Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W S P Ó Ł P R A C A Z R O D Z I C A M I Autor: Zdzisław Koniecko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W S P Ó Ł P R A C A Z R O D Z I C A M I Autor: Zdzisław Koniecko."— Zapis prezentacji:

1 W S P Ó Ł P R A C A Z R O D Z I C A M I Autor: Zdzisław Koniecko

2 NIECHĘĆ RODZICÓW WOBEC SZKOŁY I NAUCZYCIELI WYNIKA CZĘSTO Z: Odmiennego stylu wychowawczego, aniżeli ten lansowany przez szkołę. Niekoniecznie pozytywnych wspomnień własnych z pobytu w szkole. Sposobu przeprowadzania wywiadówki i form przekazywania informacji. Nie liczenia się szkoły z możliwościami rodziców w nadrabianiu zaległości i odrabianiu prac domowych. Podzielania stereotypu jakościowo złej szkoły, a w niej nauczyciela nieudacznika i źle opłacanego frustrata.

3 OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY: Wyposażenia wychowanków w niezbędną wiedzę ze wszystkich przedmiotów. Bieżącej informacji o postępach i problemach dziecka. Wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka. Fachowych prelekcji w zakresie wychowania i pokonywania trudności.

4 OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY – cd. Wsparcia w pokonywaniu kłopotów dziecka, a nie obarczaniu odpowiedzialnością za nie. Otwartości nauczycieli na sugestie i prośby rodziców. Poszanowania prywatności.

5 KRYTYCZNE UWAGI NAUCZYCIELI WOBEC RODZICÓW Bierność podczas zebrań. Niechęć podejmowania jakichkolwiek działań. Krytyka szkoły, podważanie autorytetu nauczycieli, okłamywanie w zakresie niektórych form zachowań własnych dzieci. Brak zainteresowania nauką w sytuacji, gdy dziecko osiąga pozytywne wyniki.

6 GRZECHY ORGANIZACYJNE SZKOŁY Brak innowacyjności w zakresie współpracy z rodzicami. Brak wsparcia w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Ograniczanie roli rodzica do obowiązku przyjścia na wywiadówkę, słuchania i wzięcia kartki. Brak wydzielonego pokoju Indywidualnych spotkań z rodzicami.

7 PRZEPROWADZENIE WYWIADÓWKI CZĘSTO OGRANICZA SIĘ DO: Podkreślenia cech negatywnych wychowanka bądź zespołu klasowego. Informacji bardzo ogólnych. Rozdania kartek.

8 UWAGI RODZICÓW POD ADRESEM ORGANIZUJĄCYCH WYWIADÓWKI o Spotkania nieprzygotowane, nauczyciel w trakcie rozmowy poszukuje danych w dzienniku o Nieestetyczny wygląd nauczyciela o Spóźnianie się o Brak fachowych porad w zakresie postępów w nauce i w zachowaniu o Niedelikatność w przekazywaniu informacji o trudnościach i niepowodzeniach ucznia o Brak pedagogizacji na temat rozwoju dziecka w obszarze psychofizycznym i zagrożeniach

9 ORGANIZUJĄCY WYWIADÓWKĘ NAUCZYCIEL : Musi sobie uzmysłowić, że do spotkania z rodzicami należy być dobrze przygotowanym, tak jak do każdej lekcji. Swoim wyglądem winien wyrażać szacunek dla zebranych. W żadnym wypadku nie może pozwolić sobie na nietakt wobec rodzica, nawet tego trudnego. Swoją osobowością i sposobem przeprowadzania wywiadówki winien zachęcać rodziców do masowego uczestnictwa w spotkaniach.

10 ORGANIZUJĄCY WYWIADÓWKĘ NAUCZYCIEL – cd. Powinien sięgać po warsztatowe formy szkoleniowe dla rodziców. Musi mieć świadomość, że w sytuacji niżu demograficznego walka o ucznia będzie wyzwalać wśród rodziców krytycyzm wobec form pracy szkoły. Jeżeli na studiach nie zdobył umiejętności przeprowadzania wywiadówek, to należy obowiązkowo sięgać do fachowej literatury lub zwrócić się o pomoc do dyrektora szkoły lub lidera WDN.

11 REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Nadaje współpracy z rodzicami właściwą rangę. Wprowadza jednolity system współpracy z rodzicami we wszystkich klasach. Ułatwia monitorowanie przyjętych zasad. Motywuje nauczycieli niechętnych wobec zmian. Ułatwia pracę młodym nauczycielom – wychowawcom często nie mającym żadnego doświadczenia w tej dziedzinie.

12 WYCHOWAWCY UTRZYMUJĄ KONTAKT Z RODZICAMI W FORMIE: Co najmniej dwóch spotkań w semestrze. Dyżurów konsultacyjnych raz w miesiącu. Pisemnych wezwań rodziców. Wizyt w towarzystwie pedagoga w domu wychowanka. Organizowania spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.

13 WYCHOWAWCY PRZEPROWADZAJĄ WYWIADÓWKI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH METOD Zapoznają rodziców ze Statutem gimnazjum Kryteriami ocen zachowania WSO Programem wychowawczym i profilaktyki Programem rozwoju szkoły Planem wychowawczym klasy na dany rok szkolny

14 WYCHOWAWCY REALIZUJĄ PEDAGOGIZACJĘ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ: Rozwój psychofizyczny młodzieży w wieku lat. Przyczyny i zapobieganie agresji; rodzaje agresji występujące w naszej szkole. Zapobieganie patologiom. Zadania rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

15 WYCHOWAWCY PODCZAS SPOTKAŃ UWZGLĘDNIAJĄ ZASADY: Na forum wywiadówki o sukcesach ucznia mówimy imiennie, a o negatywach ogólnie i problemowo. Najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia omawiamy szczerze i indywidualnie. Największą uwagę przywiązujemy do spraw opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, a nie organizacyjnych i finansowych. Z rodzicami rozmawiamy po partnersku z troską i życzliwością. Informujemy o postępach w nauce i treściach do uzupełnienia za pomocą konkretnych metod.

16 WYCHOWAWCY W TRAKCIE SPOTKAŃ NIE POWINNI: o Dokonywać jedynie negatywnych ocen zespołu uczniowskiego. o Publicznie czytać oceny. o Używać nazwisk przy przykładach negatywnych. o Bagatelizować drobnych sukcesów ucznia słabego. o Podważać hierarchię wartości wyznawaną przez rodzica.

17 WYCHOWAWCY AKTYWIZUJĄ RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ POPRZEZ: Wspólne rozwiązywanie problemów klasowych. Pomoc trójki klasowej w kontaktach z trudnymi rodzicami oraz z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Udział rodziców w takich formach pracy szkoły jak: wycieczki, lekcje otwarte, hospitacje diagnozujące, święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej. Obowiązkowe wysyłanie listów gratulacyjnych do rodziców. Pozyskiwanie sponsorów spośród rodziców.

18 NAUCZYCIELE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW: Zobowiązują się do uczestnictwa w zaproponowanej przez wychowawcę formie spotkania z rodzicami. Organizują konsultacje przedmiotowe dla ucznia. Udzielają wskazówek do dalszego postępowania w czasie konsultacji dla rodziców.

19 PEDAGOG SZKOLNY Organizuje pedagogizację rodziców z udziałem instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomaganiem szkoły w procesie wychowawczym. Opracowuje formy wsparcia rodziców uczniów ze środowisk patologicznych oraz mających kłopoty z nauką. Wspomaga wychowawców w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.

20 DYREKCJA SZKOŁY Prowadzi pracę z Radą Rodziców według własnego planu. Pomaga wychowawcom w kontaktach z trudnymi rodzicami. Bierze udział w pedagogizacji oraz spotkaniach klasowych.

21 W PRZYGOTOWANIU PREZENTACJI WYKORZYSTANO NASTĘPUJĄCĄ LITERATURĘ: M. Babiuch, Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów, Warszawa I. Dzierzgowska, Rodzice w szkole, CODN, Warszawa G. Koźmiński, Współpraca z rodzicami, Złotów C. J. Christopher, Nauczyciel – rodzic skuteczne porozumiewanie się. M. Talik, Zasady współpracy z rodzicami, Miesięcznik Dyrektor szkoły – Nr 1 styczeń 2005.


Pobierz ppt "W S P Ó Ł P R A C A Z R O D Z I C A M I Autor: Zdzisław Koniecko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google