Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

J.Kwiatkowska-Malina11 Dr inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydział Geodezji i Kartografii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "J.Kwiatkowska-Malina11 Dr inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydział Geodezji i Kartografii."— Zapis prezentacji:

1 J.Kwiatkowska-Malina11 Dr inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydział Geodezji i Kartografii Przedmiot pt. ZAGROŻENIA I OCHRONA GLEB

2 J.Kwiatkowska-Malina22 HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU p. t. ZAGROZENIA I OCHRONA GLEB Ochrona Środowiska, sem. Zimowy 2008 / Studia dzienne. DataHARMONOGRAM Informacje ogólne. Program wykładów. Literatura. Warunki zaliczenia. Wprowadzenie do wykładów. Gleba jako element wszystkich geosfer Monitoring jakości gleby i ziemi. Systemy kontroli stanu środowiska. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska Ogniska zanieczyszczeń. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Wpływ chemizacji na jakość gleb Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń (migracja) Przykłady zagrożeń Klasyfikacja i charakterystyka odpadów oraz ich źródła Kolokwium pisemne I Wybrane metody utylizacji przemysłowej Zarządzanie ryzykiem zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego: zabezpieczenie, ochrona, minimalizacja skutków Ochrona bierna gleb-zapobieganie. Metody likwidacji zagrożenia Rekultywacja gleb. Biologiczne metody remediacji gleb Podstawy prawne ochrony gleb Kolokwium pisemne II Pisemna poprawa Kolokwium I i II Zaliczenie przedmiotu. Wpisy do indeksu.

3 J.Kwiatkowska-Malina33 Forma i warunki zaliczenia: Kolokwium pisemne I : 3 pytania po 5 punktów max 15 pkt; Kolokwium pisemne II : 3 pytania po 5 punktów max 15 pkt; Suma z kolokwium I + II = max 30 pkt Skala ocen: 0,0 - 16,0 - 2,0 16,1 - 19,0 - 3,0 19,1 - 22,0 - 3,5 22,1 - 25,0 - 4,0 25,1 - 28,0 - 4,5 28,1 - 30,0 - 5,0 ZAGROŻENIA I OCHRONA GLEB J.Kwiatkowska-Malina

4 44Literatura 1.Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata Bib. Monit. Środowiska, PIOŚ-GIOŚ 2.Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd SGGW, Andrzejewski M Znaczenie próchnicy dla żyzności gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 411, 11–22. 4.Siuta J. i in. Ochrona i rekultywacja gleb. PWRiL, warszawa Siuta J., Zielińska A., Makowiecki K: degradacja ziemi. Instytut Kształtowania Środowiska. Warszawa Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy dla ochrony gleb oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE, Bruksela, , KOM(2006) 232 wersja ostateczna, 2006/0086 (COD) 7.Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995r. (Dz.U ; tekst jednolity Dz.U ) 8.Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 9.Założenia programu rządowego dla terenów poprzemysłowych, Warszawa 8 kwietnia 2003r. 10.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 11. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493) J.Kwiatkowska-Malina

5 5 Środowisko naturalne Całokształt wszystkich czynników Geosfery oraz Biosfery Geosfera - cześć składowa kuli ziemskiej w skład której wchodzą litosfera, hydrosfera i atmosfera Biosfera - sfera kuli ziemskiej zamieszkała przez organizmy żywe obejmuje dolną część atmosfery, hydrosferę oraz powierzchniową warstwę Ziemi (litosfery). Ogrywa ważną rolę w obiegu węgla w przyrodzie.

6 J.Kwiatkowska-Malina6 Krzysztof Markowicz

7 J.Kwiatkowska-Malina7 CHARAKTERYSTYKA GOMORFOLOGICZNA OBSZARU POLSKI

8 J.Kwiatkowska-Malina8 FUNKCJE GLEBY

9 J.Kwiatkowska-Malina9

10 10

11 J.Kwiatkowska-Malina11

12 J.Kwiatkowska-Malina12 Ze względu na gospodarczą działalność człowieka wyróżnia się następujące kategorie użytkowania gleb: G. Naturalne- pod roślinnością leśną lub trawiastą - zrównoważonym obiegiem składników pokarmowych, bliskie – g. rezerwatów ścisłych, parków. G. Leśne – ingerencja człowieka nie następuje co roku jak w glebach ornych, jednak ze względu na stosowanie: głębokiej orki, sztucznych drzewostanów, nawozów mineralnych, pestycydów – właściwości g. leśnych są coraz rzadziej zgodne z układem czynników ekologicznych. G. Orne – g. poleśne w Polsce. Zmieniona budowa, zmienione właściwości chemiczne w wyniku jednostronnego nawożenia mineralnego. G. Trwałych użytków zielonych – pod roślinnością łąkową pastwiskową, częściowo zmienione w wyniku uprawy, nawożenia mineralnego, melioracji. G. Sztuczne – na usypanych zwałach pogórniczych, budowlanych – najwyższy stopień ingerencji człowieka – brak zgodności układem czynników ekologicznych.

13 J.Kwiatkowska-Malina13 Podział gleb na tzw. kategorie agronomiczne ze względu na skład granulometryczny: I kategoria – gleby bardzo lekkie (do 10% części spławialnych), II kategoria – gleby lekkie ( % części spławialnych), III kategoria – gleby średnie ( % części spławialnych), IV kategoria – gleby ciężkie ( % części spławialnych). V Kategoria – gleby bardzo ciężkie (> 50% części spławialnych)

14 Typy genetyczne gleb Polski Gleby. Rząd – typPowierzchniaWystępowanie Brunatnoziemne – brunatne, płowe51,5%Płatowo w całej Polsce Bielicoziemne – bielicowe, bielice, rdzawe 25%Płatowo poza obszarami gór i wyżyn Bagienne i pobagienne – torfowe, mułowe, murszowe i murszowate 7,8%Płatowo na pojezierzach i Polesiu Lubelskim, lokalnie w całej Polsce na terenach o dużej wilgotności Aluwialne – mady rzeczne5%Doliny rzeczne Mineralne, bezwęglanowe, słabo wykształcone – litosole, regosole, pelosole, rankery i arenosole 1,7%Wydmy, wysokie góry Czarne ziemie – czarne ziemie1,3%Powszechnie w pradolinach, lokalnie w całej Polsce w wilgotnych zagłębieniach terenu Czarnoziemne - czarnoziemy1%Okolice miast - Hrubieszów, Tomaszów Lubelski, Sandomierz, Opatów, Proszowice, Jarosław, Przemyśl, Głubczyce, Prudnik, Pińczów Wapniowcowe o różnym stopniu rozwoju – rędziny, pararędziny 0,9%Wyżyny, Tatry, Pieniny, Niecka Nidziańska, Góry Świętokrzyskie Pozostałe gleby i tereny pokryte zabudowaniami, drogami itp. 5,8%

15 J.Kwiatkowska-Malina15

16 J.Kwiatkowska-Malina16

17 J.Kwiatkowska-Malina17

18 J.Kwiatkowska-Malina18 Rędziny właściwe ACca Cca Użytkowane rolniczo lub porośnięte roślinnością leśną. 40 cm ~3% próchnicy

19 J.Kwiatkowska-Malina19

20 J.Kwiatkowska-Malina20

21 J.Kwiatkowska-Malina21

22 J.Kwiatkowska-Malina22

23 J.Kwiatkowska-Malina23 0 – poziom organiczny – zawiera > 20% swieżej lub częściowo rozłożonej materii organicznej. W glebach mineralnych i mineralno- organicznych poziom 0 tworzy się na powierzchni utworu mineralnego- poziom ściółki w glebach leśnych.

24 J.Kwiatkowska-Malina24 Klasyfikacja Dział: gleby autogeniczne Rząd: gleby bielicoziemne Typ: gleba rdzawa Podtyp: gleba rdzawa właściwa Rodzaj: wytworzona z piasku Gatunek: piasek słabogliniasty płytko zalegający na piasku luźnym Klasa bonitacyjna: VI Kompleks przydatności rolniczej: żytni bardzo słaby (7)

25 J.Kwiatkowska-Malina25 J.Kwiatkowska-Malina

26 26 Czym są zanieczyszczenia gleb? Wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleb i gruntów zaliczamy: związki organiczne - pestycydy, detergenty metale ciężkie - ołów, miedź, rtęć, kadm, arsen i inne sole - azotany, siarczany, chlorki 26J.Kwiatkowska-Malina

27 27 J.Kwiatkowska-Malina

28 28 Źródła zanieczyszczeń gleb ścieki, pyły, stałe i ciekłe odpady wytwarzane przez przemysł. niewłaściwa działalność rolnicza gleb transport. 28J.Kwiatkowska-Malina

29 29 J.Kwiatkowska-Malina

30 30 Skutki zanieczyszczania gleb Zmieniają gleby pod względem: chemicznym, fizycznym biologicznym. odczyn gleb: zakwaszenie lub alkalizacja gleb zmniejsza się szybkość rozkładu organicznych szczątek roślinnych i zwierzęcych i tworzenie humusu. zmniejszenie tempa nitryfikacji (utlenianie NH 3 do NO 2 -, głównie przez bakterie z grupy Nitrosomonas) i denitryfikacji (redukcja azotanów do NH 3 lub azotu cząsteczkowego N 2, najczęściej przez bakterie z grupy Pseudomonas lub Nitrocallus). Zmniejsza się ich wartość użytkowa. zmniejszenie odporności roślin na choroby i szkodniki. Rośliny zawierają toksyczne substancje. Zanieczyszczenia gleb mogą ulegać depozycji do środowiska wodnego na skutek wymywania szkodliwych substancji. 30J.Kwiatkowska-Malina

31 31 J.Kwiatkowska-Malina

32 32 J.Kwiatkowska-Malina

33 33 Nie możemy wyczerpać wszystkich zasobów środowiska. Mamy moralny obowiązek nie tylko dążyć do zachowania własnego pokolenia, ale zachowania gatunku ludzkiego wraz ze środowiskiem, które mu zapewni egzystencję. Nasz moralny obowiązek zachowania środowiska wraz z organizmami występującymi w nim należy uświadomić szerokim rzeszom społecznym. W obecnej sytuacji wydaje się konieczne tworzenie banków genów i przechowanie ich dla zachowania czystych linii gatunków. 33J.Kwiatkowska-Malina

34 34 Już człowiek osiągnął Księżyc, zaczyna marzyć o Marsie. Lecz ciągle trzyma się Ziemi i do niej powraca uparcie. Swą miłość do Matki -- planety objawić ma zamiar dziwacznie. Bo każdy swym czynem genialnym przyrodę chce zmieniać nieznacznie. Za dużo jest u nas szkodników! Nie szkodzi. Już myślą uczeni. Jakby tu z naszej planety uczynić tak raj na Ziemi. Wystarczy posypać LUX -- proszkiem, bo o to tu wiośnie chodzi. Że zginą przypadkiem i inni -- cóż, nikt wszystkim nie dogodzi. Marzenie człowieka od zawsze ku zmianom na lepsze ulata. Jak pięknie byłoby dzisiaj odmienić porządek świata. Choć zda się, wszystko jak dawniej, choć zda się. że nic się nie zmienia. Pod ludzi stopami ta sama, lecz martwa będzie Ziemia. Prognoza 34J.Kwiatkowska-Malina


Pobierz ppt "J.Kwiatkowska-Malina11 Dr inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydział Geodezji i Kartografii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google