Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach"— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
PRAKTYKI 2010/11

2 Właściwe decyzje biorą się z doświadczenia
Właściwe decyzje biorą się z doświadczenia. Doświadczenie bierze się ze złych decyzji. Mark Twain ( )

3 Wyróżniamy praktyki zawodowe (obowiązkowe) pedagogiczne (obowiązkowe!)
z programu Erasmus zagraniczne nieobowiązkowe

4 Praktyki obowiązkowe Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U.NR 164, pozycja 1365 z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia

5 Art. 189, pkt. 2 „Student jest zobowiązany w szczególności do: …. składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów;

6 Praktyki obowiązkowe Praktyki są obowiązkowe i stanowią integralną część procesu kształcenia Zaliczenie praktyki jest warunkiem ukończenia studiów Zaliczenia dokonuje nauczyciel akademicki nadzorujący praktykę z ramienia Uczelni

7 Praktyki obowiązkowe Praktyki mogą być odbywane w okresie wakacji lub w ciągu roku akademickiego pod warunkiem, że nie będą kolidowały z godzinami zajęć dydaktycznych Praktyki należy odbywać zgodnie z Harmonogramem Praktyk na dany rok akademicki

8 Praktyki obowiązkowe Studentowi za czas pobytu w Zakładzie pracy i wykonywane czynności nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że Zakład pracy zawrze ze studentem umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną

9 Obowiązki studenta realizacja Programu Praktyk prowadzenie:
dzienniczka praktyk (praktyka zawodowa) lub arkuszy obserwacyjnych (praktyka bierna) lub konspektów lekcji (praktyka czynna) stawiania się w miejscu praktyki o godz. wyznaczonej przez opiekuna przestrzegania przepisów w miejscu odbywania praktyki godnego reprezentowania Uczelni przestrzegania wymaganych przez Zakład pracy klauzul ochrony danych i poufności dokumentów traktowania z szacunkiem pracowników Zakładu pracy

10 Zaliczenie praktyk zawodowych
Praktyka zostanie zaliczona jeśli spełnione zostaną jednocześnie następujące warunki: student odbędzie praktykę w wymiarze określonym w Programie Praktyk dostarczy do DPiPM: Zaświadczenie o ukończeniu praktyki Porozumienie o odbyciu praktyki Dzienniczek praktyk Wszystkie ww. dokumenty należy dostarczyć do DPiPM w terminie ustalonym w Harmonogramie Praktyk na dany rok akademicki

11 Praktyki zawodowe Ile godzin powinna trwać tygodniowa praktyka w firmie? liczba godzin ustalana jest przez daną firmę praktykanci powinni pracować tak jak pracownicy danej firmy, jeśli opiekun praktyk nie zadecyduje o mniejszym wymiarze godzin

12 Jak prowadzić dziennik praktyk?
Praktyki zawodowe Jak prowadzić dziennik praktyk? Na stronie tytułowej należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko, rok studiów, kierunek, specjalność, numer albumu, data i miejsce odbywania praktyk W dzienniczku powinien być odnotowany każdy dzień praktyk: data, wykonywane czynności, pieczęć i podpis opiekuna praktyk

13 Co zrobić jeśli pracuję?
Praktyki zawodowe Co zrobić jeśli pracuję? Jeśli praca, wykonywane obowiązki są zgodne z kierunkiem studiów należy napisać podanie do Dziekana z prośbą o uznanie pracy jako praktyk oraz załączyć zaświadczenie dla osób pracujących Uwaga: praca nie może trwać krócej niż rok UWAGA: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA JEST OBOWIĄZKOWA I NIE PRZYSŁUGUJE OD NIEJ ZWOLNIENIE

14 Praktyki pedagogiczne
PRAKTYKA PEDAGOGICZNA JEST OBOWIĄZKOWA I NIE PRZYSŁUGUJE OD NIEJ ZWOLNIENIE Praktyka pedagogiczna jest podzielona na dwie części: praktyka pedagogiczna BIERNA podczas, której studenci obserwują prowadzone przez nauczyciela zajęcia praktyka pedagogiczna CZYNNA podczas, której studenci sami prowadzą zajęcia przy udziale zakładowego opiekuna

15 Zaliczenie praktyk pedagogicznych
Praktyka zostanie zaliczona jeśli spełnione zostaną jednocześnie następujące warunki: student odbędzie praktykę w wymiarze określonym w Programie Praktyk dostarczy do DPiPM: Zaświadczenie o ukończeniu praktyki Porozumienie o odbyciu praktyki Arkusze obserwacyjne w przypadku praktyki biernej Konspekty zajęć w przypadku praktyki czynnej Konspekty należy składać w formie papierowej (w białych teczkach) oraz w formie elektronicznej (dyskietka lub płyta CD). Wszystkie ww. dokumenty należy dostarczyć do DPiPM w terminie ustalonym w Harmonogramie Praktyk na dany rok akademicki

16 Praktyki pedagogiczne
Jak powinny wyglądać konspekty? Na każdym konspekcie musi znajdować się podpis i/lub pieczątka opiekuna W przypadku praktyk biernych – arkusz obserwacyjny sporządzony na podstawie obserwacji zajęć W przypadku praktyk czynnych – konspekty przygotowane zgodnie z zaleceniami opiekuna praktyk

17 Praktyki pedagogiczne
Ile powinno być konspektów? Konspektów powinno być tyle, ile zostało przeprowadzonych zajęć W sytuacji, gdy temat zajęć przeciąga się na dwie lekcje wystarczy sporządzić jeden konspekt zamiast dwóch Jeśli temat i schemat lekcji powtarza się wystarczy jeden konspekt

18 Praktyki pedagogiczne
W jakim języku powinny być pisane konspekty? Wszystkie konspekty należy sporządzić w języku polskim

19 Praktyki pedagogiczne
Czy nauczyciel – Opiekun praktyk powinien być magistrem? Tak, musi to być nauczyciel mianowany i osiągający wzorowe wyniki w pracy.

20 Praktyki pedagogiczne
Czy praktyki nauczycielskie można odbywać w gimnazjum? Praktyka pedagogiczna może być realizowana w różnych typach szkół i placówek a obowiązkowo w tych, do pracy, w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje

21 Wyjazdy studentów – kto może się ubiegać?
Praktyki erasmus’owe Wyjazdy studentów – kto może się ubiegać? Studenci studiów I, II i III stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich). Do roku akademickiego 2009/2010: obywatele kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie (lub mający status uchodźcy, zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, posiadacze ważnej Karty Polaka; patrz: regulacje MNiSW). Od roku akademickiego 2010/2011: prawo do udziału w wymianie stypendialnej otrzymują także obywatele tzw. państw trzecich, którzy zostali przyjęci na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia trzeciego stopnia na podstawie przepisów obowiązujących w danym kraju. O wyjazd należy ubiegać się w WSZMiJO.

22 Wyjazdy studentów –zasady
Praktyki erasmus’owe Wyjazdy studentów –zasady Podstawowa zasada programu Erasmus – zaliczenie okresu studiów/ praktyki zrealizowanej za granicą (uznanie ich za równoważne z okresem studiów lub praktyką w kraju). Zasada jednokrotnego wyjazdu: w ramach Erasmusa można tylko raz wyjechać na studia i raz na praktykę (niezależnie od liczby kierunków lub uczelni, na których się studiuje itp.). Stypendium otrzymywane z budżetu programu Erasmus nie jest przeznaczone na pokrycie wszystkich kosztów podróży i pobytu - ma charakter uzupełniający. Uczelnia przyjmująca nie pobiera od przyjeżdżających studentów opłat za naukę.

23 Wyjazdy studentów - na praktyki
Praktyki erasmus’owe Wyjazdy studentów - na praktyki Długość pobytu za granicą: 3 – 12 miesięcy, w obrębie tego samego roku akademickiego, pomiędzy 1 czerwca danego roku do 30 września kolejnego roku. Dokąd? Do przedsiębiorstw, organizacji, instytucji o różnym profilu, reprezentujących wszystkie sektory gospodarki, uczelni. Z jakim stypendium? Wysokość stypendium jest ustalana dla danego roku akademickiego, jest zależna od kraju docelowego i długości pobytu (w roku 2009/10 wynosiła od 200 do 600 euro na miesiąc). Dodatkowo: instytucja przyjmująca może wypłacić część wynagrodzenia lub kieszonkowe.

24 Wyjazdy studentów na praktyki
Praktyki erasmus’owe Wyjazdy studentów na praktyki Praktyka musi być ściśle związana z kierunkiem studiów. Jest zaliczana jako praktyka obowiązkowa lub uwzględniana w dokumentacji studenta jako praktyka nieobowiązkowa. Ważne jest dobre przygotowanie przed wyjazdem (językowe, kulturowe, praktyczne).

25 Wyjazdy studentów na praktyki
Praktyki erasmus’owe Wyjazdy studentów na praktyki Wymogi formalne: Przed wyjazdem: porozumienie o programie praktyki umowa z WSZMiJO (m.in. warunki otrzymania stypendium, rozliczenie się po powrocie) Po powrocie: potwierdzenie zrealizowania programu praktyki i czasu pobytu wypełnienie ankiety stypendysty

26 Praktyki zagraniczne Dziekan na udokumentowany wniosek studenta może zaliczyć studentowi jako praktykę wykonywaną przez studenta pracę za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania Programu praktyk Student odbywający praktykę za granicą zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywa student Studenci odbywający praktykę za granicą nie mają obowiązku zawierania porozumienia z Zakładem pracy

27 Zaliczenie praktyk zagranicznych
Praktykę zalicza się na podstawie: zaświadczenia wydanego przez Zakład pracy, które powinno zawierać następujące informacje: nazwa i adres zakładu pracy, w którym odbywano praktykę termin odbywania praktyki liczba odbytych godzin (tygodni) praktyki powierzone i realizowane zadania przez praktykanta opinia o studencie oraz ocena predyspozycji do wykonywania zawodu dane osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji zakładowego opiekuna praktyk Student ww. dokument ma obowiązek przedłożyć w oryginale wraz z tłumaczeniami na język polski w DPiPM w wyznaczonym terminie

28 Zwolnienie z praktyk – (nie dotyczy praktyk pedagogicznych)
O zwolnieniu z obowiązku odbywania praktyki mogą ubiegać się studenci, którzy: są zatrudnieni (min. rok) na podstawie umowy o pracę w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych są studentami lub absolwentami innych wyższych szkół wyższych w których odbyli praktykę prowadzą nie krócej niż rok, działalność gospodarczą związaną z programem praktyki uczestniczyli w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach krajowych lub zagranicznych gwarantujących uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych Studenci ubiegający się o zwolnienie z praktyk winni dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej Decyzję o zwolnieniu z praktyki podejmuje Dziekan

29 Czy praktyki można przełożyć?
w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość przełożenia praktyk w takim wypadku należy napisać pismo do Dziekana z prośbą o przełożenie praktyk pismo powinno być złożone w Dziekanacie

30 Czy praktyki są na ocenę?
Praktyki są na zaliczenie, nie na ocenę

31 Czy praktyki są potrzebne?
Czy są potrzebne uczelni? Spełnienie wymogów formalnych –standardy kierunków Praktyczna realizacja zalecenia kontaktów uczelnia – rynek pracy

32 Czy praktyki są potrzebne?
Czy są potrzebne pracodawcom? Źródło przyszłych pracowników Kultura korporacyjna ab initio Kultura korporacyjna: odpowiedzialność społeczna – działania na rzecz innych, współpraca z uczelniami Tania siła robocza, rozwiązywanie bieżących problemów PRaktyki – budowanie marki

33 Czy praktyki są potrzebne?
Czy praktyki są potrzebne studentom? Zestaw cech i umiejętności dających zdolność do otrzymania i utrzymania satysfakcjonującej pracy Zdolność do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, tak by właściwie wykorzystać swój potencjał i uzyskać trwałe zatrudnienie POTENCJAŁ

34 Czy praktyki są potrzebne?
Czy praktyki są potrzebne studentom? Doświadczenie Zawodowe Łączenie teorii z praktyką Poznanie kultury pracy (terminy, ubiór) Element cv Nawiązywanie kontaktów (pracownicy, koledzy) Poznanie realiów przyszłego zawodu Rozwój kompetencji osobistych – komunikacja, zarządzanie projektem, praca w zespole

35 Czynniki decydujące o zatrudnieniu absolwentów
Miejsce w rankingu % 1. język obcy 98,5% 2. zdolności komunikacyjne 71% 3. umiejętność pracy w zespole 65,7% 4. wiedza kierunkowa 64% 5. plany rozwoju 61,2% 6. aktywność pozauczelniana absolwenta 59,7% 7. rozpoznawalność marki uczelni 57,3% 8. staże i praktyki międzynarodowe 56,6% 9. doświadczenie w branży 55% 10. oczekiwania płacowe 54,9% 11. znajomość branży 52,1% 12. oceny na studiach 41,8% 13. inne 3,7%

36 Czynniki ograniczające bezrobocie
Kontakty w środowisku profesjonalnym (24,7%) Kapitał intelektualny (16%) Dobre wyniki w nauce (średnia powyżej 4 13%) Kapitał kulturalny (13%) Wyższe wykształcenie (11.3%) Prawo jazdy (10,8%) Doświadczenie zawodowe (9,2%) Kapitał społeczny i publiczny (8.8%) Stan cywilny (żonaci, mężatki) 6,6% Dr Leszek Wincenciak, Uniwersytet Warszawski, badanie na próbie 20 tys. absolwentów

37 Celem praktyk jest: poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; pogłębianie wiedzy o poszczególnych dziedzinach gospodarki; stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy; poznanie zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji, administracji rządowej i samorządowej, organów Wspólnot Europejskich; doskonalenie znajomości języków obcych

38 Na zakończenie… Praktyki to oczywiście nie jedyny element sukcesu na rynku pracy, badania jednak pokazują, że absolwenci, którzy mają praktyki poszukują pracy o 70% krócej, niż ci, którzy praktyk nie mają. Praktyki często pomagają także podjąć decyzję nie co chcę w życiu robić, ale czego robić nie chcę.

39 Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google