Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie

2 Pojęcie zarządzanie jest odnoszone na ogół do tych organizacji, w których materialne (maszynowe, aparaturowe) nośniki działań, jako elementy systemów socjotechnicznych, mają decydujące znaczenie dla urzeczywistnienia określonej działalności. J. Trzcieniecki

3 Według innych autorów pojęcie to odnosi się do organizacji samodzielnych w zakresie podejmowanych i realizowanych kategorii celów, ponoszących pełną odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za osiągane wyniki działań oraz ewentualne skutki uboczne. Ostateczne wyniki działań takich organizacji są wyrażane w kategoriach ekonomicznych.

4 W organizacjach gospodarczych można wyróżnić dwie podstawowe sfery:
Sferę produkcji lub usług - sferę realną lub materialną, która odnosi się do procesów materialnych lub energetycznych. Sferę zarządzania - sferę sterowania (regulacji), która odnosi się do procesów informacyjno-decyzyjnych.

5 Relacje między głównymi funkcjami zarządzania
otoczenie organizacja strumienie wiadomości podsystem zarządzania planowanie motywowanie organizowanie kontrolowanie podsystem wykonawczy Zasoby wejściowe Zasoby wyjściowe zakłócenia

6 Proces zarządzania może być zdefiniowany jako ciąg następujących po sobie, często współzależnych działań, które mają na celu takie oddziaływanie na system wykonawczy, które zapewnia realizację wyznaczonego zadania (celu). J. Trzcieniecki

7 Funkcje zarządzania

8 planowanie działań, którego wynikiem jest określony wzorzec (model) działań organizacji w zadanym przedziale czasu, organizowanie, którego celem jest wykreowanie organizacji, będącej dynamicznym system nośników działań (jednostek wykonawczych), złożonej z zasobów ludzkich i zasobów materialnych, umożliwiających realizację zaplanowanych zadań (celów),

9 motywowanie będące realizacją działań zmierzających do zapewnienia zgodności zachowań pracowników (społecznych nośników działań) z przyjętymi wzorcami, kontrolowanie, które zmierza do śledzenia realizacji zadań. Jest to końcowy element w sekwencji funkcji zarządzania i obejmuje rejestrację stanów początkowych oraz wyników oczekiwanych i osiągniętych.

10 Na podstawie wyników kontroli podejmowana jest decyzja, czy odchylenia realizacji od planu mogą być usunięte dostępnymi dla określonej jednostki zadaniowej środkami działań (poziom i zakres kompetencji), czy też niezbędna jest ingerencja (koordynacja) jednostki nadrzędnej. Wyniki kontroli są punktem wyjścia do opracowania nowego planu oraz rozpoczęcia cyklu procesu zarządzania.

11 Planowanie i kontrolę określa się jako funkcje bliźniacze.
Planowanie jest procesem ukierunkowanym ku przyszłości, natomiast kontrola jest zorientowana na zdarzenia z przeszłości.

12 Dziedziny zarządzania
W systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwem (organizacją gospodarczą), można wyróżnić pewne obszary działalności określane jako dziedziny problemowe lub przedmiotowe zarządzania. W obszarach tych realizowane są funkcje zarządzania.

13 Dziedziny zarządzania związane są z:
zarządzaniem działalnością podstawową i pomocniczą, zarządzaniem czynnikami działań (produkcji), zarządzaniem utrzymania w odpowiednim stanie czynników działań (produkcji i usług) ewidencją nakładów czynników działań i rozliczeniem wyników działalności.

14 Podstawowe dziedziny w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwem.

15 Działalność podstawowa i pomocnicza
techniczne przygotowanie działalności (TPP) wszystkie typy i fazy planowania działalności, przygotowania, ewidencji i kontroli realizacji działalności (PP, planowanie potrzeb asortymentowych - PPA).

16 Zarządzanie czynnikami działań
zarządzanie kadrami (KAdry), planowanie zatrudnienia i funduszy płac (ZATrudnienie), ewidencja czasu pracy i obliczanie wynagrodzeń (PŁace), zaopatrzenie i gospodarka materiałami/zapasami (ZAM, GM), gospodarka majątkiem trwałym (ST),

17 gospodarka wyposażeniem (PN),
gospodarka wyrobami gotowymi (GW-obsługa dyspozycji,sprzedaży,dystrybucji, serwisu itp.), gospodarka narzędziowa (GN), gospodarka transportowa (TR), gospodarka finansowa (GF), gospodarka energetyczna (GE).

18 Zarządzanie utrzymaniem czynników działań
obsługa socjalna (OS - ochrona zdrowia, BHP itp.), gospodarka remontowa (GR), inwestycje (INW).

19 Ewidencja i rozliczenie zużycia czynników działań
Ewidencja księgowa i rozliczanie zużycia składników majątkowych w tym subagendy: - majątek trwały - środki pieniężne - rozrachunki: - materiały i towary, produkty, - koszty w układzie rodzajowym, koszty według typów działalności - przychody oraz podatki i dotacje - kontroling określane ogólnym hasłem (FK/KO/RA).

20 System zarządzania System zarządzania przedsiębiorstwem jest zbiorem obiektów w dziedzinach działalności (ludzie, budynki, budowle, maszyny, urządzenia, narzędzia, materiały itp.) i procesów (materialnych, energetycznych i informacyjnych) zgrupowanych w jakieś przestrzeni i funkcjonujących w jakimś czasie dla wypełniania misji przedsiębiorstwa. Istotną cechą każdego systemu, wynikającą z definicji, są wzajemne powiązania (materialne, energetyczne, informacyjne) tworzących go elementów.

21 Integracja systemu zarządzania

22 System informatyczny zarządzania
Część systemu informacyjnego zarządzania, która funkcjonuje w środowisku technicznym systemu komputerowego lub sieci komputerowej, określana jest jako system informatyczny zarządzania.

23 Systemy informatyczne są zintegrowane (o stopniu zintegrowania decyduje liczba i intensywność powiązań elementów) jeżeli jest możliwy (stosowany w praktyce) odpowiedni przepływ danych i sygnałów sterujących między nimi. Aby było to możliwe, należy spełnić warunki spójności syntaktycznej, semantycznej, funkcjonalnej i technicznej.

24 Kolejność przedsięwzięć integracyjnych
Integracja procedur, programów przetwarzania danych i interfejsu. 6 Integracja konstrukcyjno-technologiczna Integracja transakcji, danych wejściowych, wyjściowych i zbiorów w bazie danych. 5 Integracja modułów i jednostek funkcjonalnych przetwarzania danych. 4 Integracja technicznych środków informatyki i łączności (spójność techniczna) 3 Integracja techniczna Integracja funkcji i celów poszczególnych warstw i modułów systemu (spójność funkcjonalna) Integracja organizacyjna 2 Ujednolicenie pojęć, haseł, definicji, klasyfikacji, struktur pól, dokumentów, określenie zasad interpretacji danych (spójność syntaktyczna i semantyczna). Integracja metodologiczna 1

25 Spójność syntaktyczna, wymaga, by systemy (podsystemy, moduły) operowały na takich samych, zidentyfikowanych modelach struktur danych.

26 Spójność semantyczna zakłada, że obiekty przekazujące oraz przejmujące dane stosują takie same reguły interpretacji (funkcje analizy znaczeniowej) wymienianych danych.

27 Spójność funkcjonalna uwzględnia powiązania modułów systemu obsługujących różne funkcje.
Obsługa informatyczna złożonych obiektów wymaga realizacji procesów związanych z obsługą hierarchicznie powiązanych zbiorów funkcji elementarnych. Funkcjom tym odpowiadają łańcuchy procesów, między którymi są przekazywane dane.

28 Niekompletność zbioru funkcji oznacza nieciągłość łańcucha przekazywania danych, a ponadto nieobecne w łańcuchu funkcje mogą być istotne dla obiektu. Przykładem zakłócenia spójności funkcjonalnej jest również obsługa tych samych funkcji w różnych podsystemach.

29 Spójność techniczna zakłada, że dane są przekazywane bezpośrednio (przez odpowiedni kanał transmisyjny) między określonymi procesami w różnych systemach lub pośrednio przez maszynowe nośniki danych.


Pobierz ppt "Zarządzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google