Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie na temat Planów działania na rok 2011 w ramach PO KL 29 kwietnia 2010 roku Człowiek – najlepsza inwestycja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie na temat Planów działania na rok 2011 w ramach PO KL 29 kwietnia 2010 roku Człowiek – najlepsza inwestycja."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie na temat Planów działania na rok 2011 w ramach PO KL 29 kwietnia 2010 roku Człowiek – najlepsza inwestycja

2 670 mln euro = 2,613 miliarda PLN* ,00 PLN Alokacja dla MJWPU Wartość alokacji zaangażowanej na konkursy do końca 2010 r. * Kurs średni z r. co stanowi 61,95 % całości alokacji

3 Priorytet Liczba wniosków zarejestrowanych Liczba wniosków ocenionych formalnie pozytywnie % pozytywnie ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,73% ,04 VII ,34% ,92 VIII ,52% ,82 IX ,75% ,55 SUMA: ,16% ,33 Ocena formalna – liczba i wartość wniosków

4 Priorytet Liczba wniosków po ocenie formalnej Liczba wniosków ocenionych merytorycznie pozytywnie* % ocenionych wniosków Wnioskowane dofinansowanie VI ,48% ,93 VII ,80% ,44 VIII ,21% ,50 IX ,97% ,90 SUMA: ,22% ,77 Ocena merytoryczna – liczba i wartość wniosków * Bez uwzględnienia konkursów trwających

5 1329 umów o wartości ,46 PLN 1329 umów o wartości ,46 PLN 22,88 % - w stosunku do alokacji ,93 % - w stosunku do alokacji zaangażowanej na konkursy Dane na dzień r.

6 Liczba i wartość umów zawartych w poszczególnych Priorytetach PO KL

7 Podział umów ze względu na rodzaj beneficjenta

8 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 1 warszawski * ,43 2 radomski * ,73 3 płocki * ,09 4 siedlecki * ,22 5 wołomiński ,59 6 miński ,73 7 warszawski zachodni ,68 8 ostrołęcki * ,49 9 ciechanowski ,93 10 pruszkowski ,78 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (1-10)

9 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 11 otwocki ,00 12 wyszkowski ,85 13 żyrardowski ,25 14 nowodworski ,69 15 mławski ,11 16 piaseczyński ,21 17 pułtuski ,24 18 sokołowski ,67 19 płoński ,39 20 węgrowski ,52 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (11-20)

10 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 21 lipski ,37 22 grójecki ,69 23 przysuski ,46 24 sochaczewski ,85 25 grodziski ,25 26 łosicki ,50 27 garwoliński ,23 28 szydłowiecki ,00 29 legionowski ,56 30 białobrzeski ,88 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (21-30)

11 Lp.PowiatLiczba projektówWartość 31 przasnyski ,94 32 kozienicki ,95 33 zwoleński ,54 34 makowski ,14 35 żuromiński ,20 36 ostrowski ,83 37 sierpecki ,00 38 gostyniński ,25 Ranking powiatów woj. mazowieckiego pod względem wartości realizowanych projektów (31-38) * Powiat ziemski wraz z powiatem grodzkim

12 Konkursy przeprowadzone przez MJWPU w I kwartale 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet/DziałanieOgłoszenie konkursu Priorytet VI Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 29 marca 2010 r. Priorytet VII Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez OPS i Poddziałania Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez PCPR. (konkurs zamknięty) projekty systemowe, nabór wniosków od 15 stycznia 2010 r. do 18 lutego 2010 r. Priorytet VIII Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 26 stycznia 2010 r. (zawieszony z dniem 25 lutym 2010 r.) Priorytet VIII Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 09 lutego 2010 r. do 09 marca 2010 r. Priorytet IX Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 02 lutego 2010 r. (zawieszony z dniem 2 marca 2010 r.)

13 Konkursy przeprowadzone przez MJWPU w I kwartale 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet/DziałanieOgłoszenie konkursu Priorytet IX Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 29 marca 2010 r. Priorytet IX Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 15 lutego 2010 r. (zawieszony z dniem 26 marca 2010r.) Priorytet IX Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. (konkurs otwarty) konkurs ogłoszony w dniu 29 marca 2010 r.

14 Konkursy planowane do ogłoszenia przez MJWPU w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet/DziałanieOgłoszenie konkursu Priorytet VI Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. (konkurs zamknięty). nabór wniosków od 25 maja 2010 r. do 24 czerwca 2010 r. Priorytet VII Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) konkurs zaplanowany na III kwartał 2010 r. Priorytet VII Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) konkurs zaplanowany na III kwartał 2010 r. Priorytet VII Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 07 czerwca 2010 r. do 05 lipca 2010 r. Priorytet VII Projekty innowacyjne, Temat: Poszukiwanie skutecznych metod zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej. (konkurs zamknięty). ogłoszenie konkursu 14 kwietnia 2010 r.

15 Konkursy planowane do ogłoszenia przez MJWPU w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet/DziałanieOgłoszenie konkursu Priorytet VIII Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) nabór wniosków od 15 czerwca 2010r. Priorytet VIII Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe. (konkurs otwarty) nabór wniosków od 30 czerwca 2010r. Priorytet VIII Poddziałanie Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 10 maja 2010 r. do 09 czerwca 2010 r. Priorytet VIII Poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 14 lipca 2010 r. do 12 sierpnia 2010 r. Priorytet VIII Projekty innowacyjne, Temat: Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity. (konkurs zamknięty) ogłoszenie konkursu od 15 września 2010 r.

16 Konkursy planowane do ogłoszenia przez MJWPU w 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet/DziałanieOgłoszenie konkursu Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 22 czerwca 2010r. do 21 lipca 2010 r. Priorytet IX Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. (konkurs zamknięty) nabór wniosków od 18 maja 2010 r. do 16 czerwca 2010 r.

17 Działanie zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty umożliwiającej pokrycie zobowiązań z konkursów 2008 i 2009 r. oraz planowanych zobowiązań z konkursu ogłoszonego w marcu 2010 r. Proponowana kwota to zł – stanowiąca sumę następujących kwot: 1. wartość wydatków zaplanowanych we wnioskach przyjętych do realizacji z konkursów 2008 i 2009 r. wg stanu na 26 marca 2010 r.) zł. Wysokość wydatków wynika z podwyższenia do zł alokacji na konkurs ogłoszony w 2009 r. (pierwotna alokacja wynosiła zł) i przesunięcia podpisywania wszystkich umów na rok 2010 co łączy się ze zwiększona potrzebą wydatkowania środków w 2010 r. niż wynika to z aktualnego Planu Działania. 2.wartość wydatków zaplanowanych w ramach projektów systemowych WUP w 2010 r zł; 3.szacowana wartość wydatków w 2010 r. w projektach wybranych w konkursie ogłoszonym w 2010 r. (dla potrzeby oszacowania przyjęto, że w 2010 r. wydatkowana zostanie kwota do 30% alokacji na konkurs) tj zł. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

18 Działanie zwiększenie wydatków na 2010 r. do kwoty zł umożliwiającej pokrycie zobowiązań z konkursów 2009 r. oraz wypłatę około 50% wartości alokacji przeznaczonej na konkurs w 2010 r. Ponadto zwiększenie kontraktacji do kwoty zł pozwoli przyznać dofinansowanie większej liczbie instytucji i uchronić się przed niebezpieczeństwem wydatkowania zwiększonej wielkości funduszy w ostatnich latach okresu programowania. Wzrost kontraktacji w 2010 r. powoduje wzrost kontraktacji narastająco do kwoty zł. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

19 Podziałanie zmniejszenie wydatków w 2010 r. do kwoty pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naboru 2010 r. Proponowana kwota to zł i jest ona wynikiem zsumowania wartości wniosków złożonych w przedmiotowym naborze. Poddziałanie zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naboru 2010 r. Proponowana kwota to zł i jest ona wynikiem zsumowania wartości wniosków złożonych w przedmiotowym naborze. Poddziałanie zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naborów 2008 oraz 2009 r. Proponowana kwota to zł i jest ona wynikiem zsumowania wartości wniosków złożonych w przedmiotowych konkursach. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

20 Podziałanie zwiększenie wydatków do kwoty pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naborów 2008 oraz 2009 r. oraz odwieszonego pod koniec 2009 konkursu otwartego na kwotę zł (wydatkowanie przyjęto na poziomie 20%). Proponowana kwota to zł – stanowiąca sumę wartości wniosków złożonych w przedmiotowych konkursach z lat oraz 20% alokacji odwieszonego konkursu otwartego. Działanie zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naborów 2008 oraz 2009 r. oraz ogłoszonego pod koniec 2009 konkursu zamkniętego na kwotę zł. Proponowana kwota zwiększenia to zł – stanowiąca sumę wartości wniosków złożonych w przedmiotowych konkursach oraz alokacji odwieszonego konkursu zamkniętego. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

21 Poddziałanie – propozycja zwiększenia wysokości kontraktacji w 2010 r. do kwoty ,00 zł oraz odpowiedniego zwiększenia wysokości kontraktacji narastająco. Uzasadnienie: W 2009 r. MJWPU ogłosiła 2 konkursy na łączną kwotę ,50 zł jednakże z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków jakie wpłynęły w odpowiedzi na powyższe konkursy lista rankingowa w ramach I konkursu została zaakceptowana 15 grudnia 2009 r. W związku z tym kontraktowanie środków w ramach pierwszego konkursu jest możliwe dopiero w 2010 r. W ramach Priorytetu VIII na dzień 29 marca 2010 r. kontraktowanie środków w ramach Poddziałania zostało wstrzymane z uwagi na brak środków. Limity na wydatki określone w obecnym Planie Działania nie zabezpieczają wysokości planowanych w harmonogramach Projektodawców. Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

22 Poddziałanie zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty zł pozwoli na sfinansowanie projektów jakie zostaną wyłonione do realizacji w ramach konkursu ogłaszanego w 2010 r. (wydatki ogółem publiczne w 2010 r.) Poddziałanie zwiększenie wydatków w 2010 r. do kwoty zł pozwoli na sfinansowanie projektów jakie zostaną wyłonione do realizacji w ramach konkursu ogłaszanego w 2010 r. (wydatki budżetu państwa w 2010 r.) Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

23 Działanie zmniejszenie wydatków w 2010 r. do kwoty zł pozwalającej na swobodne pokrycie zobowiązań z naboru 2010 r. Zaoszczędzona kwota pozwoli na zwiększenie wydatków w ramach Poddziałania oraz Działania 9.5 i tym samym na sfinansowanie projektów które zostaną wyłonione w ramach tegorocznych konkursów. Działanie Zwiększenie wydatków w ramach Działania 9.5 do kwoty zł pozwoli na sfinansowanie projektów jakie zostaną wyłonione do realizacji w ramach konkursu ogłaszanego w 2010 r. Wartość wydatków jakie planuje się ponieść w roku 2010 w ramach projektów przyjętych do realizacji z konkursów ogłoszonych w latach ubiegłych przekracza kwotę wydatków zaplanowanych w Planie Działania na rok Propozycja zmian w Planach działania na 2010 rok dla województwa mazowieckiego rekomendowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

24 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie na temat Planów działania na rok 2011 w ramach PO KL 29 kwietnia 2010 roku Człowiek – najlepsza inwestycja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google