Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie produkcją i usługami Systemy produkcyjne Temat: Systemy produkcyjne TOMASZ MAYER Logistyka SGGW, 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie produkcją i usługami Systemy produkcyjne Temat: Systemy produkcyjne TOMASZ MAYER Logistyka SGGW, 2009."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie produkcją i usługami Systemy produkcyjne Temat: Systemy produkcyjne TOMASZ MAYER Logistyka SGGW, 2009

2 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) SYSTEM (z gr. systema) – rzecz złożona SYSTEM – jakikolwiek obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyróżnić jakieś wzajemnie powiązane dla obserwatora elementy SYSTEMY – nie są realnie istniejącymi stworami, lecz konstrukcjami myślowymi ludzi tworzonymi w celu lepszego zrozumienia rzeczywistości.

3 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) SYSTEM – zbiór elementów, powiązanych ze sobą w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób SYSTEMY – wycinki rzeczywistości, których rozpoznanie jest utrudnione ze względu na niewyobrażalną liczbę związków występujących na świecie, sprawiających, że podejrzane decyzje mogą powodować różne skutki

4 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) SYSTEM PRODUKCYJNY – celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny i informacyjny eksploatowany przez człowieka i służący produkowaniu określonych produktów (wyrobów lub usług) w celu zaspokajania różnorodnych potrzeb konsumentów SYSTEM PRODUKCYJNY – układ elementów składowych i ich wzajemnych relacji oraz sposobów przekształceń czynników wchodzących z zewnątrz do systemu produkcyjnego na czynniki wychodzące na zewnątrz z danego systemu

5 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) SYSTEM PRODUKCYJNY – zbiór elementów wzajemnie ze sobą powiązanych (informacyjnie, czynnościowo, rzeczowo) i od siebie uzależnionych; jest to zbiór względnie wyodrębniony z jakiejś większej całości SYSTEM PRODUKCYJNY – zespół działań, czynności wykonywanych w celu przetwarzania materiału w wyroby gotowe; produkcja składa się z procesów

6 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) 1. Wektor wejścia X – wszystkie czynniki produkcji 2. Wektor wyjścia Y – wyroby, usługi oraz szkodliwe odpady produkcyjne zanieczyszczające środowisko 3. Procesy przetwarzania wektora wejścia w wektor wyjścia – proces produkcyjny 4. Proces zarządzania systemem 5. Sprzężenie materialne, energetyczne i informacyjne pomiędzy elementami składowymi systemu produkcyjnego Podstawowe elementy systemu wytwórczego

7 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) WEJŚCIE X materiały wyposażenie produkcyjne energia personel informacje kapitał PROCES PRZETWARZANI A operacje technologiczne, kontrolne, transportowe, magazynowe operacje usługowe WYJŚCIE Y wyroby przemysłowe usługi przemysłowe (serwisowe) odpady produkcyjne Ogólny model systemu produkcyjnego

8 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Do PODSYSTEMU PRZETWARZANIA (lub PODSYSTEMU PRODUKCJI) zaliczamy: wektor wejścia X wektor wyjścia Y procesy przetwarzania wektora wejścia X w wyjścia Y sprzężenie materialne, energetyczne i informatyczne natomiast… do PODSYSTEMU ZARZĄDZANIA zaliczamy: proces zarządzania systemem sprzężenia informacyjne

9 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Środki techniczne produkcji a) teren zakładu przemysłowego i powierzchnia produkcyjna b) wyposażenie technologiczne c) budynki i budowle d) instalacje rurowe, energetyczne, sieci informatyczne Przedmioty pracy materiały, półwyroby przeznaczone do dalszej obróbki lub montażu Czynniki energetyczne a) woda b) gazy i sprężone powietrze c) ciepło i czynniki oziębiające d) energia elektryczna e) paliwa stałe i gazowe Podstawowe elementy wektora wejścia do systemu produkcyjnego

10 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Czynniki ludzkie, załoga a) podstawowe relacje i warunki podejmowania decyzji b) warunki pracy i płynność załogi Informacje a) prognozy i informacje rynkowe b) o konstrukcji wyrobu i funkcjach użytkowych c) o jakości i koszcie własnym d) decyzje związane z programem produkcji e) doświadczenie produkcyjne załogi Kapitał a) zamrożony w środkach technicznych produkcji b) Zamrożony w materiałach, półwyrobach i wyrobach gotowych c) Finansowy w kasie, bankach i u klientów d) Formy obiegu kapitału i stopa dyskonta Podstawowe elementy wektora wejścia do systemu produkcyjnego

11 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Wyroby przemysłowe Usługi produkcyjne Braki produkcyjne i surowce wtórne Szkodliwe odpady zanieczyszczające środowisko: ścieki, wyziewy, odpady stałe, śmieci i hałas Informacje: a) o jakości wyrobu b) o faktycznym koszcie własnym c) o stanie procesu produkcyjnego d) doświadczenie produkcyjne załogi e) inne informacje wyjściowe z systemu lub pozostające w systemie dla następnych cykli produkcyjnych Podstawowe elementy wektora wyjścia z systemu produkcyjnego

12 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) W systemach produkcyjnych znaczącą rolę odgrywają sprawnie zorganizowane powiązania, umożliwiające efektywny przepływ materiałów i półwyrobów od magazynów wejściowych do magazynów wyrobów gotowych, a nawet użytkownika produkowanych wyrobów. Powiązania w systemach produkcyjnych

13 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Przykłady systemów produkcyjnych i usługowych

14 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) 1. Zsynchronizowaniu w czasie wszelkich dostaw aby skrócić do minimum czas oczekiwania materiału czy półwyrobu na obróbkę albo montaż, a także minimalizacji czasu pomiędzy wyprodukowaniem, a włączeniem wyrobu do normalnej eksploatacji 2. Zapewnieniu właściwych środków transportu, środków technicznych ułatwiających magazynowanie i wyszukiwanie potrzebnych w danym momencie materiałów, półwyrobów lub wyrobów 3. Obniżenie do minimum strat w transporcie i magazynowaniu, czyli zaprojektowaniu takiej struktury, która zapewni ograniczenie dróg transportowych, minimalizację przeładunków i jej pracochłonności. Na czym polega problem

15 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) o Zapewnienie dostawy czynników zgodnie z wymaganiami procesu produkcyjnego poprzez właściwe sieci i instalacje przemysłowe o Zneutralizowanie ścieków i dokonanie utylizacji innych odpadów gazowych i stałych możliwie najbliżej miejsca ich powstania o Zapewnienie stałego pomiaru zużycia i możliwości automatycznej zmiany natężenia strumieni czynników energetycznych Projektowanie sieci i instalacji energetycznej w systemach produkcyjnych

16 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Rola informacji w funkcjonowaniu systemów produkcyjnych

17 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) 1. JAKOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ PRODUKTÓW 2. WZROST PRODUKTYWNOŚCI 3. OBNIŻKA KOSZTÓW WŁASNYCH WYTWARZANIA Podstawowe cele organizacji systemów produkcyjnych

18 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) ZYSK = PRZYCHODY - KOSZTY Koszty Wejście do systemu produkcyjnego X Produktywność, nowoczesność i jakość produktu PROCES PRODUKCYJNY Wyjście z systemu produkcyjnego Y Przychody netto ze sprzedaży produktów Relacje między przychodami kosztami i zyskiem w systemach produkcyjnych

19 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Produktywność systemu produkcyjnego można obliczyć następująco: Wszystkie wartości są przyjmowane w jednostkach pieniężnych i dotyczą określonego przedziału czasu. Wielkość przychodów jest pomniejszana o koszty utylizacji odpadów produkcyjnych, a także koszty braków i reklamacji użytkowników. Efektywność systemu produkcyjnego

20 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Z = P – (K st + K zm x jp) P = jp x c – K u gdzie: Z – zysk P – zmienne w czasie przychody ze sprzedaży wyrobów lub usług K st – koszty stałe K zm – koszty zmienne jp – liczba jednostek produkcji lub usług c – cena zbytu jednostki produkcji lub usług K u – koszty utylizacji odpadów produkcyjnych i ochrony środowiska, a także koszty braków i reklamacji użytkowników Zależność zysku od kosztów stałych i zmiennych

21 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Produktywność cząstkową można obliczyć w następujący sposób: P c = efekty / nakłady P c = y 1 … y n / x 1 … x n Produktywność cząstkowa

22 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Przykłady mierników produktywności cząstkowej

23 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Wszelkie działania organizatorskie mają służyć temu, aby minimalizować wektor X kosztów, a maksymalizować wektor Y przychodów ze sprzedaży. Cel działań organizatorskich

24 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) Niewłaściwa relacja między jakością wyrobu a ceną Nie przeprowadzenie odpowiednich badań relacji między zdolnością produkcyjną zakładu a chłonnością rynku i sezonowością popytu Nieprawidłowa ocena efektywności kredytowania Niewłaściwy sposób analizy stopnia, do jakiego zakład musi być elastyczny lub może być wyspecjalizowany Najczęściej pojawiające się błędy przedsiębiorstw

25 Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki) E. Pająk, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Warszawa, PWN, 2006 I. Durlik, Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych Cz.1, Warszawa : Agencja Wydaw."Placet", 1995. abc-ekonomii.net.pl viessmann.pl neoinfo.pl wikipedia.pl Bibliografia


Pobierz ppt "Zarządzanie produkcją i usługami Systemy produkcyjne Temat: Systemy produkcyjne TOMASZ MAYER Logistyka SGGW, 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google