Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urszula Grzyb Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urszula Grzyb Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika."— Zapis prezentacji:

1 Urszula Grzyb Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Kraków, 15 kwietnia 2008, Politechnika Krakowska Wyjazdy pracowników uczelni w ramach Programu ERASMUS

2 Możliwości udziału nauczycieli akademickich w międzynarodowej współpracy uczelni w ramach Programu ERASMUS: udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności; wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych; wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych; Wyjazdy nauczycieli akademickich Teaching Staff Mobility (TSM)

3 Możliwości udziału nauczycieli akademickich w międzynarodowej współpracy uczelni w ramach Programu ERASMUS: udział w projektach typu Kurs intensywny ; udział w projektach wielostronnych i w sieciach tematycznych ERASMUSa; wyjazdy w celu przeprowadzenia monitoringu studentów uczelni macierzystej (UM) Podczas kwalifikacji kandydatów na wyjazdy najważniejsze są dwa podstawowe kryteria: kompetencje językowe; doświadczenie zawodowe. Wyjazdy nauczycieli akademickich Teaching Staff Mobility (TSM)

4 Wizyta przygotowawcza to wizyta w nowej uczelni, z którą uczelnia polska zamierza współpracować w Programie ERASMUS w najbliższej przyszłości. Efektem realizacji wizyty przygotowawczej powinno być podpisanie umowy dwustronnej przewidującej wymianę studentów lub nauczycieli akademickich. Wizyta przygotowawcza

5 Należy złożyć w Sekcji Programu ERASMUS kopię formularza: Zgłoszenie krótkoterminowego wyjazdu za granicę Przed wyjazdem…

6 Każdy pracownik dydaktyczny zobowiązany jest do złożenia: oryginału dokumentu sporządzonego na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisanego przez jej uprawnionego przedstawiciela, potwierdzającego cel pobytu oraz określającego termin pobytu, sprawozdania merytoryczne z wyjazdu przedstawiającego działania prowadzące do poszerzenia współpracy UM z uczelnią zagraniczna, kopii formularza Rozliczenie zaliczki umowy bilateralnej pomiędzy nową uczelnią partnerską a UM. Po powrocie…

7 Pobyt wykładowcy w uczelni partnerskiej musi być zrealizowany pomiędzy 1 października 2007 a 30 czerwca 2008. Zwykle wyjazdy realizowane są na okres od jednego do sześciu tygodni, ale dopuszcza się pobyt krótszy, podczas którego wykładowca jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych. Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

8 Stypendium otrzymane przez nauczyciela akademickiego jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

9 Wysokość kwoty przeznaczonej na wyjazd z programu ERASMUS zależy od długości pobytu i jest obliczana na podstawie określonych dziennych lub tygodniowych stawek odnoszących się do kosztów utrzymania w poszczególnych krajach. Z Programu ERASMUS mogą być pokryte rzeczywiste koszty podróży oraz koszty utrzymania (i ubezpieczenia). Nie mogą one jednak przekroczyć maksymalnych stawek obowiązujących w programie. Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

10 Przed wyjazdem, zaakceptowani nauczyciele akademiccy zobowiązani są wypełnić i złożyć w Sekcji Programu ERASMUS: Indywidualny Program Nauczania umowę na wyjazd w ramach programu ERASMUS (formularz do wypełnienia w Sekcji Programu ERASMUS) kopię formularza Zgłoszenie krótkoterminowego wyjazdu za granicę Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

11 W ciągu dwóch tygodni po powrocie należy złożyć: oryginał dokumentu sporządzonego na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany przez jej uprawnionego przedstawiciela, potwierdzający cel pobytu oraz określający termin pobytu i liczbę godzin przeprowadzonych zajęć (wymagane jest przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych) kopia biletu sprawozdanie z wyjazdu. Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

12 Wyjazdy monitoringowy może odbywać się do jednej uczelni partnerskiej najwyżej raz w semestrze. Monitoringiem w kolejnych latach akademickich należy bezwzględnie obejmować uczelnie, które nie były wizytowane w latach poprzednich. Nie można w danym roku akademickim monitorować dwukrotnie tych samych studentów. Wyjazdy monitoringowe

13 Nauczyciele akademiccy dokonujący monitoringu studentów zobowiązani są złożyć w Sekcji Programu ERASMUS: przed wyjazdem: kopię formularza Zgłoszenie krótkoterminowego wyjazdu za granicę Wyjazdy monitoringowe

14 w ciągu dwóch tygodni po powrocie: oryginał dokumentu sporządzonego na papierze firmowym uczelni przyjmującej, podpisany przez jej uprawnionego przedstawiciela, potwierdzający cel pobytu oraz określający termin pobytu, sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu zawierające imiona i nazwiska monitorowanych studentów, ocenę warunków nauczania zagwarantowanych studentom przez uczelnię partnerską, ocenę postępów naukowych studentów, ocenę warunków socjalnych, pozytywne i negatywne uwagi dotyczące monitorowanych studentów, własne sugestie i uwagi kopię formularza Rozliczenie zaliczki.

15 Pracownicy administracyjni UM oraz inni pracownicy, nie będący nauczycielami akademickimi, mogą skorzystać z możliwości wyjazdu do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff training mobility). Wyjazdy innych pracowników uczelni – Other Staff Mobility (OSM)

16 Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 1 do 6 tygodni Podstawą ubiegania się o wyjazd tego typu jest indywidualny plan pracy (Work plan) przygotowany przez nauczyciela akademickiego. Plan ten musi zostać zaakceptowany przez macierzystą uczelnię i instytucję goszczącą oraz podpisany przez wszystkie trzy strony (obie instytucje i nauczyciela akademickiego). Wyjazdy innych pracowników uczelni – Other Staff Mobility (OSM)

17 Informacje na temat Programu ERASMUS: Biuro Współpracy z Zagranicą Biuro Programów Międzynarodowych www. erasmus.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Uczelnia macierzysta Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Urszula Grzyb Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Centrum Transferu Technologii Politechnika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google