Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSZP 2009 - 10www.koziej.pl1. WSZP 2009 - 10www.koziej.pl2 KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe SPECJALNOŚĆ: SEMESTR: Zimowy, IV PROWADZĄCY Prof. dr hab.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSZP 2009 - 10www.koziej.pl1. WSZP 2009 - 10www.koziej.pl2 KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe SPECJALNOŚĆ: SEMESTR: Zimowy, IV PROWADZĄCY Prof. dr hab."— Zapis prezentacji:

1 WSZP www.koziej.pl1

2 WSZP www.koziej.pl2 KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe SPECJALNOŚĆ: SEMESTR: Zimowy, IV PROWADZĄCY Prof. dr hab. Stanisław Koziej NAZWA PRZEDMIOTU Zarządzanie bezpieczeństwem militarnym PRZEDMIOT: Specjalnościowy – zaliczenie na ocenę LICZBA GODZIN: 18; wykłady – 10, ćwiczenia 8 PUNKTY ECTS : 3 ZAŁOŻENIA I CELE: Zapoznanie studentów z zadaniami, organizacją i zasadami funkcjonowania podstawowych organów zarządzania bezpieczeństwem militarnym, w tym w szczególności kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, a także obowiązkami i zasadami pracy i służby w tych organach. NAZWA PRZEDMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH WRAZ Z WYMAGANIAMI WSTĘPNYMI Teoria bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa SYLLABUS PRZEDMIOTU: ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MILITARNYM NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

3 WSZP www.koziej.pl3 Funkcje i instytucje zarządzania bezpieczeństwem militarnym na szczeblu państwa Kierowanie siłami zbrojnymi przez Ministra Obrony Narodowej Struktura, zadania i zasady działania BBN oraz MON System dowodzenia siłami zbrojnymi Struktura, zadania i zasady działania organów dowodzenia i zarządzania wojskowego Zarządzanie pracami badawczo-rozwojowymi oraz przemysłem obronnym Zarządzanie zakładem przemysłu obronnego Repetytorium Podsumowanie Tematyka

4 WSZP www.koziej.pl4 Konstytucja RP Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej Ustawy o stanach nadzwyczajnych (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny) Regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej Literatura

5 WSZP www.koziej.pl5 S. Koziej, Skrypty internetowe z dziedziny bezpieczeństwa, Warszawa/Ursynów Dawidczyk, J. Gryz, S. Koziej, Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria – praktyka –dydaktyka, WSH-E, Łódź 2006 S. Koziej, Kierowanie obroną narodową, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997 Kownacki (red.), Kształtowanie się systemu planowania obronnego w kontekście pozamilitarnych przygotowań obronnych, Wyd. MON, Departament Polityki Obronnej, Warszawa 2004 Strategia bezpieczeństwa narodowego RP z 2007 r.; Strategia obronności RP z 2000 Literatura

6 WSZP www.koziej.pl6

7 WSZP www.koziej.pl7 Kierowanie i administrowanie bezpieczeństwem militarnym kierowanie i administrowanie bezpieczeństwem - jedna z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej) cel: przygotowanie i bieżące utrzymywanie systemu bezpieczeństwa państwa na wszystkich jego szczeblach oraz kierowanie jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, kryzysu i wojny

8 WSZP www.koziej.pl8 Skład systemu kierowania i administrowania bezpieczeństwem Całość organów władzy i administracji odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych, powiązanych informacyjnie i pozostających w ustanowionych prawnie relacjach kompetencyjnych, wraz z ich aparatem pomocniczym (administracyjnym, sztabowym, organizacyjnym) oraz niezbędną infrastrukturą

9 WSZP www.koziej.pl9 Decydent Organ doradczy Podsystemy wykonawcze Organ sztabowy (administracyjny) koordynacja obsługa zadania Uniwersalny model kierowania monitoring propozycje planowanie doradztwo

10 WSZP www.koziej.pl10 SKŁAD SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO MINISTER OBRONY NARODOWEJ Ministrowie Wojewodowie Koordynacja ON PREZYDENT RADA MINISTRÓW RADA GABINETOWA PREMIER MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Koordynacja BW Samorządy

11 WSZP www.koziej.pl11 PRZYGOTOWANIA OBRONNE PLANOWANIE * planowanie operacyjne * wieloletnie programowanie rozwoju systemu obronności ORGANIZOWANIE * bieżące koordynowanie i budżetowanie zadań obronnych * szkolenie * utrzymywanie zasobów i infrastruktury

12 WSZP www.koziej.pl12 DOKUMENTY STRATEGICZNE DOKUMENTYDOKUMENTY KONCEPCYJNEKONCEPCYJNE DOKUMENTYDOKUMENTY PLANISTYCZNEPLANISTYCZNE STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP STRATEGIA OBRONNOŚCI RP Plany funkcjonowania (resortu, województwa) w czasie zagrożenia (kryzysu) i wojny Plan użycia i działania Sił Zbrojnych RP Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna DOKTRYNY WOJSKOWE Programowanie i budżetowanie obronne Planowanie strategiczno-operacyjne Sześcioletnie programy przygotowań obronnych... (resortu, województwa) Sześcioletnie programy rozwoju Sił Zbrojnych RP Sześcioletnie programy przygotowań obronnych RP KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

13 WSZP www.koziej.pl13 KOMPETENCJE DECYDENTÓW

14 WSZP www.koziej.pl14

15 WSZP www.koziej.pl15 Sejm: Powołuje rząd, w tym Ministra Obrony Narodowej Ustanawia prawo – w tym prawo obronne Kontroluje rząd, w tym MON m.in. poprzez: ustanawianie budżetu obronnego wysłuchiwanie informacji o realizacji zadań (interpelacje)

16 WSZP www.koziej.pl16 Art Komisje sejmowe są organami powołanymi do: 1) rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu, 2) wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu. 2. Komisje sejmowe są organami kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami. SEJM - Komisje

17 WSZP www.koziej.pl17 Art Ustanawia się następujące komisje stałe: 1) Administracji i Spraw Wewnętrznych, 2) do Spraw Służb Specjalnych, 3) do Spraw Kontroli Państwowej, 3a) 11) do Spraw Unii Europejskiej, 4) Edukacji, Nauki i Młodzieży, 5) Etyki Poselskiej, 6) (uchylony), 12) 7) Finansów Publicznych, 8) Gospodarki, 9) Infrastruktury, 10) 13) Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, 11) Kultury i Środków Przekazu, 12) Łączności z Polakami za Granicą, 13) Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 14) Obrony Narodowej, 15) Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 16) Odpowiedzialności Konstytucyjnej, 17) 14) Polityki Społecznej i Rodziny, 17a) (uchylony), 15) 18) Regulaminową i Spraw Poselskich, 18a) (uchylony), 16) 19) Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 19a) (uchylony), 17) 20) Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, 21) Skarbu Państwa, 22) Spraw Zagranicznych, 23) Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 24) Ustawodawczą, 25) Zdrowia. 2. Przedmiotowy zakres działania komisji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do Regulaminu Sejmu. 3. Podziału części budżetowych pomiędzy komisje sejmowe dokonuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, kierując się przedmiotowym zakresem działania komisji określonym w załączniku, o którym mowa w ust ) 12) 13) 14) 15) 16) 17)

18 WSZP www.koziej.pl18 KOMISJA OBRONY NARODOWEJ SEJMU Do zakresu działania Komisji należą sprawy obrony państwa, dotyczące zwłaszcza działalności sił zbrojnych, systemu oraz funkcjonowania obrony terytorialnej kraju i obrony cywilnej, wykonywania obowiązków w dziedzinie umacniania obronności przez organy państwowe i przedsiębiorstwa państwowe, organizacje spółdzielcze i społeczne oraz przez obywateli, a także sprawy zakładów przemysłu obronnego. Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu RP (tj MP 1998 Nr 44, poz. 618 z późń. zm

19 WSZP www.koziej.pl19

20 WSZP www.koziej.pl20 Kompetencje Prezydenta (1) Stojąc na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium, w szczególności: zatwierdza, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, strategię bezpieczeństwa narodowego, wydaje, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, w drodze postanowienia, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne dokumenty wykonawcze do strategii bezpieczeństwa narodowego,

21 WSZP www.koziej.pl21 Kompetencje Prezydenta (2) zatwierdza, na wniosek Rady Ministrów, plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem, postanawia, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości obronnej państwa,

22 WSZP www.koziej.pl22 Kompetencje Prezydenta (3) Sprawując zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej: określa, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich przygotowań do obrony państwa, uczestniczy w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i może je zwoływać.

23 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego służy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej pomocą oraz wsparciem w wykonywaniu jego zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego realizuje powierzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności. Wynikają one z określonej w Konstytucji RP roli Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej i gwaranta ciągłości władzy państwowej, a także osoby czuwającej nad przestrzeganiem Konstytucji, stojącej na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Zadania Biura Bezpieczeństwa Narodowego wynikają również z konstytucyjnej funkcji Prezydenta, który jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. WSZP www.koziej.pl23 BBN

24 Do głównych zadań Departamentu Systemu Obronnego należy: przygotowywanie informacji i ocen dotyczących sytuacji polityczno-militarnej na arenie międzynarodowej oraz w kraju; przygotowywanie oceny stanu gotowości Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego Państwa; przygotowanie pod względem organizacyjno-mobilizacyjnym stanowisk kierowania Prezydenta RP; monitorowanie współdziałania obronnego w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz państw ubiegających się o członkostwo w NATO i UE oraz innych państw, a także monitorowanie modernizacji Sił Zbrojnych RP; inicjowanie, uczestnictwo oraz monitorowanie prac dotyczących strategii bezpieczeństwa narodowego, stosownie do poleceń Szefa Biura; opiniowanie projektów Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz projektów innych dokumentów wykonawczych do strategii bezpieczeństwa narodowego; opiniowanie wniosków dotyczących głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa; merytoryczne przygotowanie udziału Prezydenta RP w odprawach kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP; opiniowanie planów krajowych ćwiczeń systemu obronnego państwa oraz zabezpieczenie kierowania przez Prezydenta RP tymi ćwiczeniami, jak również przygotowywanie wniosków dotyczących realizacji szkolenia obronnego; opiniowanie propozycji dotyczących mianowania Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych RP; przygotowanie - we współdziałaniu z Biurem Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta RP oraz Departamentem Kadr i Szkolenia MON -opinii i danych dotyczących nadania orderów i odznaczeń żołnierzom i pracownikom wojska; opiniowanie propozycji mianowania żołnierzy na pierwszy stopień oficerski oraz na stopnie generalskie (admirałów), a także na stopień Marszałka Polski; opiniowanie wniosków o użycie Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa; opiniowanie wniosków o użycie Sił Zbrojnych RP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; opracowywanie analiz i wniosków dotyczących określenia przez Prezydenta RP wskaźnika uposażenia żołnierzy zawodowych; współdziałanie w przygotowywaniu aktów nadania sztandarów jednostkom wojskowym; monitorowanie rozwoju przemysłu obronnego, a także transferów uzbrojenia i sprzętu wojskowego; współpraca z organami parlamentu i rządu oraz organami terenowej administracji rządowej i samorządowej w sprawach objętych właściwością Departamentu; uczestniczenie, po otrzymaniu zaproszenia, w pracach tych podmiotów,w zakresie przedsięwzięć podejmowanych w sprawach objętych właściwością Departamentu, opracowywanie opinii do projektów aktów prawnych dotyczących obronności państwa, wykonywanie innych zleconych przez Szefa Biura zadań związanych z wykonywaniem zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi RP. WSZP www.koziej.pl24 DSO BBN

25 WSZP www.koziej.pl25

26 WSZP www.koziej.pl26 Kompetencje Rady Ministrów (1) Do zadań Rady Ministrów w ramach zapewnienia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju należy w szczególności: opracowywanie projektów strategii bezpieczeństwa narodowego,

27 WSZP www.koziej.pl27 Kompetencje Rady Ministrów (2) planowanie i realizacja przygotowań obronnych państwa zapewniających jego funkcjonowanie w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, w tym planowanie przedsięwzięć gospodarczo-obronnych oraz zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych,

28 WSZP www.koziej.pl28 Kompetencje Rady Ministrów (3) przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, i organów władzy publicznej do funkcjonowania na stanowiskach kierowania,

29 WSZP www.koziej.pl29 Kompetencje Rady Ministrów (4) utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa, wnioskowanie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o jej podwyższanie w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny oraz o jej obniżanie stosownie do zmniejszania stopnia zagrożenia,

30 WSZP www.koziej.pl30 Kompetencje Rady Ministrów (5) określanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa, w tym obronności oraz przygotowywanie ich szczególnej ochrony, zapewnianie funkcjonowania systemu szkolenia obronnego w państwie, prowadzenie kontroli stanu przygotowań obronnych w państwie.

31 WSZP www.koziej.pl31 Kompetencje MON (1) Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. Do zakresu jego działania należy: kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

32 WSZP www.koziej.pl32 Kompetencje MON (2) przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych, realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony Państwa i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań,

33 WSZP www.koziej.pl33 Kompetencje MON (3) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty, sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

34 WSZP www.koziej.pl34 Kompetencje wojewody (1) Kierowanie sprawami obronności w województwie należy do wojewody, który w szczególności: określa szczegółowe kierunki działania dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych,

35 WSZP www.koziej.pl35 Kompetencje wojewody (2) kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa wykonywanych przez starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne i organizacje społeczne z siedzibą na terenie województwa,

36 WSZP www.koziej.pl36 Kompetencje wojewody (3) koordynuje przedsięwzięcia niezbędne dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, kieruje realizacją przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania dla organów terenowych,

37 WSZP www.koziej.pl37 Kompetencje wojewody (4) organizuje wykorzystanie miejscowych sił i środków na potrzeby obronności państwa i obszaru województwa, w tym ochrony ludności oraz dóbr materialnych i kultury przed środkami rażenia, jak również niesienia pomocy poszkodowanym,

38 WSZP www.koziej.pl38 Kompetencje wojewody (5) kontroluje i ocenia wykonywanie zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje, organizuje edukację społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzi szkolenia i ćwiczenia obronne

39 WSZP www.koziej.pl39 Samorządy Zadania własne Zadania zlecone

40 WSZP www.koziej.pl40 Organy doradcze Rada Ministrów:... nie ma organu doradczego(??)

41 WSZP www.koziej.pl41 Centralny organ sztabowy (administracyjny) Brak strategicznego centrum ds. bezpieczeństwa narodowego Dawniej: Sekretariat KOK i BBN Obecnie: ani MON, ani MSWiA, ani BBN Struktura przy premierze (?)

42 WSZP www.koziej.pl42 KIEROWANIE PAŃSTWEM W STANIE WOJENNYM

43 WSZP www.koziej.pl43 Stany nadzwyczajne W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

44 WSZP www.koziej.pl44 Sytuacje szczególnych zagrożeń (nadzwyczajne) Sytuacje szczególnych zagrożeń: kryzys, konflikt (w tym wojna) Sytuacje szczególnych zagrożeń a stany nadzwyczajne – wojna (sytuacja wojenna) a stan wojny i stan wojenny – sytuacja wyjątkowa i stan wyjątkowy – sytuacja klęski żywiołowej i stan klęski żywiołowej

45 WSZP www.koziej.pl45 Sytuacje szczególnych zagrożeń Stany nadzwyczajne (stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny) Sytuacje i stany nadzwyczajne

46 WSZP www.koziej.pl46 Podstawa wprowadzenia stanu nadzwyczajnego Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości.

47 WSZP www.koziej.pl47 Regulacje ustawowe Ustawa określa zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych. Ustawa może także określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.

48 WSZP www.koziej.pl48 Ograniczenia ustawy Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych

49 WSZP www.koziej.pl49 Ograniczenia ustawy (2) W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.

50 WSZP www.koziej.pl50 Rozporządzenia prezydenckie Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Mają one charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

51 WSZP www.koziej.pl51 Warunki wprowadzenia stanu wojennego Stan wojenny może być wprowadzony w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji

52 WSZP www.koziej.pl52 Procedura wprowadzania stanu wyjątkowego i wojennego Rada Ministrów kieruje stosowny wniosek do Prezydenta Prezydent rozpatruje wniosek bezzwłocznie i wydaje rozporządzenie (albo odmawia jego wydania) w ciągu 48 godzin przedstawia go Sejmowi, który może je uchylić w drodze uchwały

53 WSZP www.koziej.pl53 Notyfikowanie stanu wyjątkowego i wojennego Minister właściwy do spraw zagranicznych notyfikuje Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy wprowadzenie i zniesienie stanu wojennego lub wyjątkowego

54 WSZP www.koziej.pl54 Znoszenie stanu wyjątkowego i wojennego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, n a wniosek Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, znosi stan wojenny i stan wyjątkowy (ten drugi także przed upływem czasu, na jaki został wprowadzony), jeżeli ustaną przyczyny wprowadzenia takiego stanu oraz zostanie przywrócone normalne funkcjonowanie p aństwa.

55 WSZP www.koziej.pl55 Obowiązki mediów Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych i telewizyjnych są obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezydenta lub Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego i innych aktów prawnych dotyczących tych stanów przekazanych im przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę redakcji lub nadawcy.

56 WSZP www.koziej.pl56 Zasady działania organów władzy publicznej W czasie wszystkich stanów nadzwyczajnych organy władzy publicznej działają w dotychczasowych strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji, z uwzględnieniem pewnych szczegółowych uregulowań przewidzianych w stosownych ustawach o stanach nadzwyczajnych

57 WSZP www.koziej.pl57 Użycie sił zbrojnych w stanie klęski żywiołowej Jeżeli użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub niewystarczające, Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji wojewody, na którego obszarze działania występuje klęska żywiołowa, pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań związanych z zapobieżeniem skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciem.

58 WSZP www.koziej.pl58 Użycie sił zbrojnych w stanie wyjątkowym W czasie stanu wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może postanowić o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, jeżeli dotychczas zastosowane siły i środki zostały wyczerpane.

59 WSZP www.koziej.pl59 Kierowanie obroną państwa w stanie wojennym Jeżeli w czasie stanu wojennego wystąpi konieczność obrony państwa, obroną tą kieruje Prezydent Rzeczypospolitej Polskie j we współdziałaniu z Radą Ministrów.

60 WSZP www.koziej.pl60 Kompetencje Prezydenta w stanie wojennym (1) postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o przejściu organów władzy publicznej na określone stanowiska kierowania, postanawia, na wniosek Rady Ministrów, o stanach gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

61 WSZP www.koziej.pl61 Kompetencje Prezydenta w stanie wojennym (2) określa, na wniosek Rady Ministrów, zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego, może mianować, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych,

62 WSZP www.koziej.pl62 Kompetencje Prezydenta w stanie wojennym (3) zatwierdza, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, plany operacyjnego użycia Sił Zbrojnych, uznaje, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, określone obszary Rzeczypospolitej Polskiej jako strefy bezpośrednich działań wojennych

63 WSZP www.koziej.pl63 Kompetencje Rady Ministrów w stanie wojennym (1) zarządza uruchomienie systemu kierowania obroną państwa, zarządza przejście na wojenne, określone w odrębnych przepisach, zasady działania organów władzy publicznej,

64 WSZP www.koziej.pl64 Kompetencje Rady Ministrów w stanie wojennym (2) określa, na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, zasady działania organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych, może zawiesić funkcjonowanie organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych,

65 WSZP www.koziej.pl65 Kompetencje Rady Ministrów w stanie wojennym (3) może przekazać organom wojskowym określone kompetencje organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych

66 WSZP www.koziej.pl66 Rola Premiera w stanie wojennym Jeżeli w czasie stanu wojennego Rada Ministrów nie może zebrać się na posiedzenie, konstytucyjne kompetencje Rady Ministrów wykonuje Prezes Rady Ministrów

67 WSZP www.koziej.pl67 Kompetencje MON w stanie wojennym (1) dokonuje oceny zagrożeń wojennych i możliwości obronnych oraz formułuje i przedstawia właściwym organom propozycje dotyczące obrony państwa, koordynuje realizację zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zadań dotyczących obrony państwa,

68 WSZP www.koziej.pl68 Kompetencje MON w stanie wojennym (2) przedstawia właściwym organom potrzeby w zakresie świadczeń organów państwowych i jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, na rzecz Sił Zbrojnych i obrony państwa, sprawuje ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego,

69 WSZP www.koziej.pl69 Kompetencje MON w stanie wojennym (3) organizuje mobilizacyjne rozwinięcie, uzupełnianie i wyposażanie Sił Zbrojnych, współdziała z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w zakresie świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych i obrony państwa, koordynuje realizację zadań państwa- gospodarza wynikających z umów międzynarodowych.

70 WSZP www.koziej.pl70 Kompetencje wojewody w stanie wojennym (1) Wojewoda kieruje realizacją zadań obronnych i obroną cywilną na terenie województwa, a w szczególności: ocenia zagrożenia, wprowadza, w zakresie nie należącym do właściwości innych organów, ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz łagodzi i uchyla te ograniczenia,

71 WSZP www.koziej.pl71 Kompetencje wojewody w stanie wojennym (2) występuje z wnioskami do właściwych organów o wprowadzenie ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, jak również o ich złagodzenie lub uchylenie, określa zadania wynikające z przepisów stanu wojennego,

72 WSZP www.koziej.pl72 Kompetencje wojewody w stanie wojennym (3) koordynuje i kontroluje działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców oraz innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze województwa, może nakładać zadania i nakazywać jednostkom samorządu terytorialnego dokonywanie określonych wydatków, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

73 WSZP www.koziej.pl73 Siły i środki wojewody W zakresie powyższych działań wojewodzie są podporządkowane wszystkie jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej działające na obszarze województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do wykonywania zadań związanych z obroną państwa i województwa, a także związanych z obroną cywilną

74 WSZP www.koziej.pl74 Naczelny Dowódca SZ (1) W czasie stanu wojennego może być powołany Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, który podlega Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dowodzi on Siłami Zbrojnymi oraz innymi podporządkowanymi jednos tkami organizacyjnymi. przejmuje dowodzenie z chwilą jego mianowania, o ile Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie określi innego terminu przejęcia dowodzenia.

75 WSZP www.koziej.pl75 Naczelny Dowódca SZ (2) dowodzi Siłami Zbrojnymi i innymi podporządkowanymi mu jednostkami organizacyjnymi w celu odparcia zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia współdziałanie podległych mu Sił Zbrojnych z siłami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych,

76 WSZP www.koziej.pl76 Naczelny Dowódca SZ (3) określa, w ramach swojej właściwości, potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie wsparcia ich przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa, wyznacza organy wojskowe do realizacji zadań administracji rządowej i samorządowej w strefie bezpośrednich działań wojennych oraz określa ich zadania i kompetencje.

77 WSZP www.koziej.pl77 Ustanowienie komisarza rządowego Jeżeli organy gminy, powiatu lub samorządu województwa nie wykazują dostatecznej skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych lub w realizacji działań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wyjątkowego lub wojennego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego wojewody, może zawiesić te organy do czasu zniesienia danego stanu nadzwyczajnego lub na czas określony i ustanowić w ich miejsce zarząd komisaryczny sprawowany przez komisarza rządowe go.

78 WSZP www.koziej.pl78 Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela Zakres ograniczeń - w ustawach Konkretne rodzaje ograniczeń - w rozporządzeniach Prezydenta (o stanie wojennym i wyjątkowym) lub Rady Ministrów (o stanie klęski żywiołowej) Wprowadzanie i stosowanie ograniczeń - w drodze rozporządzeń wydawanych przez Radę Ministrów, właściwych ministrów i wojewodów, a w odniesieniu do ograniczeń oraz świadczeń osobowych i rzeczowych w stanie klęski żywiołowej - także w drodze zarządzeń lub decyzji wójtów, starostów lub odpowiednich pełnomocników

79 WSZP www.koziej.pl79 Ograniczenia w stanie klęski żywiołowej (przykłady) nakazy i zakazy działalności obowiązkowe zabiegi profilaktyczne nakazy ewakuacji zakazy strajków i imprez masowych wykorzystywanie nieruchomości obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych

80 WSZP www.koziej.pl80 Ograniczenia w stanie wyjątkowym (przykłady) Zawieszanie prawa do zrzeszania się, strajków i zgromadzeń obowiązek posiadania dokumentu identyfikacyjnego, odosobnienia i rozmowy ostrzegawcze cenzura prewencyjna reglamentacja towarów, ograniczenia działalności gospodarczej, edukacyjnej, informacyjnej

81 WSZP www.koziej.pl81 Ograniczenia w stanie wojennym (dodatkowe w stosunku do st. wyjątkowego) przeszukania osób i mieszkań dodatkowe zadania, świadczenia zarządy komisaryczne w przedsiębiorstwach, zajęcia nieruchomości, rekwirowanie środków transportu zakaz ruchu, nakazy przewozów zamknięcie ruchu granicznego powszechny obowiązek pracy

82 WSZP www.koziej.pl82 Przepisy karne Nie przestrzeganie rygorów stanu nadzwyczajnego pociąga za sobą określone kary. W odniesieniu do rygorów stanu klęski żywiołowej i stanu wyjątkowego są to kary aresztu albo grzywny. Natomiast w stanie wojennym przewiduje się ponadto kary pozbawienia wolności

83 WSZP www.koziej.pl83 Stan wojenny - kary pozbawienia wolności (1) do lat 3 – dla tego, kto będąc członkiem stowarzyszenia, partii politycznej, związku zawodowego, organizacji społeczno-zawodowej rolników, organizacji pracodawców, ruchów obywatelskich lub innych dobrowolnych zrzeszeń lub fundacji, których działalność została zawieszona, nie zaprzestał udziału w ich działalności

84 WSZP www.koziej.pl84 Stan wojenny - kara pozbawienia wolności (2) od 3 miesięcy do lat 5 – dla tego, kto organizuje strajk, akcję protestacyjną lub inną formę protestu albo nimi kieruje, a także dla tego, kto w czasie stanu wojennego w celu przeprowadzenia strajku, akcji protestacyjnej lub innej formy protestu albo w czasie ich trwania przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem zmusza inną osobę do zaniechania wykonywania pracy

85 WSZP www.koziej.pl85 Stan wojenny - kara pozbawienia wolności (3) od roku do 10 lat – dla tego, kto w celu przeprowadzenia strajku, akcji protestacyjnej lub innej formy protestu niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnymi do użytku obiekty lub urządzenia przedsiębiorców, instytucji lub innych jednostek organizacyjnych albo uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe ich funkcjonowanie

86 WSZP www.koziej.pl86

87 WSZP www.koziej.pl87 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej Art Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności Państwa. 2. Minister Obrony Narodowej wykonuje swoje zadania przy pomocy Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanego dalej Ministerstwem, w skład którego wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego.

88 WSZP www.koziej.pl88 Art. 2. Do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej należy: 1) kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Siłami Zbrojnymi, 2) przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych, 2a) formowanie, przeformowywanie i rozformowywanie jednostek wojskowych oraz nadawanie im etatów, 3) realizowanie generalnych założeń, decyzji i wytycznych Rady Ministrów w zakresie obrony Państwa i koordynowanie realizacji wynikających z nich zadań, 4) sprawowanie, w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów, ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty, 5) sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

89 WSZP www.koziej.pl89 6) kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony, 6a) ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony informacji niejawnych w dziale obrony narodowej, 7) określanie celów, kierunków i zadań szkolnictwa wojskowego, 8) kierowanie sprawami kadrowymi Sił Zbrojnych, 9) kierowanie wykonywaniem obowiązku służby wojskowej, wychowywaniem żołnierzy oraz sprawami zaspokajania ich potrzeb socjalno-bytowych, 10) kierowanie sprawami zaspokajania potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych,

90 WSZP www.koziej.pl90 11) kierowanie sprawami pracowniczymi w resorcie obrony narodowej, 12) realizowanie decyzji Rady Ministrów w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych, 13) zawieranie umów międzynarodowych wynikających z decyzji Rady Ministrów, dotyczących udziału polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych oraz ćwiczeń wojskowych prowadzonych wspólnie z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi, 14) tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą, 15) utrzymywanie kontaktów z resortami obrony innych państw oraz z wojskowymi organizacjami międzynarodowymi,

91 WSZP www.koziej.pl91 16) kierowanie gospodarką finansową resortu obrony narodowej, 17) reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, a także wykonywanie określonych w ustawach czynności w stosunku do państwowych jednostek budżetowych i form gospodarki pozabudżetowej, działających w resorcie obrony narodowej, 18) kierowanie działalnością gospodarczą w Siłach Zbrojnych, 19) (skreślony),

92 WSZP www.koziej.pl92 20) wykonywanie czynności określonych w ustawach w stosunku do szkół wojskowych, wojskowych jednostek badawczo- rozwojowych, przedsiębiorstw państwowych, dla których jest organem założycielskim, wojskowych zakładów opieki zdrowotnej, agencji i fundacji, 21) wykonywanie uprawnień naczelnego organu administracji państwowej w stosunku do terenowych organów administracji wojskowej i innych organów wojskowych, 22) współdziałanie z innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, 23) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i innych przepisów.

93 WSZP www.koziej.pl93 Art Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpośrednio oraz przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sekretarza lub sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu. 2. Minister Obrony Narodowej podejmuje decyzje w sprawach związanych ze strukturą, organizacją i działalnością Sił Zbrojnych, po zasięgnięciu opinii lub na wniosek Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 3. W razie nieobecności Ministra Obrony Narodowej, jego obowiązki pełni sekretarz stanu lub wyznaczony podsekretarz stanu w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra.

94 WSZP www.koziej.pl94 Art. 4. Minister Obrony Narodowej sprawuje bezpośrednio lub za pośrednictwem wyznaczonego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu nadzór nad: 1) gospodarką finansową, 2) polityką kadrową, 3) jednostkami kontroli gospodarczo-finansowej, 4) jednostkami kontroli wyszkolenia i gotowości bojowej Sił Zbrojnych, 5) działalnością obsługi prawnej, 6) kontaktami międzynarodowymi, 7) duszpasterstwami wojskowymi, 8) (skreślony).

95 WSZP www.koziej.pl95 Art Ministrowi Obrony Narodowej podlegają bezpośrednio: [1) Wojskowe Służby Informacyjne,] 1a) Żandarmeria Wojskowa, 2) Akademia Obrony Narodowej. <1a. Ministrowi Obrony Narodowej podlegają Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104, poz. 709).> 2. Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w odrębnych ustawach, sprawuje nadzór nad działalnością: 1) Agencji Mienia Wojskowego, 2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

96 WSZP www.koziej.pl96 Art (skreślony). 2. W stosunku do osób pełniących czynną służbę wojskową, w tym Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, decyzje Ministra Obrony Narodowej mają moc rozkazu wojskowego.

97 WSZP www.koziej.pl97 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej. 2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut Ministerstwu Obrony Narodowej, w którym określa jego organizację wewnętrzną. 3. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej.

98 WSZP www.koziej.pl98

99 WSZP www.koziej.pl99

100 WSZP www.koziej.pl100 Art Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dowodzi w imieniu Ministra Obrony Narodowej Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju. 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

101 WSZP www.koziej.pl101 Art Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podlega bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej. 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. 3. W razie nieobecności Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jego obowiązki pełni jeden z jego zastępców, wyznaczony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

102 WSZP www.koziej.pl102 Art Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy: 1) współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych i planowanie tego rozwoju, 2) kierowanie kompleksowym planowaniem mobilizacyjnego i strategicznooperacyjnego rozwinięcia oraz użycia Sił Zbrojnych, 3) utrzymywanie w Siłach Zbrojnych gotowości bojowej i mobilizacyjnej, 4) kierowanie szkoleniem wojsk, określanie celów, kierunków i zadań tego szkolenia oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego, a także działalnością sportową w Siłach Zbrojnych,

103 WSZP www.koziej.pl103 5) kierowanie szkolnictwem wojskowym w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Obrony Narodowej, 6) kierowanie programowaniem i planowaniem materiałowo-finansowym w Siłach Zbrojnych, 7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wynikających z ustaw i innych przepisów. 2. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiada za organizację i przygotowanie do działań organu dowodzenia i stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

104 WSZP www.koziej.pl104 2) sprawuje, w imieniu Ministra, kierownictwo narodowe nad jednostkami wojskowymi wykonującymi zadania poza granicami państwa, polskimi przedstawicielstwami wojskowymi przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz bezpośrednio w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych, a także polskimi zespołami łącznikowymi.

105 WSZP www.koziej.pl Szef SG WP wydaje dyrektywy, wytyczne, instrukcje i rozkazy oraz polecenia w sprawach wynikających z jego zakresu działania, a także przekazanych przez Ministra. 4. Szef SG WP wydaje również, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, decyzje administracyjne w sprawach dotyczących służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

106 WSZP www.koziej.pl106 Szef SGWP I zastępca szefa SGWP Zastępca Szefa SGWP Asystenci szefa SGWP Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Zarząd Planowania Operacyjnego - P3 Zarząd Planowania Logistyki - P4 Zarząd Planowania Strategicznego - P5 Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Zarząd Szkolenia - P7 Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 Biuro Koordynacyjne

107 WSZP www.koziej.pl107 Naczelny Dowódca SZ (1) W czasie stanu wojennego może być powołany Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, który podlega Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dowodzi on Siłami Zbrojnymi oraz innymi podporządkowanymi jednos tkami organizacyjnymi. przejmuje dowodzenie z chwilą jego mianowania, o ile Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie określi innego terminu przejęcia dowodzenia.

108 WSZP www.koziej.pl108 Naczelny Dowódca SZ (2) dowodzi Siłami Zbrojnymi i innymi podporządkowanymi mu jednostkami organizacyjnymi w celu odparcia zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia współdziałanie podległych mu Sił Zbrojnych z siłami sojuszniczymi w planowaniu i prowadzeniu działań wojennych,

109 WSZP www.koziej.pl109 Naczelny Dowódca SZ (3) określa, w ramach swojej właściwości, potrzeby Sił Zbrojnych w zakresie wsparcia ich przez pozamilitarną część systemu obronnego państwa, wyznacza organy wojskowe do realizacji zadań administracji rządowej i samorządowej w strefie bezpośrednich działań wojennych oraz określa ich zadania i kompetencje.

110 WSZP www.koziej.pl110

111 WSZP www.koziej.pl111 W skład Sił Zbrojnych wchodzą jako ich rodzaje: 1) Wojska Lądowe; 2) Siły Powietrzne; 3) Marynarka Wojenna; 4) Wojska Specjalne.

112 WSZP www.koziej.pl112 W skład Sił Zbrojnych wchodzi również Żandarmeria Wojskowa, jako ich wyodrębniona i wyspecjalizowana służba. 8. W razie ogłoszenia powszechnej lub częściowej mobilizacji oraz w czasie wojny Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego stają się, z mocy prawa, częścią Sił Zbrojnych.

113 WSZP www.koziej.pl113 Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych są: Dowódca Wojsk Lądowych, Dowódca Sił Powietrznych, Dowódca Marynarki Wojennej oraz Dowódca Wojsk Specjalnych

114 WSZP www.koziej.pl114 Art. 3a. 1. Jednostki wojskowe i ich związki organizacyjne są rozmieszczone w garnizonach. 2. Minister Obrony Narodowej powierza pełnienie funkcji dowódcy garnizonu żołnierzowi zawodowemu zajmującemu stanowisko służbowe w tym garnizonie, a także zwalnia z tej funkcji. 3. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi garnizony, określa zadania ich dowódców oraz siedziby i terytorialny zasięg właściwości, z uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego państwa.

115 WSZP www.koziej.pl115 Art. 13a. 1. Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Lądowych w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Lądowych niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Wojsk Lądowych; 3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Wojsk Lądowych do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych.

116 WSZP www.koziej.pl Do zakresu działania Dowódcy Sił Powietrznych w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Sił Powietrznych niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Sił Powietrznych; 3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Sił Powietrznych do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych.

117 WSZP www.koziej.pl Do zakresu działania Dowódcy Marynarki Wojennej w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Marynarki Wojennej niewydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia Marynarki Wojennej; 3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Marynarki Wojennej do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych.

118 WSZP www.koziej.pl Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Specjalnych w szczególności należy: 1) dowodzenie związkami organizacyjnymi i jednostkami wojskowymi Wojsk Specjalnych; 2) planowanie oraz realizacja mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Wojsk Specjalnych; 3) szkolenie podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych; 4) przygotowanie sił i środków Wojsk Specjalnych do działań bojowych oraz w sytuacjach przewidzianych w ustawach i ratyfikowanych umowach międzynarodowych.

119 WSZP www.koziej.pl Dowódcy, o których mowa w ust. 1-4, wykonują swoje zadania odpowiednio przy pomocy Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Marynarki Wojennej i Dowództwa Wojsk Specjalnych. 6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzeń, szczegółowe zakresy działania, struktury organizacyjne oraz siedziby dowództw, o których mowa w ust. 5.

120 WSZP www.koziej.pl120 Art. 13b. 1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, równorzędne stanowisku dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych. 2. Do zakresu działania Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w szczególności należy: 1) planowanie operacyjne i dowodzenie operacyjne częścią Sił Zbrojnych, wydzieloną z Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej i przekazaną w jego podporządkowanie decyzją Ministra Obrony Narodowej dla przeprowadzenia operacji; 2) wykonywanie zadań Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczenie Radzie SAR, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693); 3) określanie wymagań w zakresie zdolności bojowej dla związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie; 4) szkolenie organów dowodzenia operacyjnego Sił Zbrojnych, a także ich zgrywanie z dowództwami związków organizacyjnych i jednostek wojskowych przewidywanych do wydzielenia w jego podporządkowanie. 3. Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. 4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną oraz siedzibę Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.

121 WSZP www.koziej.pl121 Art. 13c. 1. W Siłach Zbrojnych tworzy się stanowisko Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 2. Do zakresu działania Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w szczególności należy: 1) organizowanie i kierowanie systemem wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem logistycznym jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa; 2) kierowanie procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza (HNS) i państwa wysyłającego; 3) zarządzanie obroną terytorialną, wydzielonymi siłami inżynierii wojskowej i obrony przed bronią masowego rażenia; 4) kierowanie terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. 3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wykonuje swoje zadania przy pomocy Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną oraz siedzibę Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

122 WSZP www.koziej.pl122 Art Terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej są: 1) dowódcy okręgów wojskowych; 2) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych; 3) wojskowi komendanci uzupełnień. 2. Dowódcy okręgów wojskowych w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w szczególności zadania z zakresu: 1) planowania operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; 2) szkolenia bojowego i ogólnowojskowego podległych jednostek wojskowych; 3) udziału oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu; 4) koordynacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa gospodarza; 5) zapewnienia uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych; 6) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

123 Dowodzenie taktyczne Związki operacyjne, taktyczno- operacyjne i taktyczne Oddziały Pododdziały WSZP www.koziej.pl123

124 WSZP www.koziej.pl124

125 WSZP www.koziej.pl Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w szczególności zadania z zakresu: 1) organu wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)), w stosunku do wojskowych komendantów uzupełnień; 2) zapewnienia operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; 3) koordynacji użycia oddziałów i pododdziałów wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego; 4) gromadzenia informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza; 5) zapewnienia uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych; 6) planowania wykorzystania sił układu pozamilitarnego na potrzeby obronne; 7) administracji rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony; 8) udziału w planowaniu przestrzennego zagospodarowania, ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 9) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

126 WSZP www.koziej.pl Wojskowi komendanci uzupełnień w sprawach, o których mowa w ust. 1, wykonują w szczególności zadania z zakresu: 1) zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; 2) administrowania rezerwami osobowymi; 3) świadczeń na rzecz obrony; 4) współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa. 5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi okręgi wojskowe, określa szczegółowe zadania ich dowódców, jako organów rządowej administracji niezespolonej, oraz określa siedziby i terytorialny zasięg działania okręgów wojskowych, uwzględniając w szczególności podział terytorialny państwa.

127 WSZP www.koziej.pl Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, tworzy, przekształca i znosi wojewódzkie sztaby wojskowe i wojskowe komendy uzupełnień, określa szczegółowe zadania szefów wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komendantów uzupełnień, jako organów rządowej administracji niezespolonej, oraz określa siedziby i terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, z uwzględnieniem w szczególności podziału terytorialnego państwa. W rozporządzeniu należy również określić stanowiska kierownicze i komórki organizacyjne wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.


Pobierz ppt "WSZP 2009 - 10www.koziej.pl1. WSZP 2009 - 10www.koziej.pl2 KIERUNEK: Bezpieczeństwo narodowe SPECJALNOŚĆ: SEMESTR: Zimowy, IV PROWADZĄCY Prof. dr hab."

Podobne prezentacje


Reklamy Google