Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poland, NAP presentation Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień dla Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poland, NAP presentation Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień dla Polski"— Zapis prezentacji:

1 Poland, NAP presentation Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień dla Polski
The Polish National Allocation Plan has been elaborated by a consortium lead by the consulting company Systems Research EnergSys under the supervision of the Ministry of Environment WG3, 19 October 2004

2 Główne kwestie/tematy
Poland, NAP presentation Główne kwestie/tematy 1. Tło Sytuacja Polski Polska, Kyoto i dyrektywa SHE 2. Główne założenia i podsumowanie KPRU 3. Całkowita liczba uprawnień 4. Liczba uprawnień na poziomie sektorów/aktywności 5. Liczba uprawnień na poziomie instalacji 6. Pozostałe aspekty The presentation begins with a short description of situation of Poland with respect to its economic conditions, GHG emissions and the Kyoto target. Then the main features of the Polish NAP will follow, including top-down and bottom-up approaches, description of assumptions and methodologies used in preparation of NAP. Finally the main results are going to be presented namely: quantities of allowances at national, sectoral and installation levels. WG3, 19 October 2004

3 Sytuacja Polski Podstawowe informacje
Poland, NAP presentation Sytuacja Polski Podstawowe informacje Historia Transformacja ekonomiczna po 1989 Spadek PKB o 18% w 1991 w porównaniu z PKB w 1989 Pierwszy wzrost PKB po transformacji osiągnięty w 1992 (2,6%) Stopa bezrobocia sięgnęła 20,5% w 2003 Obecnie: 38,2 miliony mieszkańców w 2003 PKB EURO/cap w 2003 (ppp) Wzrost PKB w 2004 – przewidywany powyżej 5% Bezrobocie – 19,1% w sierpniu 2004 97 % udziału węgla w produkcji energii elektrycznej (2002) Rapid economic transition to market economy began in Poland in late 1980s and lead to a 18% drop of GDP in 1991 compared to Then as of 1992 GDP began to grow. The estimate for the year 2004 is 5% GDP increase. One of the disadvantageous outcomes of the transformation is high unemployment rate which exceeded 20% in At present Poland has over 38 million inhabitants, GDP per capita in 2001 was USD according to ppp, and the exceptional feature in Europe is that about 97% of electricity production is based on coal both hard and brown with relatively high CO2 emission factors. WG3, 19 October 2004

4 Sytuacja Polski PKB na mieszkańca
Poland, NAP presentation Sytuacja Polski PKB na mieszkańca THE ECONOMIST – Polityka 01’2004 Zgodnie z purchase power parity (ppp), 2003 [%] of EU-15 średnio Polish GDP per capita expressed in purchase power parity is less than 50% of EU-15 average. (2003 figure) WG3, 19 October 2004

5 Sytuacja Polski Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w 2003
Poland, NAP presentation Sytuacja Polski Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w 2003 [kWh/a*cap] 2 500 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 GR DE DK IE GB ES PT NL FI BE IT AT FR SE LU PL EE CZ SI HU SK LV LT MT CY IEA – OECD Statistic, 2003 EU Nowe EU EU Polska Electricity consumption per capita in Poland (3 177 kWh/a) is currently below the EU-10 average (above kWh) and amounts to merely 50% of the EU-15 average which exceeds kWh/a. Economic growth in Poland in the coming years will result in fast increase in electricity consumption. WG3, 19 October 2004

6 Sytuacja Polski Zużycie energii pierwotnej na mieszkańca
Poland, NAP presentation Sytuacja Polski Zużycie energii pierwotnej na mieszkańca 1 2 3 4 5 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 [toe/cap] Polska EU-15 Poland has similar situation with respect to primary energy consumption per capita expressed in tons of oil equivalent. Here the consumption in Poland is much lower than in EU-15. Źródło: Roczniki statystyczne GUS, Energy Balances of OECD Countries WG3, 19 October 2004

7 Sytuacja Polski PKB i wzrost w przemyśle
Poland, NAP presentation Sytuacja Polski PKB i wzrost w przemyśle Wzrost PKB historyczny i wg obecnych planów rządu w [%] Produkcja sprzedana w przemyśle - wskaźniki wzrostu 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Źródło: GUS i prognozy Narodowego Planu Rozwoju na lata Relatively low level of GDP/capita enables rapid growth rate. After economic slow down in , now we observe rapid GDP and production growth especially in industry. For example, in the period between July 2003 and August 2004, sold industrial production - with two exceptions – had grown more than 10% each month compared to corresponding month in the previous year. [%] zmiana w porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym roku Źródło: Główny Urząd Statystyczny (GUS) WG3, 19 October 2004

8 Sytuacja Polski Podsumowanie
Poland, NAP presentation Sytuacja Polski Podsumowanie Główne kwestie: Duża luka w PKB i zużyciu energii elektrycznej na mieszkańca pomiędzy Polską a średnią w EU-15 węgiel dominuje w produkcji energii elektrycznej i ciepła, trudny do zastąpienia (gaz ziemny, energia jądrowa?) Najwyższa stopa bezrobocia w EU-25 Wysokie koszty spełnienia wymagań środowiskowych UE, w tym standardów emisyjnych (SO2, NOx, pyły) Konsekwencje: Szybki wzrost PKB niezbędny do rozwiązania problemów socjalnych i środowiskowych w Polsce Szybki wzrost gospodarczy niemożliwy bez znaczącego wzrostu konsumpcji energii Spodziewany wzrost zużycia energii pierwotnej i energii elektrycznej musi spowodować wzrost emisji CO2 Summing up the situation of Poland we could notice that low GDP per capita, high unemployment rate and high costs of compliance with EU legislation are currently among main problems to be solved in Poland. To overcome them Polish economy should grow at least 4-5% each year. Taking into account observed trends, we can expect that current high GDP growth will be maintained mainly due to growth of industrial production. This will inevitable lead to increased energy consumption and emissions of greenhouse gases. Higher GDP means also higher energy consumption in households and consequently higher CO2 emissions from electricity generation. All these circumstances make the Polish Government aware that CO2 emission reduction achieved in last years should be preserved for current and future economic development. WG3, 19 October 2004

9 Polska i Protokół z Kioto
Poland, NAP presentation Polska i Protokół z Kioto – Polska ratyfikowała Ramową Konwencję NZ w sprawie Zmian Klimatu – Polska ratyfikowała Protokół z Kioto 1988 rokiem bazowym Obowiązek redukcji emisji GC w latach o 6% Polska zredukowała emisje GC z 565,3 Mt w roku bazowym do 382,8 Mt w 2001 w wyniku transformacji gospodarczej i modernizacji technologii produkcji Obecnie: Polska jest na ścieżce wypełnienia celu Protokołu z Kioto Kyoto protocol is the starting point for EU Emission Trading Scheme. Its important to note, that Poland ratified the Kyoto Protocol and is obliged to reduce its GHG emissions by 6% compared to 1988. Structural changes in the whole economy, intensive modernisation and investments in more efficient production technologies has brought more than 30% reduction of GHG emissions. Thanks to drastic reform taken in the past, now Poland unlike other MS is on path to meet its Kyoto emission target. WG3, 19 October 2004

10 Poland, NAP presentation
Polska i dyrektywa WE-SHE Nowe kraje członkowskie w dyrektywie 2003/87/WE Orientacja dyrektywy o SHE: Dyrektywa została opracowana, aby umożliwić EU-15 wspólne osiągnięcie celu 8% redukcji GC Sytuacja nowych Krajów Członkowskich: Nowe Kraje Członkowskie mają indywidualne cele emisyjne Protokołu z Kioto, własny sposób ich realizacji oraz odmienne warunki socjalno-ekonomiczne Problem: W jaki sposób włączyć nowe Kraje Członkowskie do SHE i zapewnić, że korzyści przewyższą koszty? Intencje: Art. 30, punkt 2: 2. Na podstawie doświadczenia w stosowaniu niniejszej dyrektywy … Komisja opracowuje sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszej dyrektywy, rozpatrując: w jaki sposób dostosować system wspólnotowy do poszerzonej Unii Europejskiej; Obecna sytuacja: Brak specjalnych zasad dla nowych Krajów Członkowskich i rozważenia ich specyficznych warunków National Allocation Plan is an important element of implementing Emission Trading in EU. ETS directive created a legal base for this process. It is clear that this directive was designed to support EU-15 MS in joint achievement of their Kyoto target. Common action is reasonable in situation of common target. The situation of new EU Members is different because they have autonomous Kyoto targets, effective way of realization and different social and economic conditions. Entering ETS is reasonable for them if it can bring more benefits than costs. It needs creation of appropriate solutions within the directive. The authors of the directive were conscious that it could need adaptation to an enlarged EU. The current situation however is that no special rules were proposed for new EU Member States. It is why Poland has tried to formulate its own understanding of the directive goals and additional assumptions concerning NAP preparation. WG3, 19 October 2004

11 Założenia dotyczące przygotowania KPRU dla Polski
Poland, NAP presentation Założenia dotyczące przygotowania KPRU dla Polski Polska w pełni popiera generalny cel dyrektywy: “Niniejsza Dyrektywa ma na celu wsparcie realizacji zobowiązań Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich w sposób bardziej skuteczny poprzez sprawny europejski rynek handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, przy możliwie najmniejszym ograniczeniu rozwoju gospodarczego i poziomu zatrudnienia.” (preambuła, punkt 5) W propozycji KPRU Polska zastosowała wszystkie kryteria Załącznika III stosownie do specyficznej sytuacji Polski i uwzględniając powyższy cel Fundamentalne założenie: wdrożenie SHE w Polsce nie powinno pogorszyć sytuacji polskiej gospodarki w porównaniu do sytuacji indywidualnej realizacji celu z Kioto Poland fully supports the general goal of the directive to support fulfilling Kyoto commitments by EU Member States more effectively. Requirement of least possible diminution of economic development and employment included in the directive is specially important for Poland. It means in practice that implementing ETS in Poland cannot worsen the situation of the Polish economy compared to the situation of separate realisation of the Kyoto target. Taking into account these circumstances Poland applied all Annex III criteria in NAP proposal adequate to the specific situation of Poland and considering expected costs and benefits of ETS implementation. WG3, 19 October 2004

12 NAP preparation process
Poland, NAP presentation NAP preparation process Polski KPRU opracowany (włączając projekt dokumentu) przez – Badania Systemowe “EnergSys” (lider konsorcjum), Ecofys Polska i CMS Cameron McKenna Nadzór i przygotowanie końcowego dokumentu – Ministerstwo Środowiska The Polish NAP has been elaborated by consortium led by the consulting company Systems Research EnergSys including Ecofys Poland and Cameron McKenna under supervision of the Polish Ministry of Environment. The elaboration began in late 2003 and intensive work continued until late summer Data from installations were collected mainly by internet with extensive process of validation and corrections. There were more than 20 consultations with individual sectors plus comments from NGOs and public opinion. The total number of installations reached 1150 of which 221 is proposed for temporary exclusion. Dane zebrane i ustrukturalizowane w bazie danych, zbierane głównie przez internet Ponad 20 spotkań konsultacyjnych z sektorami w czasie zbierania danych Szeroki proces weryfikacji i korygowania danych Konsultacje dotyczące metod alokacji i końcowych wyników alokacji z wszystkimi sektorami Wyniki publicznych konsultacji wzięte pod uwagę w końcowym KPRU Blisko 1150 instalacji w SHE na liście KPRU, 221 wnioskowanych do wyłączenia OPT-OUT WG3, 19 October 2004

13 Poland, NAP presentation
Podsumowanie metodologii KPRU i wyników Integracja analiz Top-down i Bottom-up Analiza TOP-DOWN Analiza BOTTOM-UP ANALIZA TOP-DOWN: Krok 1: Całkowita liczba uprawnień w SHE ANALIZA BOTTOM-UP (we wszystkich sektorach): Krok 2: Całkowite potrzeby emisyjne CO2 w Krok 3: Podział emisji między istniejące i nowe instalacje Krok 4: Premie „early action” i kogeneracyjna Krok 5: Pula na instalacje niezidentyfikowane i inne potrzeby Premia EA: 13,7 Mt/a Wszystkie zidentyfikowane instalacje SHE Emisja bazowa 219,8 Mt Wskaźniki zmian emisji Base  ( ) Wyliczenie Emisji bazowych całkowitej liczby uprawnień = 286,2 Mt/a Premia CHP: 4 Mt/a Pula bazowa - dla istniejących instalacji w ( ) 259,7 Mt/a Pula dla nowych inst. 3,3 Mt/a 5,5 Mt/a Rezerwa (wszystkie cele) 3 1 5 2a 2b Wyliczenie potrzeb emisyjnych CO2 w latach 4 premii specjalnych Wyliczenie puli dla niezidentyfik. instalacji i pozostałych celów Niezidentyfikowane instalacje 263,0 Mt/a This slide presents the summary of methodology and aggregated results. Methodology integrates top-down and bottom - up approaches. Total quantity of allowances is calculated using Top-down approach and modelling calculation. Important element of this step is defining the path towards the Kyoto target. Next steps are based on Bottom-up approach applied separately to each sector. Sum of base emissions in each sector is multiplied by emission change index thus creating expected CO2 emission needs in the first ETS period. Emission change index is a result of detailed analysis carried out for each sector. Calculated emission needs of each sector are then divided into new entrants budget and the budget for existing installations. In the fourth step additional bonuses are calculated for installations that have demonstrated permanent CO2 emission reductions, achieved due to early action or cogeneration. In the fifth step remaining part of allowances is calculated and divided to distinguished purposes. All these steps are presented in more detail in the following slides. WG3, 19 October 2004

14 Całkowita liczba uprawnień (1) Emisje historyczne
Poland, NAP presentation Całkowita liczba uprawnień (1) Emisje historyczne Analiza TOP-DOWN Całkowita emisja GC w ,3 mln t Całkowita emisja CO2 w ,6 mln t Całkowita emisja GC w ,8 mln t (67,7% of 1988) Całkowita emisja CO2 w ,8 mln t (66,8% of 1988) Next group of eight slides will explain how the total quantity of allowances was calculated. This slide illustrates GHG emission trends in Poland. After 1988, GHG emissions were reduced by more than 30%. The first drop was mainly caused by the drop in GDP. Further reduction however was achieved in spite of fast economic growth and resulted mainly from improvement in energy efficiency. WG3, 19 October 2004

15 Całkowita liczba uprawnień(2) Metodologia i definicje scenariuszy
Poland, NAP presentation Całkowita liczba uprawnień(2) Metodologia i definicje scenariuszy Analiza TOP-DOWN Metodyka projekcji top-down Zastosowano zestaw trzech modeli: (1) model makroekonomiczny, (2) model popytu na energię finalną (PROSK-E), (3) model systemu energetycznego (EFOM-PL) Stosowane i zweryfikowane w innych oficjalnych prognozach energetycznych i emisyjnych EFOM-PL - model opisujący technologie dostarczania energii i opcje oszczędności energii po stronie popytu Analizowane scenariusze: BLN (scenariusz bazowy) – zgodny z oficjalnymi rządowymi dokumentami, wzrost PKB: 4,7%/a do 2005, 4,1%/a średnio do 2015 BAU’88 (Business As Usual) – ten sam makroekonomiczny wzrost jak BLN, wskaźniki emisji CO2 z 1988 Struktura modelu EFOM-PL CO2 emission projections were calculated by a set of models which was previously used to calculate official energy demand and official national emission projections for SO2, NOx and CO2. Two scenarios were calculated. The first BLN scenario was prepared using as much as possible official documents and plans. The GDP growth was assumed at the level of 4.7% till 2005 and 4.1% average till 2015. The second scenario BAU’88 is based on the same macroeconomic assumptions and CO2 emission figures from 1988. WG3, 19 October 2004

16 Całkowita liczba uprawnień(3) Główne założenia dla scenariusza BLN
Poland, NAP presentation Całkowita liczba uprawnień(3) Główne założenia dla scenariusza BLN Analiza TOP-DOWN Główne grupy założeń dla projekcji energii i emisji: Główne założenia makroekonomiczne Poziom i zmiana struktury PKB Produkcja energochłonnych wytworów (stal, cement, chemikalia itd.) lub usług (np. transport) Przyszłe ceny energii i paliw Charakterystyki technologii energetycznych Main input data to the model consist of: future GDP level and structure, production of energy intensive products or services, fuel prices and technology characterisation. It is worth to underline two important changes compared to previous calculations. The first relate to much higher natural gas prices. Higher gas prices in Polish conditions means lower scale of shift from coal to gas. The second issue relate to largely exhausted low cost potential for energy efficiency improvement. Further improvements need more investments. Both these and other factors caused that assumed economic development will have to be accompanied by significant CO2 emission increase. . Istotne wnioski: Obecne i przyszłe wysokie ceny gazu ziemnego zmieniły poprzednie bardzo optymistyczne oczekiwania dotyczące przejścia na dużą skalę z węgla na gaz w Polsce Potencjał na szybkie polepszenie efektywności energetycznej został niemal całkowicie wyczerpany ze względu na fakt, że większość energochłonnych sektorów zakończyła swoje modernizacje Wniosek: Przyszły wzrost gospodarczy spowoduje znaczący wzrost emisji CO2 WG3, 19 October 2004

17 Poland, NAP presentation
Całkowita liczba uprawnień(4) Projekcje CO2 w scenariuszu BLN and BAU’88 Analiza TOP-DOWN This figure shows results of calculation. The blue line represent the Base scenario the red one - the BAU scenario with fixed emission factors. CO2 emissions in BLN scenario grow due to economic and energy consumption growth and reduced scale of coal substitution. BLN path goes however below the Kyoto limit. CO2 emissions in BAU scenario are much higher than in BLN scenario. The difference between both scenarios shows scale of emission reduction due to action taken after 1988 in the entire economy. WG3, 19 October 2004

18 Całkowita liczba uprawnień(5) Projekcje CO2 i efekty systemowych EA
Poland, NAP presentation Całkowita liczba uprawnień(5) Projekcje CO2 i efekty systemowych EA Analiza TOP-DOWN Emisje CO2 w scenariuszu BLN: Mt/a Mt/a Mt/a Mt/a Redukcje emisji CO2 dzięki „early actions” w całej gospodarce (obliczone jako różnica w emisji CO2 pomiędzy BAU’88 i BLN) w Mt/a w Mt/a w Mt/a Here you can find main emission figures. CO2 emissions in BLN scenario are close to levels calculated in the Third National Communication to UNFCC. Emission reduction effects achieved until now are giving yearly savings of 140 Mt of CO2 not emitted to the atmosphere. Effects of these early actions in the future will be even higher. These reductions are giving significant climate protection benefits each year. Wyliczone wczesne redukcje emisji CO2 dają każdego roku znaczące skumulowane korzyści ochrony klimatu WG3, 19 October 2004

19 Poland, NAP presentation
Całkowita liczba uprawnień(6) Różne ścieżki osiągnięcia celu CO2 z Protokołu z Kioto Analiza TOP-DOWN Emisje CO2 w [kt/a] Defining path toward the Kyoto target is an important element of NAP preparation. This figure presents three possible paths. path number (1) follows linear emission reduction between 1988 and Kyoto target in 2010. path number (3) represents BASE line projection, that goes below the Kyoto target path number (2) keeps emission trends of BASE line path and aims exactly at the Kyoto target in 2010 Uwaga: Wartości emisji dotyczą średniej emisji CO2 w okresie WG3, 19 October 2004

20 Poland, NAP presentation
Całkowita liczba uprawnień(7) Wyliczenie całkowitej puli uprawnień (1/2) Analiza TOP-DOWN SHAREETS x PATH_EMI = TOTAL_NUMAA Określenie udziału SHE dla : Wartość wyliczona dla 2001: SHAREETS (2001) = 68.0% Wartość według scenariusza BLN: SHAREETS (05-07) = 70.3% Wybrano wartość niższą (podejście konserwatywne) Wybór ścieżki wypełnienia celu Kioto Wybrano ścieżkę (2) (patrz poprzedni slajd) Wypełnia ona cel Kioto utrzymując trendy BLN Pozostawia margines dla wzrostu emisji CO2 powyżej scenariusza BLN, który jest uważany za zbyt konserwatywny w obecnej sytuacji szybkiego wzrostu PKB Jest niższa o 30 Mt CO2 rocznie w porównaniu do ścieżki liniowej redukcji emisji pomiędzy rokiem 1988 a celem Kioto w 2010 Total quantity of allowances were calculated by multiplication of CO2 emission from years in selected path towards Kyoto target and share of emissions under ETS. In spite of the fact that share of ETS emissions in BLN scenario was expected to grow up to 70,3%, the lower value of 68% obtained for 2001 year was accepted. Concerning emission path it was decided that BLN line is too conservative in light of the latest data on economy growth. The path with number (2) was chosen for calculation. It also fulfils Kyoto target but additionally gives a safety margin to possible increase of CO2 emission above BLN scenario. WG3, 19 October 2004

21 Poland, NAP presentation
Całkowita liczba uprawnień(8) Obliczenie całkowitej puli uprawnień (2/2) Analiza TOP-DOWN PATH_EMI = 420,9 Mt/a SHAREETS = 68.0% TOTAL_NUMAA = 286,2 Mt/a Emisja CO2 w sektorach SHE ( ) Mt/a (zagregowane emisje bazowe – patrz kolejne slajdy) Emisja CO2 w sektorach SHE ( ) Mt/a (projekcje bottom-up – patrz kolejne slajdy) Analiza BOTTOM-UP Based on described decisions the total quantity of allowances for ETS sector in was calculated as Mt average per year. For comparison - the base CO2 emission from years and projected CO2 emission in years are also shown. They were calculated based on bottom-up analysis. More details in the following. WG3, 19 October 2004

22 Poland, NAP presentation
Liczba uprawnień na poziomie sektorów (1) Pogrupowanie instalacji w sektory Analiza BOTTOM-UP Agregacja w Załączniku I względem działalności (działalność energetyczna, produkcja stali, cementu, klinkieru itp.) ale: wzrost produkcji pomocniczych instalacji zależy od wzrostu głównego procesu (np. popyt na produkcję ciepłowni w fabryce chemicznej zależy od wzrostu produkcji chemikaliów) W przygotowaniu KPRU zastosowano agregację sektorową: Główna zasada: instalacje pomocnicze, które wspierają instalacje główne w sektorze są zaliczane do tego sektora (np.: przemysłowa CHP w fabryce stali jest zaliczana do sektora stali) FRAGMENT MACIERZY SEKTOR - AKTYWNOŚĆ Uwaga: Każda instalacja jest klasyfikowana zarówno względem działalności jak i sektora, co umożliwia sumowanie względem obu kategorii Calculation of allowances in each sector was done using Bottom-up approach. Classification by sector differs slightly from the classification of activities in Annex I. The main difference is that ancillary installations that feed main installations in certain sector are classified in that sector. For example: the paper production covers installations with three different activities according Annex I: energy activity, lime production and paper production. WG3, 19 October 2004

23 Poland, NAP presentation
Liczba uprawnień na poziomie sektorów (2) Metoda obliczenia emisji CO2 w latach w sektorach Analiza BOTTOM-UP Schemat obliczeń Wskaźnik zmiany aktywności Uwagi: Wskaźnik zmiany aktywności zgodny ze scenariuszem BLN Wskaźnik zmiany emisyjności CO2 oszacowany oddzielnie dla każdego sektora Bazowe emisje CO2 – średnia emisja CO2 z trzech lat w okresie z wyłączeniem roku o najniższej emisji x Wskaźnik zmiany emisyjności CO2 = Wskaźnik zmiany emisji CO2 In each of 14 analysed sectors the same procedure was applied to calculate expected CO2 emission needs in In the first step activity change and CO2 intensity change indexes were defined. They were then multiplied to give CO2 emission change index that reflects expected changes between base emissions and the first ETS commitment period. This index multiplied by base CO2 emission gives expected CO2 emission in each sector in Base emission in each sector is equal to the sum of base emissions from installations in the sector, defined as average over period excluding the year with lowest emission. This definition was taken in order to filter out situations of temporal drop in an installation’s production. x Bazowa emisja CO2 = Emisja CO2 w WG3, 19 October 2004

24 Poland, NAP presentation
Liczba uprawnień na poziomie sektorów (3) Obliczenie wskaźników zmiany aktywności w sektorach Analiza BOTTOM-UP Dwa podejścia do obliczenia wskaźnika zmiany aktywności: Produkcja energii elektrycznej i ciepła scentralizowanego Bardziej stabilny wzrost Wskaźnik wzrostu zależny przede wszystkim od rozwoju makroekonomicznego Przyszła aktywność obliczona na podstawie wyników modelowania(top-down) Zastosowano taki sam zestaw modelowy jak w innych oficjalnych projekcjach energetycznych i emisyjnych Inne sektory nie produkujące energii(stal, cement, szkło itp.): Dynamiczne zmiany w krótkim i średnim horyzoncie czasowym Wskaźnik wzrostu zależny od sytuacji na rynku Przyszła aktywność obliczona na podstawie analizy Bottom-up uwzględniającej sytuację w poszczególnych sektorach, potencjał rozwoju (wraz z analizami zdolności produkcyjnych) i warunki na rynku Rozważono niezależne prognozy rozwoju Szerokie konsultacje z sektorami Calculation of activity change indexes was done separately for each sector. In electricity and heat production sectors they were calculated by using model set described in Top-down part of the presentation. It is due to the fact, that energy production trends are more stable in time and depend on development of the whole economy. Activity changes for non-energy production sectors were defined based on results of bottom-up, market oriented analysis. Production growth in these sectors is more dynamic and could reach yearly rates higher than 20%. Future activities were estimated based on current sector situation, market conditions and assessment of development potential. Wide consultations with sectors were performed. WG3, 19 October 2004

25 Poland, NAP presentation
Liczba uprawnień na poziomie sektorów (4) Zmiany wskaźników aktywności i emisji w sektorach BOTTOM-UP Analysis Analiza BOTTOM-UP This slide shows exemplary results of such analysis in several sectors. Activity change indexes are within relatively wide range of values, that reflect real differences in their development potential. For example, expected dynamics of centralised heat production is much smaller than of electricity generation. Relatively high growth in cooking plants or iron and steel industry reflect advantageous situation of those sectors due to currently observed demand increase in these markets. As concerns CO2 emission intensity indicators, their values are close to 100%. It reflects the fact, that existing production technologies were deeply modernised in previous years (see drop of CO2 in previous years) and that there is only limited time available before In some sectors (power generation and refineries) new environmental requirements will increase energy consumption and CO2 emission (e.g. DESOX installations). WG3, 19 October 2004

26 Poland, NAP presentation
Liczba uprawnień na poziomie sektorów(5) Potrzeby emisyjne sektorów w Analiza BOTTOM-UP Calculated CO2 emission change indexes were multiplied by base emissions thus creating CO2 emission needs in each of the analysed sectors. This table shows exemplary results for several sectors. It is worth to underline that total expected CO2 emission needs in are about 20% higher compared to base emissions from WG3, 19 October 2004

27 Poland, NAP presentation
Liczba uprawnień na poziomie sektorów (6) Premie „early action” i kogeneracyjna Analiza BOTTOM-UP Premia „early action”: Premia EA jest równa 75% rocznego efektu redukcji emisji osiągniętego poprzez trwałe zmiany w technologii produkcji, udokumentowane przez prowadzącego instalcję i pozytywnie zweryfikowane przez porównanie wskaźników emisyjności CO2 dla lat i roku 1988 Jako działania „early action” uznawano tylko projekty inwestycyjne Premia kogeneracyjna: Premia kogeneracyjna równa się 50% rocznej redukcji emisji CO2, osiągniętej przez produkcję energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu Efekt redukcji emisji CO2 w produkcji skojarzonej obliczono przy wykorzystaniu formuł z Dyrektywy 2004/8/WE The Polish NAP proposal contains also early action and cogeneration bonuses according to Annex III criteria 7 and 8. They were calculated based on real and permanent CO2 emission reduction effects achieved in installations through early actions or cogeneration production. These effects made possible CO2 emission reduction in Poland below the Kyoto target and generate real climate protection benefits each year. It was decided, that fraction of allowances allocated as early action or cogeneration bonuses are respectively 75% and 50% of CO2 emission reduction effects. WG3, 19 October 2004

28 Poland, NAP presentation
Liczba uprawnień na poziomie sektorów (7) Obliczenie puli uprawnień dla sektorów Analiza BOTTOM-UP Dla każdego sektora obliczono następujące pule: Nowe instalacje – oszacowana jako [%] całkowitej emisji CO2 w oczekiwany z instalacji nowych w Przydział bazowy – równy wyliczonej emisji w pomniejszonej o pulę dla nowych instalacji Premia „early action” – suma premii „early action” dla wszystkich instalacji w danym sektorze Premia kogeneracyjna - suma premii kogeneracyjnych dla wszystkich instalacji w danym sektorze Before allocation to installation level the four main allowances budgets were defined in each sector. Calculated emission needs were split into: (1) new entrants budget – for installation entering ETS and (2) the base allocation budget - for installations covered by current NAP list. Sum of early action and cogeneration bonuses in sectors create sectoral early action and cogeneration budgets. It is important to underline, that calculation of EA and cogeneration bonuses was performed according the same rules in all sectors and that differences in emission growth rates between sectors reflect real differences in development potential Brak dyskryminacji pomiędzy sektorami: Różne wskaźniki wzrostu aktywności odzwierciedlają różną dynamikę rozwoju poszczególnych sektorów i mają charakter obiektywny Wyliczenie premii „early action” i kogeneracyjnej wykonano w oparciu o tą samą metodę we wszystkich sektorach WG3, 19 October 2004

29 Poland, NAP presentation
Liczna uprawnień na poziomie sektorów (8) Przydział uprawnień dla sektorów, przykładowe wyniki Analiza BOTTOM-UP This table presents results of calculation in respect to all sectoral budgets including totals for all ETS sectors. Three budgets are allocated to installations within NAP, while sectoral budgets for new entrants were aggregated into single new entrants reserve. Uwaga: W propozycji polskiego KPRU (tablica 20) w sektorach Elektrownie zawodowe i Przemysł cementowy, przydział bazowy i premię „early action” pokazano w jednej pozycji, aby odzwierciedlić fakt, że zostały one przydzielone instalacjom na podstawie tej samej zasady WG3, 19 October 2004

30 Poland, NAP presentation
Przydział uprawnień na poziomie instalacji (1) Ogólne zasady przydziału na poziomie instalacji Przydział uprawnień dla instalacji Przydział dla istniejących instalacji objętych KPRU został dokonany oddzielnie dla każdego sektora i składał się on z trzech głównych faz: I. Przydziału bazowego II. Przydziału premii „early action” III. Przydziału premii kogeneracyjnej Premie „early action” i kogeneracyjną obliczono w ten sam sposób dla wszystkich instalacji niezależnie od sektora Premia „early action” równa się tylko 75% oszacowanego rocznego efektu redukcji emisji CO2 Premia kogeneracyjna równa się tylko 50% oszacowanego rocznego efektu redukcji emisji CO2 Uwaga: w sektorze Elektrownie Zawodowe i Przemysł cementowy sektorowa suma premii „early action” jest przydzielana razem z pulą bazową Rozdział puli bazowej różni się pomiędzy sektorami, co jest wynikiem procesu konsultacji The allocation to installation in each sector level consist of three main phases: Allocation of base budget Allocation of EA budget Allocation of Cogeneration budget Bonus budgets are allocated in the same way in all sectors. Allocation is proportional to CO2 emission effects. A method of base budget allocation differs between sectors as a result of consultation process. WG3, 19 October 2004

31 Liczba uprawnień na poziomie instalacji (2) Rozdział puli bazowej
Poland, NAP presentation Liczba uprawnień na poziomie instalacji (2) Rozdział puli bazowej Przydział uprawnień dla instalacji Pula bazowa - dwa podejścia alokacji: 1) Przydział indywidualny – dla instalacji „rozwojowych”, które wymagają indywidualnego podejścia do wyliczenia liczby przydzielanych im uprawnień 2) Przydział standardowy – dla wszystkich innych instalacji, oparty na formule matematycznej ustanawiającej przejrzyste zasady przydziału Przydział indywidualny Odnosi się do instalacji, które podjęły inwestycje prowadzące do trwałego zwiększenie wydajności produkcji lub zakończyły działania prowadzące do dużo wyższego wykorzystaniu zdolności produkcyjnej (np. nowe kontrakty dla dostawców ciepła scentralizowanego) Liczbę przydzielonych uprawnień obliczono na podstawie zweryfikowanych planów produkcyjnych i emisyjnych (ten sam sposób jak dla instalacji nowych) Uprawnienia wydane w ramach przydziału Indywidualnego zostały wyłączone z Puli bazowej i nie uczestniczyły w przydziale Standardowym Allocation of base budget was split into two steps: Individual allocation to the so called “developing” installation Standard allocation – to all other installations Individual allocation related to installation that undertook investments leading to permanent increase of production capacities or took actions leading to much higher utilisation of production capacities. Quantity of allowances for them were calculated based on detailed data describing measures undertaken as well as planned production and emissions. Such allocation covered near 40 installations. It is worth to underline that higher growth rates under individual allocation means less allowances to other installations in standard allocation. That is why individual allocations were discussed and accepted during consultation process with sectors. WG3, 19 October 2004

32 Poland, NAP presentation
Liczba uprawnień na poziomie instalacji (3) Zasady standardowego przydziału w sektorach Przydział uprawnień dla instalacji W 10 sektorach zastosowano metodę grandfathering’u: A_BASEINST_ST = WSP_STDS * EMI_CO2INST_ST,base* TP Gdzie: A_BASE – liczba uprawnień wydana instalacji w Przydziale bazowym EMI_CO2 – emisja CO2 z instalacji WSP_STD – liczba uprawnień na jednostkę emisji bazowej w przydziale standardowym (Pula bazowa pomniejszona o indywidualny przydział podzielona przez sumę emisji bazowej) Tp – liczba lat w pierwszym okresie SHE INST_ST – indeks instalacji uczestniczącej w przydziale standardowym base – indeks emisji bazowej W 4 sektorach zastosowano inne metody: Sektor cementowy – przydział proporcjonalny do prognozowanej produkcji w latach Sektor cukrowniczy – przydział proporcjonalny do produkcji w roku 2003 Sektor koksowniczy– przydział proporcjonalny do prognozowanych zdolności produkcyjnych w latach Elektrownie zawodowe – przydział proporcjonalny do ważonych wartości trzech czynników: emisja bazowa (50%), zdolność produkcyjna w 2003 (25%) i maksymalny wskaźnik wykorzystania mocy w (25%) Standard allocation is most important element of allocation at installation level. In most sectors grandfathering method was used. It allocates allowances proportional to base emission of each installation. In 4 sectors, however, different methods were agreed after consultation with sectors: Cement sector – allocation proportional to projected production Sugar sector – proportional to production in 2003 Coke sector – proportional to projected production capacities Public Power Plants – allocation proportional to weighted values of three factors: base emission electrical capacity in 2003 and maximum utilisation rate in years Result of all described calculations are shown in the Polish NAP allocation table. WG3, 19 October 2004

33 Inne aspekty (1) Wielkość i struktura rezerwy
Poland, NAP presentation Inne aspekty (1) Wielkość i struktura rezerwy Rezerwa na nowe instalacje przydział uprawnień zgodny z wiarygodnymi i zweryfikowanymi planami produkcyjnymi Rezerwa na emisje z gazu koksowniczego – przydział dla prowadzących koksownie w przypadku spadku zużycia gazu koksowniczego przez użytkowników zewnętrznych Rezerwa na likwidację źródeł „niskiej” emisji - przydział dla producentów ciepła scentralizowanego, którzy zastąpili dostawę ciepła produkowanego w małych lokalnych ciepłowniach Rezerwa na instalacje niezidentyfikowane – przydział dla instalacji istniejących, których nie ma obecnie na liście instalacji objętych KPRU Liczba uprawnień rezerwy: Rezerwa 8.8 Mt/a Nowe instalacje 3.3 Mt/a Pozostałe cele 5.5 Mt/a Emisje z gazu koksowniczego (1.6 Mt/a) Likwidacja źródeł „niskiej” emisji (0.6 Mt/a) Niezidentyfikowane instalacje (3.3 Mt/a) Allocation to installations were the key part of NAP preparation. Some other aspects, however are also important. The first issue is the Reserve volume and structure. The reserve consist of two main parts: new entrants reserve and reserve for other purposes. This second part is to cover the following needs: emission from coke ovens in situation of drop in sale to external users increased emission in large CHP or HP plants, in case of replacing production in inefficient small local boilers emissions of non existing ETS installations which were not included to the NAP list till now. WG3, 19 October 2004

34 Inne aspekty (2) Podstawowe zasady zarządzania rezerwą
Poland, NAP presentation Inne aspekty (2) Podstawowe zasady zarządzania rezerwą Rezerwa dla nowych instalacji: Bezpłatny przydział uprawnień Jeśli rezerwa jest pusta – wykorzystanie części pozostałej rezerwy lub zakup uprawnień na rynku przez Administratora Aukcja niewykorzystanych uprawnień Zwrot uprawnień po zamknięciu instalacji bez przekazania produkcji Rezerwa na pozostałe cele: Jeśli rezerwa pusta – uprawnienia nie będą przydzielane Niewykorzystane uprawnienia są umarzane na koniec okresu Management rules for both parts of Reserve are different: Allowances left in Reserve for new entrants are sold by the Administrator on the market through auction. Allowances left in Reserve for other purposes are cancelled. WG3, 19 October 2004

35 Inne aspekty (3) Czasowe wykluczenie, banking, przenoszenie uprawnień
Poland, NAP presentation Inne aspekty (3) Czasowe wykluczenie, banking, przenoszenie uprawnień Wniosek o czasowe wylkuczenie (OPT-OUT): 221 instalacji – lokalni producenci ceramiki o emisji CO2 poniżej 5000 t/a głównie z 10 lub mniej pracownikami Względnie wysokie koszty udziału w SHE w porównaniu z posiadanym potencjałem ekonomicznym Całkowita emisja CO kt w 2001 (ok. 0,1% emisji objętych SHE) Banking Dozwolony w pierwszym okresie Dozwolony pomiędzy okresami – tylko jeśli redukcję emisji osiągnięto przez trwałe ulepszenie technologii Przenoszenie uprawnień Dozwolone jeśli produkcja likwidowanej instalacji jest zastępowana produkcją z nowej instalacji Poland proposed temporary exclusion (OPT-OUT) of 221 installations. All of them are from ceramic sector, with emissions below 5 thousand tonnes of CO2 per year and only several employees in most cases. Their total base emission amounts to app. 220 kt and that means 0,1% emissions from all installation within NAP. Concerning banking - it is allowed within period. Between periods it is possible if emission reductions are achieved through permanent technology improvement. Transfer of allowances is allowed if production from phased out installation is replaced by production in other more efficient one. WG3, 19 October 2004

36 Poland, NAP presentation
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Więcej informacji: Ministerstwo Środowiska Departament Instrumentów Ochrony Środowiska tel.: (+48 22) Kontakt: WG3, 19 October 2004


Pobierz ppt "Poland, NAP presentation Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień dla Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google