Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Działanie 7.1. PO KL Gdańsk, luty 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Działanie 7.1. PO KL Gdańsk, luty 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Działanie 7.1. PO KL Gdańsk, luty 2008 r.

2 Część I Ścieżka wsparcia

3 PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Instrumenty aktywnej integracji adresowane do klientów pomocy Społecznej ; Upowszechnienie aktywnej integracji. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Instrumenty aktywnej integracji adresowane do klientów pomocy Społecznej ; Upowszechnienie aktywnej integracji. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekt szkoleniowy służący wzmocnieniu i rozwojowi instytucji pomocy i integracji społecznej realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 7.1.17.1.2 7.1.3 7.1 Działanie 7.1 Rozwój oraz upowszechnianie aktywnej integracji

4 PLAN DZIAŁANIA 2007-2008 Zadania realizowane w ramach projektu systemowego zaplanowane przez IP przy wsparciu ROPS; Załączniki do Planu Działania 2007 – 2008 r.: oPodział środków w projekcie systemowym pomiędzy JST, oPodział środków na upowszechnienie pracy socjalnej pomiędzy JST (gminy).

5 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozw ó j i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 Rozw ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PROJEKT SYSTEMOWY Ośrodki pomocy społecznej Rozw ó j form aktywnej integracji poprzez: kontrakty socjalne (w tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności) oraz programy aktywności lokalnej. Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). Grupa docelowa: osoby korzystające z pomocy społecznej, kt ó re nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczeg ó lności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: - osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej plac ó wki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia), - osoby bezdomne, - osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi, - osoby uzależnione od alkoholu lub innych środk ó w odurzających, poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego zakończenia, - młodzież w wieku 15 - 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyjątkiem os ó b objętych wsparciem na szczeblu og ó lnopolskim w ramach projekt ó w systemowych realizowanych przez OHP). Ponadto: ośrodki pomocy społecznej i ich pracownicy, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie. PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 7.1.1 (1/2)

6 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozw ó j i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.1 Rozw ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PROJEKT SYSTEMOWY Ośrodki pomocy społecznej Opis planowanych działań: Beneficjenci realizują część projektu systemowego za pomocą następujących narzędzi: Kontraktu socjalnego – pisemnej umowy pomiędzy osobą korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu wsp ó łdziałania w rozwiązywaniu problem ó w osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Programu aktywności lokalnej – zawiązywany w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problem ó w społeczności lokalnej, w celu zapewnienia wsp ó łpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych. Powinien zaspokajać potrzeby członk ó w społeczności lokalnej. W ramach realizacji kontrakt ó w socjalnych oraz program ó w aktywności lokalnej pracownik socjalny oraz inni projektodawcy mogą stosować i finansować zestaw instrument ó w o charakterze aktywizacyjnym. Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: pierwsza grupa to instrumenty aktywizacji zawodowej, druga grupa to instrumenty aktywizacji edukacyjnej, trzecia grupa to instrumenty aktywizacji zdrowotnej, czwartą grupę stanowią instrumenty aktywizacji społecznej. Szacowany budżet projektu: Rok 2008 – 9 955 300,00 (IP planuje dokonanie zwiększenia budżetu projektu do wysokości alokacji przewidzianej dla Poddziałania 7.1.1 tj. do kwoty 20 609 229,00 zł). 25 000,00zł. Minimalna wartość projektu: 25 000,00zł. 9,75% Poziom wymaganego wkładu własnego: 9,75% PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 7.1.1 (2/2)

7 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozw ó j i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.2 Rozw ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PROJEKT SYSTEMOWY Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Rozw ó j form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, (indywidualne programy integracji uchodźc ó w, os ó b ubiegających się o status uchodźcy, os ó b z pobytem tolerowanym, posiadających zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, oraz indywidualne, programy usamodzielnienia os ó b opuszczających rodziny zastępcze czy plac ó wki opiekuńczo-wychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące; Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej); Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej os ó b niepełnosprawnych (w tym rozw ó j komponent ó w aktywizacyjnych w ramach warsztat ó w terapii zajęciowej). Grupa docelowa: osoby korzystające z pomocy społecznej, kt ó re nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczeg ó lności należące do jednej (lub kilku) z poniższych grup: - osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, - uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany, oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE mający trudności z integracją zawodową i społeczną, - osoby opuszczające rodziny zastępcze oraz plac ó wki opiekuńczo wychowawcze i resocjalizacyjne, - mające trudności z integracją zawodową lub społeczną. Ponadto: powiatowe centra pomocy rodzinie i ich pracownicy, inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w regionie. PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 7.1.2 (1/2)

8 PRIORYTETDZIAŁANIE PODDZIAŁANIEBENEFICJENT VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozw ó j i upowszechnienie aktywnej integracji 7.1.2 Rozw ó j i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie PROJEKT SYSTEMOWY Powiatowe centra pomocy rodzinie Opis planowanych działań: Beneficjenci realizują część projektu systemowego za pomocą następujących narzędzi: Kontraktu socjalnego – pisemnej umowy pomiędzy osobą korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu wsp ó łdziałania w rozwiązywaniu problem ó w osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Programu aktywności lokalnej – zawiązywany w celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problem ó w społeczności lokalnej, w celu zapewnienia wsp ó łpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych. Powinien zaspokajać potrzeby członk ó w społeczności lokalnej. W ramach realizacji kontrakt ó w socjalnych oraz program ó w aktywności lokalnej pracownik socjalny oraz inni projektodawcy mogą stosować i finansować zestaw instrument ó w o charakterze aktywizacyjnym. Instrumenty aktywnej integracji podzielone są na cztery grupy: pierwsza grupa to instrumenty aktywizacji zawodowej, druga grupa to instrumenty aktywizacji edukacyjnej, trzecia grupa to instrumenty aktywizacji zdrowotnej, czwartą grupę stanowią instrumenty aktywizacji społecznej. Szacowany budżet projektu: Rok 2008 – 6 007 509,00zł (IP planuje dokonanie zwiększenia budżetu projektu do wysokości alokacji przewidzianej do 40% wartości Poddziałania 7.1.2 tj. do kwoty 12 436 604,00 zł). 38 000,00zł. Minimalna wartość projektu: 38 000,00zł. 5,25% Poziom wymaganego wkładu własnego: 5,25% PROJEKT SYSTEMOWY - Poddziałanie 7.1.2 (2/2)

9 Część II ZAKRES MERYTORYCZNY PROJEKTU

10 Beneficjenci (Projektodawcy) i odbiorcy projektu (1) Poddziałanie 7.1.1. Beneficjent/Projektodawca: Gminne jednostki organizacyjne pomocy społecznej Odbiorca projektu : 1.W zakresie aktywizacji społeczno zawodowej: Osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 m-cy), Osoby niepełnosprawne, Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej placówki penitencjarnej (do 1 roku od jej opuszczenia), Osoby bezdomne, Osoby nieaktywne zawodowo ze względu na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi Osoby wykazujące bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających (poddające się procesowi leczenia lub po jego zakończeniu w okresie do 1 roku od jego zakończenia) ; 2. W zakresie integracji społecznej młodzieży: Młodzież od 15 do 25 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (nieobjęta działaniami OHP).

11 Beneficjenci (Projektodawcy) i odbiorcy projektu (1) Poddziałanie 7.1.2. Beneficjent/Projektodawca: Powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej Odbiorca projektu: Osoby niepełnosprawne ; Osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze (art. 19 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej) ; Uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym oraz osoby nie będące obywatelami polskimi posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, mający trudności z integracją zawodowa i społeczną.

12 Zakres projektu systemowego działania z zakresu form aktywnej integracji (80%) ;działania z zakresu form aktywnej integracji (80%) ; upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (20%).upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej (20%).

13 Część III Działania z zakresu aktywnej integracji

14 Instrumenty aktywnej integracji Zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem.

15 Instrumenty aktywnej integracji (1) Instrumenty aktywizacji zawodowej: Uczestnictwo w zajęciach CIS ( w ramach kontraktu socjalnego); Uczestnictwo w zajęciach KIS ( w ramach kontraktu socjalnego lub programu aktywności lokalnej ); Wykonywanie prac społecznie użytecznych ( na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ); Uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej u pracodawcy lub podmiotu niebędącego pracodawcą* ( po odbyciu zajęć w CIS lub KIZ ); Dofinansowanie usamodzielnienia ekonomicznego lub zmiany miejsca zamieszkania* ( wysokość oraz warunki wsparcia określa Rada Gminy w drodze uchwały ). * Instrumenty przygotowywane w zmianach ustawy o pomocy społecznej.

16 Instrumenty aktywnej integracji (2) Instrumenty aktywizacji edukacyjnej: Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym; Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego; Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową.

17 Instrumenty aktywnej integracji (3) Instrumenty aktywizacji zdrowotnej: Skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia; Skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób; Skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; Skierowanie wniosku do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności; Program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, w przypadku osób uzależnionych od alkoholu ( w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ) ; Program terapeutyczny w zakładzie opieki zdrowotnej, dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających ( w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii ) ; Turnusy rehabilitacyjne, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.

18 Instrumenty aktywnej integracji (4) Instrumenty aktywizacji społecznej: Organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia, świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych; Skierowanie i finansowanie uczestnictwa w środowiskowych domach samopomocy lub rodzinnych domach pomocy, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej; Organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym tłumacz osoby głuchoniemej, przewodnik osoby niewidomej, asystent personalny osoby niepełnosprawnej; Organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym animator lokalny, lider klubu integracji społecznej, streetworker; Organizacja wolontariatu; Organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych; Organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych.

19 Instrumenty aktywnej integracji (5) Instrumenty towarzyszące w przypadku realizacji kontraktu lub innych narzędzi aktywnej integracji: Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (na czas realizacji zajęć), poniesione przez osobę objętą działaniami aktywnej integracji, będącą stroną kontraktu socjalnego lub innej formy wsparcia; Koszty pobytu dziecka osoby aktywizowanej w świetlicach lub klubach dla młodzieży, poniesione przez osobę objętą działaniami aktywnej integracji, będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą wsparcia.

20 Narzędzia realizacji projektu w zakresie form aktywnej integracji Kontrakt socjalny; Kontrakt socjalny; Program aktywności lokalnej; Program aktywności lokalnej; Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

21 KONTRAKT SOCJALNY

22 Narzędzia aktywnej integracji KONTRAKT SOCJALNY (odrębna sprawozdawczość i monitoring wykorzystania) Kontrakt socjalny (lub indywidualny program) jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej, a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwienia aktywizacji społeczno - zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

23 Kontrakt socjalny – zakres (1) Kontrakt socjalny przewiduje wzajemne zobowiązania stron, w tym możliwości zastosowania : o WSPARCIA FINANSOWEGO; o PRACY SOCJALNEJ; o INSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI - obowiązek stosowania w projekcie systemowym.

24 Kontrakt socjalny – zakres (2) 1. WSPARCIE FINANSOWE (realizowane zgodnie z przepisami pomocy społecznej) W przypadku osoby (rodziny) korzystającej z zasiłku okresowego, wsparcie finansowe w ramach kontraktu socjalnego może być dokonywane przez przyznanie części zasiłku okresowego przewyższającą min. wartość tego zasiłku. Świadczenie to może być przyznane do wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem tej osoby (rodziny). W przypadku osoby nie korzystającej z zasiłku okresowego możliwe jest wsparcie finansowe w ramach kontraktu socjalnego przez przyznanie zasiłku celowego wspierającego działania o charakterze aktywizacyjnym, np.: na dojazdy do instytucji uczestniczących w działaniach na rzecz aktywnej integracji – dojazd: na szkolenie, staż, przygotowanie zawodowe, do miejsca zatrudnienia.

25 Kontrakt socjalny – zakres (3) 2. PRACA SOCJALNA (realizowane zgodnie z przepisami pomocy społecznej) Działanie realizowane przez pracownika socjalnego w celu: pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych; tworzenie warunków dla integracji społecznej i zawodowej osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

26 Kontrakt socjalny ODMIANY KONTRAKTU SOCJALNEGO Indywidualny program wychodzenia z bezdomności ; Indywidualny program wychodzenia z bezdomności ; Indywidualny program integracyjny dla uchodźców i imigrantów ; Indywidualny program integracyjny dla uchodźców i imigrantów ; Indywidualny program usamodzielnienia dla osób opuszczających rodziny zastępcze raz placówki dla dzieci i młodzieży. Indywidualny program usamodzielnienia dla osób opuszczających rodziny zastępcze raz placówki dla dzieci i młodzieży.

27 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

28 Narzędzia aktywnej integracji PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Program aktywności lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkających na pewnej przestrzeni obejmującej obszar gminy: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej, mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy; Program aktywności lokalnej może być realizowany w ramach partnerstwa lokalnego.

29 Program Aktywności Lokalnej – zakres (1) Program aktywności lokalnej musi określać: Cele oraz przewidziane rezultaty, Ocenę zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów, Szczegółowy opis planowanych działań, Czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych działań, Budżet przewidziany na realizację programu z podziałem na poszczególne kategorie wydatków, Podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części składowych programu, Uzasadnienie realizacji.

30 Program Aktywności Lokalnej – zakres (2) W ramach programu aktywności lokalnej przewiduje się zastosowanie: oŚRODOWISKOWEJ PRACY SOCJALNEJ ; oDZIAŁAŃ O CHARAKTRZE ŚRODOWISKOWYM; oINSTRUMENTÓW AKTYWNEJ INTEGRACJI - obowiązek zastosowania co najmniej jednego z instrumentów aktywnej integracji w projekcie systemowym.

31 Program aktywności lokalnej – zakres (3) 1. ŚRODOWISKOWA PRACA SOCJALNA Działanie realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu: pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji społecznej i zawodowej.

32 2. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów związanych z przygotowaniem i realizacją programu; edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym. Program aktywności lokalnej – zakres (4)

33 DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

34 Narzędzia aktywnej integracji DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (1) Wsparcie stanowiące zadanie PCPR; Wsparcie obejmuje działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej realizowanych przez: JST, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywizacji Zawodowej, Organizację pozarządową, Inny podmiot działający statutowo na rzecz o.n.; Usługi o charakterze informacyjnym, orzeczniczym, doradczym, szkoleniowym, których celem jest: Wsparcie o.n. w podejmowaniu aktywizacji zawodowej, Włączanie o.n. w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej realizowane w WTZ.

35 Narzędzia aktywnej integracji DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (2) Działania finansowane są przez PCPR z własnej inicjatywy lub z inicjatywy podmiotu mającego realizować zadanie: W przypadku jednostek spoza sektora finansów publicznych - na zasadach i w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego, W przypadku jednostek sektora finansów publicznych - w drodze porozumienia; Schemat dot. zasad wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych stanowi Załącznik nr 4 do Wytycznych.

36 Narzędzia aktywnej integracji – Podsumowanie (1) Zakończenie kontraktu socjalnego, programu aktywności lokalnej oraz wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego oznacza: Skierowanie osoby objętej projektem do podjęcia zatrudnienia bezpośrednio u pracodawcy (lub podmiotu niebędącego pracodawcą) ; Skierowanie osoby objętej projektem do PUP lub innej instytucji rynku pracy ; Zaangażowanie osoby do stałego uczestnictwa w środowiskowych instytucjach aktywizujących – dla programu aktywności lokalnej.

37 Narzędzia aktywnej integracji – Podsumowanie (2) Kontrakt socjalny może realizować wyłącznie pracownik socjalny w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, Program aktywności lokalnej oraz wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych może być realizowane przez pracownika socjalnego, innych pracowników jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, pracowników JST lub pracowników lub wolontariuszy NGO; Zadania realizowane są w ramach limitu na osobę (odbiorcę wsparcia) zgodnie z aktualnymi cenami obowiązującymi na rynku lokalnym; Plan wydatków w ramach kontraktu socjalnego przedstawiany jest do zatwierdzenia kierownik OPS / PCPR – wsparcie rozliczane jest indywidualnie dla każdej osoby, Plan wydatków programu aktywności lokalnej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych określany jest w ramach zadania – wsparcie rozliczane jest dla całego zadania na poziomie Projektodawcy.

38 Narzędzia aktywnej integracji – Podsumowanie (3) Koszty instrumentów aktywnej integracji w kontraktach i programach oceniane są co kwartał przez kierownika OPS / PCPR; Indywidualne koszty instrumentów aktywnej integracji mogą zostać podwyższone ze względu na uzasadnioną sytuację odbiorców wsparcia – wydatki muszą mieścić się w limicie wydatków przyznanym Projektodawcy na kwartał; Podwyższone wydatki realizowane są na podstawie decyzji kierownika OPS / PCPR – lub (na podstawie stosownego upoważnienia) przez pracownika socjalnego; W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków przydzielonego na realizację kontraktu, projektu, wsparcia w danym roku budżetowym kierownik OPS / PCPR może wstrzymać realizację zadania; Zadania w ramach projektu systemowego realizowane są na podstawie przepisów o rachunkowości, we współpracy ze służbami finansowo-księgowymi danej jednostki.

39 Część IV Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

40 Możliwość zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych lub doradców ds. osób niepełnosprawnych w OPS / PCPR: opracowników socjalnych spełniających wymogi określone w przepisach o pomocy społecznej; odoradców do spraw osób niepełnosprawnych – pracowników socjalnych lub doradców zawodowych specjalizujących się w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych; Premie lub dodatki dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji, z tytułu dodatkowych zadań wynikających z realizacji projektu systemowego.

41 Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej W ramach projektu systemowego możliwe jest: finansowanie wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego pracownika; sfinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionego pracownika socjalnego – zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL.

42 Część V Zasady realizacji projektu systemowego

43 Realizacja projektu systemowego (1) Współdziałanie między JST na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o samorządzie powiatowym (w ramach wniosku aplikuje co najmniej dwa podmioty) Umowa, porozumienie, statut określające : Uzgodnienie działań, zasady wspólnej realizacji zadań ; Zakres zadań Beneficjenta (Lidera) dot. zarządzania i rozliczania projektu systemowego.

44 Realizacja projektu systemowego (2) Realizacja odrębnie przez JST (w ramach wniosku aplikuje jeden podmiot - Beneficjent) Realizacja samodzielna ; Realizacja w partnerstwie.

45 Realizacja samodzielna projektu systemowego (3) Realizacja samodzielna Działania w zakresie aktywnej integracji prowadzone są przez pracownika socjalnego OPS lub pracownika PCPR – pracownik socjalny przygotowuje projekt kontraktu socjalnego lub projektu aktywności lokalnej, który w zakresie planu finansowego akceptowany jest przez kierownika jednostki.

46 Realizacja samodzielna projektu systemowego (4) Realizacja w partnerstwie 1.Partnerstwo realizacji – możliwość zlecenia części zadań podmiotom spoza sektora finansów w publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub podmiotom z sektora finansów publicznych w trybie porozumienia; 2.Partnerstwo relacji – wspólna realizacja zadań przez Beneficjenta (Projektodawcę) i podmioty spoza sektora finansów publicznych, poprzez: a.Partnerstwo lokalne – stanowiące pisemne porozumienie partnerów publicznych społecznych i prywatnych realizujących projekt, b.Partnerstwo publiczno – społeczne.

47 Partnerstwo z PUP Beneficjenci z terenu powiatu są zobowiązani zainicjować zawiązanie partnerstwa zadaniowego z Powiatowym Urzędem Pracy określającego zasady współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji, np.: –Zasady współpracy w zakresie procedur postępowania ze wspólnymi klientami, –Zasady współpracy w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych ; Partnerstwo może obejmować więcej partnerów oraz określać inne zadania związane ze współpracą publicznych służb zatrudnienia, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – w szczególności w zakresie zadań związanych z realizacją gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

48 Wymogi wobec Beneficjentów w projekcie systemowym (1) WYMOGI MERYTORYCZNE Posiadanie dokumentu programowego – powiatowa / gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Obowiązek przyjęcia strategii do dnia 31 grudnia 2008 r.; W przypadku nieprzyjęcia strategii Gmina / Powiat traci możliwość uczestnictwa w projekcie – umowa o dofinansowanie wygasa, przy czym wydatki poniesione w trakcie trwania projektu w roku 2008 są kwalifikowalne po ich rozliczeniu; Istnieje możliwość ponownego uczestnictwa w projekcie po przyjęciu strategii.

49 Wymogi wobec Beneficjentów w projekcie systemowym (2) WYMOGI ORGANIZACYJNE OPS – zatrudnianie co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2 tyś. Mieszkańców i nie mniej niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku; PCPR - zatrudnianie co najmniej 1 doradcę ds. osób niepełnosprawnych (pracownika socjalnego lub doradcę zawodowego ds. o.n.) Obowiązek należy spełnić do dnia 31 grudnia 2010 r.; W przypadku nieosiągniecia odpowiedniego stanu zatrudnienia Gmina / Powiat traci możliwość uczestnictwa w projekcie – umowa o dofinansowanie wygasa, przy czym wydatki poniesione w trakcie trwania projektu do roku 2010 są kwaifikowalne po ich rozliczeniu, Istnieje możliwość ponownego uczestnictwa w projekcie po zatrudnieniu odpowiedniej liczby pracowników.

50 Wymogi wobec Beneficjentów w projekcie systemowym (3) WYMOGI FINANSOWE Posiadanie wkładu własnego w realizacji projektu: min. 9,75 %OPS – min. 9,75 % min. 5,25 %PCPR – min. 5,25 % Źródła finansowania wkładu własnego: Budżet JST szczebla lokalnego (w tym środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone na realizację zadań wobec uchodźców), PFRON, FP na finansowanie prac społecznie użytecznych.

51 Zasady finansowania projektów systemowych

52 Finansowanie kontraktu socjalnego JSTEFS - Środki budżetu JST na finansowanie zasiłków i pomocy w naturze; - Część kosztów pracy socjalnej: wsparcie finansowe (zasiłki okresowe, celowe); wynagrodzenia pracowników - koszty wynagrodzenia dotychczas zatrudnionych (nie w ramach projektu systemowego) pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji (wg stanu na 31 grudnia danego roku); - Wydatki z FP na finansowanie prac społecznie użytecznych. - Instrumenty aktywnej integracji (z wyjątkiem wydatków FP na finansowanie prac społecznie użytecznych); - Część kosztów pracy socjalnej: (koszty wynagrodzenia nowozatrudnionych pracowników + dodatki do wynagrodzeń), świadczenia zwiększające zasiłki okresowe, a także zasiłki celowe.

53 Finansowanie programu aktywności lokalnej JSTEFS - Finansowanie działań o charakterze środowiskowym; - Część kosztów środowiskowej pracy socjalnej: wynagrodzenia pracowników - koszty wynagrodzenia dotychczas zatrudnionych (nie w ramach projektu systemowego) pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji (wg stanu na 31 grudnia danego roku); - Wydatki z FP na finansowanie prac społecznie użytecznych - Instrumenty aktywnej integracji (z wyjątkiem wydatków FP na finansowanie prac społecznie użytecznych); - Część kosztów pracy socjalnej (zatrudnienie nowych pracowników socjalnych + dodatki do wynagrodzeń).

54 Finansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Finansowanie działań na rzecz uchodźców JSTEFS - Środki PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną. - Wsparcie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. JSTEFS - Środki budżetu JST pochodzące z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone. - Wsparcie działań na rzecz uchodźców.

55 Dziękuję za uwagę Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Wojew ó dztwa Pomorskiego ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819 tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93 E-mail: defs@woj-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Projekty systemowe realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Działanie 7.1. PO KL Gdańsk, luty 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google