Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witaj ! Skoro tu jesteś to znaczy, że chcesz dowiedzieć się czegoś na mój temat  zapraszam !!!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witaj ! Skoro tu jesteś to znaczy, że chcesz dowiedzieć się czegoś na mój temat  zapraszam !!!!"— Zapis prezentacji:

1 Witaj ! Skoro tu jesteś to znaczy, że chcesz dowiedzieć się czegoś na mój temat  zapraszam !!!!

2

3 a dziś ?????

4 Drogi uczniu! Nazywam się Dudek Kornelia i jestem pedagogiem szkolnym. Jeśli chcesz porozmawiać, potrzebujesz pomocy, wsparcia, rady - przyjdź do mojego gabinetu. Zapraszam również każdego, kto:  -czuje, że nikt go nie rozumie, jest samotny,  -nie potrafi porozumieć się z kolegami, rodzicami , nauczycielem,  -ma problemy rodzinne, znajduje się w trudnej sytuacji   materialnej,  -chce podzielić się swoją radością, sukcesem,  -chciałby pomóc innym, ale nie wie, w jaki sposób,  ma ciekawe pomysły i chce o nich porozmawiać.

5 CZEKAM NA CIEBIE poniedziałek 9.00-14.30 wtorek 9.oo-12.30
środa czwartek piątek

6 Rodzice uczniów mogą oczekiwać ode mnie pomocy i wsparcia w rozwiązaniu wielu sytuacji problemowych, dotyczących: trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych   dziecka, niepokojących zmian w zachowaniu dziecka, nieporozumień z dzieckiem w domu, trudnych relacji dziecka z rówieśnikami, nauczycielami,

7 Na zakończenie troszkę teorii na temat
roli PEDAGOGA SZKOLNEGO i samej PEDAGOGIKI jako nauki 

8 PEDAGOGIKA to wszechstronna nauka o wychowaniu, której istotę stanowi całożyciowy rozwój człowieka oraz wszelkie tak dodatnie jak i ujemne wpływy jednych ludzi na drugich oraz wpływy środowiska. Nazwa dyscypliny pochodzi od dwóch słów: pais - chłopak, ago - prowadzę, wiodę, paidagogos - prowadzący chłopca. Pedagogika powstała z filozofii i jako nauka wyodrębniła się w II połowie XIX wieku. Dorobek pedagogiki do XIX wieku to przede wszystkim praktyka dotycząca wychowania. Mówiąc o tym, że pedagogika zajmuje się procesem wychowania myślimy o : - warunkach wychowania, - celach wychowania, - treściach wychowania, - metodach i formach wychowania.

9 PEDAGOG SZKOLNY to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania  i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega praca pedagoga, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje. Zadania pedagoga szkolnego Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

10 w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

11 Wśród poruszanych problemów którymi zajmuje się pedagog jest:
  pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

12 określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce; koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania z doradcą zawodowym) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu ;

13 współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach; współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa); doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

14 W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi Poradniami Specjalistycznymi Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Ośrodkami Pomocy Społecznej Komendą Policji Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich Innymi podmiotami wspierającymi rodzinę i szkołę.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  POZDRAWIAM Kornelia Dudek Bibliografia:
2. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  POZDRAWIAM Kornelia Dudek


Pobierz ppt "Witaj ! Skoro tu jesteś to znaczy, że chcesz dowiedzieć się czegoś na mój temat  zapraszam !!!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google