwojowych; W badaniach naukowych i rozwojowych; W pestycydach i produktach biobójczych; W pestycydach i produktach biobójczych; Jako półprodukty. Jako półprodukty. Substancje podlegające zezwoleniom 22

23 Dla każdej substancji, niezależnie od tego, czy jest ona pod dostatecznie ścisłą kontrolą, czy też nie, przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć plan substytucji, o ile na rynku dostępny jest bezpieczniejszy zamiennik. Jeśli brak jest takiego zamiennika - przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć plan badawczo- rozwojowy na rzecz dopracowania się takiego bezpieczniejszego zamiennika. Okres udzielonego zezwolenia będzie zależał od zawartości informacji przedłożonej w obydwu rodzajach planów; Dla każdej substancji, niezależnie od tego, czy jest ona pod dostatecznie ścisłą kontrolą, czy też nie, przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć plan substytucji, o ile na rynku dostępny jest bezpieczniejszy zamiennik. Jeśli brak jest takiego zamiennika - przedsiębiorca będzie musiał przedłożyć plan badawczo- rozwojowy na rzecz dopracowania się takiego bezpieczniejszego zamiennika. Okres udzielonego zezwolenia będzie zależał od zawartości informacji przedłożonej w obydwu rodzajach planów; Substancje, które wywołują zaburzenia w działaniu gruczołów wydzielania wewnętrznego (tzw. Endocrine disruptors) nie wejdą do kategorii substancji bez wartości granicznej, w związku z tym będą mogły podlegać procedurze udzielania zezwoleń na ścisły kierunek wykorzystania, o ile będą pod dostatecznie ścisłą kontrolą (reżimem technologicznym), jednakże ten zapis będzie podlegał przeglądowi i rewizji po upływie 6 lat. Substancje, które wywołują zaburzenia w działaniu gruczołów wydzielania wewnętrznego (tzw. Endocrine disruptors) nie wejdą do kategorii substancji bez wartości granicznej, w związku z tym będą mogły podlegać procedurze udzielania zezwoleń na ścisły kierunek wykorzystania, o ile będą pod dostatecznie ścisłą kontrolą (reżimem technologicznym), jednakże ten zapis będzie podlegał przeglądowi i rewizji po upływie 6 lat. Obowiązek przedłożenia raportu bezpieczeństwa chemicznego dla substancji wprowadzanych w zakresie tonażowym od 1 - 10 ton na razie nie będzie forsowany przez PE, jednakże zostanie poddany przeglądowi i rewizji po upływie 7 lat. Obowiązek przedłożenia raportu bezpieczeństwa chemicznego dla substancji wprowadzanych w zakresie tonażowym od 1 - 10 ton na razie nie będzie forsowany przez PE, jednakże zostanie poddany przeglądowi i rewizji po upływie 7 lat. Procedura udzielania zezwoleń 23

24 Będą wprowadzane rozporządzeniem Komisji Europejskiej: na razie znana wysokość proponowanej opłaty za udzielenie zezwolenia – 50 tys. ; Będą wprowadzane rozporządzeniem Komisji Europejskiej: na razie znana wysokość proponowanej opłaty za udzielenie zezwolenia – 50 tys. ; Przewidywana opłata ulgowa dla MŚP 1 ; Przewidywana opłata ulgowa dla MŚP 1 ; Brak opłaty dla rejestrujących w zakresie 1 – 10 ton, jeżeli zostały wykonane wszystkie badania przewidziane Załącznikiem VII; Brak opłaty dla rejestrujących w zakresie 1 – 10 ton, jeżeli zostały wykonane wszystkie badania przewidziane Załącznikiem VII; Wysokość opłat 24 1) MŚP:Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

25 Ograniczenia w obrocie i stosowaniu 25 Substancja w postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia (Art. 67, ust. 1); Substancja w postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie może być produkowana, wprowadzana do obrotu lub stosowana, chyba że spełnione są warunki tego ograniczenia (Art. 67, ust. 1); Przepisu nie stosuje się: Przepisu nie stosuje się: dla substancji stosowanej do badań naukowych i rozwojowych; dla substancji stosowanej do badań naukowych i rozwojowych; substancji w produktach kosmetycznych określonych w dyrektywie 76/768/EWG, w odniesieniu do ograniczeń przeciwdziałających ryzyku dla zdrowia człowieka, które objęte jest zakresem zastosowania tej dyrektywy; substancji w produktach kosmetycznych określonych w dyrektywie 76/768/EWG, w odniesieniu do ograniczeń przeciwdziałających ryzyku dla zdrowia człowieka, które objęte jest zakresem zastosowania tej dyrektywy; substancji jako półproduktu wyodrębnianego w miejscu wytwarzania. substancji jako półproduktu wyodrębnianego w miejscu wytwarzania. Załącznik XVII wymienia substancje podlegające ograniczeniom według dotychczasowych postanowień dyrektywy 76/769/EWG – będzie on ulegał modyfikacjom i zmianom w miarę, jak będą pojawiały się wnioski o wprowadzenie nowych ograniczeń lub o zmianę istniejących w Załączniku XVII ograniczeń; Załącznik XVII wymienia substancje podlegające ograniczeniom według dotychczasowych postanowień dyrektywy 76/769/EWG – będzie on ulegał modyfikacjom i zmianom w miarę, jak będą pojawiały się wnioski o wprowadzenie nowych ograniczeń lub o zmianę istniejących w Załączniku XVII ograniczeń; Wnioskującym o wprowadzenie ograniczenia może być Komisja lub kompetentny organ władzy państwa członkowskiego, które według odpowiednio określonych procedur sporządzają wniosek o wprowadzenie ograniczenia według wymagań Załącznika XV do Agencji; Wnioskującym o wprowadzenie ograniczenia może być Komisja lub kompetentny organ władzy państwa członkowskiego, które według odpowiednio określonych procedur sporządzają wniosek o wprowadzenie ograniczenia według wymagań Załącznika XV do Agencji; Sprawdzenia zgodności dokumentacji z wymaganiami dokonują Komitet ds. Oceny Ryzyka i Komitet ds. Analiz Społeczno- Ekonomicznych; Sprawdzenia zgodności dokumentacji z wymaganiami dokonują Komitet ds. Oceny Ryzyka i Komitet ds. Analiz Społeczno- Ekonomicznych; Na podstawie opinii sporządzonych przez Komitety – decyzję dotyczącą ograniczeń w produkcji, obrocie lub stosowaniu podejmuje Komisja. Na podstawie opinii sporządzonych przez Komitety – decyzję dotyczącą ograniczeń w produkcji, obrocie lub stosowaniu podejmuje Komisja.

26 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 26 Istotne elementy do wyjaśnienia REACH nie jest dyrektywą – jest rozporządzeniem Rady i PE; Nie przewiduje się jego transpozycji do systemu prawnego Państw Członkowskich; Zacznie obowiązywać tak, jak zapisane to jest w rozporządzeniu – według ostatnich postanowień pakietu kompromisowego jest to data 1 czerwca 2007 roku; Opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE (Official Journal of the EU) z końcem grudnia 2006 r.; Nie rejestruje się preparatów, tylko substancje – również i te zawarte w preparacie, o ile przekraczają próg tonażowy (1 tonę rocznie na jednego dostawcę); Rejestracja substancji w artykułach użytkowych jest wymagana, jeśli uwalniają się one z artykułów użytkowych w sposób zamierzony i są w nich obecne w ilości powyżej 1 tony rocznie na dostawcę.

27 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 27 Rola i zadania Centrum ds. REACH w Instytucie Chemii Przemysłowej Marcela Palczewska-Tulińska Andrzej Krześlak Izabela Ostrowska Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego

28 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 28 Sytuacja w sektorze chemikaliów Wymagania sformułowane w rozporządzeniu REACH są dość złożone; Prawny język rozporządzenia jest trudny do czytania i zrozumienia; Interpretacja wymagań ciągle niejednolita - zapisy podlegają zmianom; Skuteczne wdrożenie przepisów dotyczących REACH wymaga wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych; Postanowienia dotyczące REACH w dalszym ciągu niewystarczająco znane w przemyśle chemicznym i w przemysłach pokrewnych; Brak w większości przedsiębiorstw know-how, odpowiednich struktur i procedur ułatwiających wdrażanie systemu. Przedsiębiorstwa potrzebują prostej i jasnej informacji zorientowanej na praktyczne rozwiązania.

29 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 29 Aktualna sytuacja Niezbędne informacje są w posiadaniu różnych organizacji i instytucji, a jej poziom zróżnicowany w zależności od kraju (np. sejfy koncernów); Jeszcze nigdzie nie powstała jednostka (helpdesk) gotowa świadczyć usługi w pełnym zakresie każdej grupie sektorowej; Złożoność problematyki REACH powoduje, że nie zawsze jest łatwo znaleźć właściwą i jasną odpowiedź na postawione pytanie; W pojedynkę nie da się rozwiązać wszystkim problemów; Świadczone usługi będą z reguły kosztowne, ponieważ wymagają podjęcia wielokierunkowych działań; Skuteczne świadczenie usług na rzecz wdrażania REACH stanowi bardzo poważne wyzwanie i nie będzie możliwe bez współpracy i współdziałania sieci jednostek prowadzących tego typu działalność.

30 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 30 Czego oczekują partnerzy z przemysłu? Prostej, zrozumiałej i wyczerpującej informacji oraz rozwiązań łatwych do zastosowania w praktyce; Uwzględnienia indywidualnych potrzeb; Bezstronności udzielanej informacji, rzetelności świadczonych usług oraz ich wysokiej jakości; Szybkiej reakcji, dostępności konsultanta w każdym czasie, usług świadczonych za przystępną cenę, a najlepiej bezpłatnie.

31 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 31 Centrum ds. REACH Konferencja: System REACH: Pozbądź się złudzeń!!! Skoro nie możesz go uniknąć – staw mu czoła! w dniach 11 – 13 października 2006 r. w Warszawie – Falentach (126 uczestników): formalne ogłoszenie rozpoczęcia działalności Centrum ds. REACH w IChP z dniem 16 października 2006 r.; Rada Naukowa IChP na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2006 r. pozytywnie zaopiniowała utworzenie Centrum ds. REACH. Finansowanie do końca 2006 r.: na mocy porozumienia pomiędzy PIPC i IChP.

32 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 32 Co chcemy robić? Uruchomić stronę internetową, aktualizowaną na bieżąco, ze stałym serwisem, zawierającą informacje o bieżącej działalności Centrum wraz z możliwością korzystania z bazy danych oraz bieżącej informacji dotyczącej aktualnego stanu legislacji w zakresie REACH – link: IChP (http://www.ichp.pl) i PIPC (http://www.pipc.org.pl);http://www.ichp.plhttp://www.pipc.org.pl Przygotować informator dotyczący działalności Centrum ds. REACH, zawierający opis zadań Centrum oraz charakterystykę oferowanych usług; Rozpocząć szeroką akcję promocyjną prowadzoną w oparciu o: rozmowy telefoniczne, e-maile, korzystanie z mediów, w tym przede wszystkim z prasy codziennej i periodyków: Realizować zadania związane z legislacją chemiczną, a szczególnie systemem REACH w zakresie przygotowania opinii, współpracy z Rządem i Sejmem RP jak i instytucjami UE oraz CEFIC (w szczególności z jako jednostką ułatwiającą współpracę w sieci punktów funkcjonujących przy krajowych federacjach przemysłu chemicznego); Utworzyć interaktywną bazę danych firm przemysłu chemicznego i pokrewnych oraz bazę danych dotyczących substancji w oparciu o dotychczas zebrany materiał wykorzystywany do analiz prowadzonych na rzecz Ministerstwa Gospodarki.

33 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 33 Projekt nr 2004/016-829.02.01/P Przygotowanie programów szkolenia i materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie 7 dwuetapowych szkoleń w zakresie REACH dla 150 osób z branży chemicznej, tj. producentów i importerów substancji i preparatów chemicznych, w ramach projektu finansowanego ze Środków Przejściowych (Transition Facility) pt. Przygotowanie do wdrożenia pakietu legislacyjnego REACH

34 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 34 Projekt nr 2004/016-829.02.01 Zamawiający: Fundacja Fundusz Współpracy; Beneficjent: Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, Łódź; Miejsca szkoleń: Gdańsk, Poznań, Warszawa, Łódź, Wrocław, Katowice, Kraków; 42 dni szkoleniowe (free of charge); Realizacja: od momentu podpisania umowy do 15 grudnia 2007 roku; Uczestnicy: 110 przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 250 pracowników) oraz 40 uczestników reprezentujących stowarzyszenia przemysłowe, firmy doradcze oraz JBR-y współpracujące z przemysłem.

35 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 35 Jak chcemy robić? FAQ a Q&A FAQ – Frequently Asked Questions czyli często zadawane pytania aktualnie opracowane i aktualizowane przez Komisję Europejską będą ogólnodostępnym dokumentem, zarządzanym przez Agencję. Dokument ten będzie zawierał zneutralizowane pytania i odpowiedzi dla każdego, kto zechce się z nimi zapoznać; Aktualny zbiór tych pytań i odpowiedzi został przez nas przetłumaczony i zostanie udostępniony na utworzonych stronach internetowych oraz będzie na bieżąco aktualizowany; Q&A – Questions & Answers czyli pytania i odpowiedzi to baza interaktywna zawierająca pytania i udzielone na nie odpowiedzi dotyczące niejednokrotnie szczegółowych zagadnień dotyczących problematyki poszczególnych przedsiębiorstw; Baza ta musi mieć charakter poufny i nie może być publicznie dostępna; Centrum ds. REACH budując tę bazę będzie udostępniało do sieci krajowego (ych) punktu (ów) konsultacyjnego (ych) oraz Europejskiej bazy Q&A tylko te pytania, które mają charakter ogólny i nie pozwolą na identyfikację firmy na podstawie treści zadanego pytania.

36 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 36 Jak chcemy robić? Baza Q&A (2) N a k ł a d p r a c y Pytania Czas nowe pytania Nakład pracy przy działaniach prowadzonych konwencjonalnie Nakład pracy KomNet Zaoszczędzony czas pracy Źródło: Pólnocna Nadrenia - Westfalia innovatives Beratungs- u. Wissenssmanagement

37 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 37 Dotychczasowe obserwacje Większość pytań otrzymywana drogą e-mailową lub telefonicznie; Stopień trudności pytań jest bardzo zróżnicowany; Należy się liczyć ze wzrostem kompleksowości zadawanych pytań wraz z upływem czasu; Zdarzają się już pytania świadczące o dużym stopniu zaangażowania przedsiębiorstw w problematykę REACH; Bywają trudności z uchwyceniem istoty pytania; Odpowiedź powinna być spójna, niezależnie od regionu Europy; Dylemat do rozwiązania: ważniejszy czas udzielenia odpowiedzi (szybkość reakcji), czy odpowiednia jakość udzielonej odpowiedzi (przy wydłużonym czasie oczekiwania)? Nie zawsze łatwo jest znaleźć odpowiedź, nawet przy zaangażowaniu ekspertów.

38 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 38 Przykłady zadawanych pytań Jestem producentem / importerem substancji XXX, preparatu YYY. Czy REACH mnie dotyczy, a jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy muszę rejestrować preparaty? Z jakimi kosztami muszę się liczyć przy wypełnianiu obowiązków REACH? Jakie są koszty rejestracji, udzielania zezwoleń? Czy mój produkt to substancja, czy preparat? Czy mój produkt mogę uznać za polimer zwolniony z obowiązku rejestracji i oceny? Gdzie mogę zlecić wykonanie badań zgodnych z wymogami GLP? Konsorcja i dzielenie się danymi; Czy i jakie będą zmiany w kartach charakterystyki …

39 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 39 Docelowy schemat (algorytm) działania OK Pytanie Czy podobne pytanie znajduje się w Q&A Poszukiwanie na stronach internetowych – kontakt w ramach sieci punktów konsultacyjnych (e-mail, telefon): znaleziono? TAK NIE OK TAK Czy jakikolwiek punkt działający w sieci zna odpowiedź na pytanie? NIE OK TAK Panel Ekspertów NIE Poprawki i uzupełnienia na stronach Q&A

40 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 40 Jak chcemy robić? Bazy danych firm i substancji (3) SubstancjaKlasyfikacja, dostęp do danych CASEINECSFirmaSurowce spoza UE ProduktyUwagi Kwas siarkowy Wymieniony w Aneksie I C; R35 Są dane w bazie IUCLID Brak oceny ryzyka 7664-93-9231-639-5ABCDEFGABCDEFG > 1000 t ?????? > 1000 t MetanolWymieniony w Aneksie I F; T; R11-23/24/25- 39/23/24/25 Są dane w bazie IUCLID Brak oceny ryzyka 67-56-1200-659-6HIDJHIDJ > 1000 t 10 - 100 t

41 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 41 Jak chcemy robić? Bazy danych firm i substancji (4) SubstancjaKlasyfikacja, dostęp do danych CASEINECSFirmaSurowce spoza UE ProduktyUwagi ToluenWymieniony w Aneksie I F; Xn; Xi; Reprot. Kat. 3; R11-38-48/20-63-65-67 Są dane w bazie IUCLID Wykonana ocena ryzyka 108-88-3203-625-9HCKLŁMNHCKLŁMN 1 – 10 t > 1000 t 100 – 1000 t 1 – 10 t AcetonWymieniony w Aneksie I F; Xi; R11-36-66-67 Są dane w bazie IUCLID Brak oceny ryzyka 67-64-1200-662-2OKPMNOKPMN 10 – 100 t 100 - 1000 t 1 – 10 t 100 – 1000 t 1 – 10 t

42 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 42 Konferencja BIS System REACH: Pozbądź się złudzeń!!! Skoro nie możesz go uniknąć – staw mu czoła! 7 – 9 lutego 2007 r., Warszawa – Falenty Zgłoszenia do dnia 10 stycznia 2007 r. Formularz zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej: http://www.ichp.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

43 28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 43 Dziękujemy za uwagę Kontakt: Andrzej Krześlak Tel. +48 22 568-26-67 lub +48 22 568-20-33, Tel. kom. +48-608-449-429 E-mail: Andrzej.Krzeslak@ichp.pl Andrzej.Krzeslak@ichp.pl Marcela Palczewska-Tulińska Tel. +48 22 568-20-32 lub +48 22 568-20-39 E-mail: Marcela.Palczewska-Tulinska@ichp.pl Marcela.Palczewska-Tulinska@ichp.pl Izabela Ostrowska Tel. +48 22 568-20-39 E-mail: Izabela.Ostrowska@ichp.pl Izabela.Ostrowska@ichp.pl Fax: +48 22 633-93-34 Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego ul. Rydygiera 8 01-793 Warszawa


Pobierz ppt "28 grudnia 2006 r.IV Mazowieckie Spotkanie Partnerów Przemysłu Chemicznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 1 System REACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google