Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W S P Ó Ł P R A C A Z R O D Z I C A M I Autor: Zdzisław Koniecko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W S P Ó Ł P R A C A Z R O D Z I C A M I Autor: Zdzisław Koniecko"— Zapis prezentacji:

1 W S P Ó Ł P R A C A Z R O D Z I C A M I Autor: Zdzisław Koniecko

2 NIECHĘĆ RODZICÓW WOBEC SZKOŁY I NAUCZYCIELI WYNIKA CZĘSTO Z:
Odmiennego stylu wychowawczego, aniżeli ten lansowany przez szkołę. Niekoniecznie pozytywnych wspomnień własnych z pobytu w szkole. Sposobu przeprowadzania wywiadówki i form przekazywania informacji. Nie liczenia się szkoły z możliwościami rodziców w nadrabianiu zaległości i odrabianiu prac domowych. Podzielania stereotypu „ jakościowo złej szkoły, a w niej nauczyciela nieudacznika i źle opłacanego frustrata ”.

3 OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY:
Wyposażenia wychowanków w niezbędną wiedzę ze wszystkich przedmiotów. Bieżącej informacji o postępach i problemach dziecka. Wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka. Fachowych prelekcji w zakresie wychowania i pokonywania trudności.

4 OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY – cd.
Wsparcia w pokonywaniu kłopotów dziecka, a nie obarczaniu odpowiedzialnością za nie. Otwartości nauczycieli na sugestie i prośby rodziców. Poszanowania prywatności.

5 KRYTYCZNE UWAGI NAUCZYCIELI WOBEC RODZICÓW
Bierność podczas zebrań. Niechęć podejmowania jakichkolwiek działań. Krytyka szkoły, podważanie autorytetu nauczycieli, okłamywanie w zakresie niektórych form zachowań własnych dzieci. Brak zainteresowania nauką w sytuacji, gdy dziecko osiąga pozytywne wyniki.

6 GRZECHY ORGANIZACYJNE SZKOŁY
Brak innowacyjności w zakresie współpracy z rodzicami. Brak wsparcia w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Ograniczanie roli rodzica do obowiązku przyjścia na wywiadówkę, słuchania i wzięcia kartki. Brak wydzielonego pokoju „Indywidualnych spotkań z rodzicami”.

7 PRZEPROWADZENIE WYWIADÓWKI CZĘSTO OGRANICZA SIĘ DO:
Podkreślenia cech negatywnych wychowanka bądź zespołu klasowego. Informacji bardzo ogólnych. Rozdania kartek.

8 UWAGI RODZICÓW POD ADRESEM ORGANIZUJĄCYCH WYWIADÓWKI
Spotkania nieprzygotowane, nauczyciel w trakcie rozmowy poszukuje danych w dzienniku Nieestetyczny wygląd nauczyciela Spóźnianie się Brak fachowych porad w zakresie postępów w nauce i w zachowaniu Niedelikatność w przekazywaniu informacji o trudnościach i niepowodzeniach ucznia Brak pedagogizacji na temat rozwoju dziecka w obszarze psychofizycznym i zagrożeniach

9 ORGANIZUJĄCY WYWIADÓWKĘ NAUCZYCIEL :
Musi sobie uzmysłowić, że do spotkania z rodzicami należy być dobrze przygotowanym, tak jak do każdej lekcji. Swoim wyglądem winien wyrażać szacunek dla zebranych. W żadnym wypadku nie może pozwolić sobie na nietakt wobec rodzica, nawet tego „trudnego”. Swoją osobowością i sposobem przeprowadzania wywiadówki winien zachęcać rodziców do masowego uczestnictwa w spotkaniach.

10 ORGANIZUJĄCY WYWIADÓWKĘ NAUCZYCIEL – cd.
Powinien sięgać po warsztatowe formy szkoleniowe dla rodziców. Musi mieć świadomość, że w sytuacji niżu demograficznego „walka o ucznia” będzie wyzwalać wśród rodziców krytycyzm wobec form pracy szkoły. Jeżeli na studiach nie zdobył umiejętności przeprowadzania wywiadówek, to należy obowiązkowo sięgać do fachowej literatury lub zwrócić się o pomoc do dyrektora szkoły lub lidera WDN.

11 REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Nadaje współpracy z rodzicami właściwą rangę. Wprowadza jednolity system współpracy z rodzicami we wszystkich klasach. Ułatwia monitorowanie przyjętych zasad. Motywuje nauczycieli niechętnych wobec zmian. Ułatwia pracę młodym nauczycielom – wychowawcom często nie mającym żadnego doświadczenia w tej dziedzinie.

12 WYCHOWAWCY UTRZYMUJĄ KONTAKT Z RODZICAMI W FORMIE:
Co najmniej dwóch spotkań w semestrze. Dyżurów konsultacyjnych raz w miesiącu. Pisemnych wezwań rodziców. Wizyt w towarzystwie pedagoga w domu wychowanka. Organizowania spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych.

13 WYCHOWAWCY PRZEPROWADZAJĄ WYWIADÓWKI Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH METOD
Zapoznają rodziców ze Statutem gimnazjum Kryteriami ocen zachowania WSO Programem wychowawczym i profilaktyki Programem rozwoju szkoły Planem wychowawczym klasy na dany rok szkolny

14 WYCHOWAWCY REALIZUJĄ PEDAGOGIZACJĘ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ:
Rozwój psychofizyczny młodzieży w wieku lat. Przyczyny i zapobieganie agresji; rodzaje agresji występujące w naszej szkole. Zapobieganie patologiom. Zadania rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

15 WYCHOWAWCY PODCZAS SPOTKAŃ UWZGLĘDNIAJĄ ZASADY:
Na forum wywiadówki o sukcesach ucznia mówimy imiennie, a o negatywach ogólnie i problemowo. Najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia omawiamy szczerze i indywidualnie. Największą uwagę przywiązujemy do spraw opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, a nie organizacyjnych i finansowych. Z rodzicami rozmawiamy po partnersku z troską i życzliwością. Informujemy o postępach w nauce i treściach do uzupełnienia za pomocą konkretnych metod.

16 WYCHOWAWCY W TRAKCIE SPOTKAŃ NIE POWINNI:
Dokonywać jedynie negatywnych ocen zespołu uczniowskiego. Publicznie czytać oceny. Używać nazwisk przy przykładach negatywnych. Bagatelizować drobnych sukcesów ucznia słabego. Podważać hierarchię wartości wyznawaną przez rodzica.

17 WYCHOWAWCY AKTYWIZUJĄ RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ POPRZEZ:
Wspólne rozwiązywanie problemów klasowych. Pomoc „trójki klasowej” w kontaktach z „trudnymi rodzicami” oraz z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Udział rodziców w takich formach pracy szkoły jak: wycieczki, lekcje otwarte, hospitacje diagnozujące, święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej. Obowiązkowe wysyłanie listów gratulacyjnych do rodziców. Pozyskiwanie sponsorów spośród rodziców.

18 NAUCZYCIELE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW:
Zobowiązują się do uczestnictwa w zaproponowanej przez wychowawcę formie spotkania z rodzicami. Organizują konsultacje przedmiotowe dla ucznia. Udzielają wskazówek do dalszego postępowania w czasie konsultacji dla rodziców.

19 PEDAGOG SZKOLNY Organizuje pedagogizację rodziców z udziałem instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomaganiem szkoły w procesie wychowawczym. Opracowuje formy wsparcia rodziców uczniów ze środowisk patologicznych oraz mających kłopoty z nauką. Wspomaga wychowawców w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych.

20 DYREKCJA SZKOŁY Prowadzi pracę z Radą Rodziców według własnego planu.
Pomaga wychowawcom w kontaktach z „trudnymi” rodzicami. Bierze udział w pedagogizacji oraz spotkaniach klasowych.

21 W PRZYGOTOWANIU PREZENTACJI WYKORZYSTANO NASTĘPUJĄCĄ LITERATURĘ:
M. Babiuch, Jak współpracować z rodzicami „trudnych uczniów”, Warszawa 2002. I. Dzierzgowska, Rodzice w szkole, CODN, Warszawa 1999. G. Koźmiński, Współpraca z rodzicami, Złotów 2001. C. J. Christopher, Nauczyciel – rodzic skuteczne porozumiewanie się. M. Talik, Zasady współpracy z rodzicami, Miesięcznik Dyrektor szkoły – Nr 1 styczeń 2005.


Pobierz ppt "W S P Ó Ł P R A C A Z R O D Z I C A M I Autor: Zdzisław Koniecko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google