Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola graniczna na zew.granicach UE Zasady kontroli granicznej regulowane są prawodawstwem I międzynarodowym-konwencje II unijnym –dyrektywy,decyzje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola graniczna na zew.granicach UE Zasady kontroli granicznej regulowane są prawodawstwem I międzynarodowym-konwencje II unijnym –dyrektywy,decyzje."— Zapis prezentacji:

1 Kontrola graniczna na zew.granicach UE Zasady kontroli granicznej regulowane są prawodawstwem I międzynarodowym-konwencje II unijnym –dyrektywy,decyzje rozporządzenia. III krajowym- ustawy, rozporządzenia

2 Prawodawstwo międzynarodowe Międzynarodowa konwencjaMiędzynarodowa konwencja w sprawie harmonizacji kontroli w sprawie harmonizacji kontroli towarów na granicach towarów na granicach ! Sporządzona w Genewie ! Sporządzona w Genewie ! Depozytariusz Sekretarz ONZ ! Depozytariusz Sekretarz ONZ

3 Konwencja Genewska z SygnataruszeSygnatarusze Wszystkie państwa członkowieWszystkie państwa członkowie ONZ ONZ ! Czerwiec 1987-Unia Europejska ! Marzec Polska

4 Cele Konwencji Genewskiej z Usprawnienie przepływu towarów w ruchu międzynarodowym.Usprawnienie przepływu towarów w ruchu międzynarodowym. Zharmonizowanie warunków kontroli bez umniejszenia celowości i skuteczności.Zharmonizowanie warunków kontroli bez umniejszenia celowości i skuteczności. Ograniczenie formalności i czasu kontroli bez umniejszania celowości iOgraniczenie formalności i czasu kontroli bez umniejszania celowości i skuteczności. skuteczności.

5 Rodzaje kontroli wg.Konwencji CelnaCelna WeterynaryjnaWeterynaryjna FitosanitarnaFitosanitarna Sanitarno-medycznaSanitarno-medyczna TechnicznaTechniczna JakościowaJakościowa

6 Kontrola weterynaryjna wg.Kon. Genewskiej Kontrola sanitarna zwierzątKontrola sanitarna zwierząt Kontrola sanitarna produktów pochodzenia zwierzęcegoKontrola sanitarna produktów pochodzenia zwierzęcego Kontrola środków żywienia zwierzątKontrola środków żywienia zwierząt Kontrola środków transportu i przedmiotów mogących przenosić chorobyKontrola środków transportu i przedmiotów mogących przenosić choroby Kontrola dobrostanu i ochrony zwierzątKontrola dobrostanu i ochrony zwierząt Przestrzeganie Kon.WaszyngtońskiejPrzestrzeganie Kon.Waszyngtońskiej

7 Konwencja Genewska Obowiązek koordynacji pracy służb celnych i weterynaryjnychObowiązek koordynacji pracy służb celnych i weterynaryjnych Możliwość kontroli poza granicamiMożliwość kontroli poza granicami Obowiązek dostępu do informacji z zakresu prawa kontrolnegoObowiązek dostępu do informacji z zakresu prawa kontrolnego Obowiązek współpracy służb sąsiadujących krajówObowiązek współpracy służb sąsiadujących krajów Usprawnienie procedur kontrolnych do towarów tranzytowychUsprawnienie procedur kontrolnych do towarów tranzytowych

8 Konwencja Genewska Obowiązek należytego działania służb kontrolnych.Obowiązek należytego działania służb kontrolnych. a) wykwalifikowany personel a) wykwalifikowany personel b) odpowiednia infrastruktura b) odpowiednia infrastruktura c) odpowiednie prawodawstwo krajowe c) odpowiednie prawodawstwo krajowe

9 Konwencja genewska Postanowienia konwencji nie wykluczają ograniczeń, wzmocnienia kontroli, stosowania klauzul ochronnych (ochrona zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt bądź innego zagrożenia)Postanowienia konwencji nie wykluczają ograniczeń, wzmocnienia kontroli, stosowania klauzul ochronnych (ochrona zdrowia publicznego i ochrony zdrowia zwierząt bądź innego zagrożenia) W tym wypadku obowiązek poinformowania stron konwencjiW tym wypadku obowiązek poinformowania stron konwencji

10 Konwencja genewska Środki ochronne powinny być adekwatne do zagrożeniaŚrodki ochronne powinny być adekwatne do zagrożenia Po zaniknięciu zagrożenia przywracanie zasady harmonizacji kontroli na granicachPo zaniknięciu zagrożenia przywracanie zasady harmonizacji kontroli na granicach

11 Konwencja genewska Rozstrzyganie sporów odbywa się na: Drodze dyplomatycznej w drodze negocjacjiDrodze dyplomatycznej w drodze negocjacji Lub w Trybunale ArbitrażowymLub w Trybunale Arbitrażowym

12 Prawodawstwo Unii Europejskiej Zasady kontrolne Wewnątrzwspólnotowa kontrola w miejscu pochodzenia i czasem w miejscu przeznaczenia prowadzony w sposób niedyskryminującyWewnątrzwspólnotowa kontrola w miejscu pochodzenia i czasem w miejscu przeznaczenia prowadzony w sposób niedyskryminujący Zewnątrzwspólnotowa kontrola importu prowadzona w sposób systematyczny i czasem w miejscu przeznaczenia prowadzony w sposób niedyskryminującyZewnątrzwspólnotowa kontrola importu prowadzona w sposób systematyczny i czasem w miejscu przeznaczenia prowadzony w sposób niedyskryminujący

13 Dyrektywy kontrolne 89/662/EC-wewnątrzwspólnotowa kontrola wymiany handlowej produktów pochodzenia zwierzęcego (41/04/EC)89/662/EC-wewnątrzwspólnotowa kontrola wymiany handlowej produktów pochodzenia zwierzęcego (41/04/EC) 90/425/EC- wewnątrzwspólnotowa kontrola wymiany handlowej zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego(68/04/EC)90/425/EC- wewnątrzwspólnotowa kontrola wymiany handlowej zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego(68/04/EC)

14 Dyrektywy kontrolne 97/78/EC-kontrola importu produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich97/78/EC-kontrola importu produktów pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich 91/496/EC-kontrola importu żywych zwierząt z krajów trzecich.91/496/EC-kontrola importu żywych zwierząt z krajów trzecich.

15 Weterynaryjna kontrola graniczna Ogólne zasady kontroli weterynaryjnej importowanych towarów na granicy zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej.Ogólne zasady kontroli weterynaryjnej importowanych towarów na granicy zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej.

16 Weterynaryjna kontrola graniczna Są pochodną Wspólnej Polityki Rolnej oraz ustanowienie rynku wewnętrznego (jednolitego) (93) Zniesienia granic wewnętrznychZniesienia granic wewnętrznych Przeniesienie kontroli importu na zewnętrzne granice EU.Przeniesienie kontroli importu na zewnętrzne granice EU. Zharmonizowanie prawa UE z prawem krajowymZharmonizowanie prawa UE z prawem krajowym

17 Kontrola zewnętrzna Obejmuje kontrole z krajów trzecich Ustanowienie wspólnych warunków importu żywych zwierzątUstanowienie wspólnych warunków importu żywych zwierząt Ustanowienie wspólnych warunków importu produktów pochodzenia zwierzęcegoUstanowienie wspólnych warunków importu produktów pochodzenia zwierzęcego Ustanowienie jednolitej organizacji i procedur kontroli na zewnętrznej granicy UE.Ustanowienie jednolitej organizacji i procedur kontroli na zewnętrznej granicy UE.

18 Wspólne warunki importu zwierząt Bydło,trzoda,owce,kozy,konie 72/462/EWG(68/04/EC)(41/04)Bydło,trzoda,owce,kozy,konie 72/462/EWG(68/04/EC)(41/04) 90/426/EWG konie 90/426/EWG konie Drób i jaja wylęgowe 90/539/EWGDrób i jaja wylęgowe 90/539/EWG Kręgowce i bezkręgowce wodne 91/68/EWGKręgowce i bezkręgowce wodne 91/68/EWG Zarodki bydła 89/556/EWGZarodki bydła 89/556/EWG Nasienia trzody 90/429/EWGNasienia trzody 90/429/EWG Inne gatunki zwierząt 92/65/EWG (68/04)Inne gatunki zwierząt 92/65/EWG (68/04)

19 Warunki importu zwierząt (harmonizacja) Dopuszczony kraj-umieszczenie kraju trzeciego na liście(aneks)Dopuszczony kraj-umieszczenie kraju trzeciego na liście(aneks) Dopuszczony zakład (zarodki i nasienie)Dopuszczony zakład (zarodki i nasienie) Zatwierdzony wzór świadectwaZatwierdzony wzór świadectwa

20 Warunki harmonizacji Stan zdrowia zwierzątStan zdrowia zwierząt Stan sanitarny kraju trzeciegoStan sanitarny kraju trzeciego Regulacje prawne zwalczania chorób zakażnych i nadzoru sanitarnegoRegulacje prawne zwalczania chorób zakażnych i nadzoru sanitarnego Struktura i organizacja służb weterynaryjnych i jakość informacji przekazywanych przez kraj III.Struktura i organizacja służb weterynaryjnych i jakość informacji przekazywanych przez kraj III. Monitoryng (nadzory i kontrole) i plany gotowościMonitoryng (nadzory i kontrole) i plany gotowości

21 Warunki importu produktów Mięso wołowe,wieprzowe,owcze kozie,końskie i produkty mięsne 72/461/EWG(04/41)Mięso wołowe,wieprzowe,owcze kozie,końskie i produkty mięsne 72/461/EWG(04/41) Mięso drobioweMięso drobiowe 91/494/EWG (04/41) 91/494/EWG (04/41) Produkty jajczarskie 89/437/EWGProdukty jajczarskie 89/437/EWG Produkty rybne 91/493/EWG(04/41)Produkty rybne 91/493/EWG(04/41) Mięczaki 91/492/EWG (04/41)Mięczaki 91/492/EWG (04/41)

22 Warunki importu produktów Mięso królicze i zwierząt łownych hodowlanych 91/495/EWG (04/41)Mięso królicze i zwierząt łownych hodowlanych 91/495/EWG (04/41) Mięso zwierząt łownych wolno żyjących 92/45/EWG (04/41)Mięso zwierząt łownych wolno żyjących 92/45/EWG (04/41) Mleko i produkty mleczarskie 92/46/EWGMleko i produkty mleczarskie 92/46/EWG Mięso mielone i preparaty mięsne 94/65/EWG(04/41)Mięso mielone i preparaty mięsne 94/65/EWG(04/41) Innych produktów 92/118/EWG (41/04/EC i dec 812/03Innych produktów 92/118/EWG (41/04/EC i dec 812/03

23 Warunki importu produktów harmonizacja Dopuszczony kraj trzeciDopuszczony kraj trzeci Dopuszczony zakład kraju trzeciegoDopuszczony zakład kraju trzeciego Zatwierdzony wzór świadectwa lista krajów i zakładów jest publikowana w DUWE w formie decyzjiZatwierdzony wzór świadectwa lista krajów i zakładów jest publikowana w DUWE w formie decyzji

24 Warunki harmonizacji dla produktów Warunki harmonizacji dla produktów są takie same jak przy imporcie zwierząt.Warunki harmonizacji dla produktów są takie same jak przy imporcie zwierząt. Warunki te są weryfikowane przez składanie informacji przez kraje trzecie oraz przez wizyty ekspertów UE, oraz kontrole graniczneWarunki te są weryfikowane przez składanie informacji przez kraje trzecie oraz przez wizyty ekspertów UE, oraz kontrole graniczne

25 Podstawy prawne UE dyr. 97/78/ECdyr. 97/78/EC ! dec. 93/13/EC ( 03/279/UE) mod.roz.kom.136/2004 ! dec. 2000/571/EC-składy celne ! dec. 2001/812/EC –warunki BIP ! dec. 94/360/EC –red.kon.fiz.

26 Podstawy prawne UE dyr. 91/496/ECdyr. 91/496/EC ! dec. 97/794/EC mod.282/04 dyr. 77/489/EC-ochrona transp. dyr.91/628/EC-ochrona transp. Rozp.RU 1255/97-plan trasy. Roz.RU 1040/2003-punkty postoju Roz.R.1/2005-w sprawie ochrony zwierząt w transporcie

27 Podstawy prawne UE dyr.90/425/EWG art. 4 ust 2 Animodyr.90/425/EWG art. 4 ust 2 Animo Dec.92/486 w sprawie AnimoDec.92/486 w sprawie Animo 04/292 wprowadzenie TRACES04/292 wprowadzenie TRACES 05/123 stosowanie TRACES05/123 stosowanie TRACES

28 Świadectwo przekroczenia granicy Wzór określonyWzór określony Załącznik B dec.93/13/EWG 136/04 nowZałącznik B dec.93/13/EWG 136/04 now Aneksem 92/527/EWGAneksem 92/527/EWG Polskim prawem rozp. Z (DzU )Polskim prawem rozp. Z (DzU ) Nowelizacja dec.03/279/ECNowelizacja dec.03/279/EC Ma moc obowiązującą w całej UE Ma moc obowiązującą w całej UE

29 Graniczny Punkt Kontroli Weterynaryjnej Dyr. 97/78/EC zał IIDyr. 97/78/EC zał II Dyr. 91/496/EC zał. ADyr. 91/496/EC zał. A Dec. 01/812/ECDec. 01/812/EC Ust. z wraz ze zmianamiUst. z wraz ze zmianami Roz. Z (Dz.U )Roz. Z (Dz.U )

30 Wykaz GPK(BIP) 01/881 -DUWE01/881 -DUWE 07/276/EC07/276/EC

31 BIP regulacje UmiejscowienieUmiejscowienie PersonelPersonel InfrastrukturaInfrastruktura Kategorie BIPKategorie BIP DokumentacjaDokumentacja RejestryRejestry ProceduryProcedury

32 Wspólnotowy system kontroli urzędowych nad żywnością i paszami. Porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym prawnie i ustalenie ewentualnych odstępstw.Porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym prawnie i ustalenie ewentualnych odstępstw.

33 Wspólnotowy system kontroli Roz.882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzania zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt.Roz.882/2004 w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzania zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia i dobrostanu zwierząt.

34 Wspólnotowy system kontroli Roz.854/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.Roz.854/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.


Pobierz ppt "Kontrola graniczna na zew.granicach UE Zasady kontroli granicznej regulowane są prawodawstwem I międzynarodowym-konwencje II unijnym –dyrektywy,decyzje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google