Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek – najlepsza inwestycja. 670 mln euro = 2,73 miliarda PLN* 1 053 380 570,50 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji zaangażowanej na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek – najlepsza inwestycja. 670 mln euro = 2,73 miliarda PLN* 1 053 380 570,50 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji zaangażowanej na."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,73 miliarda PLN* 1 053 380 570,50 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji zaangażowanej na konkursy * Kurs średni z 11.01.2010 r. 38,59 % - procent alokacji zaangażowanej na konkursy

3 988 umów o wartości 468 071 663,07 PLN 988 umów o wartości 468 071 663,07 PLN 17,12 % - w stosunku do alokacji 2007-2013 44,35 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy Dane na dzień 12.01.2010 r.

4 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI 65859089,67% 554 956 381,44 VII 2170156271,98% 679 594 573,34 VIII 2591239092,24% 2 085 873 783,42 IX 3249275284,70% 1 226 428 264,90 SUMA: 8668729484,15% 4 546 853 003,10 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

5 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI 59026645,08%161 558 080,00 VII 156292459,15%301 339 391,03 VIII 239047419,83%415 499 458,03 IX 2752144652,54%499 810 750,63 SUMA: 7294311042,64%1 378 207 679,69 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

6 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

7 Podział zawartych umów ze względu na rodzaj Beneficjenta Najwięcej umów zawarto z jednostkami administracji publicznej: 575 umowy o wartości dofinansowania 279,63 mln zł, co stanowi obecnie 59,74 % ogólnego dofinansowania. Przedsiębiorcy zawarli do tej pory 176 umów o wartości dofinansowania 80,06 mln zł, co stanowi 17,11 % ogólnego dofinansowania. Organizacje pozarządowe (fundacje, organizacje, samorządy, stowarzyszenia, kościoły, związki zawodowe) – 212 umów o wartości dofinansowania 88,64 mln zł co stanowi 18,94 % ogólnego dofinansowania. Inne podmioty (jednostki naukowe, zakłady opieki zdrowotnej) zawarły 25 umów o wartości dofinansowania 19,72 mln zł, co stanowi 4,21 % ogólnego dofinansowania.

8 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

9 Wartość umów zawartych przez podmioty III sektora w poszczególnych Priorytetach

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski*213187 234 641,32 2 radomski*6240 960 941,73 3 płocki*4727 823 146,62 4 siedlecki*6419 705 768,92 5 wołomiński4512 515 306,59 6 ciechanowski3111 049 922,48 7 miński429 795 130,62 8 pruszkowski249 288 277,76 9 otwocki168 603 031,00 10 warszawski zachodni117 687 503,50 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 nowodworski137 136 062,49 12 mławski246 933 142,11 13 piaseczyński136 644 109,21 14 ostrołęcki306 616 769,87 15 wyszkowski176 178 743,01 16 płoński195 520 554,39 17 sokołowski174 648 649,67 18 węgrowski184 508 413,68 19 przysuski234 486 262,46 20 grójecki194 111 279,89 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

12 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 lipski143 922 720,60 22 łosicki223 861 556,50 23 sochaczewski83 634 974,35 24 żyrardowski93 547 206,20 25 garwoliński233 511 168,73 26 grodziski143 288 874,10 27 pułtuski123 282 274,80 28 szydłowiecki123 198 421,00 29 białobrzeski122 952 551,40 30 przasnyski42 846 070,94 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

13 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 kozienicki102 392 584,95 32 zwoleński112 305 992,54 33 legionowski122 302 988,90 34 ostrowski51 526 524,83 35 żuromiński71 524 842,20 36 makowski101 464 641,53 37 gostyniński5839 454,25 38 sierpecki4488 327,00 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

14 Raport z badania ankietowego dotyczącego współpracy mazowieckich projektodawców z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych – 8 październik 2009 Rekomendacje

15 I. Merytoryka Usprawnienie zasad organizacji – realizowany jest program naprawczy – w pierwszej kolejności podjęto prace nad zmianami w regulaminie organizacyjnym i regulaminem wynagradzania MJWPU. Rozwijanie kompetencji pracowników jednostki – pracownicy w miarę możliwości biorą udział w szkoleniach bezpłatnych oraz szkoleniach wewnętrznych; dostęp do dobrych jakościowo szkoleń komercyjnych jest mocno ograniczony z uwagi na niski poziom dostępnych środków w ramach Pomocy Technicznej PO KL; oceny pracowników dokonywana są raz w roku zgodnie z przepisami w tym zakresie.

16 I. Merytoryka Poprawienie wyposażenia technicznego i sprzętowego MJWPU – zaopatrzenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu uległo znacznej poprawie; w chwili obecnej braki dotyczą urządzeń wielofunkcyjnych i szaf aktowych; nie wszyscy pracownicy mają zapewnione również właściwe warunki lokalowe. Zatrudnianie nowych osób, znających problematykę funduszy europejskich – MJWPU powstała z połączenia komórek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, które zajmowały się wdrażaniem SPO RZL i ZPORR 2004-2006; na runku pracy nie ma dużej ilości specjalistów mających doświadczenie dot. funduszy strukturalnych; dodatkowo duża ich część wybiera pracę w przedsiębiorstwach prywatnych oferujących lepsze warunki pracy i płacy; na stronie www.mazowia.eu w zakładce Oferty pracy prezentowane są ogłoszenia o naborze oraz wyniki procesu rekrutacyjnego.www.mazowia.eu

17 I. Merytoryka Poprawa kontaktu z opiekunem, możliwość osobistego spotkania się z nim oraz zwiększenie dyspozycyjności opiekuna – możliwość spotkania osobistego z opiekunem projektu jest zawsze; zdarza się, że sam opiekun widząc problemy beneficjenta sam proponuje takie spotkanie; należy jednak pamiętać, że w chwili obecnej średnio opiekun jednocześnie zajmuje się ok. 35 projektami, które są na różnych etapie wdrażania (od przygotowywania umów do wniosków o płatność końcową) i nie zawsze może udzielić odpowiedzi w bardzo krótkim terminie. Szczegółowe określenie kompetencji opiekuna projektu – opiekunowie stale nabierają doświadczenia we wdrażaniu projektów; zakres kompetencji został określony w regulaminie organizacyjnych i zakresach obowiązków pracowników; nie ma przeciwwskazań, aby na stronie www.mazowia.eu zamieszczono informację o kompetencjach opiekunów projektów.www.mazowia.eu

18 I. Merytoryka Usprawnienie działania MJWPU, skutkujące szybszą oceną wniosków oraz dotrzymywaniem terminów - zwiększono zatrudnienie w Wydziale Oceny Merytorycznej PO KL, która zajmuje się organizacją i obsługą Komisji Oceny Projektów oraz umożliwiono dokonywanie oceny przez doświadczonych pracowników MWJPU; - w ocenie projektów biorą udział wszyscy eksperci akredytowani przy MJWPU, którzy mogą oceniać projekty w danym konkursie (nie są wykluczeni ze względu na konflikt interesów); w celu zaangażowania jak największej ilości ekspertów wprowadzono możliwość oceny na odległość; - w chwili obecnej IP2 nie planuje się stworzenia taryfikatora kosztów dla woj. mazowieckiego; - wszyscy członkowie KOP otrzymują na bieżąco najnowsze wytyczne IZ, IP i IP2 w celu dokonywania rzetelnej i spójnej oceny wniosków.

19 I. Merytoryka Uproszczenie spraw proceduralnych, wzorów dokumentów, itp. - MJWPU stara się na bieżąco likwidować wszelkie zatory występujące w procesach dotyczących wdrażania i finansowania projektów; większość obowiązków wynika z Systemu Realizacji PO KL 2007-2013 i nie istnieje możliwość ich nie stosowania lub znacznej modyfikacji; podobna sytuacja jest ze wzorami dokumentów – ich forma wynika z dokumentów programowych, w szczególności z poszczególnych części SR PO KL 2007- 2013, takich jak Zasady finansowania, Zasady sprawozdawczości, Zasady kontroli, itd. i nie jest możliwe ich ograniczanie; - polityka MJWPU w zakresie ustalania formy zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektów jest prowadzona zgodnie z przepisami w tym zakresie oraz ze szczególnych uwzględnieniem możliwości beneficjentów, którzy już na etapie ogłaszania konkursów informowani są o wysokości i formie zabezpieczenia.

20 II. Komunikacja i dostęp do informacji - na bieżąco prowadzone są działania techniczne udrażniające system infolinii w MJWPU, łącznie z oddziałami zamiejscowymi funkcjonuje 16 stanowisk infolinijnych; łączna liczba udzielonych wyjaśnień dot. PO KL w IV kwartale 2009 wyniosła 2049 (konsultacje osobiste, elektroniczne i telefoniczne) - MWJPU dokłada wszelkich starań, aby na stronie internetowej www.mazowia.eu pojawiały się istotne dla beneficjentów informacje; przykładem może być informacja dotycząca zbierania informacji o beneficjentach ostatecznych projektów w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), gdzie oprócz ogólnych informacji funkcjonuje aktualizowana na bieżąco zakładka Wytyczne i komunikaty; nie ma przeciwwskazań, aby podobne rozwiązania obejmowały cały obszar wiedzy związany z wdrażaniem projektów, np. w postaci proponowanego FAQ (najczęściej zadawane pytania) lub bazy złych praktyk; www.mazowia.eu - pracownicy prowadzący szkolenia są w stałym kontakcie z pracownikami zajmującymi się oceną, wdrażaniem i kontrolą projektów; Wydział Szkoleń Beneficjentów zintensyfikuje działania w tym zakresie, aby zapewnić, jak najwyższą jakość oferowanych szkoleń.

21 III. Kwestie finansowe Rekomendacja dotyczyła środków niewygasających, aby były rozliczane na saldach księgowych, a nie przepływem pieniężnym między rachunkami bankowymi Powyższą kwestię reguluje nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadza dualizm w zakresie charakteru środków przekazywanych beneficjentowi w ramach dofinansowania, tj. w formie płatności (część dot. środków europejskich) oraz w formie dotacji celowej (część dot. wkładu krajowego). Regulacje dotyczące tzw. niewygasów \art.181 nowej ufp\ nie zostały, co do zasady, zmienione w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów, ale mają one zastosowanie tylko do środków na współfinansowanie z budżetu państwa, przekazywanych w formie dotacji celowej. Skrócono też termin ich wydatkowania do 31 marca następnego roku budżetowego.

22 www.mazowia.eu www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Człowiek – najlepsza inwestycja. 670 mln euro = 2,73 miliarda PLN* 1 053 380 570,50 PLN Alokacja 2007-2013 dla MJWPU Wartość alokacji zaangażowanej na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google