Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień dla Polski. Główne kwestie/tematy 1. Tło xSytuacja Polski xPolska, Kyoto i dyrektywa SHE 2. Główne założenia i podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień dla Polski. Główne kwestie/tematy 1. Tło xSytuacja Polski xPolska, Kyoto i dyrektywa SHE 2. Główne założenia i podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień dla Polski

2 Główne kwestie/tematy 1. Tło xSytuacja Polski xPolska, Kyoto i dyrektywa SHE 2. Główne założenia i podsumowanie KPRU 3. Całkowita liczba uprawnień 4. Liczba uprawnień na poziomie sektorów/aktywności 5. Liczba uprawnień na poziomie instalacji 6. Pozostałe aspekty

3 Sytuacja Polski Podstawowe informacje zHistoria yTransformacja ekonomiczna po 1989 ySpadek PKB o 18% w 1991 w porównaniu z PKB w 1989 yPierwszy wzrost PKB po transformacji osiągnięty w 1992 (2,6%) yStopa bezrobocia sięgnęła 20,5% w 2003 zObecnie: y38,2 miliony mieszkańców w 2003 yPKB 10 450 EURO/cap w 2003 (ppp) yWzrost PKB w 2004 – przewidywany powyżej 5% yBezrobocie – 19,1% w sierpniu 2004 y97 % udziału węgla w produkcji energii elektrycznej (2002)

4 Sytuacja Polski PKB na mieszkańca THE ECONOMIST – Polityka 012004 Zgodnie z purchase power parity (ppp), 2003 [%] of EU-15 średnio

5 Sytuacja Polski Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w 2003

6 Sytuacja Polski Zużycie energii pierwotnej na mieszkańca 0 1 2 3 4 5 199419951996199719981999200020012002 [toe/cap] Polska EU-15 Źródło: Roczniki statystyczne GUS, Energy Balances of OECD Countries

7 Sytuacja Polski PKB i wzrost w przemyśle Wzrost PKB historyczny i wg obecnych planów rządu w [%] Produkcja sprzedana w przemyśle - wskaźniki wzrostu 0,05,010,015,020,025,030,0 2004 08 2004 07 2004 06 2004 05 2004 04 2004 03 2004 02 2004 01 2003 12 2003 11 2003 10 2003 09 2003 08 2003 07 [%] zmiana w porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym roku Źródło: GUS i prognozy Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS)

8 Sytuacja Polski Podsumowanie zGłówne kwestie: yDuża luka w PKB i zużyciu energii elektrycznej na mieszkańca pomiędzy Polską a średnią w EU-15 ywęgiel dominuje w produkcji energii elektrycznej i ciepła, trudny do zastąpienia (gaz ziemny, energia jądrowa?) yNajwyższa stopa bezrobocia w EU-25 yWysokie koszty spełnienia wymagań środowiskowych UE, w tym standardów emisyjnych (SO2, NOx, pyły) zKonsekwencje: ySzybki wzrost PKB niezbędny do rozwiązania problemów socjalnych i środowiskowych w Polsce ySzybki wzrost gospodarczy niemożliwy bez znaczącego wzrostu konsumpcji energii ySpodziewany wzrost zużycia energii pierwotnej i energii elektrycznej musi spowodować wzrost emisji CO2

9 Polska i Protokół z Kioto z26.07.1994 – Polska ratyfikowała Ramową Konwencję NZ w sprawie Zmian Klimatu z13.12.2002 – Polska ratyfikowała Protokół z Kioto z1988 rokiem bazowym zObowiązek redukcji emisji GC w latach 2008-2012 o 6% zPolska zredukowała emisje GC z 565,3 Mt w roku bazowym do 382,8 Mt w 2001 w wyniku transformacji gospodarczej i modernizacji technologii produkcji zObecnie: Polska jest na ścieżce wypełnienia celu Protokołu z Kioto

10 Polska i dyrektywa WE-SHE Nowe kraje członkowskie w dyrektywie 2003/87/WE Orientacja dyrektywy o SHE: zDyrektywa została opracowana, aby umożliwić EU-15 wspólne osiągnięcie celu 8% redukcji GC Sytuacja nowych Krajów Członkowskich: zNowe Kraje Członkowskie mają indywidualne cele emisyjne Protokołu z Kioto, własny sposób ich realizacji oraz odmienne warunki socjalno-ekonomiczne Problem: zW jaki sposób włączyć nowe Kraje Członkowskie do SHE i zapewnić, że korzyści przewyższą koszty? Intencje: zArt. 30, punkt 2: 2. Na podstawie doświadczenia w stosowaniu niniejszej dyrektywy … Komisja opracowuje sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszej dyrektywy, rozpatrując: (i)w jaki sposób dostosować system wspólnotowy do poszerzonej Unii Europejskiej; Obecna sytuacja: zBrak specjalnych zasad dla nowych Krajów Członkowskich i rozważenia ich specyficznych warunków

11 Założenia dotyczące przygotowania KPRU dla Polski 1.Polska w pełni popiera generalny cel dyrektywy: Niniejsza Dyrektywa ma na celu wsparcie realizacji zobowiązań Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich w sposób bardziej skuteczny poprzez sprawny europejski rynek handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przy możliwie najmniejszym ograniczeniu rozwoju gospodarczego i poziomu zatrudnienia. (preambuła, punkt 5) 2.W propozycji KPRU Polska zastosowała wszystkie kryteria Załącznika III stosownie do specyficznej sytuacji Polski i uwzględniając powyższy cel 3.Fundamentalne założenie: wdrożenie SHE w Polsce nie powinno pogorszyć sytuacji polskiej gospodarki w porównaniu do sytuacji indywidualnej realizacji celu z Kioto

12 NAP preparation process zPolski KPRU opracowany (włączając projekt dokumentu) przez – Badania Systemowe EnergSys (lider konsorcjum), Ecofys Polska i CMS Cameron McKenna zNadzór i przygotowanie końcowego dokumentu – Ministerstwo Środowiska yDane zebrane i ustrukturalizowane w bazie danych, zbierane głównie przez internet yPonad 20 spotkań konsultacyjnych z sektorami w czasie zbierania danych ySzeroki proces weryfikacji i korygowania danych yKonsultacje dotyczące metod alokacji i końcowych wyników alokacji z wszystkimi sektorami yWyniki publicznych konsultacji wzięte pod uwagę w końcowym KPRU yBlisko 1150 instalacji w SHE - 945 na liście KPRU, 221 wnioskowanych do wyłączenia OPT- OUT

13 Podsumowanie metodologii KPRU i wyników Integracja analiz Top-down i Bottom-up ANALIZA TOP-DOWN: Krok 1: Całkowita liczba uprawnień w SHE ANALIZA BOTTOM-UP (we wszystkich sektorach): Krok 2: Całkowite potrzeby emisyjne CO2 w 2005-2007 Krok 3: Podział emisji między istniejące i nowe instalacje Krok 4: Premie early action i kogeneracyjna Krok 5: Pula na instalacje niezidentyfikowane i inne potrzeby Analiza BOTTOM-UP Analiza TOP-DOWN Premia EA: 13,7 Mt/a Wszystkie zidentyfikowane instalacje SHE Emisja bazowa 219,8Mt Wskaźniki zmian emisji Base (2005-2007) Wyliczenie Emisji bazowych Wyliczenie całkowitej liczby uprawnień = 286,2 Mt/a Premia CHP: 4 Mt/a Pula bazowa - dla istniejących instalacji w (2005-2007 ) 259,7 Mt/a Pula dla nowych inst. 3,3Mt/a 5,5 Mt/a Rezerwa (wszystkie cele) 3 1 5 2a 2b Wyliczenie potrzeb emisyjnych CO2 w latach 2005-2007 4 Wyliczenie premii specjalnych Wyliczenie puli dla niezidentyfik. instalacji i pozostałych celów Niezidentyfikowane instalacje 263,0 Mt/a

14 Całkowita liczba uprawnień (1) Emisje historyczne Analiza TOP-DOWN Całkowita emisja GC w 1988 - 565,3 mln t Całkowita emisja CO2 w 1988 - 476,6 mln t Całkowita emisja GC w 2001 - 382,8 mln t (67,7% of 1988) Całkowita emisja CO2 w 2001- 317,8 mln t (66,8% of 1988)

15 Całkowita liczba uprawnień(2) Metodologia i definicje scenariuszy Analiza TOP-DOWN Metodyka projekcji top-down yZastosowano zestaw trzech modeli: (1) model makroekonomiczny, (2) model popytu na energię finalną (PROSK-E), (3) model systemu energetycznego (EFOM-PL) yStosowane i zweryfikowane w innych oficjalnych prognozach energetycznych i emisyjnych yEFOM-PL - model opisujący technologie dostarczania energii i opcje oszczędności energii po stronie popytu Analizowane scenariusze: yBLN (scenariusz bazowy) – zgodny z oficjalnymi rządowymi dokumentami, wzrost PKB: 4,7%/a do 2005, 4,1%/a średnio do 2015 yBAU88 (Business As Usual) – ten sam makroekonomiczny wzrost jak BLN, wskaźniki emisji CO2 z 1988 Struktura modelu EFOM-PL

16 Całkowita liczba uprawnień(3) Główne założenia dla scenariusza BLN Analiza TOP-DOWN Główne grupy założeń dla projekcji energii i emisji : Istotne wnioski: zObecne i przyszłe wysokie ceny gazu ziemnego zmieniły poprzednie bardzo optymistyczne oczekiwania dotyczące przejścia na dużą skalę z węgla na gaz w Polsce zPotencjał na szybkie polepszenie efektywności energetycznej został niemal całkowicie wyczerpany ze względu na fakt, że większość energochłonnych sektorów zakończyła swoje modernizacje zWniosek: Przyszły wzrost gospodarczy spowoduje znaczący wzrost emisji CO2 zPoziom i zmiana struktury PKB zProdukcja energochłonnych wytworów (stal, cement, chemikalia itd.) lub usług (np. transport) zPrzyszłe ceny energii i paliw zCharakterystyki technologii energetycznych Główne założenia makroekonomiczne

17 Całkowita liczba uprawnień(4) Projekcje CO2 w scenariuszu BLN and BAU88 Analiza TOP-DOWN

18 Emisje CO2 w scenariuszu BLN: y2001 - 317.8 Mt/a y2005- 363.4 Mt/a y2010- 394.4 Mt/a y2015 - 417.0 Mt/a Redukcje emisji CO2 dzięki early actions w całej gospodarce (obliczone jako różnica w emisji CO2 pomiędzy BAU88 i BLN) yw 2005 - 142 Mt/a yw 2010 - 196 Mt/a yw 2015 - 230 Mt/a Całkowita liczba uprawnień(5) Projekcje CO2 i efekty systemowych EA Analiza TOP-DOWN Wyliczone wczesne redukcje emisji CO2 dają każdego roku znaczące skumulowane korzyści ochrony klimatu

19 Całkowita liczba uprawnień(6) Różne ścieżki osiągnięcia celu CO2 z Protokołu z Kioto Analiza TOP-DOWN Uwaga: Wartości emisji dotyczą średniej emisji CO2 w okresie 2005-2007 Emisje CO2 w [kt/a]

20 Całkowita liczba uprawnień(7) Wyliczenie całkowitej puli uprawnień (1/2) SHARE ETS x PATH_EMI 05-07 = TOTAL_NUM AA Określenie udziału SHE dla 2005-2007: zWartość wyliczona dla 2001: SHARE ETS (2001) = 68.0% zWartość według scenariusza BLN: SHARE ETS (05-07) = 70.3% zWybrano wartość niższą (podejście konserwatywne) Wybór ścieżki wypełnienia celu Kioto zWybrano ścieżkę (2) (patrz poprzedni slajd) zWypełnia ona cel Kioto utrzymując trendy BLN zPozostawia margines dla wzrostu emisji CO2 powyżej scenariusza BLN, który jest uważany za zbyt konserwatywny w obecnej sytuacji szybkiego wzrostu PKB zJest niższa o 30 Mt CO2 rocznie w porównaniu do ścieżki liniowej redukcji emisji pomiędzy rokiem 1988 a celem Kioto w 2010 Analiza TOP-DOWN

21 Całkowita liczba uprawnień(8) Obliczenie całkowitej puli uprawnień (2/2) PATH_EMI 05-07 = 420,9 Mt/a SHARE ETS = 68.0% TOTAL_NUM AA = 286,2 Mt/a Emisja CO2 w sektorach SHE (1999-2002) - 219.8 Mt/a (zagregowane emisje bazowe – patrz kolejne slajdy) Emisja CO2 w sektorach SHE (2005-2007) - 263.0 Mt/a (projekcje bottom-up – patrz kolejne slajdy) Analiza TOP-DOWN Analiza BOTTOM-UP

22 Liczba uprawnień na poziomie sektorów (1) Pogrupowanie instalacji w sektory zAgregacja w Załączniku I względem działalności (działalność energetyczna, produkcja stali, cementu, klinkieru itp.) ale: wzrost produkcji pomocniczych instalacji zależy od wzrostu głównego procesu (np. popyt na produkcję ciepłowni w fabryce chemicznej zależy od wzrostu produkcji chemikaliów) zW przygotowaniu KPRU zastosowano agregację sektorową: Główna zasada: instalacje pomocnicze, które wspierają instalacje główne w sektorze są zaliczane do tego sektora (np.: przemysłowa CHP w fabryce stali jest zaliczana do sektora stali) FRAGMENT MACIERZY SEKTOR - AKTYWNOŚĆ Uwaga: Każda instalacja jest klasyfikowana zarówno względem działalności jak i sektora, co umożliwia sumowanie względem obu kategorii Analiza BOTTOM-UP

23 Liczba uprawnień na poziomie sektorów (2) Metoda obliczenia emisji CO2 w latach 2005-07 w sektorach Uwagi : yWskaźnik zmiany aktywności zgodny ze scenariuszem BLN yWskaźnik zmiany emisyjności CO2 oszacowany oddzielnie dla każdego sektora yBazowe emisje CO2 – średnia emisja CO2 z trzech lat w okresie 1999-2002 z wyłączeniem roku o najniższej emisji Wskaźnik zmiany aktywności x Wskaźnik zmiany emisyjności CO2 Wskaźnik zmiany emisji CO2 = Bazowa emisja CO2 x Emisja CO2 w 2005-2007 = Schemat obliczeń Analiza BOTTOM-UP

24 Liczba uprawnień na poziomie sektorów (3) Obliczenie wskaźników zmiany aktywności w sektorach Dwa podejścia do obliczenia wskaźnika zmiany aktywności : zProdukcja energii elektrycznej i ciepła scentralizowanego yBardziej stabilny wzrost yWskaźnik wzrostu zależny przede wszystkim od rozwoju makroekonomicznego yPrzyszła aktywność obliczona na podstawie wyników modelowania(top- down) yZastosowano taki sam zestaw modelowy jak w innych oficjalnych projekcjach energetycznych i emisyjnych zInne sektory nie produkujące energii(stal, cement, szkło itp.): yDynamiczne zmiany w krótkim i średnim horyzoncie czasowym yWskaźnik wzrostu zależny od sytuacji na rynku yPrzyszła aktywność obliczona na podstawie analizy Bottom-up uwzględniającej sytuację w poszczególnych sektorach, potencjał rozwoju (wraz z analizami zdolności produkcyjnych) i warunki na rynku yRozważono niezależne prognozy rozwoju ySzerokie konsultacje z sektorami Analiza BOTTOM-UP

25 Liczba uprawnień na poziomie sektorów (4) Zmiany wskaźników aktywności i emisji w sektorach BOTTOM-UP AnalysisAnaliza BOTTOM-UP

26 Liczba uprawnień na poziomie sektorów(5) Potrzeby emisyjne sektorów w 2005-2007 Analiza BOTTOM-UP

27 Liczba uprawnień na poziomie sektorów (6) Premie early action i kogeneracyjna Premia early action: yPremia EA jest równa 75% rocznego efektu redukcji emisji osiągniętego poprzez trwałe zmiany w technologii produkcji, udokumentowane przez prowadzącego instalcję i pozytywnie zweryfikowane przez porównanie wskaźników emisyjności CO2 dla lat 1999-2002 i roku 1988 yJako działania early action uznawano tylko projekty inwestycyjne Premia kogeneracyjna: yPremia kogeneracyjna równa się 50% rocznej redukcji emisji CO2, osiągniętej przez produkcję energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu yEfekt redukcji emisji CO2 w produkcji skojarzonej obliczono przy wykorzystaniu formuł z Dyrektywy 2004/8/WE Analiza BOTTOM-UP

28 Liczba uprawnień na poziomie sektorów (7) Obliczenie puli uprawnień dla sektorów Dla każdego sektora obliczono następujące pule: zNowe instalacje – oszacowana jako [%] całkowitej emisji CO2 w 2005-2007 oczekiwany z instalacji nowych w 2005-2007 zPrzydział bazowy – równy wyliczonej emisji w 2005-2007 pomniejszonej o pulę dla nowych instalacji zPremia early action – suma premii early action dla wszystkich instalacji w danym sektorze zPremia kogeneracyjna - suma premii kogeneracyjnych dla wszystkich instalacji w danym sektorze Analiza BOTTOM-UP Brak dyskryminacji pomiędzy sektorami: yRóżne wskaźniki wzrostu aktywności odzwierciedlają różną dynamikę rozwoju poszczególnych sektorów i mają charakter obiektywny yWyliczenie premii early action i kogeneracyjnej wykonano w oparciu o tą samą metodę we wszystkich sektorach

29 Liczna uprawnień na poziomie sektorów (8) Przydział uprawnień dla sektorów, przykładowe wyniki Analiza BOTTOM-UP Uwaga: W propozycji polskiego KPRU (tablica 20) w sektorach Elektrownie zawodowe i Przemysł cementowy, przydział bazowy i premię early action pokazano w jednej pozycji, aby odzwierciedlić fakt, że zostały one przydzielone instalacjom na podstawie tej samej zasady

30 Przydział uprawnień na poziomie instalacji (1) Ogólne zasady przydziału na poziomie instalacji zPrzydział dla istniejących instalacji objętych KPRU został dokonany oddzielnie dla każdego sektora i składał się on z trzech głównych faz: I. Przydziału bazowego II. Przydziału premii early action III. Przydziału premii kogeneracyjnej zPremie early action i kogeneracyjną obliczono w ten sam sposób dla wszystkich instalacji niezależnie od sektora yPremia early action równa się tylko 75% oszacowanego rocznego efektu redukcji emisji CO2 yPremia kogeneracyjna równa się tylko 50% oszacowanego rocznego efektu redukcji emisji CO2 yUwaga: w sektorze Elektrownie Zawodowe i Przemysł cementowy sektorowa suma premii early action jest przydzielana razem z pulą bazową zRozdział puli bazowej różni się pomiędzy sektorami, co jest wynikiem procesu konsultacji Przydział uprawnień dla instalacji

31 Liczba uprawnień na poziomie instalacji (2) Rozdział puli bazowej zPula bazowa - dwa podejścia alokacji: 1) Przydział indywidualny – dla instalacji rozwojowych, które wymagają indywidualnego podejścia do wyliczenia liczby przydzielanych im uprawnień 2) Przydział standardowy – dla wszystkich innych instalacji, oparty na formule matematycznej ustanawiającej przejrzyste zasady przydziału zPrzydział indywidualny yOdnosi się do instalacji, które podjęły inwestycje prowadzące do trwałego zwiększenie wydajności produkcji lub zakończyły działania prowadzące do dużo wyższego wykorzystaniu zdolności produkcyjnej (np. nowe kontrakty dla dostawców ciepła scentralizowanego) yLiczbę przydzielonych uprawnień obliczono na podstawie zweryfikowanych planów produkcyjnych i emisyjnych (ten sam sposób jak dla instalacji nowych) yUprawnienia wydane w ramach przydziału Indywidualnego zostały wyłączone z Puli bazowej i nie uczestniczyły w przydziale Standardowym Przydział uprawnień dla instalacji

32 Liczba uprawnień na poziomie instalacji (3) Zasady standardowego przydziału w sektorach zW 10 sektorach zastosowano metodę grandfatheringu: A_BASE INST_ST = WSP_STD S * EMI_CO2 INST_ST,base * T P Gdzie: A_BASE – liczba uprawnień wydana instalacji w Przydziale bazowym EMI_CO2 – emisja CO2 z instalacji WSP_STD – liczba uprawnień na jednostkę emisji bazowej w przydziale standardowym (Pula bazowa pomniejszona o indywidualny przydział podzielona przez sumę emisji bazowej) Tp – liczba lat w pierwszym okresie SHE INST_ST – indeks instalacji uczestniczącej w przydziale standardowym base – indeks emisji bazowej zW 4 sektorach zastosowano inne metody: ySektor cementowy – przydział proporcjonalny do prognozowanej produkcji w latach 2005- 2007 ySektor cukrowniczy – przydział proporcjonalny do produkcji w roku 2003 ySektor koksowniczy– przydział proporcjonalny do prognozowanych zdolności produkcyjnych w latach 2005-2007 yElektrownie zawodowe – przydział proporcjonalny do ważonych wartości trzech czynników: emisja bazowa (50%), zdolność produkcyjna w 2003 (25%) i maksymalny wskaźnik wykorzystania mocy w 1999-2002 (25%) Przydział uprawnień dla instalacji

33 Inne aspekty (1) Wielkość i struktura rezerwy Liczba uprawnień rezerwy: Rezerwa 8.8 Mt/a Nowe instalacje3.3 Mt/a Pozostałe cele5.5 Mt/a Emisje z gazu koksowniczego (1.6 Mt/a) Likwidacja źródeł niskiej emisji (0.6 Mt/a) Niezidentyfikowane instalacje (3.3 Mt/a) Rezerwa na nowe instalacje - przydział uprawnień zgodny z wiarygodnymi i zweryfikowanymi planami produkcyjnymi Rezerwa na emisje z gazu koksowniczego – przydział dla prowadzących koksownie w przypadku spadku zużycia gazu koksowniczego przez użytkowników zewnętrznych Rezerwa na likwidację źródeł niskiej emisji - przydział dla producentów ciepła scentralizowanego, którzy zastąpili dostawę ciepła produkowanego w małych lokalnych ciepłowniach Rezerwa na instalacje niezidentyfikowane – przydział dla instalacji istniejących, których nie ma obecnie na liście instalacji objętych KPRU

34 Inne aspekty (2) Podstawowe zasady zarządzania rezerwą zRezerwa dla nowych instalacji: yBezpłatny przydział uprawnień yJeśli rezerwa jest pusta – wykorzystanie części pozostałej rezerwy lub zakup uprawnień na rynku przez Administratora yAukcja niewykorzystanych uprawnień yZwrot uprawnień po zamknięciu instalacji bez przekazania produkcji zRezerwa na pozostałe cele: yBezpłatny przydział uprawnień yJeśli rezerwa pusta – uprawnienia nie będą przydzielane yNiewykorzystane uprawnienia są umarzane na koniec okresu

35 Inne aspekty (3) Czasowe wykluczenie, banking, przenoszenie uprawnień zWniosek o czasowe wylkuczenie (OPT-OUT): y221 instalacji – lokalni producenci ceramiki o emisji CO2 poniżej 5000 t/a głównie z 10 lub mniej pracownikami yWzględnie wysokie koszty udziału w SHE w porównaniu z posiadanym potencjałem ekonomicznym yCałkowita emisja CO2 - 220 kt w 2001 (ok. 0,1% emisji objętych SHE) zBanking yDozwolony w pierwszym okresie 2005-2007 yDozwolony pomiędzy okresami – tylko jeśli redukcję emisji osiągnięto przez trwałe ulepszenie technologii z Przenoszenie uprawnień yDozwolone jeśli produkcja likwidowanej instalacji jest zastępowana produkcją z nowej instalacji

36 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Więcej informacji: Ministerstwo Środowiska Departament Instrumentów Ochrony Środowiska tel.: (+48 22) 5792314 Kontakt: wojciech.jaworski@mos.gov.pl agnieszka.janowska@mos.gov.pl krzysztof.olendrzynski@ios.edu.pl boleslaw.jankowski@energsys.com.pl


Pobierz ppt "Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień dla Polski. Główne kwestie/tematy 1. Tło xSytuacja Polski xPolska, Kyoto i dyrektywa SHE 2. Główne założenia i podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google