Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Dane personalne Personalangaben Arkadiusz Więzowski

3 -Przedstawienia się -Podania swoich danych personalnych, takich jak miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer telefonu itp. -Powiedzenia kilku najważniejszych rzeczy o sobie i swoich bliskich. Zaczynamy! Dzisiejsza lekcja nauczy nas:

4 Na pytanie Wie heißt du? możemy odpowiedzieć na kilka sposobów. Na przykład: Ich heiße Tina. – Nazywam się Tina. Ich bin Tina. – Jestem Tina. Man nennt mich Lucky.– Nazywają mnie / Mówią na mnie Lucky. -Hallo! Ich bin Martin. Wie heißt du? -Hallo! Jestem Marcin. Jak się nazywasz? -Hallo Martin! Ich heiße Tina. -Cześć Marcin. Nazywam się Tina. Wie heißt du? Jak się nazywasz?

5 Odpowiadając na to pytanie użyjemy zwrotu: Mein Name ist.... – Mam na nazwisko.... -Hallo Tina! Ich bin Martin Müller. Und wie ist dein Name? -Cześć Tina. Jestem Marcin Müller. A jak ty masz na nazwisko? -Hey Martin. Mein Name ist Dreyer. Ich heiße Tina Dreyer. -Hey Marcin. Mam na nazwisko Dreyer. Nazywam się Tina Dreyer. Wie ist dein Name? Jak masz na nazwisko?

6 W sytuacji gdy ktoś nie zrozumiał naszego nazwiska, lub nie jest pewien jego pisowni możemy usłyszeć właśnie takie pytanie. Kannst du /Könntest du deinen Namen buchstabieren? Czy możesz / mógłbyś przeliterować swoje nazwisko? Na przykład: -Wie ist dein Name, Anja? -Aniu, jak masz na nazwisko? -Mein Name ist Kowalski. Ich bin Anja Kowalski. -Mam na nazwisko Kowalski. Jestem Ania Kowalski. -Wie? Kannst du deinen Namen buchstabieren? -Jak? Możesz przeliterować swoje nazwisko? -Ja, natürlich. Ich bin Anja K O W A L S K I. -Tak, oczywiście. Jestem Ania K O W A L S K I. -Danke schön, Anja. -Dziękuje ślicznie Aniu. Kannst du /Könntest du deinen Namen buchstabieren? Czy możesz / mógłbyś przeliterować swoje nazwisko?

7 Spotykając się ze znajomymi, może paść pytanie Wer ist das? – czyli kto to jest? Po takim pytaniu wypada nam przedstawić tą osobę. Na przykład: -Hallo Thomas! Wie geht es dir? Wir haben uns schon lange nicht gesehen! -Cześć Tomek! Co u ciebie? Już tak dawno się nie widzieliśmy. -Ja, es stimmt. Alles in Ordnung! Und bei dir? Wer ist das? -Tak, zgadza się. Wszystko w porządku. A u ciebie? Kto to jest? -Das ist Anja, mein Mädchen. -To jest Ania, moja dziewczyna! -Hallo Anja, ich freue mich, dich kennen zu lernen! -Cześć Aniu. Miło mi ciebie poznać. Wer ist das? Kto to jest?

8 Na pytanie dotyczące naszego pochodzenia odpowiadamy następująco: Ich komme aus... – Pochodzę z..... Na przykład: -Woher kommst du, Tina? -Skąd pochodzisz Tina? -Ich komme aus Deutschland, und du? -Pochodzę z Niemiec, a ty? -Ich komme aus Polen. -Ja pochodzę z Polski Woher kommst du? Skąd pochodzisz?

9 Na takie pytanie możemy odpowiedzieć na kilka sposobów. Na przykład: Ich wohne in … – Mieszkam w... Ich lebe in... – Żyję w... Mein Wohnort ist... – Moje miejsce zamieszkania to... Mein Zuhause ist in... – Mój dom jest w... Wo wohnst du? Gdzie mieszkasz? -Wo wohnst du, Anja? -Gdzie mieszkasz Aniu? -Ich wohne in Berlin, und du? -Mieszkam w Berlinie, a ty? -Mein Wohnort ist auch Berlin, und du Patrik? -Moje miejsce zamieszkania to również Berlin, a ty Patryk? -Ich lebe in Frankfurt. Und du, Thomas? Wo wohnst du? -Ja żyje we Frankfurcie. A ty Tomek? Gdzie mieszkasz? -Mein Zuhause ist in Hamburg. -Mój dom jest w Hamburgu.

10 Również na pytanie o nasz wiek możemy odpowiedzieć na kilka sposobów: Ich bin 14 Jahre alt. – Mam czternaście lat. Ich bin 14. – Mam czternaście lat. Ich bin gerade 14 Jahre alt begonnen. – Właśnie rozpocząłem czternasty rok życia. -Ich bin 16 Jahre alt. Und du Thomas? -Mam szesnaście lat. A ty Tomek? -Ich bin auch 16. Und wie alt bist du Tina? -Ja również mam szesnaście lat. A ile ty masz lat Tina? -Ich bin gerade 17 Jahre alt begonnen. -Ja właśnie rozpoczęłam siedemnasty rok życia. Wie alt bist du? Ile masz lat?

11 Również i na to pytanie są dwie możliwości odpowiedzi. A mianowicie: Ich bin am... geboren. – Urodziłem się... Ich bin vor... Jahren geboren. – Urodziłem się przed... laty. -Wann bist du geboren, Tina? -Tina kiedy się urodziłaś? -Ich bin am 11. Dezember 1992 geboren, und du? -Urodziłam się jedenastego grudnia 1992, a ty? -Ich bin älter. Ich bin vor 21 Jahren geboren. -Ja jestem starszy. Urodziłem się przed 21 laty. Wann bist du geboren? Kiedy się urodziłaś?

12 Na pytanie dotyczące naszych urodzin możemy odpowiedzieć w następujący sposób: Ich habe am 11. Dezember Geburtstag. – Urodziny mam 11 grudnia. Ich feiere Geburtstag am 11. Dezember. – Urodziny obchodzę 11 grudnia. -Ich habe am 8. Mai Geburtstag und ich mache eine Party. Ich möchte dich einladen. -Ósmego maja mam urodziny i robię przyjęcie. Chciałbym cię zaprosić. -Ich feiere Geburtstag am 20. April und ich lade dich auch ein! -Ja świętuję urodziny dwudziestego kwietnia i również cię zapraszam! Wann hast du Geburtstag? Kiedy masz urodziny?

13 Na to pytanie możemy odpowiedzieć następująco: Ich spreche.... – Mówię po.... -Welche Sprache sprichst du Martin? -Marcin, jakim mówisz językiem? -Ich komme aus Polen also ich spreche Polnisch. Und du? -Pochodzę z Polski więc mowie po polsku. A ty? -Ich komme aus Deutschland also ich spreche Deutsch. -Ja pochodzę z Niemiec więc mówie po niemiecku. Welche Sprache sprichst du? Jakim językiem mówisz?

14 Na tak zadane pytanie możemy odpowiedzieć na trzy sposoby: Ich spreche.... - Mówię po... Ich kenne.... - Znam... Ich beherrsche.... – Władam.... -Welche Fremdsprachen kennst du, Martin? -Marcin, jakie znasz języki obce? -Ich spreche Deutsch, Englisch und Französisch, und du Tina? -Mówię po niemiecku, po angielsku oraz po francusku, a ty Tina? -Ich kenne nur Deutsch und Englisch. Und du Patrik? -Ja znam tylko Niemiecki i Angielski. Patryk, a ty? -Ich beherrsche nur deutsche Sprache. -Ja władam tylko językiem niemieckim. Welche Fremdsprachen kennst du? Jakie znasz języki obce?

15 Bardzo często, na przykład w nowej szkole lub biurze ktoś może zadać nam pytanie dotyczące naszego adresu. Na to pytanie odpowiemy w następujący sposob: Meine Adresse ist … – Mój adres to.... -Ich brauche noch deine Adresse. Wie ist deine Adresse? -Potrzebuje jeszcze twojego adresu. Jaki jest twój adres? -Meine Adresse ist Musterstraβe 32, 12345 Berlin. -Mój adres to Ulica Przykładowa 32, 12345 Berlin. -Musterstraβe 23, ja? -Ulica Przykładowa 23, tak? -Nein, nein! Ich sagte Musterstraβe 32. -Nie, nie! Powiedziałem Ulica Przykładowa 32. -Oh, Entschuldigung! Ich habe schon geschrieben. -Och, przepraszam! Już zapisałam. Wie ist deine Adresse? Jaki jest twoj adres?

16 Może się zdażyć, że ktoś poprosi nas o nasz adres poczty elektornicznej lub numer telefonu. Odpowiemy mu w następujący sposób: Meine E-mail ist... – Mój adres e-mail to... Meine Telefonnummer ist... – Mój numer telefonu to... -Julia, wie ist deine E-mail? Ich habe diese Fotos aus Berlin. -Julia, jaki jest twój adres e-mail? Mam te fotki z Berlina. -Meine E-mail ist musteremail@muster.de.musteremail@muster.de -Mój e-mail to musteremail@muster.de.musteremail@muster.de -Und wie ist deine Telefonnummer? -A jaki jest twój numer telefonu? -Meine Telefonnummer ist 1234567890. -Mój numer telefonu to 1234567890. Wie ist deine E-mail? / deine Telefonnummer? Jaki jest twój adres e-mail / numer telefonu?

17 Ktoś może się również zapytać, czy mamy rodzeństwo czy też jesteśmy jedynakami. Odpowiemy w ten sposób: Ja, ich habe Geschwister – Tak, mam rodzeństwo. Nein, ich habe keine Geschwister – nie, nie mam rodzeństwa Ich habe einen Bruder – Mam brata Ich habe eine Schwester – Mam siostrę Ich habe zwei, drei... Brüder – Mam dwóch, trzech... braci. Ich habe zwei,drei... Schwestern – Mam dwie, trzy... siostry. Ich bin Einzelkind – jestem jedynakiem. -Hast du Geschwister, Martin? -Marcin, masz rodzeństwo? -Ja, ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. -Tak, mam brata oraz dwie siostry. Hast du Geschwister? Masz rodzeństwo?

18 Kogoś może również interesować, czym się zajmujemy, jakie mamy pasje oraz co chętnie robimy. Takiej osobie odpowiemy w następujący sposób: ich... gern. – Chętnie... Mein Hobby ist... – Moim hobby jest... -Sag mir bitte, was machst du gern? -Powiedz mi proszę, co chętnie robisz? -Ich male und singe gern. -Chętnie maluje oraz śpiewam. -Und was ist dein Hobby? -A jakie jest twoje hobby? -Mein Hobby ist Tanz. -Moim hobby jest taniec. Was machst du gern? Was ist dein Hobby? Co chętnie robisz? Jakie masz hobby?

19 Ktoś może być również zainteresowany szkołą, do której uczęszczamy. Na pytanie dotyczące szkoły odpowiemy: Ich besuche die Grundschule. – Chodzę do szkoły podstawowej. Ich besuche das Gymnasium. – Uczęszczam do gimnazjum. Ich besuche das Technikum. – Uczęszczam do technikum. Ich besuche die Oberschule. – Uczęszczam do szkoły średniej. Ich besuche die Hochschule. – Uczęszczam do szkoły wyższej. Ich studiere. – Studiuję Ich arbeite schon. – Już pracuję. Welche Schule besuchst du? Do jakiej szkoły chodzisz?

20 A więc jeśli ktoś będzie chciał usłyszeć o nas kilka słów i poprosi abyśmy mu się przedstawili, nasza wypowiedź będzie brzmiała mniej więcej tak : Ich heiße Tina. Mein Name ist Dreyer. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Meine Adresse ist Musterstraβe 32, 12345 Berlin. Ich bin 14 Jahre alt. Ich besuche das Gymnasium. Ich bin am 11. Dezember 1992 geboren also ich feiere Geburtstag am 11. Dezember. Ich komme aus Deutschland also ich spreche Deutsch. Ich kenne auch Polnisch und Englisch. Ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. Ich male und singe gern. Mein Hobby ist Tanz. Jestem Tina. Na nazwisko mam Dreyer. Pochodzę z Niemiec. Mieszkam w Berlinie. Mój adres to Przykładowa Ulica 32, 12345 Berlin. Mam 14 lat. Uczęszczam do gimnazjum. Urodziłam się 11 grudnia 1992 roku, więc urodziny obchodzę 11 grudnia. Pochodzę z Niemiec, więc mówię po niemiecku. Ale znam również język polski i angielski. Mam brata oraz dwie siostry. Chętnie maluje i śpiewam. Moim hobby jest taniec. Zusammenfassung podsumowanie


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google