Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Załącznik do wniosku – tabela elementów scalonych (kosztorys inwestorski); Załącznik do umowy – jw. Załącznik do aneksu po przetargu – kosztorys ofertowy;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Załącznik do wniosku – tabela elementów scalonych (kosztorys inwestorski); Załącznik do umowy – jw. Załącznik do aneksu po przetargu – kosztorys ofertowy;"— Zapis prezentacji:

1 1

2 Załącznik do wniosku – tabela elementów scalonych (kosztorys inwestorski); Załącznik do umowy – jw. Załącznik do aneksu po przetargu – kosztorys ofertowy; UWAGA! Przyjęte zasady rozliczania projektów w oparciu o pozycje zestawienia rzeczowo – finansowego wykluczają możliwość zawierania umów ryczałtowych w czystej formie. Ustalona w wyniku zamówienia publicznego cena musi być skalkulowana w sposób umożliwiający jej rozbicie na poszczególne pozycje zestawienia rzeczowo finansowego. 2

3 Sytuacja idealna – bez zmian w trakcie realizacji: Zakres rzeczowy we wniosku = zakres rzeczowy w umowie o dofinansowanie = zakres rzeczowy zrealizowany Kosztorys inwestorski = przedmiar robót (specyfikacja przetargowa) = kosztorys ofertowy = protokół odbioru. 3

4 Na etapie przygotowania przetargu – wykrycie błędów w kosztorysie, Na etapie przygotowania przetargu - pytania oferentów, błędy w kosztorysie, W trakcie realizacji – sytuacje których nie można było przewidzieć (roboty zamienne i dodatkowe – protokół konieczności). 4

5 Każda zmiana zakresu rzeczowego operacji wymaga akceptacji SW. SW sprawdza: Zgodność zmiany z przepisami prawa (m.in. zamówienia publiczne), Zakres zmian rzeczowy i finansowy (kosztorys różnicowy), Czy zmiana nie wpłynie na zmianę celu projektu. Akceptacja jest potwierdzana na piśmie, lub aneksem – jeżeli wpływa na treść zestawienia rzeczowo-finansowego operacji. Zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy ani zmiany celu operacji. Każda zmiana zakresu rzeczowo – finansowego w trakcie realizacji wymaga udokumentowania faktycznie zrealizowanych kosztów kosztorysem powykonawczym. 5

6 Kontrola administracyjna – zestawienie rzeczowo-finansowe do ostatniego aneksu do umowy, umowa z wykonawcą, protokół odbioru, faktury (w przypadku zmian w realizacji – dodatkowo kosztorys powykonawczy). Kontrola na miejscu – obmiary. Uwaga! Stwierdzenie w trakcie kontroli na miejscu innego sposobu realizacji projektu niż to wynika z protokółu odbioru oznacza potwierdzenie nieprawdy w dokumentach i jest klasyfikowane jako przestępstwo podlegające zgłoszeniu do prokuratora!!!!!!!!! 6

7 Należy zgłaszać i dokumentować każdą zmianę w realizacji operacji. Konieczny rzetelny odbiór inwestycji ze szczegółowymi obmiarami wszystkich elementów inwestycji. 7

8 beneficjent ma obowiązek doręczyć do SW kompletną specyfikację przetargową (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem): Niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie – w przypadku przetargów zakończonych przed datą zawarcia umowy, W ciągu 14 dni od daty zakończenia postępowania - w przypadku postępowań zakończonych po dniu podpisania umowy o dofinansowanie. Zmiany umowy Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron; Zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty pomocy oraz zmiany celu projektu; 8

9 Podstawowe zobowiązania Beneficjenta: - Osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie przez 7 (5) lat od dnia dokonania przez Agencję Płatniczą (ARiMR) płatności ostatecznej; - Nie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania; - Umożliwienie przeprowadzenia kontroli, związanych z przyznaną pomocą; - Przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą; - Informowanie Zarządu Województwa o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy 9

10 Dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac: - Protokoły odbioru robót; - Protokoły z odbioru, zamontowania i uruchomienia urządzeń; - Protokoły odbioru wyposażenia z wykazem wszystkich dostarczonych pozycji; - Inne protokoły odbioru/przekazania do użytkowania poszczególnych części/całości projektu Wszystkie zakupione maszyny, urządzenia muszą być zamontowane oraz uruchomione. 10

11 Dziękuję za uwagę Mirosława Mochocka 11


Pobierz ppt "1. Załącznik do wniosku – tabela elementów scalonych (kosztorys inwestorski); Załącznik do umowy – jw. Załącznik do aneksu po przetargu – kosztorys ofertowy;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google