Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ DOE INŻYNIERIA JAKOŚCI; PODEJŚCIE TAGUCHIEGO SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

2 2 POJĘCIE JAKOŚCI PLATON PLATON: KATEGORIA FILOZOFICZNA: OZNACZA – WŁAŚCIWOŚĆ, RODZAJ, GATUNEK, WARTOŚĆ DANEGO PRZEDMIOTU LUB ZJAWISKA. W ZNACZENIU ŚCIŚLEJSZYM – CECHĘ LUB ZESPÓŁ CECH ODRÓŻNIAJĄCYCH DANY PRZEDMIOT OD INNYCH, BĄDŹ TEŻ CAŁOKSZTAŁT CECH DANEGO PRZEDMIOTU ISTOTNYCH ZE WZGLĘDU NA JEGO STRUKTURĘ WEWNĘTRZNĄ ORAZ ZE WZGLĘDU NA JEGO STOSUNKI, ODDZIAŁYWANIE I ZWIĄZKI Z OTOCZENIEM. SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO: JAKOŚĆ JEST OKREŚLANA JAKO WŁAŚCIWOŚĆ, RODZAJ, GATUNEK, WARTOŚĆ, ZESPÓŁ CECH STANOWIĄCYCH O TYM, ŻE DANY PRZEDMIOT JEST TYM PRZEDMIOTEM A NIE INNYM NORMA ISO 9000 DEFINIUJE JAKOŚĆ JAKO STOPIEŃ, W JAKIM ZESPÓŁ NIEROZŁĄCZNYCH CECH SPEŁNIA WYMAGANIA JAKOŚĆ OZNACZA SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KLIENTA

3 3 ISTOTA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRACA ZESPOŁOWA SPECJALIZACJA KONTROLA JAKOŚCI KONTROLA POOPERACYJNA LUB POPRODUKCYJNA JEST ZAWODNA, KOSZTOWNA, MARNOTRAWNA I NIEEKONOMICZNA ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIA WAD I BŁĘDÓW KOMPLEKSOWE STEROWANIE JAKOŚCIĄ TQM KOMPLEKSOWE STEROWANIE JAKOŚCIĄ TQM - SKUTECZNY SPOSÓB INTEGROWANIA RÓŻNYCH INICJATYW W DZIEDZINIE JAKOŚCI, UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJE PROCESU PRODUKCYJNEGO I DOSTARCZANIE USŁUG MOŻLIWIE NAJTANIEJ PRZY PEŁNYM ZADOWOLENIU KLIENTÓW (A.F. FEIGENBAUM 1961) TQM TQM TO SYSTEM DZIAŁAŃ UKIERUNKOWANYCH NA OSIĄGNIĘCIE ZADOWOLENIA KLIENTÓW, ZAANGAŻOWANIE ZATRUDNIONYCH, WZROST DOCHODÓW I OBNIŻKĘ KOSZTÓW

4 4 ISTOTA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PODSTAWOWE ZASADY KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ: UZGADNIANIE WYMAGAŃ ZARÓWNO KLIENTÓW WEWNĘTRZNYCH JAK I ZEWNĘTRZNYCH, SPEŁNIANIE WYMAGAŃ KLIENTÓW ZA PIERWSZYM I KAŻDYM NASTĘPNYM RAZEM, DOSKONALENIE JAKOŚCI W CELU ZMNIEJSZENIA MARNOTRAWSTWA I KOSZTÓW CAŁKOWITYCH, KONCENTROWANIE DZIAŁAŃ NA ZAPOBIEGANIU POWSTAWANIA PROBLEMÓW ZAMIAST NA POCZYNANIACH TYPU GASZENIE POŻARU, TYLKO PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MOŻE PRZYNIEŚĆ REZULTATY ZWIĄZANE Z DOSKONALENIEM JAKOŚCI, KAŻDA PRACA MUSI PODWYŻSZAĆ WARTOŚĆ, ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW NA WSZYSTKICH SZCZEBLACH ZARZĄDZANIA I NA KAŻDYM STANOWISKU, POŁOŻENIE NACISKU NA POMIAR, POMAGAJĄCY OCENIĆ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ I REALIZACJE CELÓW, STWORZENIE KULTURY CIĄGŁEGO DOSKONALENIA, POŁOŻENIE NACISKU NA PROMOWANIU KREATYWNOŚCI. TQM TQM = WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI W PRZEDSIĘWZIĘCIACH PRODUKCYJNYCH, MAJĄCYCH NA CELU WYPRODUKOWANIE DÓBR I USŁUG, KTÓRE ODPOWIADAŁYBY WYMAGANIOM KLIENTÓW, A NAWET PRZEKRACZAŁY ICH POTRZEBY I OCZEKIWANIA. CZYNNIK LUDZKI !

5 5 ISTOTA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ MIĘKKIE ELEMENTY TQM: KULTURA ORGANIZACJI, ZAUFANIE, PRACA ZESPOŁOWA I ZADOWOLENIE Z TEJ PRACY, ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW, SKUPIENIE UWAGI NA KLIENTACH

6 6 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CO MA ZOSTAĆ OSIĄGNIĘTE, JAKIE CELE POWINNY ZOSTAĆ POSTAWIONE? CO W ODNIESIENIU DO POSTAWIONYCH CELÓW REALIZOWANE JEST W CHWILI OBECNEJ, JAKI JEST AKTUALNY STAN PROCESU? CO MOŻNA ZROBIĆ LEPIEJ, GDZIE SĄ OBSZARY, KTÓRE MOŻNA DOSKONALIĆ? JAKIE SĄ BARIERY I PRZYCZYNY NIEZADOWALAJĄCEGO STANU? JAKIE ZMIANY POWINNY NASTĄPIĆ DLA WIĘKSZEJ EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ? JAKA JEST EFEKTYWNOŚĆ PODJĘTYCH DZIAŁAŃ? JEŻELI ZOSTAŁY ZREALIZOWANE CELE, W JAKI SPOSÓB UTRWALIĆ PODJĘTE DZIAŁANIE I UCZYNIĆ Z NIEGO POWSZECHNĄ PRAKTYKĘ?

7 7 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ BURZA MÓZGÓW STOSOWANA W CELU ZNALEZIENIA W KRÓTKIM OKRESIE WIELU POMYSŁÓW PRZEZ GRUPĘ PRACOWNIKÓW. SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SESJI: TWÓRCZEJ, NA KTÓREJ ZGŁASZANE SĄ POMYSŁY (UCZESTNICY ZGŁASZAJĄ MOŻLIWIE NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ POMYSŁÓW, NIE PODDAJĄC ICH JEDNOCZEŚNIE KRYTYCE), ORAZ OCENIAJĄCEJ, NA KTÓREJ DOKONYWANA JEST ICH WERYFIKACJA. ZASADY: ŻADNEGO KRYTYCYZMU, ŻEBY NIE BYŁA DOKONYWANA OCENA POMYSŁÓW PRZED ICH WYJAWIENIEM, NIEDOKONYWANIE OCENY I NIEWYRAŻANIE ŻADNYCH POCHWAŁ, CO MOŻE WSKAZYWAĆ NA TO, ŻE KOLEJNY POMYSŁ NIE JEST JUŻ TAKI DOBRY; KREATYWNOŚĆ I OCENA NIE MOGĄ IŚĆ ZE SOBĄ W PARZE, IM WIĘCEJ, TYM LEPIEJ, NIEKONWENCJONALNOŚĆ MYŚLENIA, NIEUKRYWANIE ŻADNYCH POMYSŁÓW, WYKORZYSTYWANIE POMYSŁÓW INNYCH UCZESTNIKÓW DO KREOWANIA WŁASNYCH, ZACHĘCANIE UCZESTNIKÓW DO SZYBKIEGO WYRAŻANIA POMYSŁÓW, DOKUMENTOWANIE POMYSŁÓW W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY WGLĄD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW. BRAINWRITING

8 8 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SCHEMATY OPISOWE WYKRESY SPORZĄDZANE W RÓŻNEJ FORMIE ZNACZNIE SKUTECZNIEJ PRZYCIĄGAJĄ UWAGĘ NIŻ ZBIÓR DANYCH ZAWARTYCH W TABELI CZY POJEDYNCZYM SZEREGU STATYSTYCZNYM. ŚWIETNIE NADAJĄ SIĘ DO PODSUMOWAŃ, PREZENTACJI I PRZEDSTAWIANIA EFEKTÓW PRACY WYKRESY POWIERZCHNIOWE WYKRESY KOLUMNOWE STARANNE WYKONANIE! WYKRESY POWINNY MIEĆ: TYTUŁ INFORMUJĄCY O TYM, CO PRZEDSTAWIAJĄ, LEGENDĘ (OBJAŚNIENIE) WYJAŚNIAJĄCE ZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH ZNAKÓW, DESENI, SYMBOLI KOLORÓW ITP., PRZYJĘTĄ PODZIAŁKĘ.

9 9 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SCHEMATY OPISOWE WYKRESY KOLUMNOWE PORÓWNAWCZE WYKRESY KOŁOWE

10 10 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SCHEMATY OPISOWE WYKRESY TENDENCJI WYKRESY OBRAZKOWE

11 11 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY GRAFICZNA PREZENTACJA ANALIZY WZAJEMNYCH POWIĄZAŃ PRZYCZYN WYWOŁUJĄCYCH OKREŚLONY PROBLEM DO PODSTAWOWYCH CECH DIAGRAMU MOŻNA ZALICZYĆ: UPORZĄDKOWANY PRZEKAZ INFORMACJI, TRAFNOŚĆ ANALIZY, HIERARCHIA DANYCH, STARANNOŚĆ, NACISK NA LOKALIZACJĘ I ELIMINACJĄ PRZYCZYN PROBLEMU

12 12 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY PRZYCZYNY (5M) MANPOWER (SIŁA ROBOCZA, CZŁOWIEK) – KWALIFIKACJE, PRZYZWYCZAJENIA, ZADOWOLENIE Z PRACY, STAŻ, SAMOPOCZUCIE ITP., METHOD (METODA) – PROCEDURY, INSTRUKCJE, ZAKRES OBOWIĄZKÓW, SPECYFIKACJE, NORMY, PRAWO, REGUŁY, KNOW-HOW, TECHNOLOGIA ITP., MACHINERY (MASZYNA) – LICENCJA, TRWAŁOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, PRECYZJA, BEZPIECZEŃSTWO, WARUNKI PRACY ITP., MATERIAL (MATERIAŁ) – SUROWCE WEJŚCIOWE, PÓŁFABRYKATY, ELEMENTY, SUBSTYTUTY ITP., MANAGEMENT (ZARZĄDZANIE, OTOCZENIE) – STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ORGANIZACJA PRACY, ZMIANOWOŚĆ, WARUNKI PRACY ITP.

13 13 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY STWIERDZONO, ŻE PROCES PRODUKCYJNY JEST SPOWALNIANY PRZEZ DŁUGI CZAS WYPEŁNIANIA NIEZBĘDNYCH FORMULARZY

14 14 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY ZAUWAŻA SIĘ DUŻY KOSZT NAPRAW UKŁADU JEZDNEGO SAMOCHODU

15 15 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY ZAUWAŻA SIĘ DUŻY KOSZT NAPRAW UKŁADU JEZDNEGO SAMOCHODU

16 16 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DIAGRAM PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY ISHIKAWY W BUDOWIE DIAGRAMU ISHIKAWY MOŻNA WSKAZAĆ NASTĘPUJĄCE ETAPY DZIAŁAŃ: IDENTYFIKACJA PROBLEMU, INICJACJA PRAC NAD DIAGRAMEM, OKREŚLENIE GŁÓWNYCH GRUP PRZYCZYN, USZCZEGÓŁOWIENIE DIAGRAMU, ANALIZA DIAGRAMU.

17 17 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ METODA ABCD (SUZUKI) JEST STOSOWANA, GDY NIE WIADOMO, KTÓRE Z PRZYCZYN MAJA WIĘKSZY, A KTÓRE MNIEJSZY, A NAWET MINIMALNY WPŁYW NA ROZPATRYWANĄ KWESTIĘ ETAPY: UPORZĄDKOWANIE PRZYCZYN, SPORZĄDZENIE ORAZ WYPEŁNIENIE TABELI INDYWIDUALNYCH WYBORÓW RANGI, SPORZĄDZENIE ORAZ WYPEŁNIENIE TABELI ZBIORCZEJ USZEREGOWANIE PRZYCZYN WEDŁUG WAŻNOŚCI (RANGI). A B C yyyyy X X X im większy wpływ danej przyczyny, tym mniejszą wartość w skali ocen jej się przypisuje

18 18 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ METODA ABCD (SUZUKI) dla A (zespół 10-cio osobowy)skreślone zostają odpowiedzi skrajne (po jednej) (1 x 2) + (4 x 3) + (3 x 4) = 26 1

19 19 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DIAGRAM PARETO JEST NARZĘDZIEM UMOŻLIWIAJĄCYM HIERARCHIZACJĘ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA BADANE ZJAWISKO NALEŻY SKUPIĆ SIĘ NA PRZEPROWADZENIU DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH W STOSUNKU DO NAJISTOTNIEJSZYCH 20% PRZYCZYN NIEZGODNOŚCI. A ZATEM ANALIZĘ PARETO STOSUJE SIĘ, GDY CHCE SIĘ WYELIMINOWAĆ ZJAWISKA O NAJWIĘKSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYSTĘPOWANIA, PRZYCZYNY TWORZENIA NAJWIĘKSZYCH KOSZTÓW. TRYB POSTĘPOWANIA: 1.OKREŚLA SIĘ LISTĘ PRZYCZYN, 2.WYBIERA SIĘ KATEGORIE WPŁYWAJĄCE NA ANALIZOWANE ZJAWISKO, 3.OKREŚLA SIĘ PRZEDZIAŁ CZASOWY ANALIZY 4.GROMADZI SIĘ DANE, 5.TWORZY SIĘ TABELE, SKALUJE OSIE, 6.TWORZY SIĘ WYKRES SŁUPKOWY W PORZĄDKU MALEJĄCYM 7.OBLICZA SIĘ I NANOSI NA WYKRES WARTOŚCI SKUMULOWANE, 8.DOKONUJE SIĘ ANALIZY WYKRESU

20 20 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DIAGRAM PARETO OKREŚLA SIĘ LISTĘ PRZYCZYN W PEWNEJ FIRMIE PRODUKUJĄCEJ MASZYNY BUDOWLANE STWIERDZONO ZNACZNY WZROST KOSZTÓW SERWISU GWARANCYJNEGO. WYBIERA SIĘ KATEGORIE WPŁYWAJĄCE NA ANALIZOWANE ZJAWISKO, AWARIE PRZEDZIAŁ CZASOWY KWARTAŁ DANE, TABELE

21 21 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DIAGRAM PARETO OKREŚLA SIĘ LISTĘ PRZYCZYN W PEWNEJ FIRMIE PRODUKUJĄCEJ MASZYNY BUDOWLANE STWIERDZONO ZNACZNY WZROST KOSZTÓW SERWISU GWARANCYJNEGO. WYBIERA SIĘ KATEGORIE WPŁYWAJĄCE NA ANALIZOWANE ZJAWISKO, AWARIE PRZEDZIAŁ CZASOWY KWARTAŁ DANE, TABELE

22 22 METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DIAGRAM PARETO oTWORZY SIĘ WYKRES SŁUPKOWY W PORZĄDKU MALEJĄCYM oOBLICZA SIĘ I NANOSI NA WYKRES WARTOŚCI SKUMULOWANE, oDOKONUJE SIĘ ANALIZY WYKRESU


Pobierz ppt "1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google