Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne (tzw. grupa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne (tzw. grupa."— Zapis prezentacji:

1 Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne (tzw. grupa I)

2 Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji
Zapytanie o zakres raportu Załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś)‏ inwestor może zwrócić się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta z zapytaniem o określenie zakresu raportu. Zapytanie obowiązkowe tylko jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać transgraniczne Określenie zakresu raportu Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji, załączając raport w zakresie określonym w ustawie (art. 52 Poś) Opiniowanie zakresu raportu Wójt, burmistrz, prezydent miasta zwraca się o opinię co do zakresu raportu Organ wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu (30 dni) Marszałek województwa (14 dni) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (14 dni) Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Marszałek województwa (60 dni) Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (60 dni) Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

3 Procedura oceny oddziaływania na środowisko dróg i linii kolejowych, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne

4 Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji
Zapytanie o zakres raportu Załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś)‏ inwestor może zwrócić się do wojewody z zapytaniem o określenie zakresu raportu. Zapytanie obowiązkowe tylko jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać transgraniczne Określenie zakresu raportu Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji, załączając raport w zakresie określonym w ustawie (art. 52 Poś) Opiniowanie zakresu raportu Wojewoda zwraca się o opinię co do zakresu raportu Organ wydaje postanowienie w którym określa zakres raportu (30 dni) Minister Środowiska (14 dni) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (14 dni) Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Minister Środowiska (60 dni)‏ Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wojewoda występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (60 dni)‏ Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

5 Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne (tzw. grupa II)

6 Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia
Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś)‏ Kwalifikacja przedsięwzięcia do sporządzenia raportu Organ prowadzący postępowanie zwraca się o opinię co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu Starosta (14 dni) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (14 dni) Postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu i określające jego zakres(30 dni) Postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu(30 dni) Starosta (60 dni) Inwestor dołącza do wniosku, raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Organ występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (60 dni) Organ prowadzący postępowanie rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia i wydaje decyzję Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Starosta (60 dni) Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (60 dni) Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

7 Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne, które mogą oddziaływać na obszar Natura 2000

8 Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji
Zapytanie o zakres raportu Załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś)‏ inwestor może zwrócić się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta z zapytaniem o określenie zakresu raportu. Zapytanie obowiązkowe tylko jeśli przedsięwzięcie może oddziaływać transgraniczne Określenie zakresu raportu Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji, załączając raport w zakresie określonym w ustawie (art. 52 Poś)‏ Opiniowanie zakresu raportu Wójt, burmistrz, prezydent miasta zwraca się o opinię co do zakresu raportu Organ wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu (30 dni) Marszałek Województwa (14 dni)‏ Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (14 dni) Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia załączając raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Wojewoda (60 dni) Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (60 dni) Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

9 Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne, które mogą oddziaływać na obszar Natura 2000

10 Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia
Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś) Kwalifikacja przedsięwzięcia do sporządzenia raportu Wojewoda (14 dni) Organ prowadzący postępowanie zwraca się o opinię co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (14 dni) Postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu i określające jego zakres (30 dni) Postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu (30 dni)‏ Wojewoda (60 dni) Inwestor dołącza do wniosku, raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Organ występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (60 dni) Organ prowadzący postępowanie, rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia i wydaje decyzję Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Wojewoda (60 dni) Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (60 dni) Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienia, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

11 Wydawanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (tzw. grupa III)

12 Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia
W związku z możliwością znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000, starosta zasięga opinii wojewody; wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor występuje do starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś)‏ Kwalifikacja przedsięwzięcia do sporządzenia raportu Wojewoda W przypadku wydania opinii o braku konieczności sporządzenia raportu (14 dni) jednocześnie uzgadnia (60 dni) środowiskowe uwarunkowania Organ prowadzący postępowanie zwraca się o opinię co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu Postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu i określające jego zakres (30 dni) Postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu (30 dni) Inwestor dołącza do wniosku, raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Organ prowadzący postępowanie, rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie i wydaje decyzję Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Wojewoda (60 dni)‏ Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji

13 Procedura oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura (tzw. grupa III)

14 Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia
Inwestor składa do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączając charakterystykę przedsięwzięcia (art. 49 ust. 3 Poś) Kwalifikacja przedsięwzięcia do sporządzenia raportu Organ prowadzący postępowanie zwraca się o opinię co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu Wojewoda W przypadku wydania opinii o braku konieczności sporządzenia raportu (14 dni) jednocześnie uzgadnia środowiskowe (60 dni) uwarunkowania Postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia raportu i określające jego zakres (30 dni) Postanowienie o braku potrzeby sporządzania raportu (30 dni) Inwestor dołącza do wniosku, raport w zakresie zgodnym z postanowieniem Organ prowadzący postępowanie, rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie i wydaje decyzję Udział społeczeństwa Organ prowadzący postępowanie przeprowadza udział społeczeństwa (21 dni), może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa Uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięcia Wójt, burmistrz, prezydent miasta występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia Wojewoda Organ rozpatruje wniosek inwestora, uzgodnienie, uwagi i wnioski społeczeństwa; wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji


Pobierz ppt "Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne (tzw. grupa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google