Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAKTYKI ZAWODOWE INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTET WROCŁAWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAKTYKI ZAWODOWE INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTET WROCŁAWSKI."— Zapis prezentacji:

1 PRAKTYKI ZAWODOWE INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

2 Praktyki dla studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego są: w IV semestrze obowiązkowe na ocenę wpisywaną do indeksu w wymiarze 90 godzin 2 pkt ECTS nieodpłatne

3 Praktyki zalicza Pełnomocnik dyrektora ISUWR ds. studenckich praktyk zawodowych Na podstawie Porozumienia o prowadzeniu praktyk z wybranymi jednostkami organizacyjnymi Na podstawie dzienniczka praktyk Opinii przedstawiciela Podmiotu przyjmującego Na jeden z obowiązujących stopni: 2; 3; 4; 5

4 Obowiązki praktykanta przed skierowaniem na praktykę: Dostarczyć wypełnioną deklarację praktyk Dostarczyć podpisane przez reprezentanta PP Porozumienie Okazać ubezpieczenie NNW

5 Obowiązki praktykanta po odbyciu praktyk: Dostarczyć wypełniony dzienniczek praktyk Dostarczyć opinię reprezentanta PP

6 Obowiązki praktykanta w trakcie odbywania praktyk: Student jest zobowiązany do przestrzegania dyscypliny pracy, obowiązującej w Podmiocie przyjmującym W razie, gdy Instytut uzyskał pisemną informację od Pp o nieprawidłowym zachowaniu Studenta, zaistnienia szkód w zakładzie wywołanych podczas praktyki z powodu niewłaściwej pracy Studenta lub innych informacji świadczących o rażącym naruszeniu przez Studenta dyscypliny pracy, praktyka zawodowa nie zostanie studentowi zaliczona. Student jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej, przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych

7 W czasie trwania praktyki Student jest zobowiązany do: realizacji programu praktyk zawodowych przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu odbywania praktyki stawiania się w miejscu praktyki o godzinie wyznaczonej przez opiekuna zakładowego praktyki uzupełnianie dziennika praktyk zgodnie z programem praktyk i wykonywanymi czynnościami

8 Studenckie praktyki zawodowe mogą odbywać się w formie: Praktyki organizowanej przez Instytut (min. grupa 25 osób). Praktyki organizowanej w Podmiocie samodzielnie wskazanym przez studenta. Praktyka w Podmiotach zewnętrznych wskazanych przez Instytut. Praktyka w macierzystym zakładzie pracy (studenci pracujący) po udokumentowaniu pracy zawodowej, jeśli jej charakter odpowiada kierunkowi studiów. Zagraniczna praktyka zawodowa (np. odbyta w ramach programu LLP ERASMUS).

9 Studenci odbywają praktyki w krajowych lub zagranicznych podmiotach rządowych, samorządowych, organizacjach prowadzących działalność gospodarczą, przedsięwzięciach prywatnych, lub organizacjach pozarządowych

10 Cele studenckich praktyk zawodowych: – zapoznanie się z organizacją pracy w podmiotach przyjmujących, zapoznanie się ze Statutem i innymi dokumentami wewnętrznymi, – poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w Podmiocie przyjmującym, doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywanych czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, – wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce funkcjonowania organizacji (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką) – zdobycie praktycznej znajomości zagadnień związanych z wybraną specjalnością – kształcenia umiejętności pracy w zespołach ludzkich, przygotowanie do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji, – zapoznania się z techniką prowadzenia dokumentacji na poszczególnych stanowiskach pracy i poprawnym jej prowadzeniu, – zapoznania się z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym firmy, stosowanymi metodami kierowania i zarządzania oraz strategią, – kształcenia poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, – kształcenia poczucia etyki zawodowej, – poznanie własnych możliwości na rynku pracy, – nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy, – zdobycie innych umiejętności i wiedzy praktycznej przydatnej do wykonywania zawodu socjologa.


Pobierz ppt "PRAKTYKI ZAWODOWE INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTET WROCŁAWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google