Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ"— Zapis prezentacji:

1 1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ DOE INŻYNIERIA JAKOŚCI; PODEJŚCIE TAGUCHIEGO SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO

2 2 SYSTEM PRODUKCYJNY SYSTEM PRODUKCYJNY STANOWI CELOWO ZAPROJEKTOWANY I ZORGANIZOWANY UKŁAD MATERIALNY, ENERGETYCZNY I INFORMACYJNY EKSPLOATOWANY PRZEZ CZŁOWIEKA I SŁUŻY PRODUKOWANIU OKREŚLONYCH PRODUKTÓW (WYROBÓW LUB USŁUG) W CELU ZASPOKOJENIA POTRZEB KONSUMENTÓW projektowanie dowolnego systemu produkcyjnego wiąże się z jego dekompozycją

3 3 SYSTEM PRODUKCYJNY PIERWOTNY PRZEKRÓJ DEKOMPOZYCJI: STRUKTURA PROCESÓW I ICH PODZIAŁ PROCESY PRODUKCYJNE PODSTAWOWE BEZPOŚREDNIO REALIZUJĄ ZASADNICZE CELE LUB ZADANIA PRODUKCYJNE W POSTACI WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH LUB USŁUG MATERIALNYCH PROCESY PRODUKCYJNE POMOCNICZE I PROCESY INFORMACYJNO – STERUJĄCE OBSŁUGUJĄ WSZYSTKIE PROCESY W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM ZASILAJĄC JE SWOIMI WYROBAMI, USŁUGAMI LUB INFORMACJAMI. EFEKTEM REALIZACJI PROCESÓW PODSTAWOWYCH I POMOCNICZYCH W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM JEST ISTNIENIE SIECI SPRZĘŻEŃ MATERIAŁOWO – ENERGETYCZNYCH MIĘDZY JEGO ELEMENTAMI I OTOCZENIEM.

4 4 SYSTEM PRODUKCYJNY DRUGI PRZEKRÓJ DEKOMPOZYCJI: ZASOBY (CZYNNIKI) PRODUKCJI

5 5 SYSTEM PRODUKCYJNY TRZECI PRZEKRÓJ STRUKTURALNY: PODZIAŁ SYSTEMU WYTWÓRCZEGO NA KOMÓRKI PRODUKCYJNE, PRODUKCYJNO – ADMINISTRACYJNE I TZW. FUNKCJONALNE (INFORMACYJNE) W OKREŚLONYM UKŁADZIE HIERARCHII

6 6 PROCES PRODUKCYJNY PROCES PRODUKCYJNY: CAŁOKSZTAŁT CZYNNOŚCI, W WYNIKU KTÓRYCH Z MATERIAŁU LUB MATERIAŁÓW POWSTAJE GOTOWY PRODUKT O OKREŚLONEJ WARTOŚCI UŻYTKOWEJ WYRÓB MOŻE BYĆ PROSTY LUB ZŁOŻONY CZĘŚĆ, DETAL, WYKONANY Z JEDNEGO MATERIAŁU NIE POSIADAJĄCY POWIĄZAŃ Z INNYMI ELEMENTAMI - W 0 W 1, W 2... W N - PODZESPOŁY, ZESPOŁY, WYRÓB FINALNY

7 7 PROCES PRODUKCYJNY PROCES PRODUKCYJNY PROSTY OPERACJA TECHNOLOGICZNA: operacja produkcyjna wykonywana na jednym stanowisku roboczym przez jednego pracownika (grupę pracowników) bez przerw, której wynikiem jest zmiana form, kształtu wymiarów lub właściwości fizyko-chemicznych obrabianego materiału OPERACJE TRANSPORTOWE, operacje produkcyjne, których celem jest przemieszczanie materiału lub wyrobu (2,4,6,8,10), OPERACJE KONTROLI, które polegają na porównaniu zgodności cech dotyczących obrabianego materiału (wyrobu) w poszczególnych etapach jego obróbki lub montażu z wzorcami, normami i wymaganiami wynikającymi z warunków technicznych (7), OPERACJE KONSERWACJI, które mają na celu zachowanie cech wyrobu przez okres oddziaływania środków konserwujących, które nie wchodzą w skład wyrobu i usuwane są przed jego eksploatacją (9), OPERACJE MAGAZYNOWANIA to operacje produkcyjne polegające na przechowywaniu tworzywa lub wyrobu bez jakiejkolwiek zmiany, poza upływem i zmianą czasu (1,11)

8 8 PROCES PRODUKCYJNY PROCES PRODUKCYJNY WYROBU ZŁOŻONEGO OPERACJA TECHNOLOGICZNA:...właściwości fizyko-chemicznych obrabianego materiału lub montaż wyrobów prostych w wyroby złożone OPERACJE TRANSPORTOWE, operacje produkcyjne, których celem jest przemieszczanie materiału lub wyrobu, OPERACJE KONTROLI, które polegają na porównaniu zgodności cech dotyczących obrabianego materiału (wyrobu) w poszczególnych etapach jego obróbki lub montażu z wzorcami, normami i wymaganiami wynikającymi z warunków technicznych, OPERACJE KONSERWACJI, które mają na celu zachowanie cech wyrobu przez okres oddziaływania środków konserwujących, które nie wchodzą w skład wyrobu i usuwane są przed jego eksploatacją, OPERACJE MAGAZYNOWANIA to operacje produkcyjne polegające na przechowywaniu tworzywa lub wyrobu bez jakiejkolwiek zmiany, poza upływem i zmianą czasu

9 9 PROCES PRODUKCYJNY STRUKTURA PROCESU PRODUKCYJNEGO

10 10 ZASADY RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO TEORIA ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO ZAJMUJE SIĘ POSZUKIWANIEM PRAWIDŁOWOŚCI WE WSPÓŁZALEŻNOŚCIACH, KTÓRE WYSTĘPUJĄ W REALNYCH PROCESACH PRODUKCYJNYCH zasady ZASADA PROPORCJONALNOŚCI N 1, N 2,... N n - zadania poszczególnych komórek (faz) produkcyjnych, F 1, F 2,... F n - fundusze czasu będące w dyspozycji WSPÓŁCZYNNIKA STOPNIA PROPORCJONALNOŚCI PRODUKCJI I p M pn – możliwości produkcyjne n-tej komórki (fazy) produkcyjnej, N n – zadanie produkcyjne n-tej komórki (fazy) produkcyjnej, m – liczba komórek (faz) produkcyjnych, n – numer kolejnej komórki produkcyjnej 0

11 11 ZASADY RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO ZASADA LINIOWOŚCI MIARĄ OCENY LINIOWOŚCI JEST WSPÓŁCZYNNIK I L l p – najkrótsza (w linii prostej) droga przemieszczania przedmiotów pracy, l rz – rzeczywista droga ruchu przedmiotów (określana przy użyciu tzw. wykresów sznurkowych) ZASADA CIĄGŁOŚCI STOPIEŃ CIĄGŁOŚCI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH MOŻNA SCHARAKTERYZOWAĆ WSPÓŁCZYNNIKIEM I c O t – okres technologiczny cyklu produkcyjnego, C p – cykl produkcyjny, P p – przerwy w cyklu produkcyjnym, W p – współczynnik przerw (przestoju) cyklu produkcyjnego

12 12 ZASADY RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO ZASADA RÓWNOLEGŁOŚCI ZASADA KONCENTRACJI POZIOM RÓWNOLEGŁOŚCI PROCESU PRODUKCYJNEGO MOŻNA SCHARAKTERYZOWAĆ UŻYWAJĄC WSPÓŁCZYNNIKA I R C pr – cykl produkcyjny przy równoległym przebiegu procesu produkcyjnego, C prz – rzeczywisty cykl produkcyjny MOŻLIWOŚĆ SPECJALIZACJI KOMÓREK PRODUKCYJNYCH DOWOLNEGO SZCZEBLA

13 13 ZASADY RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO ZASADA SPECJALIZACJI KORZYŚCI postęp w zakresie techniki, technologii i organizacji produkcji przez zastosowanie wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń, integracje podzielonych procesów pracy, optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych, uproszczenie organizacji produkcji i jej struktury, wzrost wydajności produkcji wskutek wzrostu ilości wytworzonych wyrobów i zmniejszenie się pracochłonności (zjawisko produkcyjnego uczenia się) oraz mechanizacji pracy, obniżanie kosztów wytwarzania, będących wynikiem powyższych zjawisk WADY większe tzw. koszty stałe, które należy ponieść przy zakupie wyspecjalizowanych (droższych) maszyn i urządzeń, zwiększenie inercji systemu produkcyjnego, obniżające jego elastyczność w dostosowaniu się do zmiennych warunków wytwarzania, zwiększenie się niepewności w wytwarzaniu produkcji finalnej z uwagi na zwiększający się stopień kooperacji produkcyjnej

14 14 ZASADY RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESU PRODUKCYJNEGO ZASADA RYTMICZNOŚCI - RÓWNOMIERNOŚCI ZASADA ELASTYCZNOŚCI ZDOLNOŚĆ DO WYTWARZANIA DETALI RÓŻNORODNYCH POD WZGLĘDEM TECHNOLOGICZNYM (A WIĘC KONIECZNOŚĆ SZYBKIEGO PRZEZBRAJANIA STANOWISK ROBOCZYCH), ZDOLNOŚĆ DO ZMIANY W PROGRAMACH PRODUKCYJNYCH (WPROWADZANIE NOWYCH URUCHOMIEŃ), ZDOLNOŚĆ DO PRZEWIDYWANIA I SZYBKIEGO REAGOWANIA NA ODCHYLENIA I ZABURZENIA W REALIZACJI PRODUKCJI. PLANOWANIE PRODUKCJI W USTALONYCH RYTMACH, CO DAJE REGULARNE POWTARZANIE SIĘ TYCH SAMYCH ZJAWISK W PROCESIE PRODUKCYJNYM W ODNIESIENIU DO TEGO SAMEGO ODCINKA CZASU

15 15 STRUKTURA PRODUKCYJNA STRUKTURĄ PRODUKCYJNĄ NAZYWA SIĘ UKŁAD KOMÓREK PRODUKCYJNYCH ORAZ ZESPÓŁ ZWIĄZKÓW KOOPERACYJNYCH ZACHODZĄCYCH MIEDZY NIMI, WŁAŚCIWY DLA DANEGO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO JAKO CAŁOŚCI Najmniejszym ogniwem produkcyjnym potrzebnym do tej struktury jest stanowisko robocze, (komórka produkcyjna zerowego stopnia KP 0 ) KP 0 – stanowisko robocze, KP I – gniazdo produkcyjne lub linia produkcyjna KP II – oddział produkcyjny, KP III – wydział produkcyjny KP IV – zakład produkcyjny, KP V – przedsiębiorstwo wielozakładowe

16 16 STRUKTURA PRODUKCYJNA SPOSOBY GRUPOWANIA STANOWISK ROBOCZYCH 1.GRUPY STANOWISK JEDNORODNYCH – wyposażonych w maszyny i urządzenia jednego rodzaju i spełniających podobna funkcję (gniazda tokarek, frezarek). 2.GRUPY STANOWISK RÓŻNORODNYCH (rozmieszczonych gniazdowo) – wyposażonych w maszyny i urządzenia różnych rodzajów, pozwalających realizować różne procesy cząstkowe, składające się łącznie na cały proces produkcyjny lub jego fragment w postaci kompletu powiązanych ze sobą procesów cząstkowych (gniazdo obróbki cylindra). 3.GRUPY STANOWISK ROBOCZYCH RÓŻNORODNYCH – pozwalających zrealizować cały proces produkcyjny wyrobu lub jego zamkniętego fragmentu, lecz rozmieszczonych liniowo – zgodnie z kolejnością marszruty technologicznej (linia montażu wałów przegubowych) GNIAZDA PRODUKCYJNE LINIE PRODUKCYJNE

17 17 TYPY PRODUKCJI TYPEM ORGANIZACJI PRODUKCJI NAZYWA SIĘ STOPIEŃ SPECJALIZACJI STANOWISKA ROBOCZEGO I ZWIĄZANY Z NIM POZIOM STABILNOŚCI WYKONYWANEJ TAM PRODUKCJI Współczynnik liczby detalooperacji (liczby przezbrojeń) przypadających na stanowisko robocze w badanej komórce produkcyjnej, k: d Li – liczba (suma) wykonywanych detalooperacji (przezbrojeń) w diagnozowanej komórce produkcyjnej, L d – liczba stanowisk roboczych w diagnozowanej komórce produkcyjnej k = 1 typ produkcji masowej, k = 2 10 typ produkcji wieloseryjnej, k = 10 20 typ produkcji średnioseryjnej, k = 20 30 typ produkcji małoseryjnej, k > 30 typ produkcji jednostkowej

18 18 TYPY PRODUKCJI PRODUKCJA JEDNOSTKOWA CECHY ASORTYMENT PRODUKCJI JEST RÓŻNORODNY, PARK MASZYNOWY UNIWERSALNY, PRZYSTOSOWANY DO WYKONYWANIA RÓŻNYCH OPERACJI, UNIWERSALNE OPRZYRZĄDOWANIE I NISKI STOPIEŃ OPRZYRZĄDOWANIA, UNIWERSALNE ŚRODKI KONTROLI, WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA ROBOTNIKÓW I PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, NIEPOGŁĘBIONY TECHNICZNY PODZIAŁ PRACY I POTRZEBA OPANOWANIA WIĘKSZEJ LICZBY ZAWODÓW, MAŁE MOŻLIWOŚCI MECHANIZACJI I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI. ZJAWISKA W PRODUKCJI WYDŁUŻENIE CYKLU PRODUKCYJNEGO, ZWIĘKSZENIE NAKŁADÓW PRACY, CO POWODUJE ZMNIEJSZENIE WYDAJNOŚCI W SZERSZEJ SKALI, BRAK CZASU NA OPANOWANIE NOWEJ ROBOTY I NABYWANIA WPRAWY (PRODUKCYJNEGO UCZENIA SIĘ), WZROST KOSZTÓW WYTWARZANIA, NIŻSZE WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH, UZYSKIWANIE MNIEJ KORZYSTNYCH WSKAŹNIKÓW TECHNICZNO- EKONOMICZNYCH

19 19 TYPY PRODUKCJI PRODUKCJA MAŁO SERYJNA CECHY PRODUKUJE SIĘ SZEROKI ASORTYMENT WYROBÓW W PARTIACH RÓŻNEJ WIELKOŚCI Z ZASTOSOWANIEM RÓŻNORODNYCH URZĄDZEŃ, PRODUKCJA MA CHARAKTER RACZEJ NIEUSTABILIZOWANY, SERIE (PARTIE) POWTARZAJĄ SIĘ W BLIŻEJ NIEOKREŚLONYCH, NIERÓWNOMIERNYCH ODSTĘPACH CZASU, WZGLĘDNIE TEŻ W ROZWAŻANYM PRZEDZIALE CZASU NIE ZOSTAJĄ WCALE POWTÓRZONE, RZADKO STOSUJE SIĘ PRZYRZĄDY SPECJALNE, ŚRODKI PRODUKCJI STANOWIĄ OBRABIARKI UNIWERSALNE, ODPOWIEDNIO DOSTOSOWANE.

20 20 TYPY PRODUKCJI PRODUKCJA ŚREDNIO SERYJNA CECHY PRODUKUJE SIĘ SZEROKI ASORTYMENT WYROBÓW W WIĘKSZOŚCI W JEDNOLITYCH PARTIACH, POWTARZANIE PRODUKCJI TYCH SAMYCH WYROBÓW ODBYWA SIĘ W OKREŚLONYCH ODSTĘPACH CZASU, PRZEBIEG PRODUKCJI JEST W WIĘKSZEJ CZĘŚCI USTABILIZOWANY, ŚRODKI PRODUKCJI CZĘŚCIOWO SPECJALNE Z MNIEJSZYM ZAKRESEM OPRZYRZĄDOWANIA SPECJALNEGO, SPŁYW PRODUKCJI ODBYWA SIĘ SERIAMI, W RYTMICZNIE WYSTĘPUJĄCYCH OKRESACH POWTARZALNOŚCI

21 21 TYPY PRODUKCJI PRODUKCJA WIELKO SERYJNA CECHY PRODUKUJE SIĘ JEDEN TYP WYROBU, W PARTIACH RÓŻNEJ WIELKOŚCI, PRODUKCJA PRZEJAWIA CAŁKOWITĄ STABILIZACJĘ, CZYLI WYTWARZANE SĄ TAKIE SAME WYROBY W KOLEJNYCH PRZEDZIAŁACH CZASU, PEŁNA POWTARZALNOŚĆ OPERACJI NA OKREŚLONYM STANOWISKU ROBOCZYM, ŚRODKI PRODUKCJI CZĘŚCIOWO UNIKALNE, W WIĘKSZEJ CZĘŚCI JEDNOOPERACYJNE, WYSOKI STOPIEŃ OPRZYRZĄDOWANIA PODCZAS STOSOWANIA PRZYRZĄDÓW SPECJALISTYCZNYCH.

22 22 TYPY PRODUKCJI PRODUKCJA SERYJNA PRODUKCJI SERYJNEJ MOŻNA PRZYPISAĆ NASTĘPUJĄCE KORZYSTNE ZJAWISKA: W STOSUNKU DO PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ OZNACZA SIĘ WIĘKSZĄ EFEKTYWNOŚCIĄ WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH I PODNIESIENIA WYDAJNOŚCI PRACY, LEPSZE WYKORZYSTANIE MASZYN I URZĄDZEŃ, LEPSZE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW I ZMNIEJSZENIE ZAPASÓW PRODUKCJI W TOKU, POZWALA STOSOWAĆ BARDZIEJ ROZWINIĘTY PODZIAŁ PRACY I NA SKUTEK TEGO WYŻSZY POZIOM SPECJALIZACJI STANOWISK ROBOCZYCH, SKRACANIE CYKLI PRODUKCYJNYCH, OBNIŻA NAKŁADY PRACY I TYM SAMYM KOSZTY PRODUKCJI ZWŁASZCZA, ŻE RÓWNOCZEŚNIE MALEJE UDZIAŁ PRAC RĘCZNYCH, WYSTĘPUJĄ KORZYSTNIEJSZE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW TECHNICZNO- EKONOMICZNYCH

23 23 TYPY PRODUKCJI PRODUKCJA MASOWA CECHY WYMAGA STARANNEGO I DOKŁADNEGO TECHNICZNEGO PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI, STANOWISKA ROBOCZE USYTUOWANE SĄ W KOLEJNOŚCI BIEGU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO WYROBU, TWORZĄC CZĘSTO LINIE PRODUKCYJNE, DUŻA SPECJALIZACJA PRACY ROBOTNIKÓW UZYSKUJĄCYCH DUŻĄ WPRAWĘ, ASORTYMENT JEST W PEŁNI JEDNORODNY, WYSTĘPUJE PEŁNA POWTARZALNOŚĆ OPERACJI NA STANOWISKACH ROBOCZYCH, ŚRODKI PRODUKCJI TO WYŁĄCZNIE MASZYNY SPECJALNE I SPECJALIZOWANE, WYKORZYSTUJE SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE, POSZCZEGÓLNE STANOWISKA WYKAZUJĄ CAŁKOWITĄ STABILIZACJĘ OBCIĄŻENIA POSZCZEGÓLNYCH OPERACJI, ROZWIJA SIĘ OPTYMALNY POZIOM SPECJALIZACJI PRODUKCJI I STANOWISK ROBOCZYCH, WYSTĘPUJĄ NISKIE KOSZTY PRODUKCJI.

24 24 FORMY PRODUKCJI FORMĄ ORGANIZACJI PRODUKCJI NAZYWA SIĘ SPOSÓB POWIĄZANIA STANOWISK ROBOCZYCH W PROCESIE PRODUKCYJNYM POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW NIERYTMICZNE NISKI STOPNIEŃ OPRZYRZĄDOWANIA, DUŻYE I WAHLIWE ZAPASY PRODUKCJI W TOKU, ZLECENIOWY SYSTEM PLANOWANIA PRODUKCJI, BIEŻĄCE DYSPONOWANIE OBCIĄŻENIAMI STANOWISK ROBOCZYCH RYTMICZNE WYSOKI STOPNIEŃ OPRZYRZĄDOWANIA SPECJALNEGO, WIELKOŚĆ PRODUKCJI W TOKU POSIADA CHARAKTER USTABILIZOWANY, A ZAPASY MIĘDZYOPERACYJNE SĄ MINIMALNE, ZE WZGLĘDU NA ŚCISŁY PRZYDZIAŁ ZADAŃ DO KONKRETNYCH STANOWISK ROBOCZYCH (SPECJALIZACJĘ) JEST ONA MAŁO ELASTYCZNA, POTOK ASYNCHRONICZNY POTOK SYNCHRONICZNY, POTOK Z PRZYMUSOWYM TAKTEM, POTOK ZAUTOMATYZOWANY

25 25 ELASTYCZNY SYSTEM PRODUKCYJNY SYSTEM POWINIEN REAGOWAĆ NA: ZMIENNOŚĆ ŻĄDAŃ RYNKOWYCH (KRÓTKIE SERIE I KRÓTKIE TERMINY), WDRAŻANIE NOWYCH URUCHOMIEŃ (INNOWACJE PRODUKTOWE, PROCESOWE), ZMIENNOŚCI WEWNĘTRZNE (STOPIEŃ WYKORZYSTANIA STANOWISK ROBOCZYCH I EFEKTYWNOŚĆ PRACY). SYSTEM ŁĄCZY DWIE PRZECIWSTAWNE WŁAŚCIWOŚCI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH: WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ; TAKĄ, JAK W AUTOMATYCZNYCH LINIACH PRODUKCYJNYCH (W SYSTEMIE RYTMICZNEJ PRODUKCJI), RÓŻNORODNOŚĆ ASORTYMENTU PRODUKCJI; TAKĄ, JAK W GNIAZDACH TECHNOLOGICZNYCH (W SYSTEMIE NIERYTMICZNEJ PRODUKCJI).

26 26 ELASTYCZNY SYSTEM PRODUKCYJNY ELASTYCZNOŚĆ MASZYN ELASTYCZNOŚĆ ASORTYMENTU PRODUKCJI ELASTYCZNOŚĆ WIELKOŚCI PRODUKCJI ELASTYCZNOŚĆ PROCEDU TECHNOLOGICZNEGO ELASTYCZNOŚĆ MARSZRUT TECHNOLOGICZNYCH ELASTYCZNOŚĆ ROZWOJU SYSTEMU ELASTYCZNOŚĆ OGRANICZEŃ KOLEJNOŚCIOWYCH ELASTYCZNOŚĆ WIELKOŚCI PERSONELU ELASTYCZNOŚĆ PRODUKCJI RODZAJE ELASTYCZNOŚCI

27 27 ELASTYCZNY SYSTEM PRODUKCYJNY TENDENCJA SPECJALIZACJI TENDENCJA UNIWERSALIZACJI ORAZ AUTOMATYZACJI I WZROSTU ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI

28 28 ELASTYCZNY SYSTEM PRODUKCYJNY ELASTYCZNY MODUŁ PRODUKCYJNY ELASTYCZNE GNIAZDO PRODUKCYJNE ELASTYCZNA LINIA PRODUKCYJNA ELASTYCZNA SIEĆ PRODUKCYJNA Flexible Manufacturing System – FMS Flexible Assembly System – FAS FORMY ELASTYCZNEJ ORGANIZACJI PRODUKCJI

29 29 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE SYSTEMY WYTWARZANIA PROCES PRODUKCYJNY WYMAGA BARDZO DUŻEJ ILOŚCI POWIĄZAŃ INFORMACYJNYCH ZSYNCHRONIZOWANYCH PRECYZYJNIE W CZASIE SKŁADNIKI ZINTEGROWANEGO KOMPUTEROWEGO SYSTEMU WYTWARZANIA SĄ CZĘSTO OKREŚLANE JAKO TECHNIKI CAx (Computer Aided + FUNKCJA OPROGRAMOWANIA) ROZWÓJ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH I TECHNIK INFORMATYCZNYCH..CAD... Computer Integrated Manufacturing - CIM (wytwarzanie komputerowo zintegrowane). Istotą tej filozofii jest to, aby informacja wygenerowana w dowolnym punkcie procesu wytwarzania docierała w możliwie krótkim czasie do tych odbiorców, których działanie jest od niej uzależnione CAD (Design), CAE (Engineering), CAP (Planning), CAM (Maufacturing), PPC (Production Planning and Control) CAQ (Quality), TDM (Total Data Management)

30 30 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE SYSTEMY WYTWARZANIA

31 31 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE SYSTEMY WYTWARZANIA CAD (Computer Aided Design) KOMPUTEROWO WSPOMAGANE PROJEKTOWANIE. PAKIETY NARZĘDZI PROGRAMOWYCH SŁUŻĄCYCH DO MODELOWANIA GEOMETRYCZNEGO ORAZ INTERAKCYJNYCH PRAC OBLICZENIOWYCH. C AE (Computer Aided Engineering) KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH. POZAWALA TO NA INTERAKTYWNE PROJEKTOWANIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZY JEDNOCZESNEJ KONTROLI WYTRZYMAŁOŚCI I ODKSZTAŁCEŃ PRZY SYMULOWANIU DYNAMICZNYCH OBCIĄŻEŃ MECHANICZNYCH LUB CIEPLNYCH (METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH). ZWYKLE TEŻ SĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z BAZ (NP. ELEMENTY ZNORMALIZOWANE).

32 32 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE SYSTEMY WYTWARZANIA CAP (Computer Aided Planning) KOMPUTEROWO WSPOMAGANE PLANOWANIE PROCESÓW; TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI DANE : GEOMETRIA PRZEDMIOTU (WYMIARY, TOLERANCJE, TOPOLOGIA – Z PROGRAMU CAD); ILOŚĆ SZTUK, WIELKOŚĆ SERII, ITP. DANE OPISUJĄCE WYMAGANIA POZA GEOMETRYCZNE OKREŚLONE (MATERIAŁ, ZALECANĄ OBRÓBKĘ, CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI), DANE DOTYCZĄCE MASZYN TECHNOLOGICZNYCH KONIECZNYCH DLA OTRZYMANIA ZADANYCH CECH KONSTRUKCYJNYCH WYROBU SYSTEMY EKSPERTOWE ELEMENTY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI) BAZUJĄCE NA SIECIACH NEURONOWYCH

33 33 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE SYSTEMY WYTWARZANIA CAM (Computer Aided Manufacturing) GRUPA PROGRAMÓW PRZEZNACZONYCH DO TWORZENIA PROGRAMÓW STERUJĄCYCH URZĄDZENIAMI I OBRABIARKAMI STEROWANYMI NUMERYCZNIE ZWYKLE PROGRAMY CAD, CAP ORAZ CAM STANOWIĄ JEDEN PAKIET PROGRAMOWY OBSŁUGIWANY PRZEZ PROJEKTANTA - TECHNOLOGA

34 34 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE SYSTEMY WYTWARZANIA PPC (Production Planning and Control) KOMPUTEROWE SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE PLANOWANIE PRODUKCJI FUNKCJE FUNKCJE: SYSTEMATYCZNE POSZUKIWANIE, KLASYFIKACJA I USTALENIE ZADAŃ PRODUKCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW DO ICH REALIZACJI, URUCHAMIANIE, NADZOROWANIE I ZAPEWNIENIE REALIZACJI ZADAŃ PRODUKCYJNYCH Z PUNKTU WIDZENIA ILOŚCI, JAKOŚCI, TERMINOWOŚCI I KOSZTÓW. SFC (Shop Floor Control) – system sterowania wytwarzaniem. W tym bloku realizuje się planowanie kolejności i nadzorowanie wykonania poszczególnych operacji wytwórczych.

35 35 KOMPUTEROWO ZINTEGROWANE SYSTEMY WYTWARZANIA CAQ (Computer Aided Quality) KOMPUTEROWE SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI PRODUKCJA BEZ BRAKÓW NA WSZYSTKICH STANOWISKACH POPRZEZ PORÓWNANIE ZGODNOŚCI MIERZALNYCH CECH WYROBU Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Struktura koncepcji CAQ oparta na modelu związków przyczynowo-skutkowych między parametrami procesu a parametrami charakteryzującymi jakość wyrobu WYELIMINOWANIE CZŁOWIEKA Z FAZY IDENTYFIKACJI I GENEROWANIA DECYZJI STERUJĄCYCH MATEMATYCZNE METODY REGRESJI LUB SIECI NEURONOWE

36 36 ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ (learning organization) OKREŚLANA JEST JAKO: MIEJSCE, GDZIE LUDZIE STALE POSZERZAJĄ SWOJE ZDOLNOŚCI DO OSIĄGANIA WYNIKÓW, KTÓRYCH PRAWDZIWIE PRAGNĄ, GDZIE LUDZIE STALE UCZĄ SIĘ TEGO, JAK UCZYĆ SIĘ RAZEM, GDZIE STALE ODKRYWAJĄ ŻE TWORZĄ RZECZYWISTOŚĆ, ORGANIZACJA, KTÓRA UMOŻLIWIA I UŁATWIA UCZENIE SIĘ WSZYSTKIM SWOIM CZŁONKOM ORAZ ŚWIADOMIE PRZEKSZTAŁCA ZARÓWNO SIEBIE JAK I KONTEKST W KTÓRYM ISTNIEJE, ORGANIZACJA, KTÓRA GROMADZI I PRZETWARZA INFORMACJE W WIEDZĘ, KTÓRĄ NASTĘPNIE ROZPOWSZECHNIA W CAŁEJ ORGANIZACJI, MODYFIKUJĄC SWOJE DZIAŁANIE ZGODNIE Z WNIOSKAMI WYNIKAJĄCYMI Z TEJ WIEDZY, ORGANIZACJA, KTÓRA ŚWIADOMIE WYKORZYSTUJE PROCES UCZENIA SIĘ NA POZIOMACH INDYWIDUALNYM, GRUPOWYM I SYSTEMOWYM DO STAŁEGO PRZEKSZTAŁCANIA ORGANIZACJI W KIERUNKU ZMIERZAJĄCYM DO ZWIĘKSZANIA SATYSFAKCJI BENEFICJANTÓW.

37 37 ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ ŹRÓDŁA, Z JAKICH ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ POWINNA NABYWAĆ WIEDZĘ

38 38 ORGANIZACJA SIECIOWA ORGANIZACJE SIECIOWE (network business), STANOWIĄ WZGLĘDNIE TRWAŁE ZGRUPOWANIE AUTONOMICZNYCH, WYSPECJALIZOWANYCH JEDNOSTEK LUB PRZEDSIĘBIORSTW, UCZESTNICZĄCYCH W SYSTEMIE WZAJEMNYCH KOOPERACJI WEDŁUG ZASAD RYNKOWYCH RÓWNOWAŻĄ STABILIZACJĘ ELASTYCZNOŚCIĄ, SPECJALIZACJĘ GENERALIZACJĄ, CENTRALIZACJĘ DECENTRALIZACJĄ ZADANIA BROKERA: KREOWANIE POMYSŁU WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA, IDENTYFIKOWANIE NIEZBĘDNYCH KLUCZOWYCH KOMPETENCJI, PROJEKTOWANIE road map DOBÓR PARTNERÓW GOSPODARCZYCH, PRZYDZIAŁ PROCESÓW POSZCZEGÓLNYM FIRMOM WEDŁUG KRYTERIUM POSIADANYCH PODSTAWOWYCH KOMPETENCJI, KOORDYNACJA, MONITORING, KONTROLA REALIZACJI, ZAPEWNIENIE PROCESU DOSTARCZANIA PRODUKTU DO KLIENTA, ROZLICZENIE TRANSAKCJI ZEWNĘTRZNYCH (Z KLIENTEM) ORAZ WEWNĘTRZNYCH (MIEDZY UCZESTNIKAMI). BROKER - JEDNOSTKA KOORDYNUJĄCA SIECI

39 39 INNE SYSTEMY PRZYSZŁOŚCI ORGANIZACJA WIRTUALNA TYMCZASOWA SIEĆ RÓŻNYCH FIRM, POWOŁANA DO REALIZACJI OKREŚLONEGO CELU, WYKORZYSTUJĄCA NADARZAJĄCĄ SIĘ OKAZJĘ RYNKOWĄ, KONCENTRUJE SIĘ WOKÓŁ KLUCZOWYCH KOMPETENCJI UCZESTNIKÓW SIECI. ORGANIZACJA FRAKTALNA ZAWIERAJĄ FRAKTALE – PRZEDSIĘBIORSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE, A NAJMNIEJSZY FRAKTAL ODWZOROWUJE STRUKTURĘ CAŁOŚCI ORGANIZACJA BIOLOGICZNA SYSTEM PRODUKCYJNY JEST POSTRZEGANY JAKO ZBIOROWOŚĆ NIEZALEŻNYCH KOMÓREK PRODUKCYJNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH KOD GENETYCZNY I INFORMACJE PŁYNĄCE Z OTOCZENIA. ORGANIZACJA HOLONICZNA ORGANIZACJA HOLOGRAFICZNA ORGANIZACJA HIPERTEKSTOWA


Pobierz ppt "1 PROGRAM WYKŁADU WSTĘP ORGANIZACJA PRODUKCJI STEROWANIE PRODUKCJĄ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google