Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1111111111111111111111111111 SYTUACJA W ZAKRESIE DELEGOWANIA Polska jest krajem, z którego pracownicy są głównie wysyłani do innych państw UE/EOG w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1111111111111111111111111111 SYTUACJA W ZAKRESIE DELEGOWANIA Polska jest krajem, z którego pracownicy są głównie wysyłani do innych państw UE/EOG w ramach."— Zapis prezentacji:

1 1111111111111111111111111111 SYTUACJA W ZAKRESIE DELEGOWANIA Polska jest krajem, z którego pracownicy są głównie wysyłani do innych państw UE/EOG w ramach transgranicznego świadczenia usług (do naszego kraju pracowników delegują najczęściej przedsiębiorcy z państw trzecich). Największa skala delegowania dotyczy branży budowlanej, w takich państwach jak: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia i państwa skandynawskie.

2 2222222222222222222222222222 SYTUACJA W ZAKRESIE DELEGOWANIA Skala delegowania – tendencje: lata: 2005 – 2007 – wzrost, lata: 2008 i 2009 – spadek, I poł. 2010 r. – powrót do poziomu z 2007 i 2008 r. Dane z raportu MPiPS na podstawie liczby formularzy E101 poświadczonych przez ZUS.

3 WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA Państwa Członkowskie powinny przewidzieć współpracę pomiędzy urzędami, które zgodnie z prawodawstwem krajowym są odpowiedzialne za nadzorowanie warunków pracy i zatrudnienia, o których mowa w art. 3. Współpraca będzie polegać w szczególności na udzielaniu przez powyższe urzędy informacji na temat: 1) wynajmowania pracowników, 2) wyraźnych wykroczeń, 3) domniemanych przypadków nielegalnej działalności wykraczającej poza granice państwowe. art. 4 ust. 2 Dyrektywy 96/71/WE

4 WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA Każde Państwo Członkowskie podejmie stosowne środki, aby informacje dotyczące warunków pracy i zatrudnienia, o których mowa w art. 3 były powszechnie dostępne. art. 4 ust. 3 Dyrektywy 96/71/WE

5 5555555555555555555555555555 PIP JAKO INSTYTUCJA ŁĄCZNIKOWA ZADANIA: Wymiana informacji na temat delegowania z biurami łącznikowymi w innych państwach członkowskich; Przekazywanie do zagranicznych biur łącznikowych informacji o nieprawidłowościach, sygnalizowanych w skargach polskich pracowników, w tym delegowanych;

6 6666666666666666666666666666 PIP JAKO INSTYTUCJA ŁĄCZNIKOWA ZADANIA (c.d.) : Współpraca z polskimi organami, urzędami, instytucjami; Udzielanie - na pisemny wniosek osoby zainteresowanej - informacji o minimalnych warunkach zatrudnienia wynikających z polskich przepisów.

7 7777777777777777777777777777 PIP JAKO INSTYTUCJA ŁĄCZNIKOWA Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy współpraca z urzędami państw członkowskich UE/EOG, odpowiedzialnymi za nadzorowanie warunków pracy i zatrudnienia, w szczególności: udzielanie informacji o warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych do wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG, na określony czas, przez pracodawcę mającego swoją siedzibę w RP, informowanie o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom pracowników skierowanych do wykonywania pracy na terytorium RP na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem UE/EOG, wskazywanie organu nadzoru nad rynkiem pracy, właściwego do udzielania żądanej informacji ze względu na zakres jego działania.

8 888888888888888888 Główny Inspektorat Pracy okręgowy inspektorat pracy kontrola okręgowy inspektorat pracy kontrola 4 tygodnie na udzielenie odpowiedzi (Standards of Cooperation) REALIZOWANIE ZADAŃ INSTYTUCJI ŁĄCZNIKOWEJ

9 999999999999999999 Prowadzenie korespondencji w językach: angielskim niemieckim francuskim hiszpańskim włoskim

10 101010101010101010101010101010101010 WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY PIP I URZĘDAMI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE/EOG Pytania najczęściej kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy: Czy przedsiębiorstwo działa legalnie na terytorium Polski ? Czy przedsiębiorstwo prowadzi znaczącą działalność gospodarczą na terytorium Polski ? Czy przedsiębiorstwo zatrudnia delegowanych pracowników w ramach stosunku pracy ? W jakim sektorze przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą ?

11 111111111111111111111111111111111111 WYMIANA INFORMACJI POMIĘDZY PIP I URZĘDAMI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE/EOG Pytania najczęściej kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy (c.d.): Czy przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie pracy tymczasowej, a jeżeli tak to czy zostało wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia ? Pytania o warunki zatrudnienia, w tym normy czasu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, wysokość wypłaconego wynagrodzenia;

12 121212121212121212121212121212121212 SKARGI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW DELEGOWANYCH Problematyka skarg (c.d.): naruszanie przepisów o czasie pracy, nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy, nieprzestrzeganie przepisów w zakresie bhp, wypadki przy pracy, warunki zakwaterowania polskich pracowników.

13 131313131313131313131313131313131313 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI ZUS – powiadamianie w szczególności o: okolicznościach mogących mieć wpływ na wydanie formularza E-101/A1 (np. nieprowadzenie przez przedsiębiorcę działalności na terytorium Polski lub działalności znaczącej); poświadczeniu formularza A1 dla pracownika zatrudnionego w celu oddelegowania, który bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia u danego pracodawcy nie podlegał ubezpieczeniu społecznemu w państwie wysyłającym przez okres co najmniej miesiąca; dysponowaniu przez przedsiębiorcę lub jego pracowników formularzami E-101/A1, które budzą uzasadnioną wątpliwość co do swojej autentyczności;

14 141414141414141414141414141414141414 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI ZUS (c.d.) – powiadamianie o: stwierdzonych przypadkach delegowania do innego państwa UE pracowników polskiej firmy, którzy są zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego w Polsce, a nie posiadają zaświadczenia (formularza E-101/A1) potwierdzającego podleganie ubezpieczeniu społecznemu w polskim systemie; dokonanych ustaleniach dotyczących wykonywania pracy na rzecz polskiego pracodawcy lub przedsiębiorcy przez osoby z innych państw UE, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych w Polsce i nie posiadają zaświadczenia (formularza E-101/ A1) o zastosowaniu wobec nich innych niż polskie przepisów z zakresu zabezpieczenia społecznego;

15 151515151515151515151515151515151515 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI ZUS (c.d.) – powiadamianie o: niezgłoszeniu przez pracodawcę wbrew obowiązkowi pracowników do ubezpieczenia społecznego w polskim systemie; nieodprowadzaniu za pracowników składek na ubezpieczenie społeczne w polskim systemie;

16 161616161616161616161616161616161616 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI urząd kontroli skarbowej – powiadamianie o przypadkach naruszania przez kontrolowanego prawa podatkowego (w tym niepłacenie należnych podatków); Policja, Prokuratura, organ rejestrujący – powiadomienie o prowadzeniu przez przedsiębiorcę nielegalnej działalności gospodarczej na terytorium Polski (np. bez uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS).

17 171717171717171717171717171717171717 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI organ rejestrujący – uzyskiwanie informacji na temat aktualnego adresu podmiotu kontrolowanego (w razie nieprowadzenia działalności pod adresem wskazanym w zapytaniu);

18 181818181818181818181818181818181818 WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI W 2010 r. organy PIP współpracowały z: ZUS w zakresie: - poświadczania formularzy E-101/ A1, - ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, - prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenie społeczne; organami rejestrowymi: - uzyskiwanie informacji na temat kontrolowanych podmiotów, w tym adresów prowadzenia działalności; Policją: - wniosek o weryfikację legalności działalności pracodawcy na terenie RP; urzędem kontroli skarbowej: - przekazanie informacji na temat sposobu obliczania wynagrodzenia pracowników tymczasowych (od którego części nie odprowadzano podatku).


Pobierz ppt "1111111111111111111111111111 SYTUACJA W ZAKRESIE DELEGOWANIA Polska jest krajem, z którego pracownicy są głównie wysyłani do innych państw UE/EOG w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google